Globalna polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja: 17 maja 2021 r.

LeasePlan jest zobowiązany do ochrony przetwarzanych przez siebie danych osobowych. Zgodne z prawem praktyki w zakresie prywatności i bezpieczeństwa informacji są zatem integralnymi elementami usług LeasePlan, ładu korporacyjnego, zarządzania ryzykiem i ogólnej odpowiedzialności. Przetwarzamy tylko takie dane osobowe, które są niezbędne dla naszej działalności gospodarczej i świadczenia usług LeasePlan.

Zobowiązania LeasePlan w zakresie prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności informuje Państwa o naszych praktykach prywatności. Prosimy o zapoznanie się z lokalną wersją niniejszej Polityki Prywatności w kraju, w którym korzystają Państwo z usług LeasePlan, znajdującej się na lokalnej stronie internetowej jednostki leasingowej LeasePlan. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej Polityki Prywatności, aby zrozumieć, w jaki sposób gromadzimy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe.

Kliknij tutaj, aby pobrać Politykę prywatności.

1. Zakres niniejszej Polityki Prywatności

  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
  • 5.
  • 6.
  • 7.

Usługi świadczone przez te podmioty stowarzyszone są regulowane przez odrębne polityki prywatności.

Należy również pamiętać, że poszczególne usługi mogą podlegać odrębnym politykom prywatności, o których mowa w odpowiednich warunkach umów, np. przetwarzanie danych osobowych w odniesieniu do naszych usług telematycznych, dla których obowiązuje odrębna Polityka Prywatności Telematyki.

Obowiązki Klientów Biznesowych W zakresie, w jakim Klienci jako pracodawcy mają dostęp do danych osobowych swoich pracowników, Klient jest administratorem danych odpowiedzialnym za ich przetwarzanie i wykorzystywanie w tym charakterze. Niniejsza Polityka prywatności nie dotyczy przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych kierowców przez Klientów.

2. Kim jesteśmy

LeasePlan jest firmą odpowiedzialną za przetwarzanie Państwa danych osobowych (administrator danych):

LeasePlan Fleet Management (Polska) Sp. zo.o., ul.Postępu14b, 02-676 Warszawa,Polska

Lokalna jednostka LeasePlan może udostępniać Państwa dane osobowe LeasePlan Corporation N.V. lub LeasePlan Global B.V. , w którym to przypadku działają one jako współadministratorzy danych:

Adres: Gustav Mahlerlaan 360, 1082 ME Amsterdam, Holandia

Odpowiednia lokalna jednostka LeasePlan oraz LeasePlan Corporation N.V. i LeasePlan Global B.V. są wspólnie określane jako "LeasePlan" oraz "my", "nasz" lub "nas".

3.3. W jaki sposób gromadzimy Państwa dane

Za pośrednictwem Usług Większość danych, które gromadzimy, jest związana z usługami zarządzania pojazdami, które świadczymy na rzecz Państwa jako kierowców oraz na rzecz naszego Klienta, czyli Państwa pracodawcy, jeśli korzystają Państwo z samochodu służbowego. Rozpoczyna się to w momencie rejestracji leasingowanego pojazdu (w niektórych okolicznościach możemy dokonać wstępnej weryfikacji kredytowej przed jego rejestracją) i trwa nadal, gdy komunikujemy się z Państwem w sprawie naszych usług, np. w celu ustalenia okresowych przeglądów i napraw. Możemy również przetwarzać Państwa dane, gdy Państwa pojazd nieumyślnie ulegnie wypadkowi, aby zapewnić przywrócenie mobilności i zająć się ewentualnymi szkodami, lub gdy jesteśmy odbiorcą mandatów trafiających do Państwa w związku z leasingowanym pojazdem. Oprócz podstawowej działalności leasingowej, świadczymy również szereg innych usług powiązanych, takich jak usługi e-mobilności, usługi związane z kartami paliwowymi, usługi ładowania, usługi wynajmu samochodów i pomocy drogowej. Kolejną usługą, którą świadczymy, jest remarketing samochodów, czyli sprzedaż używanych pojazdów LeasePlan poprzez CarNext. FAMS (Fleet Accident Management Services Sp. z o.o.) jest spółką zależną od LeasePlan Fleet Management Sp. z o.o.odpowiedzialną za likwidację szkód.

Offline Gromadzimy dane osobowe od użytkowników offline, np. podczas odwiedzania naszych sklepów, składania zamówień przez telefon lub kontaktowania się z działem obsługi klienta.

