Large JPG-ST_19_37

Privatlivspolitik

Global erklæring om databeskyttelse

Privatlivspolitik

Dato: Juni 2023

LeasePlan er forpligtet til at beskytte de personoplysninger, som vi behandler, og til at informere de personer, vi behandler oplysninger om. Det gør vi i denne privatlivspolitik.

Procedurer til beskyttelse af privatlivets fred og datasikkerhed er integrerede dele i LeasePlans tjenester, selskabsledelse, risikostyring og overordnede ansvarlighed.

1. Hvem er vi - dataansvarlig

Den dataansvarlige for behandlingen af personoplysninger om dig er:

LeasePlan Danmark A/S, Midtager 20, 2605 Brøndby (“LeasePlan”).

Bemærk, at denne privatlivspolitik ikke gælder for Euro Insurances DAC Ltd. (irsk forsikringsselskab) med binavnet LeasePlan Insurance eller andre forsikringsrelaterede aktiviteter. Tjenester leveret af dette selskab og andre selskaber i LeasePlan-koncernen er underlagt separate privatlivspolitikker.

Erhvervskunders ansvar Når LeasePlans kunder i deres egenskab af arbejdsgivere har adgang til personoplysninger om deres ansatte, fx chauffører, er kunden den dataansvarlige.

2. Registrerede personer

Denne privatlivspolitik beskriver vores behandling af personoplysninger om følgende personer:

-Brugere/besøgende på vores hjemmeside - se pkt. 2.1 -Erhvervskunders medarbejdere fx fleet managers og førere og ledelse i re-lation til anti-hvidvask og anti-terrorfinansiering - se pkt. 2.2 -Erhvervskunders ledelse og reelle ejere i relation til anti-hvidvask og anti-terrorfinansiering - se pkt. 2.3 -Private leasingkunder - se pkt. 2.4 -Privatpersoners køb af brugte køretøjer - se pkt. 2.5 -Professionelle købere af brugte køretøjer - se pkt. 2.6 -Leverandører til LeasePlan, herunder forhandlere af privatleasing - se pkt. 2.7 samt potentielle kunder til pkt. 2.1 – 2.6, alle individuelt og kollektivt også kaldet "dig", "din" eller "dit".

Nedenfor kan du folde den eller de kategorier ud, som du hører til. Pkt. 3 – 5 inde-holder yderligere information, som gælder for alle kategorier af registrerede.

Forkortelser: GDPR skriver vi i teksten nedenfor som forkortelse af EU's Forordning 2016/679 om Generel Databeskyttelse DBL skriver vi i teksten nedenfor som forkortelse af databeskyttelsesloven.

2.1 BRUGERE/BESØGENDE PÅ VORES HJEMMESIDE

2.1.1 Kilder til personoplysninger

Vi modtager personoplysninger, når du besøger vores hjemmeside fra

Vi har brug for at indsamle personoplysninger for, at vi kan tilbyde dig de ønskede tjenester eller håndtere forespørgsler, kommentarer eller klager om vores tjenester. Hvis du ikke giver os oplysningerne, er det ikke sikkert, at vi kan tilbyde de ønskede produkter, tjenester eller den ønskede service.

2.1.2 Personoplysninger, som behandles

Vi behandler følgende personoplysninger til de nedenfor angivne formål:

Vi behandler følgende oplysninger fra cookies og anden sporing:

2.1.3 Formål med behandling af personoplysninger

Vi behandler personoplysninger, når det er nødvendigt af hensyn til følgende formål:

Cookies og anden sporing Vi behandler oplysninger fra cookies til forskellige forretningsrelaterede formål, fx hjemmeside- og dataanalyse, tilpasninger af funktionalitet og flow på hjemmesiden og andre tjenester, fx ud fra brugsmønstre, udvikling af nye produkter, måling af effekti-viteten af vores kampagner samt drift og udvidelse af vores forretningsaktiviteter.

