Fiscaliteit bedrijfswagens

De fiscaliteit van bedrijfswagens is vastgelegd in de wet m.b.t. de fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit van november 2021. Bij de lancering ervan, bundelden we de volledige inhoud in deze whitepaper en infographic.

Ook in onze webinar stonden we stil bij de verschillende wijzigingen. Die kan je hier herbekijken!

 1. CO2-bijdrage

  Als werknemers hun bedrijfswagen ook voor privédoeleinden mogen gebruiken, moet de werkgever een CO2-bijdrage (ook solidariteitsbijdrage genoemd) aan de RSZ betalen. Deze bijdrage is gebaseerd op de CO2-uitstoot en het brandstoftype van de wagen en wordt berekend a.h.v. een formule. Daarnaast wordt ook een minimumbijdrage bepaald.

  De formule voor de berekening van de CO2-bijdrage is:[((CO2-uitstoot x € 9) – 768 (benzine) of 600 (diesel) of 990 (LPG)/ 12] x indexatiecoëfficiënt

  De indexcatiecoëfficiënt en minimumbijdrage worden jaarlijks aangepast. Voor 2024 is de indexatiecoëfficiënt 1,5359 en bedraagt de minimumbijdrage € 31,99/maand. Voor emissieloze wagens is het minimumbedrag verschuldigd.

  Voor niet-emissieloze wagens besteld vanaf 1 juli, moet de uitkomst van de formule vermenigvuldigd worden met een multiplicator die jaarlijks stijgt. In 2024 bedraagt deze multiplicator 2.25. Als de berekende CO2-bijdrage na toepassing van de multiplicator lager is dan de minimumbijdrage, is de minimumbijdrage van toepassing.

 2. Voordeel van Alle Aard (VAA)

  Wie met een bedrijfswagen rijdt en die ook voor privédoeleinden mag gebruiken, geniet van een Voordeel van Alle Aard (VAA). Daar betaalt de werknemer belastingen op. Het bedrag van het VAA wordt berekend aan de hand van een formule die rekening houdt met de catalogusprijs, de leeftijd en vooral de CO2-uitstoot van de wagen. Hoe meer de CO2-uitstoot van de wagen waarmee de werknemer rijdt afwijkt van de “referentie-uitstoot”, hoe hoger het VAA. Voor emissieloze wagens wordt het minimum CO2-percentage van 4% gehanteerd.

  De referentie-uitstoot wordt elk jaar opnieuw berekend aan de hand van de gemiddelde uitstoot van de nieuw ingeschreven wagens in het jaar voordien. Tevens wordt elk jaar een minimum VAA bepaald. Voor 2024 bedraagt de referentie-uitstoot 78 g/km voor benzinewagens en 65 g/km voor dieselwagens. Het minimum VAA voor 2024 is vastgelegd op € 1 600/jaar.

  De formule voor de berekening van het VAA is: cataloguswaarde x CO2-percentage x 6/7 x leeftijdspercentage

 3. Aftrekbaarheid bedrijfswagens

  Kosten van bedrijfswagens zijn (gedeeltelijk) aftrekbaar van het belastbaar inkomen van een bedrijf en leiden dus tot een lagere vennootschapsbelasting.

  De aftrekbaarheid in 2024 varieert in functie van het type kosten en het type wagen:

  Rentekosten incl. niet-recupereerbare btw: 100% aftrekbaar ; dit geldt voor emissieloze en niet-emissieloze wagens

  Wagenkosten incl. niet-recupereerbare btw (financiering, onderhoud, banden, verzekering enz.): • Emissieloze wagens: 100% fiscaal aftrekbaar • Niet-emissieloze wagens: de aftrekbaarheid wordt berekend a.d.h.v. een formule

  Energiekosten incl. niet-recupereerbare btw (brandstofkosten, stroomkosten): • Emissieloze wagens: stroomkosten 100% fiscaal aftrekbaar • Benzine- en dieselwagens: brandstofkosten volgen de aftrekbaarheid van de autokosten • Plug-inhybrides besteld voor 1 juli 2023: brandstof- en stroomkosten volgen de aftrekbaarheid van de autokosten • Plug-inhybrides besteld vanaf 1 juli 2023: brandstofkosten zijn 50% aftrekbaar ; strooomkosten volgen de aftrekbaarheid van de autokosten

  De formule die de fiscale aftrekbaarheid berekent, is 120% - (0,5% x coëfficiënt x CO2 g/km) De coëfficiënt bedraagt 1 voor diesel, 0,90 voor CNG-wagens ≤ 11 fiscale pk en 0,95 voor alle andere aandrijvingen.

  De minimum- en de maximumaftrek zijn begrensd. Om de transitie naar een elektrisch wagenpark te versnellen, worden de limieten in de komende jaren aangepast:

  • Voor niet-emissieloze wagens besteld voor 1 juli 2023 bedraagt de minimumlimiet 50% (40% voor auto’s met een uitstoot ≥ 180 g/km), de maximumlimiet bedraagt 100%.

