Wereldwijde privacyverklaring

Last updated: 26 november 2021 LeasePlan hecht veel waarde aan de bescherming van de door ons verwerkte persoonsgegevens. Conforme privacy- en informatiebeveiligingspraktijken zijn daarom integraal onderdeel van de diensten van LeasePlan, corporate governance, risicobeheer en algehele verantwoording. Wij verwerken alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze bedrijfsactiviteiten en het leveren van de LeasePlan-diensten.

LeasePlan Privacy Toezeggingen

We verwerken uw persoonsgegevens:

Deze Privacyverklaring informeert u over onze privacypraktijken. Zorg ervoor dat u de lokale versie van deze privacyverklaring bezoekt in het land waar u de diensten van LeasePlan gebruikt, zoals te vinden op de lokale website van een LeasePlan-leasemaatschappij.

Gelieve de Privacyverklaring zorgvuldig te raadplegen, zodat u begrijpt hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken.

1. Toepassing van deze Privacyverklaring

I. Websitebezoekers/gebruikers (“Websitebezoekers”); II. Zakelijke klanten (“Klanten”); III. Medewerkers/chauffeurs van klanten ("Bestuurders"); IV. Private leaseklanten (inclusief eenmanszaken) (“Particuliere leaseklanten”); V. Particuliere kopers van gebruiktevoertuigen (“Kopers”); VI. Professionele kopers van gebruikte voertuigen (“Handelaars”) en VII. Leveranciers van goederen en diensten ("Leveranciers").

(of prospects m.b.t. het bovenstaande; individueel en collectief ook "u" "uw" of "van u" genoemd).

We verzamelen en gebruiken uw persoonlijke gegevens via onze verschillende diensten voor het leasen, beheren en mobiliteit van voertuigen en wagenparken en tijdens het uitvoeren van onze zakelijke activiteiten, zoals verder beschreven in Sectie 1 ("Diensten"). Houd er rekening mee dat deze Privacyverklaring niet van toepassing is op de volgende gelieerde ondernemingen en/of diensten:

De diensten van deze gelieerde ondernemingen worden beheerst door afzonderlijke privacyverklaringen. Houd er ook rekening mee dat specifieke diensten kunnen worden onderworpen aan een afzonderlijke privacyverklaring waarnaar in de respectieve voorwaarden wordt verwezen, zoals de verwerking van uw persoonlijke gegevens met betrekking tot onze telematicadiensten waarvoor een afzonderlijke telematicaverklaring afzonderlijk van toepassing is.

Verantwoordelijkheden van zakelijke klanten Voor zover Opdrachtgevers in hun hoedanigheid van werkgever toegang hebben tot persoonsgegevens van hun werknemers, is Opdrachtgever de verwerkingsverantwoordelijke die verantwoordelijk is voor de verwerking en het gebruik daarvan in die hoedanigheid. Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op de verwerking en het gebruik van persoonsgegevens van Chauffeurs door Klanten.

2. Wie we zijn?

De lokale LeasePlan-entiteit is het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens (verwerkingsverantwoordelijke):

De lokale LeasePlan-entiteit kan uw persoonsgegevens delen met LeasePlan Corporation N.V. of LeasePlan Global B.V., in welk geval deze optreden als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken:

Adres: Gustav Mahlerlaan 360, 1082 ME Amsterdam, Nederland

De relevante lokale LeasePlan entiteit en LeasePlan Corporation N.V. en LeasePlan Global B.V. worden gezamenlijk aangeduid als "LeasePlan" en "wij", "onze" of "ons".

3. Hoe wij onze gegevens verzamelen

Via de Diensten

De meeste gegevens die we verzamelen hebben betrekking op de voertuigbeheerdiensten die we u als bestuurder en onze klant, uw werkgever, leveren als u een bedrijfswagen gebruikt. Dit begint met de registratie van het gehuurde voertuig (in sommige omstandigheden kunnen we enkele voorlopige kredietcontroles uitvoeren voordat deze van hem zijn) en gaat verder wanneer we met u communiceren over onze diensten, bijvoorbeeld om periodiek onderhoud en reparaties te regelen. We kunnen uw gegevens ook verwerken wanneer uw voertuig per ongeluk betrokken is bij een ongeval, om ervoor te zorgen dat we de mobiliteit herstellen en eventuele schade afhandelen, of wanneer we de ontvanger zijn van verkeersboetes met betrekking tot uw geleasde voertuig. Naast onze kernleasactiviteiten bieden we ook een aantal andere gerelateerde diensten, zoals e-mobiliteitsdiensten, tankkaartdiensten, oplaaddiensten, autoverhuurdiensten en pechhulp. Een andere service die wij leveren heeft betrekking op autoremarketing, verkoop van gebruikte LeasePlan voertuigen.

