Globalt integritetsmeddelande

Senast uppdaterat: 2021-05-31

Vi på LeasePlan är angelägna om att skydda din integritet när vi samlar in och behandlar personuppgifter. Därför har integritets- och datasäkerhetsförfaranden som följer alla lagar och regler blivit integrerade aspekter av LeasePlans tjänster och av vårt sätt att styra företaget, garantera ansvarighet och hantera risker. Som en följd av detta behandlar vi endast personuppgifter som är nödvändiga för att kunna bedriva vår affärsverksamhet och för att vi ska kunna tillhandahålla LeasePlans tjänster (kallas nedan 'tjänster*).

LeasePlans integritetsåtaganden

Vi behandlar dina personuppgifter:

Läs det här integritetsmeddelandet noggrant om du vill veta hur vi samlar in och använder dina personuppgifter.

1. Tillämpningsområde för det här integritetsmeddelandet

I. Webbplatsbesökare/webbplatsanvändare (kallas nedan webbplatsbesökare) II. Företagskunder (kunder) III. Kunders medarbetare/förare (förare). IV. Privata leasingkunder (inklusive enmansföretag) (privata leasingkunder) V. Privatkunder som köper begagnade bilar (köpare) VI. Professionella handlare som köper begagnade bilar (handlare). VII. Leverantörer av varor och tjänster ("Leverantörer") (eller aktörer relaterat till ovan - enskilt eller tillsammans, också refererat till "**du", "din" **eller "dina")

Vi samlar in och använder dina personuppgifter via våra olika tjänster för bil- och vagnparksleasing, hantering och förarmobilitet, och i samband med att vi bedriver vår affärsverksamhet, såsom beskrivs mer ingående i avsnitt 1 (”Tjänster”).

Observera att det här integritetsmeddelandet inte omfattar följande närstående företag och/eller tjänster:

För tjänster som tillhandahålls av dessa företag finns det separata integritetsmeddelanden.

Observera också att all eventuell behandling av dina personuppgifter kopplat till våra telematiska tjänster sker i enlighet med separat gällande integritetsmeddelande för telematik.

Företagskunders ansvar I den mån en kund (arbetsgivare) har tillgång till personuppgifter är kunden (arbetsgivaren) personuppgiftsansvarig och ansvarar för behandlingen och användningen av dessa uppgifter. Det här meddelandet omfattar inte kunders (arbetsgivares) behandling och användning av personuppgifter.

2. Vilka är vi?

LeasePlan Sverige AB är företaget som ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter (dvs. personuppgiftsansvarig):

Råsundavägen 4, 169 67 Solna, Sverige

I vissa fall är LeasePlan Corporation N.V. och LeasePlan Global B.V. gemensamt personuppgiftsansvariga:

Adress: Gustav Mahlerlaan 360, 1082 ME Amsterdam, Nederländerna

Aktuellt lokalt LeasePlan-företag, LeasePlan Corporation N.V. och LeasePlan Global B.V. kallas nedan gemensamt LeasePlan eller vi.

3. Hur samlar vi in dina uppgifter?

Från andra källor Vi får personuppgifter om dig från andra källor, exempelvis

Om du har ett konto på en social medieplattform och ansluter det till ditt tjänstekonto, eller om du delar vissa personuppgifter från det sociala mediekontot med oss. Det kan gälla t.ex. namn, e-postadress, foto, kontaktlista och andra uppgifter som är tillgängliga eller som du gör tillgängliga för oss när du ansluter det sociala mediekontot till ditt tjänstekonto.

Vi behöver samla in personuppgifter från dig för att kunna tillhandahålla de tjänster du begär. eller för att behandla förfrågningar, frågor, kommentarer och klagomål relaterat till våra tjänster. Om du inte uppger den information vi efterfrågar kan vi kanske inte tillhandahålla tjänsterna. Om du röjer personuppgifter om någon annan för oss eller våra tjänsteleverantörer i samband med tjänsterna innebär det att du intygar att du är behörig att göra det och att tillåta oss att använda informationen i enlighet med det här meddelandet.

