Algemene voorwaarden LeasePlan korte termijnverhuur – FlexiPlan

version date : 2022.04.26

ALGEMEEN ARTIKEL 1: DOEL De klant wenst op korte termijn, vanaf minimum één dag tot en met maximum 23 maanden, één of meer wagens te huren van LeasePlan.

ARTIKEL 2: DEFINITIES 2.1 Leveringsbon: het document dat door LeasePlan of een andere leverancier wordt afgegeven aan de klant of de bestuurder op het ogenblik van levering van het Voertuig, of achtergelaten wordt in het Voertuig wanneer er geen contact is met klant of bestuurder op het ogenblik van aflevering ervan en waarin de staat van het Voertuig, de kilometerstand en de hoeveelheid brandstof opgenomen wordt. 2.2 Voertuigcontract : het document waarin de gegevens van de klant en van de bestuurder alsook de duur van het gebruiksrecht wordt vermeld en dat door LeasePlan of een andere leverancier wordt afgegeven aan de bestuurder of de klant op het ogenblik van levering van het Voertuig, of achtergelaten wordt in het Voertuig wanneer er geen contact is met de klant of de bestuurder op het ogenblik van aflevering ervan. 2.3 Price Grid: is een document dat een overzicht bevat van de tarieven van de verschillende types van voertuigen die gehuurd kunnen worden met daarin ook opgenomen alle parameters die van toepassing kunnen zijn. Indien de bepalingen van de Price Grid afwijken van deze algemene voorwaarden, hebben de bepalingen van de Price Grid voorrang. 2.4 Overeenkomst: deze bestaat uit deze algemene voorwaarden, de Price Grid, het Voertuigcontract en de leveringsbon. 2.5 Reservatiebevestiging: mail die LeasePlan verstuurt naar de klant of de bestuurder waarin de reservatie van een voertuig wordt bevestigd. 2.6 Voertuig: een personenwagen of een bedrijfsvoertuig.

ARTIKEL 3: RESERVEREN VAN HET VOERTUIG 3.1 Er wordt door LeasePlan een PriceGrid opgemaakt. 3.2 Op het ogenblik dat LeasePlan vanwege de klant een ondertekende versie van de Price Grid heeft ontvangen (met daarin opgenomen de acceptatie door de klant van deze algemene voorwaarden), kan LeasePlan overgaan tot de reservering van een Voertuig. Na invoer van de reservering wordt een Reservatiebevestiging teruggestuurd naar de klant of naar de bestuurder. 3.3 Het kredietcomité van LeasePlan kan echter (bijkomende) waarborgen vragen alvorens de klant te aanvaarden.

ARTIKEL 4: LEVERING VAN HET VOERTUIG 4.1 LeasePlan levert het voertuig af op de overeengekomen plaats en datum zoals blijkt uit de Reservatiebevestiging. Bij de overhandiging van het Voertuig wordt steeds een Leveringsbon opgesteld en overhandigd aan de klant of de bestuurder of achtergelaten in het Voertuig. Voor Voertuigen die eigendom zijn van LeasePlan, stuurt LeasePlan naar de klant of de bestuurder op de eerstvolgende werkdag na de aflevering, een elektronische versie van de staat van hert voertuig. De klant of de bestuurder dient de staat van het Voertuig te controleren en LeasePlan te contacteren binnen de 24 uur indien er extra schade aanwezig is die niet werd geregistreerd op de Leveringsbon. De melding van bijkomende schade dient via mail te gebeuren naar rental@leaseplan.be. Bij levering van het Voertuig wordt de hoeveelheid aanwezige brandstof in het Voertuig aangeduid op het Leveringsdocument. 4.2 Bij een laattijdige annulatie of wanneer de klant of de bestuurder het Voertuig niet in ontvangst neemt, zal LeasePlan de kost van 1 dag huur kunnen factureren, verhoogd met de eventuele kosten voor levering en ophaling van het Voertuig.

