Fiscale en sociale behandeling bedrijfswagens 2021 – 2031

Het goedgekeurde wetsvoorstel m.b.t. de vergroening van de bedrijfswagens steunt op 3 pijlers:

 • 1.
 • 2.
 • 3.

Door de plannen nu al uit te werken voor de komende jaren wil de overheid aan werkgevers en leasingmaatschappijen een duidelijk en stabiel kader scheppen zodat men ruim op voorhand kan beginnen met de nodige acties en aanpassingen.

Om jou volledig op de hoogte te brengen van alles wat er staat te veranderen, maakten we een whitepaper en een infographic. Zo vind jij alle informatie die je nodig hebt, handig samengebundeld!

LeasePlan e-Cademy

We hebben ook een webinar over de hervorming van de autofiscaliteit. Klik op onderstaande link en herbeleef de LeasePlan e-Cademy. De vragen die we mochten ontvangen tijdens ons webinar vindt u ook terug in onze Veelgestelde Vragen onderaan deze pagina.

Pijler 1 : fiscale en sociale behandeling van auto’s met een CO2-uitstoot en van emissieloze wagens

 1. Periode voor januari 2023:

  Alle wagens die besteld werden voor 1 januari 2023 vallen onder de huidige regels van de fiscale aftrekbaarheid. De huidige maxima (100%) en minima (50% of 40% voor voertuigen met een CO2-uitstoot > dan 200 g/km) blijven eveneens behouden op voorwaarde dat het voertuig niet van eigenaar verandert.

 2. Januari 2023:

  Voor plug-in hybride auto’s die na 1 januari 2023 besteld zijn, zullen de brandstofkosten niet langer de fiscale aftrekbaarheid van de auto volgen, maar slechts 50% fiscaal aftrekbaar zijn. Met deze maatregel wil de overheid voorkomen dat plug-in hybride auto’s alleen worden besteld vanwege de belastingvoordelen en niet regelmatig worden opgeladen.

 3. Juli 2023:

  a) Fade-out scenario van de fiscale aftrekbaarheid van niet-emissieloze wagens

  Voor auto’s met verbrandingsmotor die na 1 juli 2023 worden besteld, worden de belastingvoordelen geleidelijk afgebouwd.

  Voorbeeld: een auto met een CO2-uitstoot van 180 g/km is vandaag 50% aftrekbaar, dezelfde auto die na juli 2023 wordt besteld, zal in 2025 nog maar 30% aftrekbaar zijn.

  De grafiek illustreert het fade out-scenario en de impact ervan op de totale levenscyclus van een auto.

  Juli 2023 Fade Out V2

  b) Hogere solidariteitsbijdrage (CO2-bijdrage) voor niet-emissievrije wagens

  Aangezien de sociale wetgeving wil aansluiten bij de fiscale wetgeving, zullen ook de CO2-bijdragen voor auto’s met verbrandingsmotor die vanaf 1 juli 2023 worden besteld, wijzigingen ondergaan.

  Om een ontradend effect te creëren, zal de CO2-bijdrage, die berekend wordt op basis van de CO2-uitstoot, sterk verhoogd worden voor niet-emissievrije wagens.

  Een CO2-bijdrage moet alleen betaald worden indien de werknemer het voertuig ook voor privédoeleinden mag gebruiken. Ze is enkel van toepassing voor personen met een werknemersstatuut, niet voor zelfstandigen.

  Voor wagens in korte termijn verhuur, is de maatregel tevens van toepassing. Contracten voor korte termijn auto’s getekend vanaf 1 juli 2023, zijn onderhevig aan de verhoging van de CO2-bijdrage.

  Voor wagens aangekocht vanaf 1 juli 2023 moet de berekende CO2-bijdrage (op basis van de huidige formule) vermenigvuldigd worden met een bepaalde factor die jaarlijks zal stijgen:

  In onderstaande grafiek wordt het effect van de vermenigvuldigingsfactor getoond. We hebben de huidige en toekomstige CO2-bijdrage berekend voor een benzine wagen uit het C-segment met een CO2-uitstoot van 130 g/km (WLTP). Op basis van de huidige formule en indexatie coëfficiënt zal de maandelijkse CO2-bijdrage stijgen van € 50.40 in de periode < juli 2023 tot € 277,20 in 2027. Omgerekend naar jaarcijfers vertegenwoordigt dit een kost van € 3.326.

  Juli 2023 Def V2

 4. Januari 2025:

  De wetgever wil een groen wagenpark stimuleren, maar wil tegelijkertijd voorkomen dat het loonvoordeel van een bedrijfsauto verder stijgt. Dit zou leiden tot een nog grotere stimulans van het privégebruik van bedrijfswagens met het risico op meer files.

