Global personvernerklæring

Sist oppdatert: 16-5-2021

LeasePlan er dedikert til å beskytte personopplysninger vi innhenter og behandler. God personvern- og datasikringspraksis er derfor integrerte komponenter i LeasePlans tjenester, eierstyring og selskapsledelse, ansvarlighet og risikostyring. Vi behandler kun de personopplysningene som er nødvendige for å kunne yte de relevante LeasePlan-tjenestene ("tjenestene").

LeasePlans personvernerklæring

Uansett når og hvordan vi behandler personopplysningene dine:

Denne personvernerklæringen informerer deg om vår personvernpraksis. Vennligst vær sikker på at du besøker den lokale versjonen av denne personvernerklæringen i landet du bruker LeasePlans tjenester, som du finner på den lokale nettsiden til LeasePlan.

Les nøye gjennom denne personvernerklæringen for å forstå hvordan vi innhenter og bruker personopplysningene dine.

1. Personvernerklæringens omfang

Den globale personvernerklæringen («erklæring») beskriver vår praksis i forbindelse med personopplysninger vi innhenter fra:

I. brukere av nettsiden («brukere av nettsiden») II. forretningskunder («kunder») III. kunders ansatte/sjåfører («sjåfører») IV. private leasingkunder (inklusiv enkeltpersonforetak) ("private leasingkunder") V. private kjøpere av bruktbiler ("kjøpere") VI. profesjonelle kjøpere av bruktbiler ("bilforhandlere") VII. leverandører av tjenester («leverandører»)

(eller potensielle kunder i forhold til overstående også betegnet som «du» eller «dere»)

Vi innhenter og bruker personopplysningene dine i forbindelse med våre ulike former for kjøretøy- og bilflåteleasing, administrasjon og mobilitetsløsninger og ved gjennomføring av vår forretningsaktivitet som beskrevet i del 1 («tjenester»).

Merk at erklæringen ikke gjelder følgende filialer og/eller tjenester:

Tjenestene som tilbys av disse tilknyttede selskapene er regulert av egne personvernerklæringer.

Vær også oppmerksom på at spesifikke tjenester kan være underlagt en egen personvernerklæring som det henvises til i de respektive vilkårene, for eksempel all behandling av dine personopplysninger via våre telematikktjenester som det finnes en egen personvernerklæring for.

Forretningskunders ansvar I den grad kunder (arbeidsgivere) har tilgang til personopplysninger, er kunden (arbeidsgiveren) behandlingsansvarlig med ansvar for behandling og bruk av personopplysninger. Erklæringen gjelder ikke kunders (arbeidsgiveres) behandling og bruk av personopplysninger.

2. Om oss

LeasePlan Norge AS er det selskapet som er ansvarlig for å behandle personopplysningene dine (behandlingsansvarlig).Adresse: Brynsengveien 10, 0667 Oslo, Norge

LeasePlan Norge AS kan dele personopplysninger med LeasePlan Corporation N.V. eller LeasePlan Global B.V. og vil i slike tilfeller være behandlingsansvarlige i fellesskap:

Adresse: Gustav Mahlerlaan 360, 1082 ME Amsterdam, Nederland,

Den relevante, lokale LeasePlan-enheten og LeasePlan Corporation N.V. og LeasePlan Global B.V. betegnes i fellesskap som "LeasePlan" og "vi".

3. Slik samler vi inn dine personopplysninger

Vi og våre tjenesteleverandører samler inn personopplysninger på en rekke måter, inkludert:

Vi må samle inn personopplysninger for å kunne levere de forespurte tjenestene til deg og for å håndtere spørsmål, forespørsler, kommentarer og klager relatert til våre tjenester . Hvis du unnlater å oppgi de forespurte opplysningene, kan det skje at vi ikke kan ikke tilby tjenestene. Hvis du utleverer personopplysninger knyttet til andre personer til oss eller våre tjenesteleverandører i forbindelse med tjenestene, godtgjør du at du har fullmakt til å gjøre det og tillate at vi bruker opplysningene i samsvar med denne erklæringen.

Overvåkning av kommunikasjon I henhold til gjeldende lovverk kan vi overvåke og registrere samtaler, e-post, tekstmeldinger og annen kommunikasjon vi har med deg. Vi gjør dette for å etterleve krav fra regulerende myndighet, som selvregulerende praksis eller som prosedyre relevant for vår virksomhet for å forhindre eller oppdage kriminalitet, for å beskytte sikkerheten til kommunikasjonssystemene og i prosessene våre, samt for kvalitetskontroll og personalopplæring.

For eksempel, der det kreves av myndighetene å lagre aktivitet på bestemte telefonlinjer (der det er relevant), vil vi gjøre det. I tillegg, der det er hensiktsmessig og med tanke på gjeldende lov om behandling av personopplysninger, vil overvåking av upassende innhold i kommunikasjonen foretas. Under svært begrensede og spesifikke omstendigheter kan vi gjennomføre kortvarig nøye kontrollert overvåking av aktivitetene dine der dette er nødvendig for våre legitime interesser eller for å overholde en juridisk forpliktelse. Vi kan gjøre dette for eksempel når vi har grunn til å tro at det begås svindel eller annen kriminalitet, der det er mistanke om lovbrudd og der overvåkingen er proporsjonal med typen overtredelse, eller der vi mistenker manglende overholdelse av hvitvaskingslov som vi er underlagt. Spesielt kan telefonsamtaler registreres for disse formålene.

