Warunki korzystania ze strony internetowej LeasePlan

Warunki korzystania ze strony internetowej www.leaseplan.com, stanowiącej własność i zarządzanej przez LeasePlan Corporation N.V z siedzibą w Amsterdamie Gustav Mahlerlaan 360, 1082 ME, Holandia (dalej: „LeasePlan”). Wszelkie pytania lub skargi dotyczące niniejszej Strony należy składać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na tej Stronie.

1. Przedmiot regulacji

1.1. Niniejsze warunki korzystania ze Strony (dalej: „Warunki korzystania”) regulują warunki i zasady, na jakich użytkownik może korzystać ze Strony w tym, wizyty użytkownika na Stronie, jak również wszelkich informacji, zaleceń i/lub usług udostępnionych użytkownikowi za pośrednictwem tej Strony (dalej: „Informacje”). W przypadku, gdy dowolne inne warunki użytkowania dotyczące konkretnych produktów i usług stoją w sprzeczności z niniejszymi Warunkami Korzystania, wówczas warunki dotyczące tych produktów i usług mają charakter nadrzędny.

1.2. Poprzez dostęp i korzystanie ze Strony użytkownik wyraża zgodę na niniejsze Warunki korzystania. Niniejsze Warunki Korzystania mogą ulec zmianie, dlatego zaleca się Użytkownikom niniejszej Strony regularne czytanie Warunków Korzystania pod kątem możliwych zmian.

1.3. Przy czym pragniemy poinformować, że ostania zmiana niniejszych Warunków korzystania miała miejsce 31 stycznia 2018 roku.

2. Informacje i odpowiedzialność

2.1. Miejscem zarzadzania Stroną jest Holandia. Firma LeasePlan oświadcza, że nie gwarantuje prawidłowości informacji przedstawione na Stronie lub ich dostępności w innych lokalizacjach. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za korzystanie ze Strony z innej lokalizacji i za to, że korzysta z niej zgodnie z prawem miejsca korzystania (prawem lokalnym).

2.2. Informacje mają wyłącznie charakter ogólny i nie stanowią żadnej porady. Firma LeasePlan w rozsądnym zakresie będzie dbać o to, aby Informacje przedstawiane na niniejszej Stronie były poprawne i aktualne, jednak nie gwarantuje, że Strona lub Informacje są wolne od błędów, wad, złośliwego oprogramowania i wirusów oraz że Strona lub Informacje są poprawne, aktualne i dokładne.

2.3. Firma LeasePlan nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania ze Strony (lub niemożności jej używania), w tym za szkody spowodowane przez złośliwe oprogramowanie, wirusy lub za nieprawidłowe bądź niekompletne Informacje umieszczone na Stronie, chyba że szkoda jest wynikiem umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa ze strony LeasePlan.

2.4. LeasePlan nie ponosi również odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania (lub niemożności korzystania) z elektronicznych środków komunikacji z tą Stroną internetową, w tym między innymi za szkody wynikające z braku lub opóźnienia w dostarczaniu komunikacji elektronicznej, przechwytywaniu lub manipulowaniu komunikacją elektroniczną przez osoby trzecie lub przez programy komputerowe używane do komunikacji elektronicznej i transmisji wirusów.

2.5. W związku z tym, że niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie pewnych gwarancji albo ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności za niektóre szkody, niektóre wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności mogą nie dotyczyć danego użytkownika, zgodnie z przepisami właściwej jurysdykcji. W zakresie, w jakim ze względu na obowiązujące regulacje prawne firma LeasePlan nie może wyłączyć jakichkolwiek gwarancji dorozumianych ani ograniczyć swojej odpowiedzialności, zakres i czas trwania takiej gwarancji oraz zakres odpowiedzialności firmy LeasePlan będą ograniczone do minimum dozwolonego przez prawo właściwe.

3. Strony powiązane

3.1. Niniejsza Strona zawiera łącza do zewnętrznych stron internetowych. Firma LeasePlan nie ponosi odpowiedzialności za użytkowanie lub treści tych stron, które mają łącza do lub z niniejszej witryny. Nasze Oświadczenie o ochronie prywatności oraz Polityka plików cookie nie mają zastosowania do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych użytkownika w takich zewnętrznych witrynach lub za ich pośrednictwem.

