Globálne vyhlásenie o ochrane súkromia

Naposledy aktualizované: 10-12-2021

Spoločnosť LeasePlan sa zaviazala chrániť osobné údaje, ktoré zhromažďuje a spracúva. Preto sa dodržiavanie postupov ochrany súkromia a osobných údajov stalo integrálnou súčasťou služieb spoločnosti LeasePlan, jej správy a riadenia, zodpovednosti a riadenia rizík. Preto spracúvame iba také osobné údaje, ktorú sú potrebné na poskytovanie príslušných služieb spoločnosťou LeasePlan (ďalej len „služby“).

Záväzky spoločnosti LeasePlan v oblasti ochrany súkromia

Bez ohľadu na to, kedy a ako spracúvame vaše osobné údaje:

V tomto vyhlásení o ochrane súkromia vás informujeme o našich postupoch pri ochrane súkromia, ktoré sa uplatňujú globálne. Dôkladne si prečítajte toto vyhlásenie o ochrane súkromia, aby ste pochopili, ako zhromažďujeme a používame vaše osobné údaje.

1. Rozsah tohto vyhlásenia o ochrane súkromia

Toto globálne vyhlásenie o ochrane súkromia (ďalej len „vyhlásenie“) opisuje naše postupy súvisiace s osobnými údajmi, ktoré zhromažďujeme od:

I. návštevníkov/používateľov webového sídla (ďalej len „návštevníci webového sídla“), II. obchodných klientov (ďalej len „obchodní klienti“), III. zamestnancov/vodičov klientov (ďalej len „vodiči“), IV. súkromných nájomných klientov (vrátane podnikov jednotlivcov (ďalej len „súkromní nájomní klienti“), V. súkromných kupujúcich ojazdených vozidiel (ďalej len „kupujúci“), VI. profesionálnych kupujúcich ojazdených vozidiel (ďalej len „obchodníci“).

(Jednotlivo a spolu uvádzaní aj ako „vy“).

Vaše osobné údaje zhromažďujeme a používame prostredníctvom našich viacerých služieb prenajímania vozidiel a vozového parku, riadenia a mobility vodičov, ako je opísané v oddiele 1 (ďalej len „služby“)

Toto vyhlásenie sa nevzťahuje na nasledujúce pridružené spoločnosti a/alebo služby:

Všimnite si tiež, že spracovanie vašich osobných údajov prostredníctvom telematických služieb sa uskutoční v súlade s platným vyhlásením o ochrane telematického súkromia.

Zodpovednosti obchodných klientov Pretože klienti (zamestnávatelia) majú prístup k osobným údajom, klient (zamestnávateľ) je prevádzkovateľ údajov, ktorý je zodpovedný za ich spracovanie a používanie. Toto vyhlásenie sa nevzťahuje na spracovanie a používanie osobných údajov klientmi (zamestnávateľmi).

2. Kto sme

LeasePlan Slovakia, s.r.o., so sídlom Ševčenkova 34, 851 01 Bratislava, IČO: 44 558 970, Oddiel: Sro, Vložka č.: 56092/B je spoločnosť zodpovedná za spracovanie vašich osobných údajov (prevádzkovateľ údajov).

Spoločnosti LeasePlan Corporation N.V. a LeasePlan Global B.V. niekedy vystupujú v postavení spoločných prevádzkovateľov (Joint Controller)

Adresa: Gustav Mahlerlaan 360, 1082 ME Amsterdam, Holandsko

LeasePlan Slovakia, s.r.o., LeasePlan Corporation N.V. a LeasePlan Global B.V. sa spoločne uvádzajú ako „LeasePlan“ a „my“.

3. Ako zhromažďujeme vaše údaje

Spolu s našimi poskytovateľmi služieb zhromažďujeme osobné údaje rôznymi spôsobmi vrátane:

Z našich iných zdrojov Vaše osobné údaje dostávame z iných zdrojov, napríklad od:

Ak pripojíte svoj účet sociálnych médií k účtu vašich služieb, podelíte sa s nami o určité osobné údaje z vašich účtov sociálnych médií, napríklad so svojim menom, e-mailovou adresou, fotografiou, zoznamom kontaktov na sociálnych médiách a inými informáciami, ktoré môžu byť pre nás prístupné alebo sprístupnené vami, keď pripojíte svoj účet sociálnych médií k svojmu účtu služieb.

Osobné údaje potrebujeme zhromažďovať s cieľom poskytnúť vám požadované služby. Ak neposkytnete požadované informácie, nebudeme asi schopní vám poskytovať služby. Ak nám alebo našim poskytovateľom služieb v súvislosti so službami poskytnete osobné údaje, ktoré sa vzťahujú na iných ľudí, zaväzujete sa, že máte právomoc tak urobiť a povoliť nám použiť osobné údaje v súlade s týmto vyhlásením.

