Privatlivspolitik

Auto Claim Handling Danmark

Privatlivspolitik

Dato: Maj 2023

Auto Claim Handling Denmark A/S forpligtet til at beskytte de personoplysninger, som vi behandler, og til at informere de personer, vi behandler oplysninger om. Det gør vi i denne privatlivspolitik.

Procedurer til beskyttelse af privatlivets fred og datasikkerhed er integrerede dele i Auto Claim Handling Denmark A/S' tjenester, selskabsledelse, risikostyring og overordnede ansvarlighed.

Auto Claim Handling Denmark A/S er en del af LeasePlan-koncernen.

Forkortelser:

GDPR skriver vi i teksten nedenfor som forkortelse af EU's Forordning 2016/679 om Generel Databeskyttelse DBL skriver vi i teksten nedenfor som forkortelse af databeskyttelsesloven

1. Hvem er vi - dataansvarlig

Den dataansvarlige for behandlingen af personoplysninger om dig er:

Auto Claim Handling Denmark A/S, Midtager 20, 2605 Brøndby ("ACHD")

Bemærk, at denne privatlivspolitik ikke gælder for LeasePlan Denmark A/S, som finansierer køb, sælger køretøjer og yder flådeservice. Tjenester leveret af dette og andre selskaber i LeasePlan-koncernen er underlagt separate privatlivspolitikker.

Erhvervskunders ansvar Når ACHD's kunder i deres egenskab af arbejdsgivere har adgang til personoplysninger om deres ansatte, fx chauffører, er kunden den dataansvarlige.

2 Registrerede personer

Denne privatlivspolitik beskriver vores behandling af personoplysninger i forbindelse med skadesbehandling.

Vi behandler information om ejere og brugere af køretøjer, vidner til hændelser, medpassagerer og andre tredjeparter, som kan være involveret i en skadessag.

3 Kilder til personoplysninger

Vi modtager personoplysninger fra:

Vi har brug for at indsamle personoplysninger, for at vi kan udføre vores skadesbehandling.

Vi sammenligner oplysningerne på grundlag af dokumenter, data eller oplysninger indhentet fra pålidelige og uafhængige kilder som fx det danske CVR-register.

4 Personoplysninger, som behandles

Vi behandler følgende personoplysninger til de nedenfor angivne formål:

5 Formål med behandling af personoplysninger

I relation til udbetaling af erstatningssum behandler ACHD personoplysninger til formål inden for hvidvask og terrorbekæmpelse, idet den hollandske hvidvasklovgivning er gældende for hele koncernen i kraft af moderselskabets banklicens i Holland.

Den hollandske lovgivning stiller krav om identifikationsprocedure, før ACHD kan udbetale beløb. Forpligtelserne omfatter bl.a. identifikation og legitimering af modtageren af beløbet.

Hvis vi afviser at udbetale erstatningssummen, registrerer vi skadelidtes navn samt begrundelse for afvisning og gennemgået dokumentation.

Opsummeret er disse formål følgende:

Derudover behandler vi personoplysninger, når det er nødvendigt af hensyn til følgende formål:

‒ at yde en god service, fx at besvare dine forespørgsler og henvendelser fra tredjemand ‒ at opfylde vores kontrakter om skadehåndtering med LeasePlan Danmark A/S ‒ at beskytte vores, dine eller tredjemands rettigheder, databeskyttelse, sikkerhed, forretning eller ejendom, herunder i relation til implementering af sikkerhedsforanstaltninger ‒ at overholde juridiske forpligtelser eller følge myndighedsforespørgsler og -påbud ‒ at retskrav kan fastslås, gøres gældende eller forsvares, herunder fx begrænsning af eventuelle skader

6 Behandlingsgrundlag

Vi behandler personoplysninger på følgende behandlingsgrundlag:

7 Modtagere af personoplysninger

Vi kan videregive eller overlade personoplysninger til følgende modtagere:

8 Tidspunkt for sletning af personoplysninger

Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe det er nødvendigt eller tilladt til de formål, der er beskrevet i denne privatlivspolitik, og i henhold til gældende lovgivning.

De kriterier, der bruges til at bestemme vores opbevaringsperioder, omfatter:

Vi opbevarer personoplysninger efter reglerne i den danske bogføringslov, hvorefter regnskabsmateriale opbevares i mindst 5 år plus den aktuelle regnskabsperiode.

Efter hollandsk finansiel lovgivning skal en række oplysninger opbevares i hhv. 5, 10 og 30 år, hvorefter de slettes.

I forhold til hvidvaskformål mv. opbevares personoplysninger i 5 år fra udbetalingen eller afvisning af udbetaling.

9 International overførsel af personoplysninger

Vores leverandører anvender databehandlere og underdatabehandlere i lande uden for EØS. Nogle lande uden for EØS anerkendes af Europa-Kommissionen som havende et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau i henhold til EØS-standarder.

For overførsler fra EØS til lande, som Europa-Kommissionen ikke finder tilstrækkeligt sikre, overfører vi personoplysningerne baseret på fx Europa-Kommissionens standardkontrakter for overførsler til tredjelande. Du kan få en kopi af disse ved at kontakte ACHD.

Vi overfører personoplysninger til [ Australien, Kina, Indien, Indonesien, Mexico, Surinam, Thailand, Tyrkiet, USA, Japan (sikkert tredjeland).

10 Dine rettigheder og kontakt til os

Ønsker du at udøve dine rettigheder som yderligere beskrevet nedenfor, bedes du anvende kontaktoplysningerne nedenfor for at udøve dine rettigheder.

Du har følgende rettigheder:

For yderligere oplysninger om dine rettigheder henvises til Datatilsynets vejledning, der beskriver den registreredes rettigheder på www.datatilsynet.dk.

Du er velkommen til at kontakte LeasePlan-koncernens Data Privacy Office via dette link for at udøve dine rettigheder. I din anmodning opfordrer vi dig til at gøre det så klart som muligt, hvilke personoplysninger din anmodning vedrører. For din beskyttelse håndterer vi kun anmodninger med hensyn til de personoplysninger, der er knyttet til den bestemte e-mailadresse, som du angav i kontaktformularen, og vi kan anmode dig om at bekræfte din identitet, før du implementerer din anmodning. Vi vil forsøge at efterkomme din anmodning så hurtigt som praktisk muligt og under alle omstændigheder inden for de lovbestemte frister. Bemærk, at vi muligvis skal opbevare visse oplysninger til registreringsformål og/eller gennemføre transaktioner, der begyndte, før vi anmodede om en sådan ændring eller sletning. Der kan også være resterende oplysninger, der forbliver i vores databaser, og andre poster, som ikke vil blive fjernet.

Hvis du udøver dine rettigheder, behandler vi tillige personoplysninger i forbindelse med modtagelse og besvarelse af henvendelser. Hvis der er tvivl om din identitet, har vi ret til at anmode om flere nødvendige oplysninger for at kunne bekræfte din identitet. Vi behandler og registrerer da disse yderligere oplysninger om dig til dette formål.

Ønsker du at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan du indgive en klage til Datatilsynet. Kontaktoplysninger finder du på www.datatilsynet.dk.

Da e-mail-kommunikation ikke altid er sikker, bør du ikke inkludere CPR-nummer og følsomme oplysninger i dine e-mails til os.

11 Ændring af denne privatlivspolitik

Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere denne privatlivspolitik. Det fremgår af "Senest opdateret" øverst i dette dokument, hvornår denne privatlivspolitik senest blev revideret. Eventuelle ændringer af denne privatlivspolitik træder i kraft, når vi sender den reviderede privatlivspolitik.