Gebruiksvoorwaarden voor de website van LeasePlan Corporation N.V.

De website www.leaseplan.com (Website) en de inhoud ervan is eigendom van en wordt beheerd door LeasePlan Corporation N.V., gevestigd te Gustav Mahlerlaan 360, 1082 ME, Nederland (LeasePlan). Als u vragen of klachten heeft over deze Website, neem dan contact met ons op via het contactformulier op deze Website.

Toepasselijkheid 1.1. Deze gebruiksvoorwaarden (Gebruiksvoorwaarden) zijn van toepassing op uw bezoek aan en uw gebruik van deze Website, alsmede op alle informatie, aanbevelingen en/of diensten die op of via deze website aan u worden verstrekt (Informatie). In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten en deze Gebruiksvoorwaarden, primeren de voorwaarden die specifiek zijn voor dergelijke producten en diensten. 1.2. Door deze website te bezoeken of te gebruiken, gaat u akkoord met de toepasselijkheid van onze Gebruiksvoorwaarden. De Gebruiksvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden aangepast. We adviseren gebruikers van de website om regelmatig de Gebruiksvoorwaarden door te nemen. 1.3. Laatst bijgewerkt op 31 januari 2018.

2. Informatie en aansprakelijkheid 2.1. LeasePlan beheert en onderhoudt deze Website vanuit Nederland en staat er niet voor in dat de informatie die op of via deze Website wordt aangeboden geschikt of beschikbaar is voor gebruik op andere locaties. Indien u deze Website vanuit een andere locatie gebruikt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke lokale wetgeving.

2.2. De Informatie is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en geldt niet als advies. LeasePlan zal de Informatie op deze Website en de inhoud daarvan op een redelijke wijze correct en actueel houden, maar garandeert niet dat de Website en/of de Informatie vrij is van fouten, defecten, malware en virussen of dat de Website en/of Informatie correct, actueel en nauwkeurig is.

2.3. LeasePlan is niet aansprakelijk voor schade die voortkomt uit het gebruik (of onvermogen tot gebruik) van de Website, met inbegrip van schade veroorzaakt door malware, virussen of enige onjuistheid of onvolledigheid van de Informatie of de Website, tenzij deze schade het gevolg is van opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid van LeasePlan.

2.4. LeasePlan zal voorts niet aansprakelijk kunnen worden gehouden voor schade voortkomend uit het gebruik (of onvermogen tot gebruik) van elektronische communicatie met deze Website, waaronder – maar niet beperkt tot – schade als gevolg van het niet of te laat leveren van elektronische communicatie, de onderschepping of de manipulatie van elektronische communicatiemiddelen door derden of door computerprogramma’s die worden gebruikt voor elektronische communicatie en de overdracht van virussen.

2.5. In sommige rechtsgebieden is de uitsluiting van bepaalde garanties of de beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid voor bepaalde schade niet toegestaan. Derhalve zijn sommige disclaimers en beperkingen van aansprakelijkheid mogelijk niet op u van toepassing. Voor zover LeasePlan, op grond van de toepasselijke wetgeving, een impliciete garantie niet mag afwijzen of haar aansprakelijkheid beperken, zullen het bereik en de duur van een dergelijke garantie en de mate van aansprakelijkheid van LeasePlan de minimaal mogelijke zijn volgens de geldende wet.

3. Gekoppelde websites

Deze Website bevat links naar externe internetsites. LeasePlan is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetsites die naar deze site zijn gekoppeld of die vanaf deze site zijn gekoppeld. Onze Privacyverklaring en Cookiebeleid zijn niet van toepassing op de verzameling en verwerking van uw persoonlijke gegevens op of via dergelijke externe sites.

4. Privacy- en cookieverklaring

LeasePlan verzamelt en verwerkt de persoonlijke gegevens van de bezoekers van de Website volgens de Privacyverklaring en Cookieverklaring.

5. Intellectuele eigendom

5.1. Tenzij anders vermeld, zijn alle rechten op deze Website en de Informatie, inclusief auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, eigendom van LeasePlan of haar licentiegevers. Het is Gebruikers toegestaan de Website en de Informatie te lezen en kopieën te maken voor persoonlijk gebruik, bijvoorbeeld door deze af te drukken of op te slaan. Elk ander gebruik van de Website of de Informatie, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de website van LeasePlan op een externe internetsite, is verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van LeasePlan. Screen-scraping (of web-scraping) is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van LeasePlan.

5.2."Handelsmerken" zijn geregistreerde handelsmerken van LeasePlan.

6. Ongevraagde ideeën

6.1. Als u ongevraagd ideeën en/of materialen, bestaande uit teksten, beelden, geluiden, software, informatie of anderszins (Materialen) op deze Website plaatst of deze per e-mail of anderszins aan LeasePlan toestuurt, heeft LeasePlan het recht deze Materialen ten volle en kosteloos te gebruiken, te kopiëren en/of commercieel te exploiteren en is LeasePlan niet gebonden aan enige geheimhoudingsplicht ten aanzien van deze Materialen.

6.2. Hierbij verklaart u LeasePlan te zullen vrijwaren van en schadeloos stellen voor alle eventuele rechtsgedingen, vorderingen en aansprakelijkheden gericht tegen LeasePlan als gevolg van het gebruik en/of de exploitatie van de Materialen die inbreuk maken op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden of anderszins onrechtmatig zijn jegens een derde.

7. Scheidbaarheid

Indien deze Gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk ongeldig zijn of worden, dan blijven de partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen vervangen het nietige gedeelte door geldige bepalingen die rechtskracht hebben en die zoveel mogelijk overeenkomen met de bepalingen van het nietige gedeelte, rekening houdend met de inhoud en het doel van deze Gebruiksvoorwaarden.

8. Online communicatie Berichten die u per e-mail naar LeasePlan stuurt zijn mogelijk niet veilig. LeasePlan raadt u aan geen vertrouwelijke informatie per e-mail naar LeasePlan te sturen. Als u ervoor kiest om berichten via e-mail naar LeasePlan te sturen, accepteert u het risico dat deze door een derde worden onderschept, misbruikt en gewijzigd.

9. Toepasselijk recht en jurisdictie

9.1. Op deze Gebruiksvoorwaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing, waarbij consumenten die van de Website gebruikmaken zich nog steeds kunnen beroepen op dwingende bepalingen ter bescherming van de consument volgens het recht van de woonstaat.

9.2. Alle geschillen die in verband met deze Gebruiksvoorwaarden ontstaan, met inbegrip van geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Rechtbank te Amsterdam, met dien verstande dat consumenten geschillen in verband met deze Gebruiksvoorwaarden ook kunnen voorleggen aan de bevoegde Rechtbank van hun woonplaats. 9.3. Indien anderstalige versies van deze Gebruiksvoorwaarden discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de Engelstalige versie doorslaggevend.

Downloadversie Deze gebruiksvoorwaarden kunt u ook downloaden.