4. Na aký účel používame vaše údaje

4.1 ÚDAJE TÝKAJÚCE SA NÁVŠTEVNÍKOV WEBOVÝCH SÍDIEL

4.1.1 WEBOVÉ SÍDLA **4.1.1.a Na komunikovanie s vami.** *Čo tento účel zahŕňa?* Vaše údaje zhromažďujeme, keď nás skontaktujete cez jeden z našich online kontaktných formulárov, napríklad keď nám pošlete otázky, návrhy, pochvaly alebo sťažnosti alebo keď požadujete uviesť cenu za naše služby.  Toto spracovanie sa robí pre vykonanie dohody, ktorú s nami máte, alebo na základe vášho súhlasu. *Ktoré osobné údaje spracúvame na tento účel?* Na tento účel zhromažďujeme vaše celé meno, rod, titul podrobnosti o (obchodnom) kontakte (vrátane vašej e-mailovej adresy, telefónneho čísla, mena vašej spoločnosti) a iné informácie, ktoré nám poskytnete vo vyplnenom otvorenom políčku [kontaktného formulára](targetBlank:https://app-eu.onetrust.com/app/#/webform/6e79b5bb-7b72-4a95-8e87-37ab9c3e86dc), kde napríklad môžete položiť vašu otázku, opísať váš návrh, dať pochvalu alebo podeliť sa o sťažnosť.  *S kým sa delíme o vaše osobné údaje?* Pozri oddiel [‘Delenie sa o údaje s tretími stranami’](targetSelf:#Paragraph14). **4.1.1.b Pre prieskumy alebo inú marketingovú komunikáciu.** *Čo tento účel zahŕňa?* Vaše osobné údaje spracúvame, keď vám posielame pravidelné prieskumy so žiadosťou o spätnú väzbu týkajúcu sa našich služieb a iných služieb vykonaných na vozidle, o ktoré máme legitímny záujem s cieľom spracovať tieto údaje. S vašim súhlasom alebo ak máme legitímny záujem vám môžeme posielať marketingovú komunikáciu, aby ste boli informovaní o podujatiach, osobitných ponukách, možnostiach a súčasných a budúcich produktoch a službách spoločnosti LeasePlan. Ak vás kontaktujeme v súvislosti s prieskumami alebo marketingovou komunikáciou, urobíme to buď e-mailom, telefonicky alebo informačnými letákmi/brožúrami/časopismi zaslanými poštou (poštové zásielky). Ak už ďalej nechcete od nás dostávať prieskumy alebo marketingovú komunikáciu, skontaktujte sa s nami prostredníctvom [kontaktného formulára](targetBlank:https://app-eu.onetrust.com/app/#/webform/6e79b5bb-7b72-4a95-8e87-37ab9c3e86dc). Na základe vašej návštevy webového sídla spoločnosti LeasePlan vám môžeme ukázať personalizované reklamy mimo webového sídla spoločnosti LeasePlan S cieľom pochopiť, čo je pre vás podstatné, môžeme na analyzovanie vašich osobných údajov použiť ručné a automatické nástroje. *Ktoré osobné údaje spracúvame na tento účel?* Na tento účel spracúvame vaše meno, adresu, e-mailovú adresu a témy, o ktoré sa zaujímate (ktoré môžu byť vami uvedené na našom webovom sídle).   *S kým sa delíme o vaše osobné údaje?* Pozri oddiel [‘Delenie sa o údaje s tretími stranami’](targetSelf:#Paragraph14).4.1.2 SOCIÁLNE MÉDIÁ **4.1.2.a Na uľahčenie funkcie sociálneho zdieľania.** *Čo tento účel zahŕňa?* Naše webové sídla môžu obsahovať viacero funkcií zdieľania sociálnych médií, napríklad tlačidlá pre Facebook, Twitter alebo LinkedIn, ktoré sa – s vašim súhlasom – môžu použiť na zdieľanie informácií uvedených na našich webových sídlach pomocou sociálnych médií, ktoré ste si vybrali. Naše webové sídla môžu obsahovať aj odkazy na naše vlastné stránky sociálnych médií, napríklad stránky našej spoločnosti LeasePlan na Facebooku a LinkedIne alebo na našej aplikácii Twitter, ktoré si môžete vybrať na zaslanie spätnej väzby. Všimnite si, že nezodpovedáme za zhromažďovanie, využívanie a poskytovanie politík a postupov (vrátane postupov ochrany údajov) iných organizácií ako sú Facebook, Apple, Twitter, Google, Microsoft, RIM alebo iného vývojára aplikácie, poskytovateľa aplikácie, poskytovateľa platformy sociálnych médií, poskytovateľa operačného systému, poskytovateľa rádiovej služby alebo výrobcu zariadenia vrátane osobných údajov, ktoré ste poskytli iným organizáciám prostredníctvom alebo v súvislosti s funkciami našich sociálnych médií. *Ktoré osobné údaje spracúvame na tento účel?* Na tento účel spracúvame vaše meno, e-mailovú adresu, IP adresu, fotografiu, zoznam kontaktov sociálnych médií a iné informácie, ktoré môžu byť pre nás dostupné, keď sa používajú funkcie sociálnych médií. *S kým sa delíme o vaše osobné údaje?* Pozri oddiel [‘Delenie sa o údaje s tretími stranami’](targetSelf:#Paragraph14). 4.1.3 COOKIES A PODOBNÉ TECHNOLÓGIE Spracovanie vašich osobných údajov pomocou cookies sa uskutoční v súlade s našim [vyhlásením o cookies](targetSelf:/sk-sk/cookie-policy/).4.1.4 ÚČELY PODNIKANIA SPOLOČNOSTI LEASEPLAN **4.1.4.a Podávanie správ vedením**    *Čo tento účel zahŕňa?* Osobné údaje spracúvame na viacero účelov súvisiacich s podnikaním spoločnosti LeasePlan, pre ktoré máme legitímny záujem tieto údaje spracúvať, napríklad na analýzu údajov, audity, vývoj nových produktov, rozširovanie, zlepšovanie alebo modifikovanie našich webových sídiel a služieb, identifikovanie trendov využívania, určenie účinnosti našich propagačných kampaní a prevádzkovanie a rozširovanie našich obchodných činností.  S cieľom uľahčiť vám používanie našich online služieb alebo aplikácií môžeme analyzovať údaje, ktoré sme zhromaždili pri používaní našich digitálnych médií a kombinovať ich s informáciami zhromaždenými pomocou cookies. Napríklad, aby sme lepšie pochopili, ktorý digitálny kanál (vyhľadávač Google, e-mail, sociálne médiá) alebo zariadenie (stolový počítač, tablet alebo mobil) uprednostňujete, môžeme optimalizovať alebo obmedziť našu komunikáciu a marketingové činnosti podľa kanála alebo zariadenia. *Ktoré osobné údaje spracúvame na tento účel?* Na tento účel môžeme spracúvať vaše meno, e-mailovú adresu alebo IP adresu, rod, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu, číslice vášho poštového smerovacieho čísla a iné informácie uvedené v tomto vyhlásení, alebo ktoré ste nám inak poskytli, ak sa požadujú na jeden z účelov uvedených v predchádzajúcom odseku.  *S kým sa delíme o vaše osobné údaje?* Pozri oddiel [‘Delenie sa o údaje s tretími stranami’](targetSelf:#Paragraph14). **4.1.4.b Dodržiavanie zákonov a zákonných povinnosti a ochrana majetku a záujmov spoločnosti LeasePlan** *Čo tento účel zahŕňa?* S cieľom dodržiavať právne povinnosti alebo náš legitímny záujem budeme spracúvať vaše osobné údaje, ak je to vhodné alebo potrebné a) podľa platných zákonov vrátane zákonov mimo krajiny, v ktorej máte sídlo, a vrátane sektorových odporúčaní (napr. náležitej starostlivosti protistrany, prania špinavých peňazí, financovania terorizmu a iných trestných činov); b) dodržiavaním zákonného postupu; c) reagovaním na požiadavky verejných a štátnych orgánov vrátane verejných a štátnych orgánov mimo krajiny, v ktorej máte sídlo; d) presadzovaním našich podmienok a iných uplatniteľných politík; e) chránením naše prevádzky; f) chránením nášho práva, súkromia, bezpečnosti alebo majetku a/alebo práva, súkromia, bezpečnosti a majetku vás alebo iných osôb; g) umožnením vykonať dostupné nápravné opatrenia alebo obmedziť škody, ktoré môžeme utrpieť. *Ktoré osobné údaje spracúvame na tento účel?* Na tento účel spracúvame vaše meno, vaše kontaktné informácie, korešpondenciu so spoločnosťou LeasePlan, používanie ktorejkoľvek z našich služieb a iné informácie uvedené v tomto vyhlásení, alebo ktoré ste nám inak poskytli, ak sa požadujú na jeden z účelov uvedených v predchádzajúcom odseku. *S kým sa delíme o vaše osobné údaje?* Vaše údaje budú poskytnuté agentúram dozoru, finančným orgánom a vyšetrovacím agentúram iba ak to bude od nás požadovať zákon alebo sektorové odporúčanie, ktorému spoločnosť LeasePlan podlieha. Pozri oddiel [‘Delenie sa o údaje s tretími stranami’](targetSelf:#Paragraph14).

