REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI LeasePlan | SME Campaign 2021 Perioada: 01.03.2021 – 30.06.2021

I. SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIE

1.1 Organizatorul Campaniei promotionale LeasePlan | SME Campaign 2020 (denumita in continuare “Campania” este LeasePlan Romania SRL cu sediul in Str. Barbu Vacarescu, nr. 301-311, Sector 2, Bucuresti, Cladirea de birouri Lakeview, Etajul 12, C.I.F.: RO 21295044, Numar inregistrare Registrul Comertului: J40/11548/2010, avand contul IBAN RO89 INGB 0001 0081 9542 8930, deschis la banca ING Bank – Sucursala Bucuresti

II. SECTIUNEA 2. REGULAMENTUL CAMPANIEI 2.1 Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului Regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti Participantii si pentru toate entitatile implicate in derularea Campaniei. 2.2 Regulamentul este intocmit si facut public conform legislatiei aplicabile in Romania si este disponibil, in mod gratuit, oricarui participant, pe website-ul https://www.leaseplan.com/ro-ro/noutati/ sau printr-o solicitare scrisa la adresa Organizatorului din Str. Barbu Vacarescu, nr. 301-311, Sector 2, Bucuresti, Cladirea de birouri Lakeview, Etajul 12. 2.3 Participantii in prezenta Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament. 2.4 Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament. 2.5 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta/intrerupe/prelungi Campania, cu conditia instiintarii prealabile a Participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale care vor fi comunicate catre public prin actualizarea Regulamentului si publicarea Regulamentului, in forma actualizata, pe pagina https://www.leaseplan.com/ro-ro/noutati/, urmand ca acestea sa intre in vigoare in 24 de ore de la data publicarii lor.

III. SECTIUNEA 3. ARIA DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI 3.1 Campania este organizata pe teritoriul Romaniei in conformitate cu prevederile prezentului Regulament. 3.2 Campania se desfasoara in perioada 01.03.2021 – 30.06.2021.

IV. SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE 4.1 In Campanie se poate inscrie orice persoana juridica inregistrata in Romania, denumita in continuare participant, care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament si care indeplineste una din urmatoarele conditii:

Termenul de livrare aferente fiecarui autovehicul va fi comunicat de catre agent in momentul alegerii autovehicolului.

*Lista masinilor care pot fi contractate pentru ca participantii sa se califice in promotie – orice autovehicul care face obiectul unui subcontract de leasing operational cu LeasePlan Romania

4.2 Inscrierea in Campanie presupune acceptarea implicita, integrala, expresa si neechivoca a prevederilor prezentului Regulament. 4.3 Nu au dreptul de a participa la aceasta Campanie urmatoarele categorii: (i) Participantii care nu respecta integral cerintele mentionate in Sectiunea 5; (ii) Organizatorul, precum si societatile afiliate Organizatorului; (iii) Agentiile sau alte societati/entitati implicate in activitati legate de organizarea, implementare si desfasurarea Campaniei; 4.4 Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie, precum si dreptul de a elimina din Campanie orice inscriere care nu respecta termenii regulamentului. Refuzul de a furniza datele necesare inscrierii in Campanie are drept consecinta imposibilitatea de a participa la Campanie, respectiv imposibilitatea acordarii premiilor in cazul castigatorilor desemnati. 4.5 Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii in cadrul Campaniei, incalcand prevederile prezentului Regulament, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiilor astfel castigate si de a actiona in instanta respectivele persoane, atat prin actiuni civile, cat si prin plangeri penale, in vederea recuperarii prejudiciilor cauzate. 4.6 Organizatorul isi rezerva dreptul (i) de a anula orice participare la Campanie care se efectueaza prin incalcarea prezentului Regulament si (ii) de a refuza acordarea premiilor in cazul constatarii unor asemenea situatii. 4.7 Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea Participantului in cauza din Campanie si cu sesizarea organelor de cercetare penala, Organizatorul urmand sa informeze respectivul participant cu privire la aceasta decizie.

V. SECTIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI 5.1 Conditii si modalitati de inscriere in Campanie 5.2 Pentru inscrierea in cadrul Campaniei, Participantii trebuie: · sa indeplineasca conditiile de participare conform Sectiunii 4 a Regulamentului; · sa-si dea acordul sa participe la Campanie. 5.3 Participantul este unicul responsabil asupra oricaror consecinte directe sau indirecte ce pot aparea ca urmare a inscrierii materialelor in campanie. 5.4 Organizatorul isi rezerva dreptul de a refuza participarea unui participant pe motiv de neconcordanta cu mecanismul Campaniei sau incercarea de fraudare a Campaniei.