Se også vores cookie-politik her

2.1.4 Behandlingsgrundlag

Vi behandler personoplysninger på følgende juridiske grundlag:

-Dit samtykke, jf. artikel 6(1)(a) i GDPR) ‒til videregivelse af personoplysninger til markedsføringsformål

-Vores legitime interesser, jf. artikel 6(1)(f) i GDPR, i ‒ at have en funktionel og brugeroptimeret hjemmeside ‒ at yde en god service, fx at besvare dine forespørgsler og henvendelser fra tredjemand ‒ at lave statistisk analyse af brug af hjemmesiden ‒ at gennemføre undersøgelser ‒ at overholde juridiske forpligtelser eller følge myndighedsforespørgsler og -påbud ‒ at håndhæve vores vilkår, betingelser og politikker ‒ at beskytte vores, dine eller tredjemands rettigheder, databeskyttelse, sikkerhed, forretning eller ejendom, herunder i relation til implementering af sikkerhedsforanstaltninger ‒ i forbindelse med et salg eller en forretningstransaktion, fx at videregive eller overføre personoplysninger til tredjeparter i tilfælde af reorganisering, fusion, salg, joint venture, overdragelse, overførsel eller anden disposition for hele eller dele af vores forretning, aktiver eller lager (herunder i forbindelse med konkurs eller lignende procedurer).

2.1.5 Modtagere af personoplysninger

Vi videregiver eller overlader personoplysninger til følgende modtagere:

2.1.6 Tidspunkt for sletning af personoplysninger

Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe det er nødvendigt eller tilladt til de formål, der er beskrevet i denne privatlivspolitik, og i henhold til gældende lovgivning.

De kriterier, der bruges til at bestemme vores opbevaringsperioder, omfatter:

Generelle henvendelser (uden relation til kundeforhold) til LeasePlan og besvarelse deraf opbevares i op til 12 måneder.

Cookies opbevares som anført i cookie manager på dit udstyr. Vi sletter oplysninger indsamlet på baggrund af cookies, når disse ikke længere er nødvendige til brug for udarbejdelse af statistik. Opbevaringsperioden afhænger derudover af oplysningernes karakter og formålet med opbevaringen som anført i cookie manager

2.2 ERHVERVSKUNDERS MEDARBEJDERE, FX FLEET MANAGERS OG FØRERE

2.2.1 Kilder til personoplysninger

Vi modtager personoplysninger fra:

I tillæg for førere i særlige tilfælde, fx hændelser og skadebehandling:

Vi har brug for at indsamle personoplysninger, for at vi kan tilbyde dig de ønskede tjenester eller håndtere forespørgsler, kommentarer eller klager om vores tjenester. Hvis du ikke giver os oplysningerne, er det ikke sikkert, at vi kan tilbyde de ønskede produkter, tjenester eller den ønskede service.

2.2.2 Personoplysninger, som behandles

Vi behandler følgende personoplysninger til de nedenfor angivne formål:

Om erhvervskunders medarbejdere, fx fleet managers og førere:

I tillæg for førere:

2.2.3 Formål med behandling af personoplysninger

Vi behandler personoplysninger, når det er nødvendigt af hensyn til følgende formål:

‒ at yde en god service, fx at besvare dine forespørgsler og henvendelser fra tredjemand ‒ at håndhæve vores vilkår, betingelser og politikker ‒ at beskytte vores, dine eller tredjemands rettigheder, databeskyttelse, sikkerhed, forretning eller ejendom, herunder i relation til implementering af sikkerhedsforanstaltninger ‒ at overholde juridiske forpligtelser eller følge myndighedsforespørgsler og -påbud ‒ at retskrav kan fastslås, gøres gældende eller forsvares, herunder fx begrænsning af eventuelle skader ‒ i forbindelse med et salg eller en forretningstransaktion, fx at videregive eller overføre personoplysninger til tredjeparter i tilfælde af reorganisering, fusion, salg, joint venture, overdragelse, overførsel eller anden disposition for hele eller dele af vores forretning, aktiver eller lager (herunder i forbindelse med konkurs eller lignende procedurer).

**I tillæg for førere

**

2.2.4 Behandlingsgrundlag

Vi behandler personoplysninger på følgende juridiske grundlag:

Vores legitime interesser, jf. artikel 6(1)(f) i GDPR, i ‒ at yde en god service, fx at besvare dine forespørgsler og henvendelser fra tredjemand ‒ at sende elektronisk markedsføring via e-mail med dit samtykke ‒ at gennemføre undersøgelser, både generelle undersøgelser og undersøgelser af uregelmæssigheder ‒ at levere tjenesterne til dig og opfyldelse af leasingaftalen indgået med din arbejdsgiver ‒ at opfylde vores aftale med Euro Insurances DAC i relation til formidling af forsikringer og service ved skader ‒ at taksere reparationer ifølge vores skadehåndterings- og selvrisikoregler ‒ at udarbejde statistisk analyse af brug af apps mv. ‒ at informere vores kunder, herunder deres flådeadministratorer, om køretøjer ‒ at overholde juridiske forpligtelser eller følge myndighedsforespørgsler og -påbud ‒ at håndhæve vores vilkår, betingelser og politikker ‒ at beskytte vores, dine eller tredjemands rettigheder, databeskyttelse, sikkerhed, forretning eller ejendom, herunder i relation til implementering af sikkerhedsforanstaltninger ‒ i forbindelse med et salg eller en forretningstransaktion, fx at videregive eller overføre personoplysninger til tredjeparter i tilfælde af reorganisering, fusion, salg, joint venture, overdragelse, overførsel eller anden disposition for hele eller dele af vores forretning, aktiver eller lager (herunder i forbindelse med konkurs eller lignende procedurer).