4.2 ÚDAJE TÝKAJÚCE SA KLIENTOV

4.2.1 SPRÁVA ÚČTOV KLIENTOV **4.2.1.a Na poskytnutie, riadenie a spravovanie účtu klienta.**     *Čo tento účel zahŕňa?* Vaše osobné údaje zhromažďujeme s cieľom zvládnuť každodenné riadenie a spravovanie účtov klientov, napríklad udržiavanie zmlúv a informovanie o všetkých dôležitých vývojoch týkajúcich sa služieb a iných informácií, ktoré sa vzťahujú na zmluvu a účet klienta. Toto spracúvanie sa vykonáva na základe nášho legitímneho záujmu (vykonávanie zmluvy o prenájme, ktorú máme uzavretú s klientom) alebo na základe zákonnej povinnosti. *Ktoré osobné údaje spracúvame na tento účel?* Na tento účel môžeme spracúvať údaje o obchodných kontaktoch a údaje o prihlasovaní na naše online účty klientov. *S kým sa delíme o vaše osobné údaje?* Pozri oddiel [‘Delenie sa o údaje s tretími stranami’](targetSelf:#Paragraph14). **4.2.1.b Na komunikovanie s vami.** *Čo tento účel zahŕňa?* Môžete sa s nami skontaktovať rôznymi spôsobmi (napríklad e-mailom alebo telefonicky alebo prostredníctvom nášho webového sídla). V tomto prípade použijeme vaše osobné údaje pre odpoveď na vašu otázku/žiadosť. Môžeme sa tiež s vami skontaktovať, napríklad v súvislosti s každodenným riadením a správou vášho klientského účtu. Toto spracúvanie sa vykonáva na základe nášho legitímneho záujmu (vykonávanie zmluvy o prenájme, ktorú máme uzavretú s klientom) alebo na základe vášho súhlasu. *Ktoré osobné údaje spracúvame na tento účel?* Na tento účel môžeme spracovať vaše meno, podrobnosti o vašich obchodných kontaktoch, vašu korešpondenciu so spoločnosťou LeasePlan týkajúcu sa vašej otázky/žiadosti a všetky ďalšie osobné údaje, ktoré nám poskytnete a/alebo ktoré sú potrebné na to, aby sme vám riadne odpovedali. *S kým sa delíme o vaše osobné údaje?* Pozri oddiel [‘Delenie sa o údaje s tretími stranami’](targetSelf:#Paragraph14). **4.2.1.c Pre prieskumy alebo inú (marketingovú) komunikáciu.** *Čo tento účel zahŕňa?* Vaše osobné údaje spracujeme s cieľom poslať vám prieskumy, v súvislosti s ktorými máme legitímny záujem na spracúvaní týchto údajov. S vašim súhlasom alebo ak máme legitímny záujem, môžeme vám posielať inú komunikáciu, napríklad aby ste boli informovaní o podujatiach, osobitných ponukách, možnostiach a súčasných a budúcich produktoch a službách spoločnosti LeasePlan. Takéto prieskumy vám budeme posielať vo forme pravidelných e-mailov alebo e-mailu so žiadosťou o vašu spätnú väzbu týkajúcu sa našich služieb a iných služieb vykonávaných na vozidle. Môžeme vám tiež poštou posielať informačné letáky/brožúry/časopisy (poštové zásielky). Ak už ďalej nechcete od nás dostávať prieskumy alebo marketingovú komunikáciu, skontaktujte sa s nami prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v tomto vyhlásení.  *Ktoré osobné údaje spracúvame na tento účel?* Na tento účel môžeme spracúvať vaše meno a kontaktné obchodné údaje. *S kým sa delíme o vaše osobné údaje?* Pozri oddiel [‘Delenie sa o údaje s tretími stranami’](targetSelf:#Paragraph14). 4.2.2 PREVÁDZKY SPOLOČNOSTI LEASEPLAN **4.2.2.a Prístup do prevádzok spoločnosti LeasePlan a bezpečnostná kontrola.** *Čo tento účel zahŕňa?* Vaše osobné údaje môžeme spracúvať, keď navštívite naše prevádzky za účelom zabezpečenia riadnych kontrol a bezpečnosti prístupu, o ktoré máme legitímny záujem (bezpečnosť a ochrana nášho majetku). *Ktoré osobné údaje spracúvame na tento účel?* Na tento účel môžeme spracúvať vaše meno, vaše kontaktné údaje a údaje o osobe, ktorú navštívite. *S kým sa delíme o vaše osobné údaje?* Pozri oddiel [‘Delenie sa o údaje s tretími stranami’](targetSelf:#Paragraph14). 4.2.3 PODÁVANIE SPRÁV KLIENTMI **4.2.3.a Podávanie správ o vozovom parku a podávanie medzinárodných správ o vozovom parku.** *Čo tento účel zahŕňa?* Poskytujeme online nástroje na podávanie správ „podávanie správ o vozovom parku“ a „medzinárodné podávanie správ o vozovom parku“.  Kontaktné osoby klientov sa môžu prihlásiť do týchto nástrojov s cieľom preskúmať stav svojho vozového parku a používať iné funkcie podávania správ, ako je podávanie správ o prístrojovej doske, podávanie správ o trendovej analýze, kilometráž vozidla a koniec trvania prenájmu. Toto spracúvanie sa vykonáva na základe nášho legitímneho záujmu (vykonávanie zmluvy o prenájme, ktorú máme uzavretú s klientom). *Ktoré osobné údaje spracúvame na tento účel?* Na tento účel zhromažďujeme kontaktné údaje a pracovnú funkciu (napr. (medzinárodný) manažér vozového parku) kontaktnej osoby klienta a prihlasovacie údaje (napr. užívateľské meno a heslo).  *S kým sa delíme o vaše osobné údaje?* Pozri oddiel [‘Delenie sa o údaje s tretími stranami’](targetSelf:#Paragraph14). 4.2.4 ÚČELY PODNIKANIA SPOLOČNOSTI LEASEPLAN **4.2.4.a Dodržiavanie zákonov a zákonných povinností a ochrana majetku a záujmov spoločnosti LeasePlan.** *Čo tento účel zahŕňa?* S cieľom dodržiavať právne povinnosti alebo náš legitímny záujem budeme spracúvať vaše osobné údaje, ak je to vhodné alebo potrebné a) podľa platných zákonov vrátane zákonov mimo krajiny, v ktorej máte sídlo, vrátane sektorových odporúčaní (napr. náležitej starostlivosti protistrany, prania špinavých peňazí, financovania terorizmu a iných trestných činov); b) dodržiavaním zákonného postupu; c) reagovaním na požiadavky verejných a štátnych orgánov vrátane verejných a štátnych orgánov mimo krajiny, v ktorej máte sídlo; d) presadzovaním našich podmienok a iných uplatniteľných politík; e) chránením naše prevádzky; f) chránením nášho práva, súkromia, bezpečnosti alebo majetku a/alebo práva, súkromia, bezpečnosti a majetku vás alebo iných osôb; g) umožnením vykonať dostupné nápravné opatrenia alebo obmedziť škody, ktoré môžeme utrpieť. *Ktoré osobné údaje spracúvame na tento účel?* Na tento účel spracúvame meno, kontaktné údaje, dátum, miesto a krajinu narodenia konečného nominálneho vlastníka protistrany, s ktorou chce spoločnosť LeasePlan obchodovať; môžeme tiež spracúvať meno, adresu a dátum, miesto a krajinu narodenia osoby (osôb), ktoré reprezentujú spoločnosť voči spoločnosti LeasePlan; vašu korešpondenciu so spoločnosťou LeasePlan, používanie služieb a iných informácií uvedených v tomto vyhlásení, ak sa používajú na jeden z účelov uvedených v predchádzajúcom odseku.  *S kým sa delíme o vaše osobné údaje?* Vaše údaje budú poskytnuté agentúram dozoru, finančným orgánom a vyšetrovacím agentúram iba ak to bude od nás požadovať zákon alebo sektorové odporúčanie, ktorému spoločnosť LeasePlan podlieha. Pozri oddiel [‘Delenie sa o údaje s tretími stranami’](targetSelf:#Paragraph14).

4.3 ÚDAJE TÝKAJÚCE SA VODIĆOV (zamestnancov našich klientov)