ARTIKEL 5: GEBRUIKSRECHT 5.1 Het recht om het Voertuig te gebruiken begint op de datum en het uur zoals aangeduid op het Leveringsdocument. 5.2 Na een huurperiode van 1 maand, behoudt LeasePlan zich echter het recht voor om ten allen tijde het Voertuig kosteloos terug te roepen en te vervangen door een ander Voertuig dat zich minimum in dezelfde prijscategorie bevindt als het teruggeroepen Voertuig.

ARTIKEL 6: HUURPRIJS De klant betaalt maandelijks de huurprijs die voor elk Voertuig in de Price Grid is bepaald.

ARTIKEL 7: AANPASSING VAN DE HUURPRIJZEN LeasePlan behoudt zich het recht voor om de huurprijzen, die exclusief BTW vermeldt worden, jaarlijks te indexeren in overeenstemming met de index van de consumptieprijzen.

ARTIKEL 8: DUUR, VROEGTIJDIGE STOPZETTING EN WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST 8.1 Deze Overeenkomst is een raamovereenkomst en geldt voor onbepaalde duur. Bovendien kan deze Overeenkomst door beide partijen te allen tijde worden opgezegd, per aangetekend schrijven en mits een opzeggingstermijn van 3 maanden, zonder echter afbreuk te doen aan de geldigheid van individuele Price Grid(s) voor reeds rijdende of nog gebruikte Voertuigen, waarvan de resterende duur de duur van de opzeggingstermijn van de Overeenkomst zou overschrijden.

8.2 LeasePlan behoudt zich het recht voor om deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder ingebrekestelling te beëindigen, indien één van de volgende gebeurtenissen zich voordoet :

8.3 LeasePlan behoudt zich bovendien het recht voor om, in de onder punt 8.2 vermelde gevallen, de Voertuigen onmiddellijk terug te vorderen of terug te nemen. LeasePlan is eveneens gerechtigd de Voertuigen onmiddellijk terug te vorderen indien een verder gebruik de reputatie van LeasePlan ernstige schade zou kunnen toebrengen.

8.4 Indien de Voertuigen niet worden terugbezorgd, zal LeasePlan deze terughalen op kosten van de klant of van zijn rechtsopvolger.

8.5 Om de flexibiliteit van haar commerciële relatie te behouden en te garanderen, kan LeasePlan bepalingen van deze Overeenkomst ten allen tijde wijzigen of aanvullen. Dergelijke wijzigingen zullen echter geen invloed hebben op de fundamentele rechten, en plichten van de partijen maar kunnen nodig zijn om gewijzigde processen of producten toe te lichten. U wordt van elke wijziging voorafgaandelijk en schriftelijk in kennis gesteld. Elke wijziging zal ook steeds voorafgaandelijk worden meegedeeld in onze nieuwsbrief en via onze website. De wijzigingen aan onderhavige overeenkomst zullen slechts van kracht worden vanaf de ingangsdatum, vermeld in de kennisgeving en zullen bovendien enkel van toepassing zijn op Voertuigen die na deze datum door u worden gereserveerd.

ARTIKEL 9: ONDERHOUD EN HERSTELLINGEN 9.1. Normale onderhoudskosten van het Voertuig zijn ten laste van LeasePlan. De klant of de bestuurder dient echter steeds toestemming te vragen aan LeasePlan alvorens een onderhoud of een herstelling mag uitgevoerd worden. De klant of de bestuurder zal het Voertuig steeds aanbieden bij een door LeasePlan aangeduide partner of leverancier.

9.2. De herstelkosten die het gevolg zijn van een verkeerd gebruik van het Voertuig worden doorgefactureerd aan de klant (zie ook artikelen 16.1 tot en met 16.12).

ARTIKEL 10: PECHVERHELPING Indien het Voertuig geïmmobiliseerd is als gevolg van een ongeval of een technisch defect, zal LeasePlan u een ander Voertuig van dezelfde prijscategorie ter beschikking stellen. De pechverhelpingsdienst zal het Voertuig dat door een ongeval of technisch defect geïmmobiliseerd is, overbrengen naar een door de invoerder erkende garage.