4. För vilka ändamål använder vi dina uppgifter?

4.1 Uppgifter från webbplatsbesökare

4.2 Uppgifter från företagskunder

4.3 Uppgifter från förare (våra kunders medarbetare)

4.4 Data från privata leasingkunder

4.5 Uppgifter från privatkunder som köper begagnade bilar

4.6 Uppgifter från professionella handlare som köper begagnade bilar

4.7 Uppgifter från leverantörer

5. Röjande av uppgifter för tredje part

Utöver det som anges för vart och ett av ändamålen ovan när det gäller att dela personuppgifter kan vi komma att dela personuppgifter med följande parter:

Vi använder och röjer också personuppgifter i den mån det är nödvändigt eller lämpligt, särskilt när vi är rättsligt förpliktade att göra det eller när vi har ett berättigat intresse att göra det. Det sker i följande syften:

6. Internationell överföring av personuppgifter

Eftersom vår organisation och våra tjänster har global räckvidd kan dina personuppgifter komma att lagras och/eller behandlas i ett annat land än det land där du bor.

Nivån på dataskyddet i vissa länder utanför EES-området har av Europeiska kommissionen bedömts vara tillräcklig i förhållande till EES-standarder. (En fullständig förteckning över dessa länder finns här.) För överföringar från EES-området till länder vars dataskydd inte bedömts som tillräckligt av kommissionen har vi vidtagit tillräckliga åtgärder, exempelvis genom LeasePlans egna bindande företagsbestämmelser eller bestämmelser i avtal som ingås med tredje part. Du kan få tillgång till en förteckning över dessa åtgärder genom att kontakta oss här.

7. Säkerhet och lagringstider

Hur skyddar vi dina personuppgifter? Vi strävar efter att använda rimliga organisatoriska, tekniska och administrativa åtgärder för att skydda personuppgifter inom vår organisation.

Ett system för överföring eller lagring av data kan dock aldrig bli 100-procentigt säkert. Om du har anledning att misstänka att din interaktion med oss inte längre är säker (t.ex. om du upplever att säkerheten för något av de konton du har hos oss kan ha brustit) ber vi dig att genast uppmärksamma oss på problemet med hjälp av kontaktuppgifterna i denna sekretesspolicy.

Hur länge lagrar vi personuppgifter? Vi lagrar dina personuppgifter så länge det behövs eller är tillåtet med tanke de ändamål som beskrivs i det här meddelandet och den lagstiftning som är tillämplig.
Bland de kriterier som avgör hur länge vi lagrar uppgifterna kan nämnas:
– Hur länge vi har ett aktivt affärsförhållande med dig och hur länge vi tillhandahåller dig tjänster (exempelvis hur länge du använder en bil från LeasePlan). – Huruvida vi omfattas av en rättslig förpliktelse (t.ex. genom lagstiftning som kräver att vi behåller dokumentation om dina transaktioner en viss tid innan vi kan radera den). – Huruvida lagringen är rimlig med tanke på vår rättsliga position (exempelvis i förhållande till tillämpliga regler om begränsningar, tvister eller myndighetsutredningar).

8. Barns integritet

Våra tjänster är inte avsedda för personer under 18 år.

9. Dina rättigheter och hur du kontaktar oss

Dina rättigheter

Om du vill granska, rätta, uppdatera, hemlighålla, begränsa eller radera de personuppgifter om dig som vi behandlar, invända mot behandlingen eller begära ut en elektronisk kopia av personuppgifterna i syfte att överföra dem till ett annat företag (i den mån tillämplig lagstiftning ger dig rätt till dataportabilitet) kan du kontakta oss via detta kontaktformulär. Vi svarar på din begäran i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Vi ber dig vara så tydlig som möjligt med vilka personuppgifter din begäran gäller. För din säkerhet vidtar vi begärda åtgärder endast för de personuppgifter som är kopplade till den specifika e-postadress du angett i kontaktformuläret, och vi kan komma att begära att du styrker din identitet innan vi gör det. Vi försöker behandla din begäran så snabbt som praktiskt möjligt och under alla omständigheter inom alla eventuella tillämpliga lagstadgade tidsfrister.

Observera att vi kan behöva behålla vissa uppgifter för dokumentationssyften och/eller för att slutföra transaktioner som inletts innan en begäran om ändring eller radering inkommit till oss. Det kan också förekomma restuppgifter i våra databaser eller andra register, vilka inte kommer att tas bort.

Frågor? Om du har några frågor eller klagomål kring denna policy ber vi dig kontakta oss via detta kontaktformulär.

Eftersom kommunikation via e-post inte alltid är säkert ber vi dig att inte uppge några känsliga uppgifter i e-postmeddelanden till oss.

Ytterligare information gällande EES Du kan också:

10. Ändringar i detta integritetsmeddelandet

Vi förbehåller oss rätten att ändra eller uppdatera detta meddelande när som helst. Under ”Senast uppdaterat” högst upp på sidan kan du se när meddelandet senast uppdaterades. Ändringar av meddelandet börjar gälla när vi publicerar en ändrad version av meddelandet om tjänsterna.