4.3.1 KONTAKT S VODIČOM **4.3.1.a Na komunikovanie s vami.**    *Čo tento účel zahŕňa?* Môžete sa s nami skontaktovať rôznymi spôsobmi (napríklad e-mailom alebo telefonicky alebo prostredníctvom nášho webového sídla). V tomto prípade použijeme vaše osobné údaje pre odpoveď na vašu otázku/žiadosť. Môžeme sa tiež skontaktovať s vami v súvislosti s vašim vozidlom alebo s inými relevantnými problémami súvisiacimi s vodičom. Toto spracúvanie sa vykonáva na základe nášho legitímneho záujmu (vykonávanie zmluvy o prenájme, ktorú máme uzavretú s vašim zamestnávateľom) alebo na základe vášho súhlasu. *Ktoré osobné údaje spracúvame na tento účel?* Na tento účel môžeme spracúvať vaše meno, vaše kontaktné údaje, vašu korešpondenciu so spoločnosťou LeasePlan týkajúcu sa vašej otázky/žiadosti a všetky ďalšie osobné údaje, ktoré nám poskytnete a/alebo ktoré sú potrebné na to, aby sme vám riadne odpovedali vrátane vášho evidenčného čísla vozidla. *S kým sa delíme o vaše osobné údaje?* Pozri oddiel [‘Delenie sa o údaje s tretími stranami’](targetSelf:#Paragraph14). **4.3.1.b Pre prieskumy alebo inú (marketingovú) komunikáciu.** *Čo tento účel zahŕňa?* Vaše osobné údaje spracúvame, keď vám posielame pravidelné prieskumy so žiadosťou o spätnú väzbu týkajúcu sa našich služieb a iných služieb vykonaných na vozidle, o ktoré máme legitímny záujem s cieľom spracovať tieto údaje. S vašim súhlasom alebo ak máme legitímny záujem, môžeme vám posielať marketingovú komunikáciu, aby ste boli informovaní o podujatiach, osobitných ponukách, možnostiach a súčasných a budúcich produktoch a službách spoločnosti LeasePlan. Ak vás skontaktujeme v súvislosti s prieskumami alebo marketingovou komunikáciou, urobíme to buď e-mailom alebo informačnými letákmi/brožúrami/časopismi zaslanými poštou (poštové zásielky). Ak už ďalej nechcete od nás dostávať prieskumy alebo marketingovú komunikáciu, skontaktujte sa s nami prostredníctvom [kontaktného formulára](targetBlank:https://app-eu.onetrust.com/app/#/webform/6e79b5bb-7b72-4a95-8e87-37ab9c3e86dc).  *Ktoré osobné údaje spracúvame na tento účel?* Na tento účel spracúvame vaše meno, adresu, e-mailovú adresu, vaše evidenčné číslo vozidla a vaše záujmy (ak ste ich uviedli).    *S kým sa delíme o vaše osobné údaje?* Pozri oddiel [‘Delenie sa o údaje s tretími stranami’](targetSelf:#Paragraph14). **4.3.1.c Portály a aplikácie** *Čo tento účel zahŕňa?* Ponúkneme vám (skoro) online portály alebo aplikácie. Prostredníctvom týchto portálov alebo aplikácií môžete nájsť praktické informácie o vašom prenajatom aute, vaše kontaktné údaje a iné osobné údaje, oznámiť ich zmeny, oznámiť poškodenie vášho vozidla, zaznamenať poverenia pre opravy, údržbu alebo výmenu pneumatík, kontaktovať našu službu zákazníkom, pozrieť si a zaplatiť pokuty.  Toto spracúvanie sa vykonáva na základe nášho legitímneho záujmu (vykonávanie zmluvy o prenájme, ktorú máme uzavretú s vašim zamestnávateľom) alebo na základe vášho súhlasu. *Ktoré osobné údaje spracúvame na tento účel?* Na tento účel zhromažďujeme údaje týkajúce sa vášho mena a e-mailovej adresy, aby sme vám mohli poslať dočasné heslo, ktoré budete potrebovať na používanie platformy a aplikácií. *S kým sa delíme o vaše osobné údaje?* Pozri oddiel [‘Delenie sa o údaje s tretími stranami’](targetSelf:#Paragraph14). 4.3.2 SLUŽBY TÝKAJÚCE SA VOZIDIEL **4.3.2.a Spravovanie vozidla**    *Čo tento účel zahŕňa?* Vaše údaje spracúvame v súvislosti so spravovaním používania vášho vozidla a so zvládnutím každodenného spravovania vozidla, o ktoré máme legitímny záujem (vykonávanie zmluvy o prenájme, ktorú máme uzavretú s vašim zamestnávateľom).  *Ktoré osobné údaje spracúvame na tento účel?* Na tento účel spracúvame informácie týkajúce sa vášho mena, adresy, e-mailovej adresy (spoločnosti), kategórie prenájmu, evidenčného čísla vozidla, značky a modelu, histórie servisu a operatívneho kontaktu s vami. Okrem toho nám môžete poskytnúť určité informácie týkajúce sa spravovania vozidla prostredníctvom portálu spoločnosti LeasePlan alebo keď zavoláte spoločnosti LeasePlan. *S kým sa delíme o vaše osobné údaje?* O informácie týkajúce sa spravovania vozidla sa delíme s našimi klientmi (vašim zamestnávateľom). Pozri oddiel [‘Delenie sa o údaje s tretími stranami’](targetSelf:#Paragraph14). **4.3.2.b Oprava, údržba a pneumatiky** *Čo tento účel zahŕňa?* Vaše údaje spracúvame v súvislosti s poskytovaním (plánovanej) opravy a služieb údržby a služieb týkajúcich sa pneumatík vášho vozidla, o ktoré máme legitímny záujem (vykonávanie zmluvy o prenájme, ktorú máme uzavretú s vašim zamestnávateľom). *Ktoré osobné údaje spracúvame na tento účel?* Na tento účel zhromažďujeme informácie týkajúce sa vášho mena, adresy, e-mailovej adresy (spoločnosti), evidenčného čísla vozidla, značky a modelu, histórie servisu a operatívneho kontaktu s vami. Okrem toho nám môžete poskytnúť určité informácie prostredníctvom portálu spoločnosti LeasePlan (napr. vaše telefónne číslo na dohodnutie údržby auta)alebo keď voláte spoločnosť LeasePlan.  *S kým sa delíme o vaše osobné údaje?* O informácie sa delíme s našimi klientmi (vašim zamestnávateľom) a s tretími stranami, ktoré vykonávajú údržbu/opravu vozidla alebo vymieňajú alebo nahrádzajú pneumatiky, ako sú díleri/garáže, dielne na opravu karosérií alebo automechanici. Pozri oddiel [‘Delenie sa o údaje s tretími stranami’](targetSelf:#Paragraph14). **4.3.2.c Zvládanie dopravných nehôd** *Čo tento účel zahŕňa?* Vaše údaje spracúvame zaznamenávaním a spravovaním dopravných nehôd, ktorých ste mohli byť účastníkmi spolu s vašim autom s cieľom obnoviť mobilitu a zvládnuť škodu. Urobíme to takým spôsobom, že vám i) poskytneme príležitosť nahlásiť nehody, keď sa stanú, do nášho zákazníckeho call centra, ii) poskytnutím, ak je to vhodné, pomoci na ceste v prípade poruchy a/alebo náhradného vozidla a iii) zariadením opravy a iných následných opatrení. Toto spracúvanie sa vykonáva na základe nášho legitímneho záujmu (vykonávanie zmluvy o prenájme, ktorú máme uzavretú s vašim zamestnávateľom). Tieto informácie môžeme použiť aj na posúdenie opráv poškodení na základe našich politík týkajúcich sa zvládania škôd a spoluúčasti na rizikách, o ktoré máme legitímny záujem s cieľom spracúvať tieto údaje.  *Ktoré osobné údaje spracúvame na tento účel?* Na tento účel zhromažďujeme tieto osobné údaje:  −Sami: evidenčné číslo vozidla, značka a model, história servisu a operatívny kontakt s vami. −Od vás: vaše meno, kontaktné údaje, údaje o vozidle, údaje o nehodách, údaje o škodách, fotografie nehody, dátum narodenia, počet pasažierov vo vozidle, informácie od svedkov nehody (ak je to vhodné) a iné informácie, ktoré sa rozhodnete nám poskytnúť v súvislosti s nehodou (vrátane informácií týkajúcich sa možných zranení). −Od tretích strán, ako sú jednotlivci, ktorí boli účastníkmi nehody, alebo poisťovne: informácie od tretích strán, ktoré boli účastníkmi nehody/incidentu (napríklad totožnosť vašich pasažierov, vodiča alebo pasažierov vozidla tretej strany a od iných tretích strán, ktoré boli účastníkmi nehody), informácie od iných tretích strán (napríklad svedkov, vyšetrujúcich policajných dôstojníkov a iných osôb), informácie o poistení, informácie o incidente a nárokoch tretej strany. −Od orgánov (napríklad od polície): vaše meno, adresa, evidenčné číslo vozidla, informácie týkajúce sa nehody, policajné správy a prehlásenia svedkov.  *S kým sa delíme o vaše osobné údaje?