ARTIKEL 11: TERUGGAVE VAN DE WAGEN 11.1 Als het gebruiksrecht eindigt, brengt u het Voertuig naar de verzamelsite voor gebruikte Voertuigen van LeasePlan. Indien u dit wenst, kunnen wij tegen betaling de wagen laten ophalen op een met LeasePlan overeengekomen plaats. Wij streven naar een ophaaltransport binnen de 2 werkdagen.

Indien nodig, zal LeasePlan het Voertuig volledig laten reinigen en de hiervoor gemaakte kosten aan u doorfactureren. U moet ons telkens vooraf schriftelijk verwittigen als u een Voertuig wil inleveren. Dit kan gebeuren via mail op rental@leaseplan.be of op het nummer 02/722.60.01.

Indien u zelf het Voertuig op onze verzamelsite binnenbrengt, wordt, bij de teruggave, de staat van het Voertuig, de kilometerstand en de datum genoteerd op het ophaalformulier dat zowel door LeasePlan als de klant of de bestuurder ondertekend wordt.

Indien het Voertuig op een met LeasePlan overeengekomen plaats wordt ingeleverd, dient de klant erop toe te zien dat er een correct en volledig “proces verbaal teruggave Voertuig” wordt opgemaakt en ondertekend door hemzelf en de persoon die het Voertuig in ontvangst neemt.

Bij een niet correct of niet volledig ingevuld proces verbaal of bij het ontbreken van een proces verbaal, zal LeasePlan zelf overgaan tot vaststelling van de schades op het ogenblik dat het Voertuig wordt binnengebracht op haar verzamelsite en is de klant hiervoor aansprakelijk.

11.2 Bij teruggave van het Voertuig dient de klant of de bestuurder het Voertuig met identiek brandstofpeil te overhandigen. Indien het Voertuig bij teruggave minder brandstof bevat, zal LeasePlan het verschil in brandstof factureren aan de klant met een minimum van 5 liter brandstof en verhoogd met een forfaitaire brandstof fee van €15.

11.3 De schade aan het Voertuig wordt steeds bepaald op basis van de “Fair Wear en Tear”-norm van LeasePlan, die geconsulteerd kan worden op de website van LeasePlan. Voor de bepaling van de schade aan het Voertuig houdt LeasePlan geen rekening met verslagen of processen-verbaal die niet door haar of een door haar aangeduide gevolmachtigde ondertekend zijn.

11.4 Als blijkt dat het Voertuig bij teruggave beschadigd is en hiervoor op het ogenblik van de beschadiging geen ongevalsaangifte is ingediend of de eventuele verzekeraar geen tussenkomst (meer) verleent, wordt de geschatte herstelkost (door een onafhankelijke expert bepaald) van het Voertuig aan de klant gefactureerd, verhoogd met een administratieve vergoeding. Normale slijtage wordt niet als beschadiging beschouwd.

11.5 Bij teruggave van het Voertuig zal LeasePlan een afrekening opmaken met betrekking tot de kilometers die het maximale aantal kilometers zoals vermeld in de Price Grid, overschrijdt.

ARTIKEL 12: FACTURATIE 12.1 Facturen worden door LeasePlan elektronisch verzonden in een wettelijk toegelaten en beveiligd formaat. De verzonden bestanden dienen door de klant gearchiveerd te worden in de oorspronkelijke vorm waarin zij werden verzonden.

12.2 Als LeasePlan de betaling van facturen niet ontvangen heeft op de vervaldag, is de klant op elk achterstallig bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd gelijk aan de interest bepaald door de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, en dit vanaf de vervaldag tot de dag van betaling. Een gedeelte van een maand geldt als een volledige maand.

12.3 Na een eerste betaalherinnering betaalt de klant bovendien ook administratiekosten, namelijk 10% van het achterstallige bedrag met een minimum van 50 EUR en een maximum van 250 EUR.

12.4 Als de klant de overeengekomen betalingen niet voldoet of nalaat andere verplichtingen na te leven die in deze Overeenkomst opgenoemd zijn, stuurt LeasePlan een schriftelijke ingebrekestelling.