  Daarom zal de minimum CO2-bijdrage lichtjes worden verhoogd zodat uiteindelijk, in de hypothese van een volledige vergroening van het wagenpark, de gemiddelde CO2-bijdrage voor een bedrijfswagen even hoog zal zijn als vandaag.

  De minimum CO2-bijdrage wordt vanaf 2025 verhoogd voor alle types voertuigen (ook voor emissievrije wagens) die besteld worden vanaf 1 juli 2023. Deze minimumbedragen moeten nog worden vermenigvuldigd met de indexeringscoëfficiënt. In 2021 bedraagt de minimumbijdrage aldus € 20,83 * 1,3222 = € 27,54.

 5. Januari 2026:

  Dit is wellicht de maatregel die het meest in het oog springt. Nieuwe auto’s met verbrandingsmotor die vanaf 1 januari 2026 worden besteld, komen niet langer in aanmerking voor fiscale voordelen. Alleen emissievrije auto's zullen nog aftrekbaar zijn van de inkomsten van een onderneming. Deze maatregel geldt ook voor auto's die in pijler 1 en 2 uit het mobiliteitsbudget worden gekozen. De enige uitzondering betreft lichte bedrijfsvoertuigen en motorfietsen, die 100% fiscaal aftrekbaar blijven, ongeacht of ze CO2 uitstoten of niet.Tot slot is de woon-werkvergoeding van 15 cent/km alleen aftrekbaar als het om een emissievrije auto gaat.

 6. Januari 2027

  Vanaf 2027 zal de fiscale aftrekbaarheid van emissievrije auto's geleidelijk dalen van 100% tot 67,5% in 2031. Het "grandfathering"-principe is van toepassing: het aftrekpercentage dat geldt op het ogenblik van de bestelling, blijft geldig voor de rest van de looptijd.

  Onderstaande grafiek illustreert de afname van de belastingaftrek in functie van de begindatum van de auto.

  Januari 2026

Pijler 2: fiscale stimuli voor laadinfrastructuur

De federale regering wil in samenwerking met de gewestregeringen de laadinfrastructuur in België uitbreiden.

Sinds september 2021 genieten bedrijven die publiek toegankelijke laadstations installeren een verhoogde kostenaftrek. De kostenaftrek is afhankelijk van de installatieperiode:

Om aanspraak te kunnen maken op deze incentive, moet het laadstation publiek toegankelijk zijn voor derden tijdens en/of na de openingsuren van het bedrijf. De maatregel is van toepassing op voorwaarde dat de installatie gebeurt vóór september 2024.

Particulieren die op eigen kosten een laadpaal laten installeren mogen de kosten ingeven in de personenbelasting. De belastingvermindering is afhankelijk van de installatieperiode:

Om van de belastingvermindering te kunnen genieten, dienen volgende voorwaarden vervuld te zijn:

Pijler 3: vereenvoudiging en uitbreiding van het mobiliteitsbudget

Sinds september 2021 worden extra mobiliteitsopties toegevoegd aan pijler 2 (zachte mobiliteit) van het mobiliteitsbudget :

De wachttijd van 36 maanden is niet langer van toepassing. Het is dus niet langer noodzakelijk om een bedrijfswagen te hebben gehad of om gedurende een bepaalde periode recht te hebben gehad op een bedrijfswagen. Vanaf het moment dat het recht op een bedrijfsauto ontstaat, kan het mobiliteitsbudget worden gekozen.