VI. SECTIUNEA 6. PREMIILE CAMPANIEI 6.1 In cadrul Campaniei se vor acorda prin tragere la sorti, 2 premii, fiecare premiu constand in dreptul de a utiliza un autovehicul Audi Q2, cutie automata, pentru un an de zile, incepand cel mai tarziu cu luna august 2021 Valoarea unitara comerciala a unui premiu pentru utilizarea unei masini Audi Q2 este de 400 EURO/luna. Serviciile acoperite de organizator sunt:

VII. SECTIUNEA 7. DESEMNAREA CASTIGATORILOR SI ACORDAREA PREMIULUI

7.1. Premiile Campaniei se vor acorda prin tragere la sorti, in prezenta unui notar public, in perioada 01.07.2021 – 15.07.2021. 7.2 Tragerea la sorti Tragerea la sorti pentru premiile mari se va efectua printr-un sistem electronic de extragere securizat, mai exact, tragerea la sorti presupune folosirea unui program de calculator cu distribuire si extragere aleatorie, care va selecta castigatorii si rezervele dintr-o baza de date ce contine toate inscrierile valide in Campanie. Fiecare participant va intra in tragerea la sorti cu o singura sansa, indiferent de numarul de autovehicule achizitionate. In cadrul tragerii la sorti se vor extrage 2 castigatori si 2 rezerve aferente fiecarui castigator. 7.3 Premiul se va acorda in baza unui contract de leasing operational cu discount 100% pe o perioada de un an de zile.

VIII. SECTIUNEA 8. VALIDAREA SI PUBLICAREA CASTIGATORILOR. INTRAREA IN POSESIA PREMIULUI. 8.1 Ulterior desemnarii castigatorilor se va proceda la validarea acestora, ocazie cu care se va verifica de catre Organizator indeplinirea conditiilor privind inscrierea Participantului, precum si respectarea tuturor dispozitiilor prezentului Regulament. 8.2 Agentul LeasePlan Romania va contacta reprezentantul legal al participantului care a fost desemnat castigator,in intervalul orar 09:00 – 17:00, de 3 ori in maximum 2 zile lucratoare de la data desemnarii acesteia; numarul de telefon utilizat serveste pentru identificarea Participantilor si contactarea acestora. In cazul in care reprezentantul legal al firmei desemnate castigatoare nu poate fi contactat, dupa cele 2 zile lucratoare se va trece la contactarea rezervelor.

8.3 Pentru a parcurge procesul de validare ca si castigator, Participantul va furniza in momentul contactarii telefonice, informatiile necesare identificarii lui. Convorbirile telefonice vor fi inregistrate pentru a putea fi utilizate ca mijloace de proba in eventualele contestatii in legatura cu procesul de validare a castigatorilor si de inmanare a premiilor oferite in Campania promotionala, precum si pentru scopul verificarii modului in care este gestionata relatia cu participantii la Campanie.

8.7 Daca un premiu nu se acorda ca urmare a neindeplinirii de catre Participant a uneia sau a mai multor conditii de validare, Organizatorul va desemna drept castigator, sub rezerva indeplinirii tuturor conditiilor prevazute de prezentul Regulament, urmatorul participant in ordinea desemnarii acestora. Daca nici aceasta nu indeplineste conditiile necesare, se vor avea in vedere, ceilalti participanti si se va relua procesul de notificare si validare descris anterior. Daca nici rezervele nu sunt validate, premiul se anuleaza, nu se acorda si va ramane in proprietatea Organizatorului. Conditiile de validare sunt aceleasi ca si in cazul Participantilor desemnati initial. 8.8 Organizatorul nu poate fi facut responsabil pentru cazul in care un Participant nu poate fi contactat din cauze neimputabile acestuia (de ex. fara a se limita la: nr de telefon al participantului este invalid/ incorect/ incomplet, adresa de e-mail incorecta/ incompleta etc). 8.9 Anuntarea Castigatorilor se va realiza prin publicarea acestora pe https://www.leaseplan.com/ro-ro/noutati/ in termen de aproximativ 5 zile lucratoare de la data validarii acestuia. 8.10 Premiile vor fi conform sectiunii 6 de mai sus. 8.11 Orice eroare si/sau omisiune a Participantilor cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage raspunderea acestuia, acuratetea datelor de contact furnizate de participanti, fiind in responsabilitatea exclusiva a Participantilor.