12.5 Indien de klant niet akkoord gaat met de inhoud van een factuur verwacht LeasePlan vanwege de klant een schriftelijke reactie met motivering binnen 10 dagen, ter attentie van de dienst Collection bij LeasePlan.

Na het verstrijken van deze termijn wordt de klant geacht de facturen te hebben aanvaard.

ARTIKEL 13: VERZEKERINGEN LeasePlan zorgt ervoor dat de burgerlijke aansprakelijkheid, de rechtsbijstand en de risico’s inzake materiële schade aan een Voertuig naar best vermogen verzekerd of gedekt worden. LeasePlan maakt een onderscheid tussen enerzijds de burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand en anderzijds de risico's die LeasePlan zelf draagt, Risicobehoud genoemd, en die worden uiteengezet in het tweede deel van deze algemene voorwaarden (zie B). Gebruiksvoorwaarden, artikelen 16 tot 19).

ARTIKEL 14: VERWERKING VAN GEGEVENS 14.1. Definities “Voor de verwerking verantwoordelijke” betekent de organisatie of de natuurlijke persoon die alleen of samen met anderen de doelstellingen van en de middelen voor het verwerken van persoonsgegevens bepaalt. "Gegevensverwerker" betekent elke derde die in opdracht of onder toezicht van LeasePlan persoonsgegevens verwerkt, maar niet onder rechtstreeks gezag van LeasePlan staat. "Wetgeving inzake gegevensbescherming" betekent richtlijn 95/46/EG betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en alle wetten en verordeningen en sectoraanbevelingen die voorschriften bevatten voor de bescherming van personen in verband met de verwerking, inclusief, maar niet beperkt tot veiligheidsvoorschriften voor en het vrije verkeer van Persoonsgegevens. "Inbreuk op de beveiliging van Persoonsgegevens" betekent de onrechtmatige verwerving van, toegang tot, aanwending van of openbaarmaking van onversleutelde persoonsgegevens die de integriteit of de privacy van dergelijke gegevens in zulke mate in gevaar brengt dat de bestuurder hierdoor een groot risico loopt op financiële, reputatie- of andere schade. Er is geen inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens bij een onbedoelde verwerving van, toegang tot of aanwending van onversleutelde persoonsgegevens door een werknemer van LeasePlan of een verwerker van een derde partij of een persoon die onder hun respectieve gezag handelt, indien: • de verwerving van, toegang tot of aanwending van persoonsgegevens te goeder trouw gebeurde tijdens en in het kader van de tewerkstelling of de professionele relatie van deze werknemer of andere persoon; en • de persoonsgegevens verder niet meer worden verworven, bekeken, gebruikt of openbaar gemaakt door een andere persoon.

"Gegevens" betekent alle informatie over de bestuurder en het voertuig die verzameld en verwerkt wordt in het kader van diensten, ongeacht of die door klanten of bestuurders aan Leaseplan wordt verstrekt dan wel door LeasePlan wordt gegenereerd via zijn systemen en applicaties (afgeleide gegevens). "Bestuurder" betekent een werknemer van een klant en/of iedere andere persoon die voor een klant werkt. "Persoonsgegevens" betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. "Verwerking" betekent elke bewerking met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, wijzigen, gebruiken, openbaar maken (inclusief het verlenen van toegang op afstand), verzenden of wissen van persoonsgegevens. "Verwerken" en "verwerkt" moeten dienovereenkomstig geïnterpreteerd worden. "Voertuigen" betekent de voertuigen die binnen het toepassingsgebied van de diensten vallen.

14.2 Door ondertekening van deze overeenkomst verklaart de ondertekenaar zich akkoord om ons een copie van zijn identiteitskaart te bezorgen.

14.3 De klant is verantwoordelijk voor het verstrekken aan LeasePlan van de juiste gegevens van de bestuurder van het Voertuig en waar nodig van eventuele aanpassingen hiervan.

14.4 Gegevensbescherming

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • 7.
 • 8.
 • 9.
 • 10.