Veelgestelde vragen

Gelden de aangekondigde fiscale maatregelen ook voor de bestaande contracten? De nieuwe fiscale maatregelen hebben alleen betrekking op nieuwe bestellingen.Welke datum telt om te bepalen of een auto onder de nieuwe fiscale maatregelen valt? De besteldatum of de datum van inschrijving? De besteldatum. De nieuwe fiscale maatregelen hebben betrekking op auto’s aangeschaft vanaf een bepaalde datum.Stel ik bestel een benzinewagen in mei 2023 en deze rijdt nog in januari 2026. Valt de belastingaftrek voor deze wagen dan weg of niet? Het wegvallen van de belastingaftrek gebeurt stapsgewijs voor auto’s die aangeschaft of besteld worden vanaf 1 juli 2023, en vervalt volledig voor auto’s die aangeschaft of besteld worden vanaf 1 januari 2026. Voor de benzinewagen uit bovenstaand voorbeeld verandert er dus niets, deze blijft de huidige regels voor belastingaftrek volgen. Ook op vlak van CO2-bijdrage verandert er in dit voorbeeld niets. Stel ik bestel op 1 augustus 2023 een dieselauto in een leasecontract van 4 jaar. Wat gebeurt er dan vanaf 1 januari 2026? Aangezien de auto na 1 juli 2023 wordt aangeschaft zal de fiscale aftrekbaarheid geleidelijk jaar na jaar dalen, en dit te starten vanaf 2025.  In 2023 en 2024 is het fiscale aftrek % identiek aan vandaag, in 2025 zakt dit naar 75% en in 2026 naar 50%. Op vlak van CO2-bijdrage geldt dat vanaf 2023 de bijdrage zal vermenigvuldigd worden met een factor.Wat verandert er voor plug-in hybride auto’s vanaf 2023? Fiscale aftrek: voor plug-in hybride auto’s besteld vanaf 1 januari 2023 geldt dat de kosten voor benzine of diesel beperkt aftrekbaar zijn, nl. 50%. Daarnaast vallen plug-in hybride auto’s besteld vanaf 1 juli 2023 onder het uitdoofscenario voor niet-emissieloze auto’s waarbij de fiscale aftrek stapsgewijs evolueert van 100% naar 0% in 2028. CO2-bijdrage: de CO2-bijdrage voor niet-emissieloze auto’s zal stapsgewijs vermenigvuldigd worden met een factor 2,25 in 2023 en 2024, met een factor 2,75 in 2025, een factor 4 in 2026 en tenslotte factor 5,5 in 2027.Hoe zit het met het verschil tussen “echte” en “valse” plug-in hybrides? De bepaling en de fiscale behandeling van een “echte” of “valse” plug-in hybride blijft ongewijzigd. Elke plug-in hybride die vanaf 01/01/2018 wordt gekocht, moet aan twee criteria voldoen om als een “echte” plug-in hybride te worden beschouwd: - CO2-uitstoot ≤ 50 g/km - Batterijcapaciteit ≥ 0,5 kWh per 100 kg autogewicht In het geval van een “valse” plug-in hybride zijn er gevolgen op vlak van de fiscale aftrek.  De formule blijft dezelfde, maar de CO2-uitstoot die op gelijkvormigheidscertificaat van de wagen staat moet worden vervangen door de CO2-uitstoot van de overeenstemmende wagen met verbrandingsmotor.   Een lijst van overeenkomstige auto's wordt gepubliceerd op de website van de FOD Financiën. Als er geen overeenstemmende auto bestaat, moet de CO2-uitstoot met een factor 2,5 worden vermenigvuldigd.  Deze regeling is van toepassing op het tarief van de belastingaftrek en op het Voordeel van Alle Aard.Welke CO2-waardes zijn nu van toepassing in de autofiscaliteit? NEDC 2.0 of WLTP? In het ministrieel akkoord wordt niet meer gesproken van een ingangsdatum voor de WLTP-waarden. De vrije keuze tussen NEDC 2.0 en WLTP zal dus blijven bestaan, voor zover de beide waarden natuurlijk vermeld staan op het gelijkvormigheidsattest (COC). Aangezien de omrekening naar NEDC 2.0 niet meer verplicht is sinds 1 januari 2021, verwachten we dat autofabrikanten steeds minder de twee waarden zullen communiceren.Wat gebeurt er met het Voordeel Alle Aard? Aan de formule voor de berekening van het Voordeel Alle Aard (VAA) wordt niet geraakt. Het is wel mogelijk dat het VAA door de hogere WLTP waarde hoger uitkomt.Wat zijn de voorwaarden om als bedrijf aanspraak te kunnen maken van de verhoogde aftrek voor laadpalen? De laadpalen moeten minimaal tijdens of na kantooruren publiek toegankelijk zijn, niet enkel voor werknemers en bezoekers, maar ook voor andere gebruikers, bv. buurtbewoners.Zijn er belastingvoordelen voor privépersonen die een laadpaal laten plaatsen? Ja, een privépersoon die een laadpaal laat installeren tussen september 2021 en september 2024, kan genieten van een eenmalige belastingvermindering. Hieraan zijn wel wat voorwaarden verbonden: zo moet de laadpaal door een erkend bedrijf geïnstalleerd zijn, de laadpaal moet via slimme software uitgelezen en gestuurd kunnen worden, en de privépersoon moet een energiecontract met 100% groene stroom kunnen voorleggen. Het maximum bedrag dat in mindering mag gebracht worden bedraagt € 1.500.Als bedrijf laat ik laadpalen bij mijn medewerkers thuis plaatsen. Zijn deze kosten verhoogd aftrekbaar? Deze kosten vallen niet onder de incentive van de verhoogde aftrek. Indien de laadpaal werd opgenomen in het leasecontract van de auto, volgen deze kosten de normale aftrekbaarheid van de elektrische auto, namelijk 100%.Zijn de aangekondigde fiscale maatregelen al definitief? Ja, het wetsvoorstel werd goedgekeurd op 10 november 2021.

Consultancy Services

Contact_L
Hulp nodig voor een optimaal beheer van je wagenpark?
Ons consultancy team helpt je graag verder! Vul je gegevens en en we contacteren jou zo snel mogelijk.