4. Hvilke formål bruker vi dine opplysninger til

4.1 Opplysninger vedrørende brukere av nettstedet.

4.2 Opplysninger om kunder.

4.3 OPPLYSNINGER OM SJÅFØRENE (ansatte hos våre kunder).

4.4 Opplysninger om private leasingkunder.

4.5 Opplysninger om private kjøpere av bruktbiler

4.6 OPPLYSNINGER OM PROFESJONELLE KJØPERE AV BRUKTBILER (bilforhandlere)

4.7 OPPLYSNINGER OM LEVERANDØRER

5. Deling av data med tredjeparter

I tillegg til det som er angitt for hvert formål ovenfor angående deling av personopplysninger, kan vi også dele personopplysninger på følgende måter:

Vi bruker og oppgir også dine personopplysninger i den utstrekning det er nødvendig eller hensiktsmessig, spesielt når vi har en lovpålagt forpliktelse eller en berettiget interesse for å gjøre det:

6. Overføring av personopplysninger over landegrensene

På grunn av vår organisasjons og våre tjenesters globale omfang kan personopplysningene dine bli oppbevart og/eller behandlet i et annet land enn landet du bor i. EU-kommisjonen har anerkjent at visse land utenfor EØS-området har et tilstrekkelig personvernnivå i henhold til EØS-standardene (den fullstendige listen over disse landene er tilgjengelig her.)For overføringer fra EØS til land som ikke anses av EU-kommisjonen å ha tilstrekkelig sikkerhet, har vi satt i verk passende tiltak, blant annet gjennom LeasePlans egne bindende konsernregler eller gjennom avtaler som er inngått med tredjepart. Du kan få en oversikt over disse tiltakene ved å kontakte oss via&nbspkontaktskjemaet.

7. Sikkerhet og oppbevaring

Slik sikrer vi personopplysningene Vi søker å bruke fornuftige organisatoriske, tekniske og administrative tiltak for å beskytte personopplysninger i organisasjonen.

Dessverre finnes det ikke noe system for overføring og lagring av opplysninger som kan garanteres å være 100 prosent sikkert. Dersom du har grunn til å tro at kontakten med oss ikke lenger er trygg (f.eks. dersom du føler at sikkerheten for en konto hos oss kan ha blitt satt i fare), må du umiddelbart underrette oss om problemet ved å kontakte oss i henhold til kontaktopplysningene i denne erklæringen.

Hvor lenge beholder vi personopplysningene? Vi beholder personopplysningene dine så lenge det er påkrevd eller tillatt i lys av formålene som er omtalt i denne erklæringen og i samsvar med gjeldende lov.
Kriteriene som bestemmer våre oppbevaringsperioder omfatter blant annet:

8. Barns personvern

Våre tjenester er ikke rettet mot enkeltpersoner under 18 år.

9. Dine rettigheter og kontakt med oss

Dine rettigheter

Hvis du vil be om å gå gjennom, rette, oppdatere, sperre, begrense eller slette dine personopplysninger behandlet av oss, fremme innsigelse mot behandling av personopplysningene, eller hvis du ønsker å motta en elektronisk kopi av dine personopplysninger for å overføre disse til et annet selskap (i den grad du har rett til dataportabilitet etter gjeldende lov), kan du kontakte oss via kontaktskjemaet. Vi besvarer forespørselen din i tråd med gjeldende lov.

I forespørselen bør du gjøre det så klart som mulig hva slags personopplysninger forespørselen gjelder. Av hensyn til personvernet implementerer vi bare forespørsler med hensyn til personopplysninger forbundet med den særlige e-postadressen som du anga i kontaktskjemaet, og vi kan be deg om å dokumentere din identitet før vi iverksetter forespørselen din. Vi vil prøve å etterkomme forespørselen så snart som rimelig mulig og uansett innen gjeldende lovfestede tidsrammer. Merk at vi kan måtte oppbevare visse opplysninger av loggføringshensyn og/eller for å fullføre transaksjoner som begynte før slik endring eller sletting ble anmodet. Det kan også ligge igjen opplysninger i våre databaser og andre logger, som ikke vil bli fjernet.

Spørsmål? Hvis du har spørsmål eller klager knyttet til denne erklæringen, ber vi deg kontakte oss viakontaktskjemaet Fordi e-postkommunikasjon ikke alltid er trygg, må du ikke ta med sensitive opplysninger i e-post til oss.

Ytterligere informasjon som gjelder EØS Du kan også:

10. Endringer i denne personvernerklæringen

Vi kan når som helst endre denne erklæringen. Se informasjonen for "Sist oppdatert" øverst på denne siden for å se når denne erklæringen sist ble oppdatert. Eventuelle endringer i denne erklæringen får virkning når vi legger ut den reviderte erklæringen om tjenestene.