ARTIKEL 15: ALGEMENE BEPALINGEN 15.1 Partijen zullen elkaar op de hoogte houden van elke materiële wijziging in hun organisatie, activiteiten of wettelijke toestand die een invloed kan hebben op deze Overeenkomst. 15.2 Boetes, ongeacht de benaming, veroorzaakt door een inbreuk op wetgeving of reglementen, zijn uitsluitend ten laste van de klant tenzij LeasePlan zelf nalatig is geweest of een fout heeft begaan. 15.3 Alle redelijke kosten die LeasePlan heeft moeten maken om haar rechten te verdedigen in het kader van deze Overeenkomst of kosten en belastingen die hun oorsprong vinden in een nieuwe wetgeving die niet van kracht was op het moment van het sluiten van de Overeenkomst,worden door de klant betaald. 15.4 LeasePlan is mogelijks eigenaar van de Voertuigen die zijverhuurt. De klant verwittigt onmiddellijk LeasePlan als derden rechten doen gelden op het Voertuig, beslag willen leggen of andere maatregelen willen nemen. De klant moet deze derden duidelijk maken dat LeasePlan of desgevallend een leverancier van LeasePlan eigenaar is van het betrokken Voertuig. Als bij inbreuk op wettelijke bepalingen in België of in het buitenland het Voertuig in beslag wordt genomen, tijdelijk of definitief uit het verkeer wordt gehaald, worden de kosten die hiermee verband houden gedragen door de klant. LeasePlan kan in dergelijke situaties zelf alle maatregelen nemen die het nodig acht om zijn rechten te beschermen. 15.5 Tenzij partijen gezamenlijk en schriftelijk andersovereenkomen, worden eventuele aangetekende brieven slechts geldig verstuurd naar het adres dat vooraan in de Overeenkomst vermeld wordt. Elke zetelverplaatsing moet steeds aangetekend meegedeeld worden aan de andere partij. 15.6 Bepalingen in deze Overeenkomst die strijdig zouden zijn met wettelijke of reglementaire bepalingen, zullen als niet-geschreven beschouwd worden, zonder dat dit enige afbreuk kan doen aan de geldigheid van de overige bepalingen. De niet-toepassing of een uitstel in de toepassing van een recht, voortvloeiend uit deze Overeenkomst, kan nooit geïnterpreteerd worden als een verval of beperking van dit recht. 15.7 Deze Overeenkomst alsmede al haar eventuele bijlagen en addenda dienen namens de klant ondertekend te worden door de daartoe vennootschapsrechtelijk bevoegde persoon of personen. Indien LeasePlan, bij ontvangst van de getekende Overeenkomst, een tekortkoming zou vaststellen bij de ondertekening, behoudt zij zich het recht voor om deze Overeenkomst als nietig te beschouwen. LeasePlan mag echter aannemen dat de personen die de Overeenkomst ondertekend hebben over de juiste bevoegdheid beschikken om de vennootschap rechtsgeldig te verbinden. 15.8 Op deze Overeenkomst en haar eventuele bijlagen en addenda is het Belgische recht van toepassing. 15.9 Beide partijen zullen alle eventuele geschillen omtrent de geldigheid, de interpretatie en de uitvoering van deze Overeenkomst uitsluitend door de bevoegde Rechtbanken te Brussel laten beslechten.

B. GEBRUIKSVOORWAARDEN ARTIKEL 16: GEBRUIK 16.1. Indien aan de klant of de bestuurder een Voertuig ter beschikking wordt gesteld dat geen eigendom is van LeasePlan, zullen de eventuele afwijkende gebruiksvoorwaarden zoals opgelegd door de leverancier van LeasePlan en die zich ook aan boord van het Voertuig bevinden, eveneens van toepassing zijn. 16.2 De kostprijs van een Voertuig wordt beïnvloed door de rijstijl van de bestuurder. De klant en de bestuurder verbinden zich er dus toe om het Voertuig en de toebehoren te gebruiken als een “goede huisvader”. 16.3 Als het Voertuig op een andere manier wordt gebruikt dan die waarvoor hij ter beschikking is gesteld, worden eventuele kosten die hieruit voortkomen aangerekend aan de klant. Zo zijn snelheidsproeven, wedstrijden, prestatieritten en dergelijke evenementen volstrekt verboden. 16.4 Het is verboden om het Voertuig te gebruiken om andere wagens te duwen of te slepen of personen te vervoeren tegen betaling. 16.5 Het is de bestuurder uitdrukkelijk verboden om te roken in het ter beschikking gestelde Voertuig. Indien de bestuurder zich niet houdt aan dit verbod, zullen eventuele kosten voortvloeiende uit de reiniging of herstelling van rook- of sigarettenschade volledig aan de klant doorgerekend worden.