Z innych źródeł Otrzymujemy Państwa dane osobowe z innych źródeł, na przykład:

Musimy gromadzić dane osobowe w celu świadczenia żądanych Usług użytkownikowi lub obsługi zapytań, komentarzy, skarg i zażaleń związanych z naszymi Usługami. Jeśli użytkownik nie poda wymaganych informacji, możemy nie być w stanie świadczyć Usług. Jeśli użytkownik ujawni nam lub naszym dostawcom usług jakiekolwiek dane osobowe dotyczące innych osób w związku z Usługami, oświadcza, że jest do tego upoważniony i że zezwala nam na wykorzystanie tych informacji zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

**Monitorowanie komunikacji Zgodnie z obowiązującym prawem, będziemy monitorować i nagrywać rozmowy, wiadomości e-mail, wiadomości tekstowe i inne formy komunikacji z użytkownikiem. Robimy to w celu zapewnienia zgodności z przepisami prawnymi, praktykami samoregulacyjnymi lub procedurami związanymi z naszą działalnością, w celu zapobiegania lub wykrywania przestępstw, w interesie ochrony bezpieczeństwa naszych systemów i procedur komunikacyjnych oraz w celu kontroli jakości i szkolenia personelu. Na przykład, jeśli organ regulacyjny wymaga od nas rejestrowania niektórych rozmów telefonicznych (w stosownych przypadkach), będziemy to robić. Ponadto, w stosownych przypadkach i z uwzględnieniem obowiązującego prawa o ochronie danych osobowych, nasz monitoring będzie miał na celu sprawdzenie nieodpowiednich treści występujących w komunikacji. W bardzo ograniczonych i szczególnych okolicznościach możemy prowadzić krótkoterminowe, starannie kontrolowane monitorowanie działań użytkownika, jeśli jest to konieczne dla naszych uzasadnionych interesów lub w celu spełnienia obowiązku prawnego. Możemy to zrobić na przykład, gdy mamy powody sądzić, że popełniane są oszustwa lub inne przestępstwa, gdy istnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa i gdy monitorowanie jest proporcjonalne do rodzaju przestępstwa dyscyplinarnego, lub gdy podejrzewamy nieprzestrzeganie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, którym podlegamy. W szczególności, rozmowy telefoniczne mogą być nagrywane dla tych celów. **

4. Do jakich celów wykorzystujemy Państwa dane

4.1 Dane dotyczące osób odwiedzających stronę internetową.

4.2 Dane dotyczące klientów.

4.3 DANE DOTYCZĄCE KIEROWCÓW (PRACOWNIKÓW NASZYCH KLIENTÓW).

4.4 DANE DOTYCZĄCE PRYWATNYCH KLIENTÓW LEASINGOWYCH

4.5 Dane dotyczące prywatnych nabywców używanych pojazdów.

4.6 Dane dotyczące traderów

4.7 Dane dotyczące dostawców.

5. Udostępnianie danych osobom trzecim

Poza tym, co jest wskazane dla każdego celu powyżej w odniesieniu do udostępniania danych osobowych, możemy również udostępniać dane osobowe: -W ramach grupy LeasePlan dla celów opisanych w niniejszej Polityce prywatności. -Listę i lokalizację naszych jednostek LeasePlan można sprawdzić tutaj. -Naszym zewnętrznym partnerom usługowym, dostawcom, w celu ułatwienia usług, które świadczą dla Państwa i dla nas.

W celu zapewnienia Państwu naszych usług, często współpracujemy z Partnerami Serwisowymi i Usługodawcami. Do naszych niezależnych Partnerów Usługowych, którzy pomagają nam w świadczeniu usług leasingowych i innych usług na rzecz Użytkownika, należą salony samochodowe, serwisy samochodowe, warsztaty blacharskie i pomoc drogowa, a także wypożyczalnie i administratorzy naszych programów bezpieczeństwa kierowców. Dealerzy samochodowi lub dostawcy pojazdów (elektrycznych) mogą wymagać podania danych kontaktowych kierowcy w celu aktywacji konta osobistego, niezbędnego do zarejestrowania się jako kierowca, w przeciwnym razie pojazd nie będzie działał.

Dostawcy usług to firmy, z których usług korzystamy, które wspierają nas w prowadzeniu działalności, na przykład pomagają nam w utrzymaniu naszej sieci informatycznej i związanej z nią infrastruktury oraz w zapewnieniu bezpieczeństwa i kontroli dostępu do naszych obiektów.