Behandling er nødvendig for at opkræve bøder for trafikforseelser, parkeringsafgifter, jf. § 8 i DBL.

Behandling er nødvendig, for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, jf. artikel 9(2)(f) i GDPR.

2.2.5 Modtagere af personoplysninger

Vi kan videregive eller overlade personoplysninger til følgende modtagere:

2.2.6 Tidspunkt for sletning af personoplysninger

Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe det er nødvendigt eller tilladt til de formål, der er beskrevet i denne privatlivspolitik, og i henhold til gældende lovgivning.

De kriterier, der bruges til at bestemme vores opbevaringsperioder, omfatter:

Vi opbevarer personoplysninger efter reglerne i den danske bogføringslov, hvorefter regnskabsmateriale opbevares i mindst 5 år plus den aktuelle regnskabsperiode.

Efter hollandsk finansiel lovgivning skal en række oplysninger opbevares i hhv. 5, 10 og 30 år, hvorefter de slettes.

Henvendelser til LeasePlan og besvarelse deraf opbevares i op til 12 måneder, medmindre du er kunde.

LeasePlan opbevarer personoplysninger under en skadessags behandling for identifikation ved kundekontakt, og når skadessagen har relevans for forsikringsaftalen, leasingaftalen eller LeasePlan. Tidsrummet afhænger af sagens tidsmæssige udstrækning

2.3 ERHVERVSKUNDERS LEDELSE OG REELLE EJERE I RELATION TIL ANTIHVIDVASK OG TERRORFINANSIERING

LeasePlan er forpligtet til at give information om vores behandling af personoplysninger efter artikel 13, 14 og 21 i GDPR og om den behandling, vi foretager inden for anti-hvidvask og terrorbekæmpelse efter hvidvasklovens § 16, stk. 1 og hollandsk lovgivning, se nærmere nedenfor.

2.3.1 Kilder til personoplysninger

Vi modtager personoplysninger fra:

Vi sammenligner oplysningerne på grundlag af dokumenter, data eller oplysninger indhentet fra pålidelige og uafhængige kilder som fx det danske CVR-register.

2.3.2 Personoplysninger

Når vores kunde er en juridisk person, indsamler vi oplysninger om ejer- og kontrolforhold, koncernstruktur, reelle ejere, ledelsesmedlemmer og andre tilknyttede personer.

Disse oplysninger omfatter

2.3.3 Formål med behandling af personoplysninger

Vi behandler personoplysninger, når det er nødvendigt af hensyn til følgende formål:

Den hollandske hvidvasklovgivning er gældende for hele koncernen i kraft af LeasePlans moderselskabs banklicens i Holland.

Hvidvasklovgivningen stiller krav om kundekendskab samt undersøgelses-, noterings, -underretnings- og opbevaringspligt. Før LeasePlan kan indgå aftaler med kunder, skal vi udføre tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer. Forpligtelserne omfatter bl.a. identifikation og legitimering af vores kunder.

Vi skal desuden undersøge transaktioner, hvis vi får mistanke om, at de har tilknytning til hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme. Hvis undersøgelserne ikke afkræfter mistanken, er vi forpligtede til at underrette Hvidvasksekretariatet i Danmark og tilsvarende myndighed i Holland og evt. udtræde af kundeforholdet. Det gælder også, hvis kunden afbryder handlen under kundekendskabsproceduren eller afviser at indsende identitetsoplysninger.

Hvis vi afviser en potentiel eller eksisterende kunde, registrerer vi kundens navn samt begrundelse for afvisning og gennemgået dokumentation.

I et løbende kundeforhold kontakter vi dig med henblik på at sikre, at vores information og kopi af identifikationsdokumenter er opdateret.