IX. SECTIUNEA 9. TAXE SI IMPOZITE 9.1 Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina, sa declare si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile acordate castigatorilor in conformitate cu prevederile art. 110 din Codul Fiscal aprobat prin Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, orice alte obligatii de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.

X. SECTIUNEA 10. LIMITAREA RASPUNDERII 10.1 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii, precum si a Organizatorului. 10.2 In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri in cadrul acestei Campanii, decizia Organizatorului este definitiva. 10.3 Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru: ü Eventualele dispute legate de numarul de telefon/ adresa de e-mail inscris in Campanie; ü Erorile in datele furnizate de catre Participanti, daca este cazul; acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea Organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a participantilor. Ca atare, Organizatorul nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea inmanarii premiului sau la imposibilitatea identificarii castigatorului; ü Imposibilitatea castigatorilor de a intra in posesia premiilor din motive independente de Organizator; ü Cazurile in care castigatorul nu respecta conditiile de validare detaliate in prezentul Regulament Oficial; ü Situatiile in care numarul de telefon furnizat de participant nu poate fi apelat in timpul precizat, conform conditiilor din prezentul Regulament Oficial, din orice motive independente de vointa Organizatorului; ü Intreruperile/ disfunctionalitatile neanuntate ale operatorilor telefonici, datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens; ü Pierderea statutului de castigator ca urmare a imposibilitatii contactarii persoanei respective din motive independente de Organizator ori netrimiterii informatiilor necesare validarii; ü Organizatorul nu va fi raspunzator pentru niciunul dintre prejudiciile ce ar putea fi suferite de catre castigator in legatura cu premiile castigate, indiferent de natura acestor prejudicii cu exceptia situatiilor expres prevazute de lege si care ar institui o astfel de raspundere; ü Organizatorul nu va fi responsabil daca castigatorul nu mai poate beneficia de premiu din motive independente de Organizator;

10.4 Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator in privinta castigatorilor, precum si a calendarului ulterior al Campaniei sau a altor schimbari legate de implementarea Campaniei. 10.5 Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respecta regulile Campaniei sau in privinta caruia exista dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa Campaniei. 10.6 Participantii se obliga, de asemenea, sa puna la dispozitia Organizatorului toate datele de contact relevante, necesare acestuia pentru a lua legatura cu Participantul in vederea derularii Campaniei – anuntare castigatori, transmitere premii etc. 10.7 Organizatorul nu raspunde in niciun fel pentru daunele directe sau indirecte care rezulta din participarea la Campanie cu exceptia cazului in care acestea se datoreaza unor acte de neglijenta grava sau unor acte intentionate de care este responsabil Organizatorul. 10.8 Organizatorul si societatile comerciale implicate in Campanie: ü nu sunt raspunzatoare pentru calitatea premiilor oferite in cadrul acestei Campanii; ü nu sunt raspunzatoare pentru deteriorarea, disparitia sau sustragerea premiului dupa momentul preluarii lui de catre Castigator; ü sunt exonerate de catre Castigator, acordul de vointa al acestuia fiind dat prin simpla participare la prezenta Campanie, de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre Castigator in legatura cu premiul, ulterior momentului preluarii acestuia, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzand dar fara a se limita la vatamari corporale si/ sau vatamari ale sanatatii, respectiv vatamari sau daune aduse patrimoniilor; ü nu sunt raspunzatoare de eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre Castigator unor terti in legatura cu premiul, indiferent de natura acestor prejudicii; ü isi rezerva dreptul de a redistribui premiul sau de a nu-l mai distribui in cazul in care Castigatorul refuza premiul sau nu se prezinta in vederea inmanarii premiului.

XI. SECTIUNEA 11. CONFIDENTIALITATEA DATELOR 11.1 Informatii cu privire de prelucrarea datelor cu caracter personal se vor regasi in Anexa 1 a prezentului Regulament.

XII. SECTIUNEA 12. INCETAREA/ INTRERUPEREA CAMPANIEI. FORTA MAJORA 12.1 Campania poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Campaniei. 12.2 Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. 12.3 Campania mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor Regulamentului.