* O tieto informácie sa delíme s našim klientom (vašim zamestnávateľom) prostredníctvom nášho nástroja (Medzinárodné) poskytovanie správ o vozovom parku  O niektoré informácie sa môžeme podeliť s dílermi/garážami, dielňami na opravu karosérií, automechanikmi, poisťovňami automobilov (ktoré môžu byť pridruženými poisťovňami automobilov alebo poisťovňami tretej strany) a odborníkmi poverenými v našom mene alebo v mene tretích strán (napríklad právnikov, lekárskych odborníkov, vyšetrovateľov atď.) na účel riešenia škôd alebo nárokov. Pozri oddiel [‘Delenie sa o údaje s tretími stranami’](targetSelf:#Paragraph14). **4.3.2.d Zaobchádzanie s dopravnými pokutami a pokutami za parkovanie** *Čo tento účel znamená?* Nasledujúce môže závisieť od krajiny, v ktorej sa vodiči dopustili dopravných alebo parkovacích priestupkov: Dopravné pokuty a/alebo pokuty za parkovanie znášané vodičmi môžu byť adresované orgánom, ktorý vystavil konkrétnu dopravnú pokutu alebo pokutu za parkovanie (napríklad polícia alebo miestna samospráva) spoločnosti LeasePlan, ktorá je registrovaným vlastníkom vozidiel.  Vaše osobné údaje spracúvame na účel spracúvania a zaobchádzania s platbami pokút a, ak je to vhodné, na získanie úhrady od nášho klienta (vášho zamestnávateľa), na čom máme legitímny záujem týkajúci sa spracovanie týchto údajov. *Ktoré osobné údaje spracúvame na tento účel?* Spracúvame informácie, ktoré dostávame od príslušných orgánov (napríklad od polície alebo miestnych samospráv): vaše meno, adresa a evidenčné číslo vozidla, charakter, miesto a čas priestupku/incidentu, ktorý ste spáchali a uložené pokuty. *S kým sa delíme o vaše osobné údaje?* Spoločnosť LeasePlan môže v niektorých situáciách potrebovať podeliť sa o tieto informácie s našim klientom (vašim zamestnávateľom), napríklad keď sa prenajaté vozidlá používajú v automobilových parkoch a spoločnosť LeasePlan nevie, kto je momentálne vodičom konkrétneho vozidla. Pozri oddiel [‘Delenie sa o údaje s tretími stranami’](targetSelf:#Paragraph14). **4.3.2.e Palivová karta, karta e-Mobility a mýtne poplatky** *Čo tento účel zahŕňa?* Naše služby zahŕňajú program riadenia paliva, ktorý vám napríklad umožní zaplatiť za palivo na čerpacej stanici pomocou platobného mechanizmu vydaného alebo spravovaného spoločnosťou LeasePlan. V prípade ak máte elektrické vozidlo, môžete dostať kartu e-Mobility na nabíjanie vášho vozidla v nabíjacej stanici. Toto spracúvanie sa vykonáva na základe nášho legitímneho záujmu (vykonávanie zmluvy o prenájme, ktorú máme uzavretú s vašim zamestnávateľom). Môžeme zhromažďovať aj určité informácie s cieľom riadiť činnosti vozového parku súvisiace s mýtnym.  *Ktoré osobné údaje spracúvame na tento účel?* Na tento účel zhromažďujeme tieto informácie: vaše meno, e-mail, číslo palivovej karty alebo karty e-Mobility, evidenčné číslo vozidla, informácie o palive, kilometráž a súvisiace náklady. V prípade úhrad budeme asi potrebovať zhromažďovať aj informácie o bankových účtoch.  Budeme asi potrebovať zhromažďovať informácie aj o mýtnom, napríklad informácie o mieste, čase a nákladoch. *S kým sa delíme o vaše osobné údaje?* Spoločnosť LeasePlan sa potrebuje podeliť o informácie so spoločnosťou pre palivové karty/riešenie e-nabíjania/platenie. Aj naši klienti (váš zamestnávateľ) môžu mať prístup k určitým osobným údajom, ktoré sme sprístupnili na našom internetovom portáli alebo na portáli e-Mobility alebo na online nástroji na podávanie správ „(Medzinárodné) poskytovanie správ o vozovom parku“. Klienti sa môžu prihlásiť a preskúmať stav svojho vozového parku (napr. kilometráž) a použiť iné funkcie podávania správ o vozovom parku (napríklad prístrojovú dosku, na ktorej sa uvádza spotreba paliva, cena paliva a oznamovanie trendovej analýzy). Pozri oddiel [‘Delenie sa o údaje s tretími stranami’](targetSelf:#Paragraph14). 4.3.3 SLUŽBY TÝKAJÚCE SA MOBILITY **4.3.3.a Prenájom**     *Čo tento účel zahŕňa?* Vaše osobné údaje zhromažďujeme s cieľom poskytnúť naše služby prenajímania, takže sa napríklad môžete prostredníctvom nášho zákazníckeho kontaktného centra spojiť s odborníkmi na prenájom spoločnosti LeasePlan, prenajať si auto z najvhodnejšieho miesta na prenájom alebo dať si prenajaté vozidlo doviezť. Toto spracúvanie sa vykonáva na základe nášho legitímneho záujmu (vykonávanie zmluvy o prenájme, ktorú máme uzavretú s vašim zamestnávateľom) alebo na základe dohody, ktorú s nami máte. *Ktoré osobné údaje spracúvame na tento účel?* Na tento účel zhromažďujeme tieto údaje: vaše meno, e-mail, číslo mobilného telefónu, evidenčné číslo vozidla, súvisiace náklady, miesto dodania, dobu prenájmu a kontaktnú osobu spoločnosti.  *S kým sa delíme o vaše osobné údaje?* O vaše údaje sa podelíme s odborníkmi na prenájom spoločnosti LeasePlan. Pozri oddiel [‘Delenie sa o údaje s tretími stranami’](targetSelf:#Paragraph14). **4.3.3.b Pomoc na ceste v prípade poruchy**    *Čo tento účel zahŕňa?* Keď zažijete poruchu auta, napríklad prasknutú pneumatiku alebo mechanické ťažkosti keď ste na ceste, spoločnosť LeasePlan je schopná zariadiť pomoc na ceste v prípade poruchy, pričom úzko spolupracujeme so zmluvnými tretími stranami. Toto spracúvanie sa vykonáva na základe nášho legitímneho záujmu (vykonávanie zmluvy o prenájme, ktorú máme uzavretú s vašim zamestnávateľom).  *Ktoré osobné údaje spracúvame na tento účel?* Na tento účel zhromažďujeme tieto informácie: vaše meno, e-mail, číslo mobilného telefónu, evidenčné číslo vozidla a miesto, kde sa požaduje a poskytne pomoc.  *S kým sa delíme o vaše osobné údaje?* O vaše údaje sa podelíme s tretími stranami, ktoré poskytujú služby opráv na ceste, služby vlečenia alebo náhradné auto. Pozri oddiel [‘Delenie sa o údaje s tretími stranami’](targetSelf:#Paragraph14). 4.3.4 PROGRAM BEZPEČNOSTI VODIČOV **4.3.4.a Príprava, riadenie a spravovanie školení** *Čo tento účel znamená?* Poskytujeme rôzne programy školenia týkajúce sa bezpečnosti vodičov a riadenia rizík s cieľom analyzovať a zlepšiť správanie sa vodičov, podporovať aktívny záväzok vašej spoločnosti týkajúci sa bezpečnosti  a dobrú príslušnosť korporácie, znížiť nehodovosť, potvrdiť účinnosť celkových bezpečnostných iniciatív vašej spoločnosti a identifikovať komunikáciu príležitosti na školenie. Do spravovania a vykonávania týchto bezpečnostných programov zapájame tretie strany, ktoré sa s vami skontaktujú s cieľom vykonať posúdenie bezpečnosti a poskytnúť aktuálne školiace kurzy (buď online alebo na sedeniach v triede). Od týchto tretích strán dostávame späť „index rizika vodiča“ (informácie o potenciálnych rizikách identifikované prostredníctvom dotazníkov), školenia, ktoré boli odporúčané, prihlásené a absolvované. Toto spracúvanie sa vykonáva na základe nášho legitímneho záujmu (vykonávanie zmluvy o prenájme, ktorú máme uzavretú s vašim zamestnávateľom). *Ktoré osobné údaje spracúvame na tento účel?* Na tento účel zhromažďujeme/spracúvame tieto osobné údaje: −Priamo od klientov (vášho zamestnávateľa): vaše meno, e-mailovú adresu (spoločnosti) a evidenčné číslo vozidla.  −Od tretích zapojených strán: index rizika vodiča, odporúčané školenia, prihlásené školenia a absolvované školenia. *S kým sa delíme o vaše osobné údaje?* O vaše údaje sa podelíme s tretími stranami zapojenými do spravovania a vykonávania bezpečnostných programov pre vodičov, ako aj s našimi klientmi (vašim zamestnávateľom). Pozri oddiel [‘Delenie sa o údaje s tretími stranami’](targetSelf:#Paragraph14). 