16.6 Gevaarlijke en/of explosieve stoffen mogen enkel worden vervoerd als de klant en/of de bestuurder hiervoor steeds de wettelijke vergunningen heeft en deze ook steeds bij de hand heeft in het Voertuig tijdens het rijden. Daarenboven moet de klant LeasePlan hiervan vooraf schriftelijk verwittigen, zodat LeasePlan voor zijn rekening en op kosten van de klant een bijkomende verzekering kan afsluiten.

Het vervoeren van gevaarlijke en/of explosieve stoffen is verboden in een personenwagen.

16.7 Het Voertuig mag uitsluitend worden gebruikt in de landen die op het verzekeringsbewijs (groene kaart) zijn opgenomen. Als deze bepalingen niet worden gevolgd en/of de verzekeraar geen tussenkomst verleent, zal de klant alle schade vergoeden die hierdoor ontstaat en is LeasePlan hiervoor niet verantwoordelijk.

16.8 De richtlijnen die de invoerder of constructeur geeft over gebruik en onderhoud (in het onderhoudsboekje) en het naleven van het onderhoudsschema zijn belangrijk en moeten worden gevolgd. Zo moet de bestuurder volgens deze richtlijnen de vloeistofniveaus regelmatig controleren en zo nodig bijvullen (olie, water, antivriesmiddel, enz).

16.9 Wanneer een Voertuig of één van de onderdelen schade heeft geleden door een abnormaal gebruik of door een abnormale oorzaak, laat LeasePlan in ieder geval de oorzaak van het defect of de schade in een rapport vastleggen dat wordt opgesteld door een expert aangesteld door LeasePlan. Als de bestuurder verantwoordelijk wordt gesteld (bijvoorbeeld voor het rijden zonder voldoende olie) wordt de klant hierover door LeasePlan schriftelijk ingelicht.

Indien de klant echter oordeelt dat er ernstige redenen zijn om het rapport uitgaande van LeasePlan te betwisten, kan hij op eigen kosten, en op straffe van verval, zelf een deskundige aanstellen binnen de 5 werkdagen na datum van de kennisgeving door LeasePlan van zijn rapport. In dergelijk geval meldt de klant aan LeasePlan dat hij tot een tegenexpertise overgaat en deelt hij tevens de naam van zijn deskundige mee. Partijen komen overeen dat de eventuele unanieme besluiten van deze deskundigen bindend zijn en dat zij de inhoud ervan onherroepelijk zullen aanvaarden.

Ingeval van tegenstrijdige besluiten, zullen beide deskundigen een derde deskundige aanwijzen die binnen de 10 dagen (na ontvangst van het verslag van de deskundige van de klant) een beslissing neemt die definitief en onherroepelijk is. De kosten en erelonen van deze derde deskundige zullen worden betaald door de partij die in het ongelijk wordt gesteld.

16.10 De bestuurder moet uiteraard steeds beschikken over een in België geldig rijbewijs voor het Voertuigtype en zal regels i.v.m. snelheid, belading en het slepen van het Voertuig volgen.

Overtredingen van wettelijke reglementeringen, waaronder het verkeersreglement met inbegrip van de bepalingen i.v.m. de staat en het gebruik van het Voertuig, vallen onder de verantwoordelijkheid van de bestuurder en dus van de klant. De klant vrijwaart LeasePlan in deze gevallen tegen mogelijke boetes of andere aanspraken.

Indien LeasePlan zelf verplicht wordt om een boete te betalen, zal zij het bedrag van de boete achteraf doorfactureren aan de klant of de bestuurder, verhoogd met een administratiekost van minimum 15 EUR.

