Vanvidskørsel

Vanvidskørsel

Læsetid: 3 min.Leasing
Hvis en firmabilsbruger sigtes efter loven om vanvidskørsel, gælder bestemmelserne i den rammeaftale, der er indgået mellem jer, som kunder, og LeasePlan om, at køretøjet ikke må anvendes til ekstremt brug, herunder rally- eller racerkørsel.
Del denne nyhed

Loven om vanvidsbilisme trådte i kraft d. 31. marts 2021. Loven har til hensigt at hindre vanvidskørsel, herudover gaderace, spirituskørsel og lignende. Loven er en skærpelse af reglen om konfiskering af køretøjer i forbindelse med vanvidskørsel. Reglerne gælder uanset ejerforholdet på køretøjet, og derfor skal man, som leasingkunde, være særligt opmærksom på den nye lovgivning.

Hvad er forskellen på beslaglæggelse og konfiskering?

I forbindelse med loven vedrørende vanvidskørsel er det vigtigt at gøre sig bekendt med forskellen på beslaglæggelse og konfiskering.

Beslaglæggelse er en midlertidig inddragelse af køretøjet. Konfiskering er en permanent inddragelse. Konfiskering medfører ligeledes, at politiet kan sælge køretøjet på auktion uden, at ejeren af køretøjet modtager købesummen, uanset om ejer er erhvervsdrivende ejer, privatperson eller leasingselskab.

Konfiskering skal ske ved følgende overtrædelser af straffeloven:

Konfiskering skal ske ved følgende overtrædelser af færdselsloven:

Må man, som firmabilsbruger, udlåne køretøjet?

Det er fortsat muligt, som firmabilsbruger, at udlåne køretøjet som hidtil. Det er dog blevet endnu vigtigere at vurdere, hvem man udlåner køretøjet til. Dette skyldes, at vanvidskørsel nu kan få større økonomiske konsekvenser, udover det åbenlyse meget alvorlige, hvor andres liv udsættes for fare.

På hvilken måde påvirkes jeg som kunde?

Hvis en firmabilsbruger sigtes efter loven om vanvidskørsel, gælder bestemmelserne i den rammeaftale, der er indgået mellem jer, som kunder, og LeasePlan om, at køretøjet ikke må anvendes til ekstremt brug, herunder rally- eller racerkørsel. Derudover gælder, at leasingtager, til enhver tid, er ansvarlig for, at køretøjets forskrifter følges og føres i overensstemmelse med gældende lovgivning.

I tilfælde af brugerens sigtelse, efter ovenstående nævnte bestemmelser, vil LeasePlan betragte den underliggende leasingaftale for misligholdt, hvorefter leasingaftalen, på det pågældende køretøj, vil blive opsagt samt opgjort jf. rammeaftalens bestemmelser.

LeasePlan er i tilfælde af misligholdelse berettiget til at kræve erstatning for sit tab efter dansk rets gældende principper.

Hvis et køretøj beslaglægges og efterfølgende konfiskeres af politiet, for herefter at blive solgt på auktion, vil LeasePlans tab blive opgjort og krævet hos leasingtager.

En konfiskation af et køretøj, efter lov om vanvidskørsel, medfører ikke øjeblikkelig opsigelse af rammeaftalen. Jf. rammeaftalens bestemmelser om misligholdelse, påhviler det leasingtager at bringe et eventuelt misligholdelsesforhold til ophør så snart, et sådan er oplyst af LeasePlan. I tilfælde af, at et køretøj er blevet konfiskeret, som følge af sigtelse efter lov om vanvidskørsel, er det således leasingtagers ansvar at sikre, at sådanne forhold ikke sker igen efterfølgende.

Ved gentagende konfiskering af leasingtagers biler vil LeasePlan derfor, jf. bestemmelsen i rammeaftalen om misligholdelse, betragte rammeaftalen som væsentligt misligholdt, hvorefter rammeaftalen kan opsiges.

Det vil ikke være et bestemt antal konfiskerede biler, der afgør om LeasePlan udøver sin ret efter misligholdelsesbestemmelsen. Det vil i stedet være en konkret vurdering af, hvorvidt leasingtager, på passende vis, har implementeret tilstrækkelige interne kontroller, der skal sikre, at risikoen for lignende begivenheder er reduceret til et acceptabelt niveau.

LeasePlans anbefaling

Vi anbefaler, at du, som kunde, konkret forholder dig til risikoen for at medarbejdere og medarbejderes familiemedlemmer vil kunne risikere at overtræde gældende bestemmelser i lovgivningen.

I den vurdering kan der lægges vægt på flere forskellige ting, herunder demografisk sammensætning af medarbejdere, flådetype- og størrelse, kørselsmønster og lignende. Herefter kan I forholde jer til om, der skal indføres grænser og kontroller i jeres firmabilspolitik. Det kan eksempelvis være følgende:

Vi anbefaler dig, som kunde og arbejdsgiver, at du tager sådanne forbehold i virksomhedens personalehåndbog, i medarbejderens ansættelseskontrakt eller i et tillæg til ansættelseskontrakten, som præciserer, at medarbejderen er erstatningsansvarlig i tilfælde af politiets konfiskering samt, at medarbejderen skriftligt erklærer sig indforstået med de økonomiske konsekvenser herved. Dette kan ligeledes være et tillæg til jeres bilpolitik. Derudover anbefaler LeasePlan, at medarbejderen ligeledes hæfter i tilfælde af at have lånt køretøjet ud til andre. Ukendskab til loven fritager ikke medarbejderen for ansvar.

Udgivet 11. januar 2022
Var disse oplysninger nyttige?
11. januar 2022
Del denne nyhed

Relaterede artikler

Mobilitet
Elbilens batteri: Alt du skal vide om kW, kWh, ladetid og typer af ladestik30 januar 2023 - Læsetid: 4 min.
Mobilitet
BYD præsenterer tre imponerende elbiler i Europa26 januar 2023 - Læsetid: 2 min.
Mobilitet
60 års matchmaking: LeasePlan gennem årtierne13 januar 2023 - Læsetid: 3 min.