4.3.5 ONLINE PORTÁLY A APLIKÁCIE **4.3.5.a Rôzne portály a aplikácie pre vodičov** *Čo tento účel zahŕňa?* V závislosti od krajiny, v ktorej žijete, vám poskytneme online portály a aplikácie, ktoré majú viacero funkcií. Napríklad prostredníctvom našich portálov a aplikácií môžete nájsť praktické informácie o vašom prenajatom vozidle, zmeniť vaše meno, kontaktné údaje a iné osobné údaje, oznámiť škodu na vozidle, naplánovať objednanie opráv, údržby alebo výmeny pneumatík prostredníctvom online plánovačov objednávok, kontaktovať naše kontaktné centrá pre vodičov, pozrieť si a zaplatiť pokuty, reklamovať (palivové) náklady a v prípade ak máte elektrické vozidlo, riadiť nabíjanie. Môžeme vám tiež poskytnúť prehľad typu prístrojovej dosky, ktorý vám umožní prehľad o používaní vozidla (napríklad priemernú spotrebu pohonných hmôt, vaše škody atď.).  Toto spracúvanie sa vykonáva na základe nášho legitímneho záujmu (vykonávanie zmluvy o prenájme, ktorú máme uzavretú s vašim zamestnávateľom) alebo na základe vášho súhlasu. *Ktoré osobné údaje spracúvame na tento účel?* Od vášho zamestnávateľa (nášho klienta) dostaneme vaše meno a e-mailovú adresu s prihlasovacími údajmi vytváranými spoločnosťou LeasePlan (užívateľské meno a dočasné heslo), aby ste mali prístup k našim rôznym portálom a aplikáciám.   *S kým sa delíme o vaše osobné údaje?* Pozri oddiel [‘Delenie sa o údaje s tretími stranami’](targetSelf:#Paragraph14). **4.3.5.b (Medzinárodné) poskytovanie správ o vozovom parku** *Čo tento účel znamená?* (Medzinárodné) poskytovanie správ o vozovom parku znamená poskytovanie správ na prístrojovej doske o krajine a/alebo medzinárodnej úrovni našim klientom (vášmu zamestnávateľovi). (Medzinárodné) poskytovanie správ o vozovom parku umožňuje napríklad klientom vyhodnotiť najazdené kilometre alebo zostávajúce obdobie prenájmu (jednotlivých) vozidiel. Používame aj údaje obsiahnuté v  nástroji na podávanie správ o vozovom parku s cieľom poskytnúť (celkové) pohľady našim klientom (vášmu  zamestnávateľovi) týkajúce sa kľúčových aspektov riadenia vozového parku ich krajiny (napríklad náklady a problémy rizík) na účel realizácie vyrovnaného prístupu k riadeniu vozového parku (náklady, životné prostredie a bezpečnosť), riadenie realizácie politiky týkajúcej sa vozového parku s možnosťou poskytovať správy o globálnych emisiách uhlíka ako súčasti povinností podnikovej sociálnej zodpovednosti a dodržiavania predpisov, hodnotiť účinnosť zmien politiky a aktívne oznamovať príslušný vývoj vozového parku. Toto spracúvanie sa vykonáva na základe nášho legitímneho záujmu (vykonávanie zmluvy o prenájme, ktorú máme uzavretú s vašim zamestnávateľom). Ako príklad, na základe takéhoto podávania správ na prístrojovej doske, má každý klient prístup k i) rôznym údajom týkajúcich sa emisií CO2 svojho vozového parku podľa krajiny a ii) opatrenia navrhnuté spoločnosťou LeasePlan na zníženie vplyvu vozového parku na životné prostredie. Spoločnosť LeasePlan a klient môžu potom študovať a diskutovať politiky týkajúce sa vozového parku/vozidiel spoločnosti a stanoviť ciele, aby sa dosiahlo trvalé zníženie spotreby paliva, emisií CO2 a iných výdavkov na autá. Takže na základe takýchto informácií môže každý klient prijímať informované rozhodnutia zamerané na znižovanie emisií CO2 v rámci svojho vozového parku v určitej krajine, napríklad poskytovaním výcviku v ekologickom štýle jazdy pre svojich vodičov alebo zaobstaraním vozidiel, ktoré sú menej škodlivé pre klímu. *Ktoré osobné údaje spracúvame na tento účel?* Na tento účel môžeme zhromažďovať tieto osobné údaje: −Od nášho klienta (vášho zamestnávateľa): meno vodiča, identifikátor vodiča vytváraný klientom, meno a kontaktné údaje kontaktnej osoby klienta, (e-mailová) adresa, telefónne číslo, štátna príslušnosť, číslo sociálneho poistenia (voliteľne: iba ak to požaduje platný zákon alebo na finančné účely) a používanie palivovej karty (voliteľné). −My sami: údaje o vozidle (napr. značka, model, registračné číslo, evidenčné číslo vozidla), zostávajúce trvanie zmluvy, škody na vozidle, druh paliva, číslo a druh palivovej karty, spotreba paliva a údaje o poistení.  −O vodiča: kilometráž a opis škôd na vozidle pri automobilovej nehode.  −Údaje prijaté od iných (napr. od polície, miestnej samosprávy, servisnej garáže/strediska): dopravné pokuty a/alebo pokuty za parkovanie, kilometráž a informácie o údržbe a opravách vozidla.   *S kým sa delíme o vaše osobné údaje?* O tieto informácie sa delíme s oprávneným (medzinárodným) vedúcim vozového parku klienta. Pozri aj oddiel [‘Delenie sa o údaje s tretími stranami’](targetSelf:#Paragraph14). 4.3.6 ÚČELY PODNIKANIA SPOLOČNOSTI LEASEPLAN **4.3.6.a Podávanie správ vedením** *Čo tento účel zahŕňa?* Vaše osobné údaje budeme spracúvať na viacero obchodných účelov, v súvislosti s ktorými máme legitímny záujem tieto údaje spracúvať, napríklad pre analýzu údajov, audity, vývoj nových produktov, rozširovanie, zlepšovanie alebo modifikovanie našich webových sídiel a služieb, identifikovanie trendov využívania, určenie účinnosti našich propagačných kampaní a prevádzkovanie a rozširovanie našich obchodných činností. *Ktoré osobné údaje spracúvame na tento účel?* Na tento účel môžeme spracúvať rôzne informácie, ktoré zhromažďujeme v súvislosti s poskytovaním našich služieb (napríklad vaše meno, kontaktné údaje atď.), ktoré sú potrebné na jeden z uvedených účelov.  *S kým sa delíme o vaše osobné údaje?* Pozri oddiel [‘Delenie sa o údaje s tretími stranami’](targetSelf:#Paragraph14). **4.3.6.b Dodržiavanie zákonov a zákonných povinností a ochrana majetku a záujmov spoločnosti LeasePlan** *Čo tento účel zahŕňa?* S cieľom dodržiavať právne povinnosti alebo náš legitímny záujem budeme spracúvať vaše osobné údaje, ak je to vhodné alebo potrebné a) podľa platných zákonov vrátane zákonov mimo krajiny, v ktorej máte sídlo a vrátane sektorových odporúčaní (napr. náležitej starostlivosti protistrany, prania špinavých peňazí, financovania terorizmu a iných trestných činov); b) dodržiavaním právneho procesu; c) reagovaním na požiadavky verejných a štátnych orgánov vrátane verejných a štátnych orgánov mimo krajiny, v ktorej máte sídlo; d) presadzovaním našich podmienok a iných uplatniteľných politík; e) chránením našich prevádzok; f) chránením našich práv, súkromia, bezpečnosti alebo majetku a/alebo práv, súkromia, bezpečnosti a majetku vás alebo iných osôb; g) umožnením vykonať nami dostupné nápravné opatrenia alebo obmedzenia škôd, ktoré môžeme utrpieť. Ak ste vy a váš zamestnávateľ dali súhlas, spoločnosť LeasePlan tiež môže analyzovať informácie o vozidle (vozidlách), ak ste si už prenajali auto prostredníctvom spoločnosti LeasePlan, napríklad s cieľom stanoviť nájomnú cenu vášho nového prenajatého auta. *Ktoré osobné údaje spracúvame na tento účel?* Na tento účel spracúvame vaše meno, vaše kontaktné údaje, korešpondenciu so spoločnosťou LeasePlan, používanie služieb a iné informácie uvedené v tomto vyhlásení, ak sa požadujú na jeden z účelov uvedených v predchádzajúcom odseku.  *S kým sa delíme o vaše osobné údaje?* Vaše údaje budú poskytnuté agentúram dozoru, finančným orgánom a vyšetrovacím agentúram iba ak to bude od nás požadovať zákon alebo sektorové odporúčanie, ktorému spoločnosť LeasePlan podlieha. Pozri aj oddiel [‘Delenie sa o údaje s tretími stranami’](targetSelf:#Paragraph14).