16.11Het Voertuig mag bestuurd worden door de bestuurder die vermeld wordt in de Reservatiebevestiging en/of de Leveringsbon, of door andere bestuurders die door de klant tewerkgesteld worden of door personen die officieel woonachtig zijn op hetzelfde adres als de bestuurder.

De bestuurder dient de leeftijd van 21 jaar bereikt te hebben en sinds minstens 1 jaar in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs.

16.12 Het Voertuig mag niet in pand gegeven worden, verder verhuurd worden of op een andere manier tegen vergoeding aan derden in gebruik gegeven worden, tenzij voorafgaand schriftelijk akkoord van LeasePlan.

ARTIKEL 17: MODALITEITEN BIJ TERUGGAVE VAN HET VOERTUIG 17.1 Documenten of stukken die bij het Voertuig horen, moeten samen met dat Voertuig worden terugbezorgd: het inschrijvingsbewijs, de officiële nummerplaat, het verzekeringsbewijs, het gelijkvormigheidsattest, alle sleutels, het onderhoudsboekje en het bewijs van technische controle (voor zover van toepassing). Ingeval van verlies of diefstal van één van deze documenten wordt de bestuurder verzocht om klacht neer te leggen bij de politie en om aan LeasePlan het origineel attest van verlies of diefstal dat door de politie werd opgesteld te bezorgen. Voor de vervanging van één van deze stukken kan LeasePlan aan de klant de vervangingskost aanrekenen, verhoogd met een administratieve kost.

Indien één of meerdere van deze documenten of stukken ontbreken bij teruggave van het Voertuig, behoudt LeasePlan zich het recht voor om de facturatie van de huurprijs te laten doorlopen tot ontvangst van alle ontbrekende documenten of stukken. Bij het ontbreken van een sleutel zal LeasePlan ook de vervangingskost aanrekenen, verhoogd met een administratieve kost, tenzij de bestuurder hiervoor aangifte van verlies of diefstal aantoont.

ARTIKEL 18: RISICOBEHOUD: ALGEMEEN 18.1 Is een Voertuig beschadigd of gestolen, moet de bestuurder dit onmiddellijk telefonisch melden aan LeasePlan op het nummer 02/722.60.01 of een mail sturen naar rental@leaseplan.be

Binnen de 48 uur na het schadegeval stuurt de bestuurder het ingevulde exemplaar van het Europese aanrijdingsformulier naar LeasePlan. Houdt het schadegeval verband met diefstal (inclusief car- en homejacking), poging tot diefstal of aanrijding met dieren, dan stuurt de bestuurder naar LeasePlan bovendien een origineel attest van de federale politie, met vermelding van het nummer van het proces-verbaal en de gegevens van de betrokken dienst. Hieruit moet blijken dat de bestuurder aangifte deed van deze feiten.

Een laattijdige, onvolledige of valse aangifte of een gebrek aan aangifte kan schade of kosten veroorzaken. Als dit gebeurt, zal LeasePlan deze schade en/of kosten aanrekenen aan de klant.

18.2 LeasePlan laat de herstellingen in eigen naam uitvoeren door koetswerkherstellers die door haar zijn erkend.

LeasePlan houdt zich het recht voor facturen van niet-erkende koetswerkherstellers te weigeren of aan de klant door te rekenen

18.3 De klant verbindt zich ertoe alle gepaste inlichtingen te geven en de door LeasePlan gestelde vragen te beantwoorden om de behandeling van het dossier te vergemakkelijken. LeasePlan heeft het recht om zelf nuttige onderzoeken uit te voeren.

ARTIKEL 19: VOORWAARDEN RISICOBEHOUD Onder de hiernavolgende voorwaarden en beperkingen zal LeasePlan de volgende risico’s dragen: brand, diefstal of poging tot diefstal, eigen stoffelijke schade en glasbreuk. 19.1 Brand Dit is de schade veroorzaakt door vuur, ontploffing, bliksem, steekvlammen en kortsluiting. De kosten van smeltschade aan elektrische bedrading draagt LeasePlan ook. Wanneer het schadegeval gedekt is, neemt LeasePlan eveneens de kosten voor het blussen van het gewaarborgde Voertuig voor haar rekening. Worden niet door LeasePlan vergoed:

 • 1.
 • 2.
 • 3.