XIII. SECTIUNEA 13. CONTESTATII SI LITIGII 13.1 Participantii pot depune contestatii in legatura cu desfasurarea Campaniei promotionale la numarul de telefon 0214072142, prin email la adresa office@leaseplan.ro sau prin posta la adresa Str. Barbu Vacarescu, nr. 301-311, Sector 2, Bucuresti, Cladirea de birouri Lakeview, Etajul 12, pana la data de 31.07.2021, inclusiv. Dupa aceasta data, nicio contestatie nu va mai fi luata in considerare de catre Organizator. 13.2 Reclamatiile referitoare la premiul castigat, dupa intrarea in posesia acestuia, nu vor fi luate in considerare de catre Organizator (dupa semnarea procesului verbal). 13.3 Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti, cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Campaniei, se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente.

XIV. SECTIUNEA 14. ALTE CLAUZE 14.1 Deciziile Organizatorului privind Campania sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor. 14.2 Premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale. 14.3 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Campaniei.

ANEXA nr. 1 la Regulamentul Oficial al Campaniei “LeasePlan | SME Campaign 2020” (“Campania”)

In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre: LeasePlan Romania SRL cu sediul in Str.Barbu Vacarescu, nr.301-311,Sector 2, Bucuresti, Cladirea de birouri Lakeview, Etajul 12, avand Codul Unic de inregistrare RO 21295044 (denumita in continuare "Operatorul"). Datele de contact ale Operatorului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele: LeasePlan Romania SRL, persoana de contact: Nicoleta Pantea – Data Privacy Officer, adresa: Str.Barbu Vacarescu, nr.301-311,Sector 2, Bucuresti, Cladirea de birouri Lakeview, Etajul 12, telefon: . 0214072154, email: nicoleta.pantea@leaseplan.com;

 II.     Categorii de date cu caracter personal procesate in cadrul Campaniei

In cadrul Campaniei, Operatorul va colecta de la participanti urmatoarele categorii de date cu caracter personal: (i) Nume si prenume; (ii) Adresa de e-mail; (iii) Numar de telefon

III.     Scopul procesarii

Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre Operator in vederea: i) Organizarea si desfasurarea campaniei ii) Desemnrea si validarea castigatorilor iii) Atribuirea premiilor si indeplinirea obligatiilor financiar-contabile ale Operatorului

Temeiul juridic al prelucrarii

Datele vor fi prelucrate in temeiul consimtamantului si/ sau al interesului legitim, prin acceptarea de catre persoana vizata a Regulamentului si a anexelor la acesta V. Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei de catre Operator vor fi dezvaluite Imputernicitului/ Imputernicitilor Operatorului - Heat Advertising | Below-the-line International srl si Hype Media Systemprecum si autoritatilor, in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

VI.     Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale Participantilor vor fi stocate timp de 36 de luni. La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitului/ Imputernicitilor obligatii similare.

VII. Drepturile persoanelor vizate

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul informeaza Participantii cu privire la drepturile de care acestia beneficiaza, in calitate de persoane vizate, conform prevederilor legale aplicabile:

(i) dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, atunci cand prelucrarea se intemeiaza pe consimtamant, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia; (ii) dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal; (iii) dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal; (iv) dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal (v) dreptul la restrictionarea prelucrarii; (vi) dreptul de a se opune prelucrarii, in conditiile prevazute de lege; (vii) dreptul la portabilitate a datelor; (viii) dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. Participantii isi pot exercita drepturile mentionale anterior fie apeland numarul de telefon 0214072142., fie printr-o cerere adresata Operatorului la adresa Str.Barbu Vacarescu, nr.301-311,Sector 2, Bucuresti, Cladirea de birouri Lakeview, Etajul 12, sau prin transmiterea acesteia la adresa de e-mail. nicoleta.pantea@leaseplan.com.

VIII. Securitatea datelor cu caracter personal Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie. Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitului obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

IX.     Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personale

Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile persoanelor vizate. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau al Campaniei, respectiv va fi adusa la cunostinta Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament.

 X.     Alte prevederi

In masura in care in cadrul campaniei, Participantii dezvaluie date cu caracter personal apartinand unor terte persoane, participantii confirma ca au informat aceste persoane cu privire la modul in care datele lor cu caracter personal vor fi prelucrate şi faptul ca aceste date sunt folosite in scopul desfaşurarii Campaniei şi ca au obtinut acordul persoanelor respective pentru aceasta operatiune. In acest sens, Participantii au obligatia de a informa aceste persoane cu privire la continutul prezentei sectiuni. Datele personale ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate in conformitate cu legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, in mod particular in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.