Opsummeret er disse formål følgende:

Derudover kan vi i forbindelse med et salg eller en forretningstransaktion videregive eller overføre personoplysninger til tredjeparter i tilfælde af reorganisering, fusion, salg, joint venture, overdragelse, overførsel eller anden disposition for hele eller dele af vores forretning, aktiver eller lager (herunder i forbindelse med konkurs eller lignende procedurer). Sådanne tredjeparter kan fx omfatte en overtagende enhed og rådgivere tilknyttet transaktionen.

2.3.4 Behandlingsgrundlag

Vi behandler personoplysninger på følgende juridiske grundlag:

2.3.5 Modtagere af personoplysninger

Vi kan videregive eller overlade personoplysninger til følgende modtagere:

2.3.6 Tidspunkt for sletning af personoplysninger

Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe det er nødvendigt eller tilladt til de formål, der er beskrevet i denne privatlivspolitik, og i henhold til gældende lovgivning.

De kriterier, der bruges til at bestemme vores opbevaringsperioder, omfatter:

LeasePlan opbevarer ovenstående personoplysninger i 5 år

2.4 PRIVATE LEASINGKUNDER

LeasePlan er forpligtet til at give information om vores behandling af personoplysninger efter artikel 13, 14 og 21 i GDPR og om den behandling, vi foretager, og inden for anti-hvidvask og terrorbekæmpelse efter hvidvasklovens § 16, stk. 1 og hollandsk lovgivning, som LeasePlan-koncernen er underlagt.

2.4.1 Kilder til personoplysninger

Vi modtager personoplysninger fra:

Vi sammenligner oplysningerne på grundlag af dokumenter, data eller oplysninger indhentet fra pålidelige og uafhængige kilder, fx det danske CVR-register.

Vi har brug for at indsamle personoplysninger, for at vi kan tilbyde dig de ønskede tjenester eller håndtere forespørgsler, kommentarer eller klager om vores tjenester. Hvis du ikke giver os oplysningerne, er det ikke sikkert, at vi kan tilbyde de ønskede produkter, tjenester eller den ønskede service.

2.4.2 Personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger til de nedenfor angivne formål:

2.4.3 Formål med behandling af personoplysninger

Den hollandske hvidvasklovgivning er gældende for hele koncernen i kraft af LeasePlans moderselskabs banklicens i Holland.

Hvidvasklovgivningen stiller krav om kundekendskab samt undersøgelses-, noterings, -underretnings- og opbevaringspligt. Før LeasePlan kan indgå aftaler med kunder, skal vi udføre tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer. Forpligtelserne omfatter bl.a. identifikation og legitimering af vores kunder.

Vi skal desuden undersøge transaktioner, hvis vi får mistanke om, at de har tilknytning til hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme. Hvis undersøgelserne ikke afkræfter mistanken, er vi forpligtede til at underrette Hvidvasksekretariatet i Danmark og tilsvarende myndighed i Holland og evt. udtræde af kundeforholdet. Det gælder også, hvis kunden afbryder handlen under kundekendskabsproceduren eller afviser at indsende identitetsoplysninger.

Hvis vi afviser en potentiel eller eksisterende kunde, registrerer vi kundens navn samt begrundelse for afvisning og gennemgået dokumentation.

I et løbende kundeforhold kontakter vi dig med henblik på at sikre, at vores information og kopi af identifikationsdokumenter er opdateret.

Opsummeret er disse formål følgende:

Derudover behandler vi personoplysninger, når det er nødvendigt af hensyn til følgende formål:

‒ at yde en god service, fx at besvare dine forespørgsler og henvendelser fra tredjemand ‒ at håndhæve vores vilkår, betingelser og politikker ‒ at beskytte vores, dine eller tredjemands rettigheder, databeskyttelse, sikkerhed, forretning eller ejendom, herunder i relation til implementering af sikkerhedsforanstaltninger ‒ at overholde juridiske forpligtelser eller følge myndighedsforespørgsler og -påbud ‒ at retskrav kan fastslås, gøres gældende eller forsvares, herunder fx begrænsning af eventuelle skader ‒ i forbindelse med et salg eller en forretningstransaktion, fx at videregive eller overføre personoplysninger til tredjeparter i tilfælde af reorganisering, fusion, salg, joint venture, overdragelse, overførsel eller anden disposition for hele eller dele af vores forretning, aktiver eller lager (herunder i forbindelse med konkurs eller lignende procedurer).