  • Voor niet-emissieloze wagens die besteld worden in de periode tussen 1 juli 2023 en 31 december 2025, zal vanaf 2025 de minimumlimiet verdwijnen. Tevens wordt vanaf 2025 de maximumlimiet geleidelijk afgebouwd. Iin 2025 bedraagt de maximumlimiet 75%, in 2026 nog 50% en in 2027 nog slechts 25%. Niet-emissieloze wagens die vanaf 1 januari 2026 worden besteld, kennen geen fiscale voordelen meer.

  • Voor emissieloze wagens verandert er niets tot einde 2026. Zij behouden hun fiscale voordelen. Het is pas vanaf 2027 dat de fiscale aftrekbaarheid van emissieloze wagens zal dalen. Het grote verschil t.o.v. niet-emissieloze wagens is het 'grandfathering'-principe: het aftrekpercentage dat geldt op het moment van bestelling blijft geldig voor de rest van de looptijd.

Veelgestelde vragen

Geldt de verlaagde fiscale aftrekbaarheid ook voor de bestaande leasecontracten? De nieuwe fiscale maatregelen hebben enkel betrekking op bestellingen voor niet-emissieloze wagens waarvan de leaseovereenkomst werd ondertekend vanaf 1 juli 2023.Welke datum telt om te bepalen of een bedrijfswagen onderhevig is aan de afgebouwde aftrekbaarheid? De besteldatum of de datum van inschrijving? In geval van leasing is de datum waarop de leaseovereenkomst werd ondertekend doorslaggevend. In geval van eigen aankoop is de datum waarop de bestelbon van de dealer werd ondertekend doorslaggevend. Noch bij leasing, noch bij eigen aankoop speelt de inschrijvingsdatum een rol.Stel: ik bestelde een benzinewagen in mei 2023 en deze rijdt nog in januari 2026. Valt de belastingaftrek voor deze wagen dan weg of niet? Het wegvallen van de belastingaftrek gebeurt stapsgewijs voor wagens die aangeschaft of besteld worden vanaf 1 juli 2023, en vervalt volledig voor wagens die aangeschaft of besteld worden vanaf 1 januari 2026. Voor de benzinewagen uit bovenstaand voorbeeld verandert er dus niets, deze blijft genieten van de ‘oude’ fiscale regels.Stel: ik bestel op 1 augustus 2024 een dieselwagen in een leasecontract van 4 jaar. Wat gebeurt er dan vanaf 1 januari 2026? Aangezien de wagen na 1 juli 2023 werd aangeschaft zal de fiscale aftrekbaarheid geleidelijk jaar na jaar dalen, en dit te starten vanaf 2025. In 2024 blijven de minimum- en maximumlimieten (50-100%) van toepassing. In 2025 zakt de maximumlimiet naar 75%, in 2026 naar 50% en in 2027 naar 25%. Op vlak van CO2-bijdrage is de CO2-bijdrage onderhevig aan de multiplicator die jaarlijks verhoogt.Wat gebeurt er met het Voordeel van Alle Aard? Aan de formule voor de berekening van het Voordeel van Alle Aard (VAA) wordt niet geraakt. Het is wel mogelijk dat het VAA door de hogere WLTP-waarde hoger uitkomt.Zijn er belastingvoordelen voor privépersonen die een laadpaal laten plaatsen? Ja, een privépersoon die een laadpaal laat installeren voor eind september 2024, kan genieten van een éénmalige belastingvermindering. Hieraan zijn cumulatieve voorwaarden verbonden. De lader moet door een erkend organisme geïnstalleerd zijn in de onmiddellijke nabijheid van de woning, het moet een ‘intelligente’ lader zijn gekoppeld aan een energiebeheersysteem dat de laadtijd en het laadvermogen kan beheren en hij moet 100% gevoed worden door groene stroom. De kosten die in aanmerking komen zijn gelimiteerd tot €1 750 voor een unidirectionele lader en tot € 8 000 voor een bidirectionele lader. De belastingvermindering bedraagt 15% en heeft betrekking op de kosten gerelateerd aan de aankoop, plaatsing en inspectie van nieuwe laders.Als bedrijf laat ik laadpalen bij mijn medewerkers thuis plaatsen. Zijn deze kosten verhoogd aftrekbaar? Deze kosten vallen niet onder de incentive van de verhoogde aftrek. Indien de laadpaal werd opgenomen in het leasecontract van de wagen, volgen deze kosten de normale aftrekbaarheid van de elektrische wagen. Voor wagens besteld in 2024 is dit 100%.Mijn werkgever stelt een thuislaadstation ter beschikking en vergoedt de afgenomen elektriciteit van mijn thuislaadbeurten. Verhoogt dit mijn Voordeel van Alle Aard? Neen, de terbeschikkingstelling van het thuislaadstation en de terugbetaling van de elektriciteit hebben geen impact op het Voordeel van Alle Aard van de wagen. De thuislader moet over een specifiek communicatie systeem beschikken dat aan de werkgever communiceert hoeveel elektriciteit er wordt verbruikt. Verder moet de terugbetaling van de elektriciteit opgenomen zijn in de car policy.

Consultancy Services

Contact_L
Hulp nodig voor een optimaal beheer van je wagenpark?
Ons consultancy team helpt je graag verder! Vul je gegevens en en we contacteren jou zo snel mogelijk.
Dit formulier is NIET bedoeld voor offerte-aanvragen.