Offline We verzamelen persoonlijke informatie van u offline, bijvoorbeeld wanneer u onze ervaringswinkels bezoekt, telefonisch een bestelling plaatst of contact opneemt met de klantenservice.

Van andere bronnen Wij ontvangen uw persoonsgegevens uit andere bronnen, bijvoorbeeld:

We moeten persoonlijke informatie verzamelen om de gevraagde Diensten aan u te kunnen leveren of om vragen, vragen, opmerkingen, klachten met betrekking tot onze Diensten te behandelen. Als u de gevraagde informatie niet verstrekt, kunnen we de Services mogelijk niet leveren. Als u persoonlijke informatie met betrekking tot andere personen aan ons of aan onze serviceproviders in verband met de Diensten bekendmaakt, verklaart u dat u de bevoegdheid hebt om dit te doen en ons toe te staan de informatie te gebruiken in overeenstemming met deze Privacyverklaring.

Toezicht op de communicatie Onder voorbehoud van de toepasselijke wetgeving zullen we oproepen, e-mail, sms-berichten en andere communicatie die we met u hebben, controleren en opnemen. We doen dit om te voldoen aan regelgeving, zelfregulerende praktijken of procedures die relevant zijn voor ons bedrijf, om criminaliteit te voorkomen of op te sporen, in het belang van de bescherming van de veiligheid van onze communicatiesystemen en -procedures, en voor kwaliteitscontrole en trainingsdoeleinden voor personeel. Wanneer we bijvoorbeeld door een toezichthouder verplicht zijn om bepaalde telefoonlijnen (indien relevant) vast te leggen, zullen we dit doen. Bovendien, waar van toepassing en met inachtneming van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, zal ons toezicht zijn om te controleren op ongepaste inhoud in communicatie. In zeer beperkte en specifieke omstandigheden kunnen wij op korte termijn zorgvuldig gecontroleerd toezicht houden op uw activiteiten wanneer dit noodzakelijk is voor onze legitieme belangen of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. We kunnen dit bijvoorbeeld doen wanneer we redenen hebben om aan te nemen dat er fraude of ander misdrijf wordt gepleegd, wanneer strafbare feiten worden vermoed en wanneer de controle in verhouding staat tot het type tuchtdelict, of wanneer we vermoeden dat we niet voldoen aan de antiwitwasvoorschriften waaraan we zijn onderworpen. In het bijzonder kunnen voor deze doeleinden telefoongesprekken worden opgenomen.

4. Voor welke doeleinden wij uw gegevens gebruiken

4.1 GEGEVENS OVER WEBSITEBEZOEKERS

4.2 GEGEVENS M.B.T. ZAKELIJKE KLANTEN

4.3 GEGEVENS M.B.T. BESTUURDERS (medewerkers van onze klanten)

4.4 GEGEVENS M.B.T. PRIVATE LEASE KLANTEN (incl. eenmanszaken) EN POTENTIËLE KLANTEN

4.5 GEGEVENS M.B.T. PARTICULIERE KOPERS VAN GEBRUIKTE VOERTUIGEN

4.6 GEGEVENS M.B.T. PROFESSIONELE KOPERS VAN GEBRUIKTE AUTO'S (Handelaars)

4.7 GEGEVENS M.B.T. LEVERANCIERS

5. Gegevens delen met derden

Ter aanvulling van wat hierboven wordt aangegeven voor elke doelstelling met betrekking tot het delen van persoonsgegevens, kunnen wij ook persoonsgegevens delen:

binnen de LeasePlan groep voor de doelstellingen die in deze Verklaring worden beschreven.

met onze externe servicepartners en -providers, om de diensten die zij aan u en ons leveren, te vergemakkelijken. Om u van onze diensten te voorzien, werken we vaak nauw samen met servicepartners en serviceproviders. Onze onafhankelijke servicepartners helpen ons bij het leveren van onze leasing- en andere diensten aan u, waaronder autodealers, autoonderhoudsproviders, carrosseriebedrijven en pechhulpverleners, maar ook verhuurservicebedrijven en de beheerders van onze veiligheidsprogramma's voor bestuurders. Autodealers of leveringen van (elektrische) voertuigen kunnen contactgegevens van een bestuurder nodig hebben om een persoonlijk account te activeren dat nodig is om als bestuurder te worden ingesteld, anders werkt het voertuig niet.