2.4.4 Behandlingsgrundlag

Vi behandler personoplysninger på følgende juridiske grundlag:

Behandling er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelse af en kontrakt, jf. artikel 6(1)(b) i GDPR, herunder vurdering og accept af dig som kunde, herunder kreditkontrol samt skadesbehandling

Vores samfundsmæssige forpligtelser, jf. artikel 6(1)(e) i GDPR, i ‒ at foretage undersøgelse af kreditværdighed, jf. kreditaftalelovens § 7c ‒ at afgive oplysninger og dokumentere disse i relation til forsikringer, jf. bekendtgørelsen for god skik hos forsikringsdistributører (bkg. 2021/1779), i relation til reglerne for accessoriske forsikringsformidlere, herunder men ikke begrænset til kapitel 6-10 ‒ overholdelse af dansk og hollandsk lovgivning relateret til hvidvask, terrorfinansiering og sanktioner

Vores legitime interesser, jf. artikel 6(1)(f) i GDPR, i ‒ at yde en god service, fx at besvare dine forespørgsler og henvendelser fra tredjemand ‒ at dokumentere, at vi har forholdt os til risici for hvidvask og terrorfinansiering i tilfælde af, at vi afviser en kunde ‒ at gennemføre undersøgelser ‒ at markedsføre LeasePlan ‒ at overholde juridiske forpligtelser eller følge myndighedsforespørgsler og -påbud ‒ at håndhæve vores vilkår, betingelser og politikker ‒ at beskytte vores, dine eller tredjemands rettigheder, databeskyttelse, sikkerhed eller ejendom, herunder i relation til implementering af sikkerhedsforanstaltninger ‒ forbindelse med et salg eller en forretningstransaktion, fx at videregive eller overføre personoplysninger til tredjeparter i tilfælde af reorganisering, fusion, salg, joint venture, overdragelse, overførsel eller anden disposition for hele eller dele af vores forretning, aktiver eller lager (herunder i forbindelse med konkurs eller lignende procedurer).

2.4.5 Modtagere af personoplysninger

Vi kan videregive eller overlade personoplysninger til følgende modtagere:

2.4.6 Tidspunkt for sletning af personoplysninger

Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe det er nødvendigt eller tilladt til de formål, der er beskrevet i denne privatlivspolitik, og i henhold til gældende lovgivning.

De kriterier, der bruges til at bestemme vores opbevaringsperioder, omfatter:

Vi opbevarer personoplysninger efter reglerne i den danske bogføringslov, hvorefter regnskabsmateriale opbevares i mindst 5 år plus den aktuelle regnskabsperiode.

Efter hollandsk finansiel lovgivning skal en række oplysninger opbevares i hhv. 5, 10 og 30 år, hvorefter de slettes.

LeasePlan opbevarer personoplysninger under en skadessags behandling for identifikation ved kundekontakt, og når skadessagen har relevans for forsikringsaftalen, leasingaftalen eller LeasePlan. Tidsrummet afhænger af sagens tidsmæssige udstrækning.

I forhold til hvidvaskformål mv. opbevares personoplysninger i 5 år fra afvisning af et kundeforhold eller ophør af kundeforholdet.

Henvendelser til LeasePlan og besvarelse deraf opbevares i op til 12 måneder, medmindre du er kunde.

2.5 PRIVATE KØBERE AF BRUGTE KØRETØJER

2.5.1 Kilder til personoplysninger

Vi indsamler personoplysninger fra

Vi sammenligner oplysningerne på grundlag af dokumenter, data eller oplysninger indhentet fra pålidelige og uafhængige kilder som fx det danske CVR-register.

Vi har brug for at indsamle personoplysninger, for at vi kan tilbyde dig de ønskede tjenester eller håndtere forespørgsler, kommentarer eller klager om vores tjenester. Hvis du ikke giver os oplysningerne, er det ikke sikkert, at vi kan tilbyde de ønskede produkter, tjenester eller den ønskede service.

2.5.2 Personoplysninger, som behandles

Vi behandler følgende personoplysninger til de nedenfor angivne formål:

2.5.3 Formål med behandling af personoplysninger

I relation til køb af køretøjer behandler LeasePlan kun personoplysninger til formål inden for hvidvask og terrorbekæmpelse, når købesummen er 15.000 EUR (112.500 DKK) eller højere.

Den hollandske hvidvasklovgivning er gældende for hele koncernen i kraft af LeasePlans moderselskabs banklicens i Holland.