19.2 Diefstal en poging tot diefstal LeasePlan draagt de schade of het verlies veroorzaakt door diefstal (inclusief car- of homejacking) of poging tot diefstal, zoals omschreven in artikel 461 van het Belgisch Strafwetboek. Deze schade wordt uitgebreid tot de kosten om alle sloten van het Voertuig te vervangen als één of meer sleutels gestolen of verloren zijn en de bestuurder hiervoor binnen de 24 uur klacht heeft ingediend bij de federale politie.

In de volgende situaties zal de klant LeasePlan vergoeden voor de schade die geleden werd door diefstal (inclusief car- en homejacking) of poging tot diefstal:

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.

Bij diefstal (inclusief car-en homejacking) of poging tot diefstal moet de bestuurder het volgende doen:

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.

Als aan deze voorwaarden niet voldaan is, draagt LeasePlan de schade niet zullen de kosten op de klant verhaald worden. LeasePlan geeft de bestuurder hierbij voor zover als nodig volmacht om de eventuele aangiften van verlies van nummerplaat en/of boorddocumenten in haar plaats te doen. Volgens sommige politiediensten kan inderdaad enkel de “houder” van de nummerplaat dit doen, tenzij deze laatste volmacht geeft aan de gebruiker van het Voertuig.

Indien de gestolen wagen 30 dagen na de datum van ontvangst van de schriftelijke aangifte niet terug in het bezit is van LeasePlan, beschouwt laatstgenoemde dit als een totaal verlies dat plaatsvond op de dag van de diefstal.

19.3 Stoffelijke schade LeasePlan draagt de schade aan het Voertuig in de volgende situaties:

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.

19.4 Glasbreuk LeasePlan draagt de schade aan voor-, zij- en achterruiten, mistlampen, voor- en achterverlichting en aan een glazen schuifdak indien het barsten of breken van het glas veroorzaakt is door de inslag van een voorwerp dat geen deel uitmaakt van het Voertuig zelf (zie ook verder bij algemene uitsluitingen, artikel 19.6). Schade aan voor-, achter- en zijruiten draagt LeasePlan ook bij spontane glasbreuk. In al deze gevallen kan LeasePlan een deskundige aanstellen om de schade te onderzoeken.

19.5 Algemene uitbreidingen Bij een gewaarborgd schadegeval, neemt LeasePlan eveneens de volgende kosten ten laste, bij voorlegging van de nodige bewijsstukken:

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.

19.6 Algemene uitsluitingen LeasePlan draagt geen kosten, deze blijven ten laste van de klant of bestuurder, voor schade:

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • 7.
 • 8.
 • 9.
 • 10.
 • 11.
 • 12.
 • 13.
 • 14.
 • 15.
 • 16.
 • 17.

19.7 Contractuele schadevergoeding Voor elk schadegeval draagt de klant zelf een deel van de kosten, contractuele schadevergoeding genoemd. Het bedrag van deze contractuele schadevergoeding samen met een bijkomende administratieve kost per schadedossier wordt aan de klant gefactureerd per schadegeval. Indien er sprake is van meerdere raakpunten, zullen deze beschouwd worden als aparte schadegevallen, tenzij wanneer deze schadegevallen werden veroorzaakt door éénzelfde handeling in het kader van een ongeval.

Indien dit bedrag kan worden verhaald op en ingevorderd bij een derde gekende aansprakelijke tegenpartij, betaalt LeasePlan dit bedrag terug aan de klant.

Als het schadebedrag kleiner is dan de contractuele schadevergoeding, rekenen LeasePlan aan de klant dit schadebedrag aan in plaats van de volledige contractuele schadevergoeding. Voor zover u de artikelen 19.2 en 19.3 naleeft, vordert LeasePlan geen contractuele schadevergoeding voor schade door:

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.