Ponadto wykorzystujemy i ujawniamy dane osobowe użytkowników w razie konieczności lub gdy jest to właściwe, zwłaszcza gdy mamy prawny obowiązek lub uzasadniony interes, aby to zrobić: -Aby zachować zgodność z obowiązującym prawem i przepisami. -Może to obejmować prawa obowiązujące poza krajem zamieszkania. -Współpracować z władzami publicznymi i państwowymi. -Aby odpowiedzieć na prośbę lub dostarczyć informacje, które uważamy za ważne -Mogą to być organy spoza kraju zamieszkania. -Aby współpracować z organami ścigania. -Na przykład, gdy odpowiadamy na wnioski i nakazy organów ścigania lub dostarczamy informacje, które uważamy za ważne. -Z innych względów prawnych. -Aby egzekwować nasze warunki i zasady; oraz -W celu ochrony naszych praw, prywatności, bezpieczeństwa lub własności, i/lub naszych partnerów, użytkownika lub innych osób. -W związku ze sprzedażą lub transakcją biznesową. -Mamy uzasadniony interes w ujawnieniu lub przekazaniu danych osobowych użytkownika stronie trzeciej w przypadku reorganizacji, fuzji, sprzedaży, joint venture, cesji, transferu lub innego zbycia całości lub części naszej działalności, aktywów lub akcji (w tym w związku z upadłością lub podobnym postępowaniem). Takie strony trzecie mogą obejmować, na przykład, podmiot przejmujący i jego doradców.

6. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Ze względu na globalny charakter naszej organizacji i Usług, dane osobowe użytkownika mogą być przechowywane i/lub przetwarzane w kraju innym niż kraj zamieszkania użytkownika.

Niektóre z krajów nienależących do EOG są uznawane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych zgodnie ze standardami EOG (pełna lista tych krajów jest dostępna tutaj). W przypadku transferów z EOG do krajów, które nie są uznawane za odpowiednie przez Komisję Europejską, wprowadziliśmy odpowiednie środki, takie jak poprzez własne wiążące reguły korporacyjne LeasePlan lub poprzez ustalenia umowne ze stronami trzecimi. Kopię tych środków można otrzymać kontaktując się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego.

7. Bezpieczeństwo i retencja danych

8. Prywatność dzieci

Nasze Usługi nie są skierowane do osób poniżej 18 roku życia.

9. Państwa prawa i kontakt z nami

Twoje prawa

Jeśli chcieliby Państwo zażądać przejrzenia, poprawienia, zaktualizowania, usunięcia, ograniczenia lub usunięcia Państwa danych osobowych przetwarzanych przez nas, sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych lub jeśli chcieliby Państwo zażądać otrzymania elektronicznej kopii swoich danych osobowych w celu przekazania ich innej firmie (w zakresie, w jakim to prawo do przenoszenia danych jest Państwu zapewnione przez obowiązujące prawo), mogą Państwo skontaktować się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na lokalnej stronie internetowej odpowiedniego podmiotu LeasePlan w celu skorzystania ze swoich praw. Odpowiemy na Państwa prośbę zgodnie z obowiązującym prawem.

W swoim żądaniu prosimy o jak najdokładniejsze sprecyzowanie, jakich danych osobowych dotyczy żądanie. Dla Państwa ochrony, będziemy realizować żądania wyłącznie w odniesieniu do danych osobowych powiązanych z konkretnym adresem e-mail wskazanym w formularzu kontaktowym i możemy poprosić o zweryfikowanie Państwa tożsamości przed realizacją żądania. Postaramy się spełnić Państwa prośbę tak szybko, jak to będzie możliwe, a w każdym razie w ramach czasowych wymaganych przepisami prawa.

Należy pamiętać, że możemy potrzebować zachować pewne informacje do celów archiwizacji i/lub do zakończenia wszelkich transakcji, które rozpoczęły się przed żądaniem takiej zmiany lub usunięcia. Mogą również istnieć informacje szczątkowe, które pozostaną w naszych bazach danych i innych zapisach, które nie zostaną usunięte.

Pytania?

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub skargi dotyczące niniejszej Polityki prywatności, prosimy o kontakt z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na lokalnej stronie internetowej odpowiedniego podmiotu LeasePlan w celu skorzystania z przysługujących Państwu praw. Ponieważ komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej nie zawsze jest bezpieczna, prosimy o niezawieranie poufnych informacji w swoich e-mailach do nas. Ponieważ komunikacja e-mail nie zawsze jest bezpieczna, prosimy nie umieszczać wrażliwych informacji w swoich wiadomościach skierowanych do nas.

Dodatkowe informacje dotyczące obywatela EOG

Mogą Państwo również:

10. Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub aktualizacji niniejszej Polityki prywatności w dowolnym czasie. W celu sprawdzenia, kiedy niniejsza Polityka prywatności była ostatnio aktualizowana, prosimy o zapoznanie się z oznaczeniem "Ostatnio aktualizowane" na górze niniejszego dokumentu. Korzystanie z Usług po wprowadzeniu tych zmian oznacza akceptację zmienionej Polityki.

© 2021 LeasePlan