Hvidvasklovgivningen stiller krav om kundekendskab samt undersøgelses-, noterings, -underretnings- og opbevaringspligt. Før LeasePlan kan indgå aftaler med kunder, skal vi udføre tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer. Forpligtelserne omfatter bl.a. identifikation og legitimering af vores kunder.

Vi skal desuden undersøge transaktioner, hvis vi får mistanke om, at de har tilknytning til hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme. Hvis undersøgelserne ikke afkræfter mistanken, er vi forpligtede til at underrette myndigheder i Holland og evt. udtræde af kundeforholdet. Det gælder også, hvis kunden afbryder handlen under kundekendskabsproceduren eller afviser at indsende identitetsoplysninger.

Hvis vi afviser en potentiel eller eksisterende kunde, registrerer vi kundens navn samt begrundelse for afvisning og gennemgået dokumentation.

I et løbende kundeforhold kontakter vi dig med henblik på at sikre, at vores information og kopi af identifikationsdokumenter er opdateret.

Opsummeret er disse formål følgende:

Derudover behandler vi personoplysninger, når det er nødvendigt af hensyn til følgende formål:

‒ at yde en god service, fx at besvare dine forespørgsler og henvendelser fra tredjemand ‒ at håndhæve vores vilkår, betingelser og politikker ‒ at beskytte vores, dine eller andres rettigheder, databeskyttelse, sikkerhed, forretning og/eller ejendom, herunder fx implementering af sikkerhedsforanstaltninger i form af adgangs- og sikkerhedskontrol, hvis du besøger os på LeasePlans lokaliteter ‒ at overholde juridiske forpligtelser eller følge myndighedsforespørgsler og -påbud ‒ at retskrav kan fastslås, gøres gældende eller forsvares, herunder fx begrænsning af eventuelle skader ‒ i forbindelse med et salg eller en forretningstransaktion, fx at videregive eller overføre personoplysninger til tredjeparter i tilfælde af reorganisering, fusion, salg, joint venture, overdragelse, overførsel eller anden disposition for hele eller dele af vores forretning, aktiver eller lager (herunder i forbindelse med konkurs eller lignende procedurer).

2.5.4 Behandlingsgrundlag

Vi behandler personoplysninger på følgende juridiske grundlag:

2.5.5 Modtagere af personoplysninger

Vi kan videregive eller overlade personoplysninger til følgende modtagere:

2.5.6 Tidspunkt for sletning af personoplysninger

Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe det er nødvendigt eller tilladt til de formål, der er beskrevet i denne privatlivspolitik, og i henhold til gældende lovgivning.

De kriterier, der bruges til at bestemme vores opbevaringsperioder, omfatter:

Vi opbevarer personoplysninger efter reglerne i den danske bogføringslov, hvorefter regnskabsmateriale opbevares i mindst 5 år plus den aktuelle regnskabsperiode.

Efter hollandsk finansiel lovgivning skal en række oplysninger opbevares i hhv. 5, 10 og 30 år, hvorefter de slettes.

I forhold til hvidvaskformål mv. opbevares personoplysninger i 5 år fra afvisning af et kundeforhold eller ophør af kundeforholdet.

Henvendelser til LeasePlan og besvarelse deraf opbevares i op til 12 måneder, medmindre du er kunde.

Optagelser fra tv-overvågning slettes efter 30 dage.

2.6 PROFESIONELLE KØBERE AF BRUGTE KØRETØJER (FORHANDLERE)

2.6.1 Kilder til personoplysninger

Vi modtager personoplysninger fra:

Vi har brug for at indsamle personoplysninger, for at vi kan tilbyde dig eller din arbejdsgiver de ønskede tjenester eller håndtere forespørgsler, kommentarer eller klager om vores tjenester. Hvis du ikke giver os oplysningerne, er det ikke sikkert, vi kan tilbyde de ønskede produkter, tjenester eller den ønskede service.

2.6.2 Personoplysninger, som behandles

Vi behandler følgende personoplysninger til de nedenfor angivne formål:

2.6.3 Formål med behandling af personoplysninger

Den hollandske hvidvasklovgivning er gældende for hele koncernen i kraft af LeasePlans moderselskabs banklicens i Holland.

Hvidvasklovgivningen stiller krav om kundekendskab samt undersøgelses-, noterings, -underretnings- og opbevaringspligt. Før LeasePlan kan indgå aftaler med kunder, skal vi udføre tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer. Forpligtelserne omfatter bl.a. identifikation og legitimering af vores kunder.