Wij zullen uw persoonsgegevens ook gebruiken en bekendmaken wanneer dat noodzakelijk of wenselijk is, meer bepaald wanneer wij een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang hebben om dat te doen:

om de geldende wet- en regelgeving na te leven.

om samen te werken met overheidsinstanties.

om samen te werken met rechtshandhavingsinstanties.

om andere juridische redenen.

in verband met een verkoop- of zakelijke transactie.

6. Internationale transfer van persoonsgegevens

Vanwege het wereldwijde karakter van onze organisatie en Diensten kunnen uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen en/of verwerkt in een ander land dan het land waar u woont.

Van bepaalde landen buiten de EER erkent de Europese Commissie dat ze een passend niveau van gegevensbescherming bieden volgens de EER-normen (de volledige lijst van deze landen is hier beschikbaar. Voor doorgiften van EER-landen naar landen die niet als adequaat worden beschouwd door de Europese Commissie, hebben wij passende maatregelen genomen zoals de toepassing van de eigen bindende bedrijfsregels van LeasePlan of het opzetten van contractuele regelingen met derden. U kunt een kopie van deze maatregelen verkrijgen door contact met ons op te nemen via het contactformulier.

7. Beveiliging en bewaring

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens? Wij proberen redelijke organisatorische, technische en administratieve maatregelen te nemen om persoonsgegevens te beschermen in onze organisatie. Helaas is geen enkel systeem voor datatransmissie of gegevensopslag 100% gewaarborgd veilig. Indien u reden hebt om aan te nemen dat uw interactie met ons niet meer veilig is (bijvoorbeeld indien u denkt dat de beveiliging van accounts die u eventueel bij ons hebt, niet meer betrouwbaar is), breng ons dan onmiddellijk op de hoogte door contact met ons op te nemen met behulp van de in deze Verklaring verstrekte contactgegevens.

Hoelang bewaren wij persoonsgegevens? Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang als nodig of toegestaan is met het oog op de in deze Verklaring beschreven doeleinden en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.
De volgende criteria worden gebruikt om de bewaringsperiode te bepalen:

8. Privacy van kinderen

Onze Diensten zijn niet bestemd voor personen jonger dan 18 jaar.

9. Uw rechten en contact met ons opnemen

Uw rechten Als u uw door ons verwerkte persoonsgegevens wilt nalezen, corrigeren, bijwerken, blokkeren, beperken of wissen, bezwaar wilt aantekenen tegen de verwerking van persoonsgegevens of een elektronische kopie van uw persoonsgegevens wilt ontvangen om ze aan een andere onderneming door te geven (voor zover dit recht op gegevensoverdraagbaarheid u wettelijk wordt toegekend), kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier. Wij zullen uw verzoek beantwoorden overeenkomstig het toepasselijke recht.

Vermeld in uw verzoek zo duidelijk mogelijk om welke persoonsgegevens het gaat. Voor uw bescherming reageren wij alleen op verzoeken voor de persoonsgegevens die gekoppeld zijn aan het e-mailadres dat u op het contactformulier hebt aangegeven, en kunnen wij u vragen uw identiteit aan te tonen vóór we uw verzoek inwilligen. Wij zullen proberen uw verzoek zo snel in te willigen als praktisch mogelijk is, en in ieder geval binnen de wettelijk toegestane termijn.

Noteer dat wij bepaalde gegevens mogelijk moeten bewaren voor administratieve doeleinden en/of om transacties te voltooien die al gestart waren vóór u de wijziging of verwijdering aanvroeg. Het is ook mogelijk dat restinformatie in onze databanken en op andere dragers blijft bestaan zonder te worden verwijderd.

Vragen? Als u vragen of klachten heeft over deze Privacyverklaring, neem dan contact met ons op via het contactformulier om uw rechten uit te oefenen. Omdat e-mailverkeer niet altijd beveiligd is, verzoeken wij u geen gevoelige informatie op te nemen in de e-mails die u ons toestuurt.

Aanvullende informatie over de EER U kunt ook:

10. Wijzigingen in deze Privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze Privacyverklaring te allen tijde te wijzigen of bij te werken. Bekijk de legenda 'Last Updated' bovenaan dit document om te zien wanneer deze Privacyverklaring voor het laatst is herzien. Eventuele wijzigingen in deze Privacyverklaring worden van kracht wanneer we de herziene Verklaring op de Diensten plaatsen.