4. Oświadczenie o ochronie prywatności oraz plikach cookie

Firma LeasePlan gromadzi i przetwarza dane osobowe osób odwiedzających Stronę zgodnie z Oświadczeniem o ochronie prywatności oraz Polityką plików cookie.

5. Własność intelektualna

5.1. Jeżeli nie zaznaczono inaczej, wszelkie prawa do Strony i Informacji, w tym prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej, są własnością LeasePlan lub jej licencjodawców. Użytkownicy mogą korzystać ze Strony i Informacji oraz wykonywać kopie do użytku osobistego, na przykład przez ich drukowanie lub zapisywanie. Wszelkie inne wykorzystywanie Strony lub Informacji, na przykład zapisywanie lub reprodukcja całości lub części Strony na innej Stronie internetowej, jest zabronione bez wyraźnej zgody LeasePlan. Stosowanie techniki screen-scraping (lub web-scraping) bez wyraźnej pisemnej zgody firmy LeasePlan jest zabronione.

5.2. „Znaki towarowe“ są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy LeasePlan.

6. Niezamówione koncepcje

6.1. Jeżeli użytkownik umieści niezamówione koncepcje i/lub materiały zawierające teksty, obrazy, dźwięki, oprogramowanie, informacje lub inne dane (Materiały) na Stronie lub wyśle je do firmy LeasePlan pocztą elektroniczną lub w inny sposób, LeasePlan może kopiować i/lub wykorzystywać ( w tym komercyjnie) te Materiały w pełnym zakresie i bez jakichkolwiek opłat. Firma LeasePlan nie będzie w żaden sposób zobowiązana do zachowania poufności wobec takich Materiałów.

6.2. Użytkownik niniejszym zwalnia LeasePlan od odpowiedzialności związanej z powództwami, roszczeniami i zobowiązaniami, doznanymi, zaciągniętymi lub poniesionymi przez LeasePlan w wyniku wykorzystania i/lub eksploatacji Materiałów naruszających prawo (dotyczące własności intelektualnej) stron trzecich lub w inny sposób sprzecznymi z prawami stron trzecich.

7. Klauzula salwatoryjna

Jeżeli niniejsze Warunki Korzystania są lub staną się w części nieważne, pozostałe ustępy niniejszych Warunków Korzystania zachowają swoją ważność i będą nadal obowiązywać strony tych Warunków Korzstania. Strony zobowiązują się zastąpić nieważną część przez przepisy, które są prawidłowe i mają moc prawną korespondującą w największym możliwym zakresie z częścią nieważną, biorąc pod uwagę treść i cel niniejszych Warunków Korzystania.

8. Komunikacja online

LeasePlan i Użytkownik niniejszym oświadczają, że maja świadomość, że wiadomości wysyłane do LeasePlan za pośrednictwem poczty elektronicznej mogą nie być bezpieczne. Firma LeasePlan zaleca, aby nie wysyłać do niej żadnych poufnych informacji w wiadomości e-mail. Jeżeli użytkownik zdecyduje się wysyłać wiadomości do LeasePlan za pośrednictwem poczty elektronicznej, jednocześnie akceptuje ryzyko, że wiadomości te mogą zostać przechwycone, wykorzystane niezgodnie z ich przeznaczeniem lub zmodyfikowane przez stronę trzecią.

9. Prawo właściwe i jurysdykcja

9.1. Niniejsze Warunki Korzystania podlegają wyłącznie prawu holenderskiemu z zastrzeżenie, że klienci będący konsumentami, korzystający ze Strony korzystają z ochrony bezwzględnie obowiązujących przepisach chroniących konsumenta zgodnie z prawem kraju, w którym ma on miejsce zamieszkania..

9.2. Wszelkie spory wynikające z niniejszych Warunków Korzystania, w tym spory dotyczące istnienia i ważności zawartych w nich uregulowań, będą wyłącznie rozstrzygane przez właściwy sąd w Amsterdamie z zastrzeżeniem, że konsumenci mogą również wnosić spory związane z niniejszymi Warunkami Korzystania do sądu właściwego miejscowo dla ich zamieszkania.

9.3. Niniejsze Warunki Korzystania zostały sporządzone w dwóch wersjach językowych angielskiej i polskiej W przypadku rozbieżności lub różnicy w interpretacji pomiędzy różnymi wersjami językowymi niniejszych Warunków użytkowania, decydujące znaczenie ma wersja angielska.