Vi skal desuden undersøge transaktioner, hvis vi får mistanke om, at de har tilknytning til hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme. Hvis undersøgelserne ikke afkræfter mistanken, er vi forpligtede til at underrette myndigheder i Holland og evt. udtræde af kundeforholdet. Det gælder også, hvis kunden afbryder handlen under kundekendskabsproceduren eller afviser at indsende identitetsoplysninger.

Hvis vi afviser en potentiel eller eksisterende kunde, registrerer vi navn på kunden samt begrundelse for afvisning og gennemgået dokumentation.

I et løbende kundeforhold (hvor du køber flere køretøjer) kontakter vi dig med henblik på at sikre, at vores information og kopi af identifikationsdokumenter er opdateret.

Opsummeret er disse formål følgende:

Derudover behandler vi personoplysninger, når det er nødvendigt af hensyn til følgende formål:

‒ at yde en god service, fx at besvare dine forespørgsler og henvendelser fra tredjemand ‒ at håndhæve vores vilkår, betingelser og politikker ‒ at beskytte vores, dine eller andres rettigheder, databeskyttelse, sikkerhed, forretning og/eller ejendom, herunder fx implementering af sikkerhedsforanstaltninger i form af adgangs- og sikkerhedskontrol, hvis du besøger os på LeasePlans lokaliteter ‒ at overholde juridiske forpligtelser eller følge myndighedsforespørgsler og -påbud ‒ at retskrav kan fastslås, gøres gældende eller forsvares, herunder fx begrænsning af eventuelle skader i forbindelse med et salg eller en forretningstransaktion, fx at videregive eller overføre personoplysninger til tredjeparter i tilfælde af reorganisering, fusion, salg, joint venture, overdragelse, overførsel eller anden disposition for hele eller dele af vores forretning, aktiver eller lager (herunder i forbindelse med konkurs eller lignende procedurer).

2.6.4 Behandlingsgrundlag

Vi behandler personoplysninger på følgende juridiske grundlag:

2.6.5 Modtagere af personoplysninger

Vi kan videregive eller overlade personoplysninger til følgende modtagere:

2.6.6 Tidspunkt for sletning af personoplysninger

Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe det er nødvendigt eller tilladt til de formål, der er beskrevet i denne privatlivspolitik, og i henhold til gældende lovgivning.

De kriterier, der bruges til at bestemme vores opbevaringsperioder, omfatter:

Vi opbevarer personoplysninger efter reglerne i den danske bogføringslov, hvorefter regnskabsmateriale opbevares i mindst 5 år plus den aktuelle regnskabsperiode.

Efter hollandsk finansiel lovgivning skal en række oplysninger opbevares i hhv. 5, 10 og 30 år, hvorefter de slettes.

I forhold til hvidvaskformål mv. opbevares personoplysninger i 5 år fra afvisning af et kundeforhold eller ophør af kundeforholdet.

Henvendelser til LeasePlan og besvarelse deraf opbevares i op til 12 måneder, medmindre du er kunde.

Optagelser fra tv-overvågning slettes efter 30 dage.

2.7 LEVERANDØRER TIL LEASEPLAN, HERUNDER FORHANDLERE AF PRIVATLEASING

2.7.1 Kilder til personoplysninger

Vi modtager personoplysninger fra:

Vi har brug for at indsamle personoplysninger, for at vi kan tilbyde din arbejdsgiver de ønskede tjenester eller håndtere forespørgsler, kommentarer eller klager om vores tjenester. Hvis du ikke giver os oplysningerne, er det ikke sikkert, at vi kan tilbyde de ønskede produkter, tjenester eller den ønskede service.

2.7.2 Personoplysninger, som behandles

Vi behandler følgende personoplysninger til de nedenfor angivne formål:

2.7.3 Formål med behandling af personoplysninger

Vi behandler personoplysninger, når det er nødvendigt af hensyn til følgende formål:

‒ at yde en god service, fx at besvare dine forespørgsler og henvendelser fra tredjemand ‒ at håndhæve vores vilkår, betingelser og politikker ‒ at beskytte vores, dine eller andres rettigheder, databeskyttelse, sikkerhed, forretning og/eller ejendom, herunder fx implementering af sikkerhedsforanstaltninger i form af adgangs- og sikkerhedskontrol, hvis du besøger os på LeasePlans lokaliteter ‒ at overholde juridiske forpligtelser eller følge myndighedsforespørgsler og -påbud ‒ at retskrav kan fastslås, gøres gældende eller forsvares, herunder fx begrænsning af eventuelle skader

2.7.4 Behandlingsgrundlag

2.7.5 Modtagere af personoplysninger

Vi kan videregive eller overlade personoplysninger til følgende modtagere:

2.7.6 Tidspunkt for sletning af personoplysninger

Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe det er nødvendigt eller tilladt til de formål, der er beskrevet i denne privatlivspolitik, og i henhold til gældende lovgivning.

De kriterier, der bruges til at bestemme vores opbevaringsperioder, omfatter:

Vi opbevarer personoplysninger efter reglerne i den danske bogføringslov, hvorefter regnskabsmateriale opbevares i mindst 5 år plus den aktuelle regnskabsperiode.

Efter hollandsk finansiel lovgivning skal en række oplysninger opbevares i hhv. 5, 10 og 30 år, hvorefter de slettes.

I forhold til sanktionsscreening opbevares personoplysninger i 5 år fra afvisning eller ophør af et leverandørforhold.

Henvendelser til LeasePlan og besvarelse deraf opbevares i op til 12 måneder, medmindre du er kunde.

Optagelser fra tv-overvågning slettes efter 30 dage.

3 International overførsel af personoplysninger

På grund af vores organisations og tjenesters globale karakter kan personoplysninger om dig blive opbevaret og/eller behandlet i et andet land end det, du bor i.

Nogle lande uden for EØS anerkendes af Europa-Kommissionen som havende et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau i henhold til EØS-standarder.

For overførsler fra EØS til lande, som Europa-Kommissionen ikke finder tilstrækkeligt sikre, overfører vi personoplysningerne baseret på fx Europa-Kommissionens standardkontrakter for overførsler til tredjelande. Du kan få en kopi af disse ved at kontakte LeasePlan.

Vi overfører personoplysninger til Australien, Kina, Indien, Indonesien, Mexico, Surinam, Thailand, Tyrkiet, USA, Japan (sikkert tredjeland).

4 Dine rettigheder og kontakt til os

Ønsker du at udøve dine rettigheder som yderligere beskrevet nedenfor, bedes du anvende kontaktoplysningerne nedenfor eller kontakte os via linket, der er tilgængeligt på den relevante LeasePlan-enheds lokale hjemmeside for at udøve dine rettigheder.

Du har følgende rettigheder:

For yderligere oplysninger om dine rettigheder henvises til Datatilsynets vejledning, der beskriver den registreredes rettigheder på www.datatilsynet.dk.

Du er velkommen til at kontakte vores Data Privacy Office via linket på vores hjemmeside for at udøve dine rettigheder. I din anmodning opfordrer vi dig til at gøre det så klart som muligt, hvilke personoplysninger din anmodning vedrører. For din beskyttelse håndterer vi kun anmodninger med hensyn til de personoplysninger, der er knyttet til den bestemte e-mailadresse, som du angav i kontaktformularen, og vi kan anmode dig om at bekræfte din identitet, før du implementerer din anmodning. Vi vil forsøge at efterkomme din anmodning så hurtigt som praktisk muligt og under alle omstændigheder inden for de lovbestemte frister. Bemærk, at vi muligvis skal opbevare visse oplysninger til registreringsformål og/eller gennemføre transaktioner, der begyndte, før vi anmodede om en sådan ændring eller sletning. Der kan også være resterende oplysninger, der forbliver i vores databaser, og andre poster, som ikke vil blive fjernet.

Hvis du udøver dine rettigheder, behandler vi tillige personoplysninger i forbindelse med modtagelse og besvarelse af henvendelser. Hvis der er tvivl om din identitet, har vi ret til at anmode om flere nødvendige oplysninger for at kunne bekræfte din identitet. Vi behandler og registrerer da disse yderligere oplysninger om dig til dette formål.

Ønsker du at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan du indgive en klage til Datatilsynet. Kontaktoplysninger finder du på www.datatilsynet.dk.

Spørgsmål? Hvis du har spørgsmål til eller klager over denne privatlivspolitik, bedes du kontakte os via linket på den relevante LeasePlan-enheds lokale hjemmeside for at udøve dine rettigheder.

Da e-mail-kommunikation ikke altid er sikker, bør du ikke inkludere følsomme oplysninger i dine e-mails til os.

5 Ændringer af denne privatlivspolitik

Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere denne privatlivspolitik. Det fremgår af "Senest opdateret" øverst i dette dokument, hvornår denne privatlivspolitik senest blev revideret. Eventuelle ændringer af denne privatlivspolitik træder i kraft, når vi sender den reviderede privatlivspolitik.