4.4 ÚDAJE TÝKAJÚCE SA KLIENTOV SÚKROMNÉHO PRENÁJMU

4.4.1 PRIHLÁSENIE **4.4.1.a Aby ste mohli byť akceptovaný ako klient.** *Čo tento účel zahŕňa?* Informácie budeme zhromažďovať, keď sa prihlásite (prostredníctvom nášho webového sídla) ako klient. Toto spracúvanie sa požaduje na uzavretie a vykonanie nájomnej zmluvy vrátane posúdenie a akceptovania vás ako klienta. *Ktoré osobné údaje spracúvame na tento účel?* Na tento účel zhromažďujeme informácie o vašom mene, rode, titule, adrese, kontaktných údajoch (vrátane vašej e-mailovej adresy, telefónneho čísla, vodičského preukazu, adresy dodania alebo miesta vyzdvihnutia, údajoch o transakcii (napríklad o objednávke, sume (sumách), ktorá má byť zaplatená, dátume platby), čísle vášho bankového účtu a oprávnenia, ktoré dáte spoločnosti LeasePlan.  *S kým sa delíme o vaše osobné údaje?* O vaše informácie sa podelíme s treťou stranou, s ktorou máme dohodu o vykonávaní online platieb, ako je platba vkladu a mesačné platby nájomného. Delíme sa iba o informácie, ktoré sú potrebné na vykonanie platieb. Pozri aj oddiel ‘Delenie sa o údaje s tretími stranami’.    **4.4.1.b Portály a aplikácie** *Čo tento účel zahŕňa?* Ponúkneme vám (skoro) online portály alebo aplikácie. Prostredníctvom týchto portálov alebo aplikácií môžete nájsť praktické informácie o vašom prenajatom aute, vaše kontaktné údaje a iné osobné údaje, oznámiť ich zmeny, oznámiť poškodenie vášho vozidla, zaznamenať poverenia pre opravy, údržbu alebo výmenu pneumatík, kontaktovať našu službu zákazníkom, pozrieť si a zaplatiť pokuty. Toto spracovanie sa požaduje na vykonanie nájomnej zmluvy alebo na základe vášho súhlasu. *Ktoré osobné údaje spracúvame na tento účel?* Na tento účel zhromažďujeme údaje týkajúce sa vášho mena a e-mailovej adresy, aby sme vám mohli poslať dočasné heslo, ktoré budete potrebovať na používanie platformy a aplikácií. *S kým sa delíme o vaše osobné údaje?* Pozri oddiel [‘Delenie sa o údaje s tretími stranami’](targetSelf:#Paragraph14). 4.4.2 KONTAKT **4.4.2.a Na komunikovanie s vami**    *Čo tento účel zahŕňa?* Môžete sa s nami skontaktovať rôznymi spôsobmi (napríklad e-mailom alebo telefonicky, prostredníctvom nášho webového sídla). V tomto prípade použijeme vaše osobné údaje pre odpoveď na vašu otázku/žiadosť. Môžeme sa s vami skontaktovať aj v súvislosti so zmluvou o súkromnom prenájme. Toto spracovanie sa požaduje na vykonanie nájomnej zmluvy alebo na základe vášho súhlasu. *Ktoré osobné údaje spracúvame na tento účel?* Na tento účel môžeme spracúvať vaše meno, vaše kontaktné údaje, vašu korešpondenciu so spoločnosťou LeasePlan týkajúcu sa vašej otázky/žiadosti a všetky ďalšie osobné údaje, ktoré nám poskytnete a/alebo ktoré sú potrebné na to, aby sme vám riadne odpovedali (vrátane vášho evidenčného čísla vozidla), dohodnutého trvania zmluvy o súkromnom prenájme a finančných povinnostiach pre nás. *S kým sa delíme o vaše osobné údaje?* Pozri oddiel [‘Delenie sa o údaje s tretími stranami’](targetSelf:#Paragraph14). **4.4.2.b Pre prieskumy alebo inú (marketingovú) komunikáciu** *Čo tento účel zahŕňa?* Vaše osobné údaje spracúvame, keď vám posielame pravidelné prieskumy so žiadosťou o spätnú väzbu týkajúcu sa našich služieb a iných služieb vykonaných na vozidle, o ktorú máme legitímny záujem s cieľom spracovať tieto údaje. S vašim súhlasom alebo ak máme legitímny záujem, môžeme vám posielať marketingovú komunikáciu, aby ste boli informovaní o podujatiach, osobitných ponukách, možnostiach a súčasných a budúcich produktoch a službách spoločnosti LeasePlan. Ak vás skontaktujeme v súvislosti s prieskumami alebo marketingovou komunikáciou, urobíme to buď e-mailom alebo informačnými letákmi/brožúrami/časopismi zaslanými poštou (poštové zásielky). Ak už ďalej nechcete od nás dostávať prieskumy alebo marketingovú komunikáciu, kliknite [tu](targetBlank:https://app-eu.onetrust.com/app/#/webform/6e79b5bb-7b72-4a95-8e87-37ab9c3e86dc), aby ste sa s nami skontaktovali.  *Ktoré osobné údaje spracúvame na tento účel?* Na tento účel spracúvame informácie o vašom mene, adrese, e-mailovej adrese, evidenčnom čísle vozidla a o témach, o ktoré sa zaujímate (ktoré môžu byť vami uvedené na našom webovom sídle).   *S kým sa delíme o vaše osobné údaje?* Pozri oddiel [‘Delenie sa o údaje s tretími stranami’](targetSelf:#Paragraph14). 4.4.3 SLUŽBY TÝKAJÚCE SA VOZIDIEL **4.4.3.a Spravovanie vozidla** *Čo tento účel znamená?* Vaše údaje spracúvame v súvislosti so spravovaním používania vozidla vami a s cieľom zvládnuť každodenné spravovanie vozidla. Toto spracovanie sa požaduje na vykonanie nájomnej zmluvy. *Ktoré osobné údaje spracúvame na tento účel?* Na tento účel spracúvame údaje týkajúce sa vášho mena, adresy, e-mailovej adresy (spoločnosti), kategórie prenájmu, evidenčného čísla vozidla, značky a modelu, histórie servisu a operatívneho kontaktu s vami. Okrem toho nám môžete poskytnúť určité informácie týkajúce sa spravovania vozidla prostredníctvom portálu spoločnosti LeasePlan alebo keď zavoláte spoločnosti LeasePlan. *S kým sa delíme o vaše osobné údaje?* Pozri aj oddiel [‘Delenie sa o údaje s tretími stranami’](targetSelf:#Paragraph14). **4.4.3.b Oprava, údržba a pneumatiky** *Čo tento účel zahŕňa?* Vaše údaje spracúvame v súvislosti s poskytovaním (plánovaných) služieb opravy a údržby a služieb týkajúcich sa pneumatík pre vaše vozidlo. Toto spracovanie sa požaduje na vykonanie nájomnej zmluvy. *Ktoré osobné údaje spracúvame na tento účel?* Na tento účel zhromažďujeme informácie týkajúce sa vášho mena, adresy, e-mailovej adresy (spoločnosti), evidenčného čísla vozidla, značky a modelu, histórie servisu a operatívneho kontaktu s vami. Okrem toho nám môžete poskytnúť určité informácie prostredníctvom portálu spoločnosti LeasePlan (napr. vaše telefónne číslo na zariadenie údržby auta/alebo keď voláte spoločnosť LeasePlan.  *S kým sa delíme o vaše osobné údaje?* O informácie sa delíme s tretími stranami, ktoré vykonávajú údržbu/opravu vozidla alebo vymieňajú alebo nahrádzajú pneumatiky, ako sú díleri/garáže, dielne na opravu karosérií alebo automechanici. Pozri aj oddiel [‘Delenie sa o údaje s tretími stranami’](targetSelf:#Paragraph14). **4.4.3.c Zvládanie dopravných nehôd** *Čo tento účel zahŕňa?* Vaše údaje spracúvame zaznamenávaním a spravovaním dopravných nehôd, ktorých ste mohli byť účastníkmi spolu s vašim autom s cieľom obnoviť mobilitu a zvládnuť škodu. Urobíme to takým spôsobom, že vám i) poskytneme príležitosť nahlásiť nehody, keď sa stanú, do nášho zákazníckeho call centra, ii) poskytnutím, ak je to vhodné, pomoci na ceste v prípade poruchy a/alebo náhradného vozidla a iii) zariadením opravy a iných následných opatrení. Toto spracovanie sa požaduje na vykonanie nájomnej zmluvy. Tieto informácie môžeme použiť aj na posúdenie opráv poškodení na základe našich politík týkajúcich sa zvládania škôd a spoluúčasti na rizikách, o ktoré máme legitímny záujem s cieľom spracúvať tieto údaje.   *Ktoré osobné údaje spracúvame na tento účel?* Na tento účel zhromažďujeme tieto osobné údaje:  −Sami: evidenčné číslo vozidla, značka a model, história servisu a operatívny kontakt s vami. −Od vás: vaše meno, kontaktné údaje, údaje o vozidle, údaje o nehodách, údaje o škodách, fotografie nehody, dátum narodenia, počet pasažierov vo vozidle, informácie od svedkov nehody (ak je to vhodné) a iné informácie, ktoré sa rozhodnete nám poskytnúť v súvislosti s nehodou (vrátane informácií týkajúcich sa možných zranení). −Od tretích strán, ako sú jednotlivci, ktorí boli účastníkmi nehody, alebo poisťovne: informácie od tretích strán, ktoré boli účastníkmi nehody/incidentu (napríklad totožnosť vašich pasažierov, vodiča alebo pasažierov vozidla tretej strany a od iných tretích strán, ktoré boli účastníkmi nehody), informácie od iných tretích strán (napríklad svedkov, vyšetrujúcich policajných dôstojníkov a iných osôb), informácie o poistení, informácie o incidente a nárokoch tretej strany. −Od orgánov (napríklad od polície): vaše meno, adresa, evidenčné číslo vozidla, informácie týkajúce sa nehody, policajné správy a prehlásenia svedkov.  *S kým sa delíme o vaše osobné údaje?* O určité informácie sa môžeme podeliť s dílermi/garážami, dielňami na opravu karosérií, automechanikmi, poisťovňami automobilov (ktoré môžu byť pridruženými poisťovňami automobilov alebo poisťovňami tretej strany) a s odborníkmi poverenými v našom mene alebo v mene tretích strán (napríklad právnikmi, lekárskymi odborníkmi, vyšetrovateľmi atď.) na účel riešenia škôd alebo nárokov. Pozri aj oddiel [‘Delenie sa o údaje s tretími stranami’](targetSelf:#Paragraph14). **4.4.3.d Karta e-Mobility** *Čo tento účel zahŕňa?* V prípade ak máte elektrické vozidlo, môžete dostať kartu e-Mobility na nabíjanie vášho vozidla v nabíjacej stanici. Toto spracovanie sa požaduje na vykonanie nájomnej zmluvy.   *Ktoré osobné údaje spracúvame na tento účel?* Na tento účel zhromažďujeme tieto informácie: vaše meno, e-mail, číslo karty e-Mobility, evidenčné číslo vozidla, kilometráž a súvisiace náklady. V prípade úhrad budeme asi potrebovať zhromažďovať aj informácie o bankových účtoch. *S kým sa delíme o vaše osobné údaje?* Spoločnosť LeasePlan sa potrebuje podeliť o informácie so spoločnosťou pre riešenie e-nabíjania/platobnou spoločnosťou. Pozri oddiel [‘Delenie sa o údaje s tretími stranami’](targetSelf:#Paragraph14). **4.4.3.e Zaobchádzanie s dopravnými pokutami a pokutami za parkovanie** *Čo tento účel znamená?* Nasledujúce môže závisieť od krajiny, v ktorej ste sa dopustili dopravných alebo parkovacích priestupkov: Dopravné pokuty a/alebo pokuty za parkovanie znášané vodičmi vozidiel môžu byť adresované spoločnosti LeasePlan, ktorá je registrovaným vlastníkom vozidiel, orgánom, ktorý vystavil konkrétnu dopravnú pokutu alebo pokutu za parkovanie (napríklad políciou alebo miestnou samosprávou). Vaše osobné údaje spracúvame na účely spracovania a spravovania platby pokút. Toto spracovanie sa požaduje na vykonanie nájomnej zmluvy.   *Ktoré osobné údaje spracúvame na tento účel?* Spracúvame informácie, ktoré dostávame od príslušných orgánov (napríklad od polície alebo miestnych samospráv): vaše meno, adresa a evidenčné číslo vozidla, charakter, miesto a čas priestupku/incidentu, ktorý ste spáchali a uložené pokuty. *S kým sa delíme o vaše osobné údaje?* Pozri aj oddiel [‘Delenie sa o údaje s tretími stranami’](targetSelf:#Paragraph14). 4.4.4 SLUŽBY TÝKAJÚCE SA MOBILITY **4.4.4.a Pomoc na ceste v prípade poruchy** *Čo tento účel zahŕňa?* Keď zažijete poruchu auta, napríklad prasknutú pneumatiku alebo mechanické ťažkosti keď ste na ceste, spoločnosť LeasePlan je schopná zariadiť pomoc na ceste v prípade poruchy, pričom úzko spolupracujeme so zmluvnými tretími stranami. Toto spracovanie sa požaduje na vykonanie nájomnej zmluvy.  *Ktoré osobné údaje spracúvame na tento účel?* Na tento účel zhromažďujeme tieto informácie: vaše meno, e-mail, číslo mobilného telefónu, evidenčné číslo vozidla a miesto, kde sa požadovala a poskytla pomoc. *S kým sa delíme o vaše osobné údaje?* O vaše údaje sa podelíme s tretími stranami, ktoré poskytujú služby opráv na ceste, služby vlečenia alebo náhradné auto. Pozri aj oddiel [‘Delenie sa o údaje s tretími stranami’](targetSelf:#Paragraph14). 4.4.5 ÚČELY PODNIKANIA SPOLOČNOSTI LEASEPLAN **4.4.5.a Podávanie správ vedením** *Čo tento účel zahŕňa?* Osobné údaje spracúvame na viacero účelov súvisiacich s podnikaním spoločnosti LeasePlan, pre ktoré máme legitímny záujem tieto údaje spracúvať, napríklad analýzu údajov, audity, vývoj nových produktov, rozširovanie, zlepšovanie alebo modifikovanie našich webových sídiel a služieb, identifikovanie trendov využívania, určenie účinnosti našich propagačných kampaní a prevádzkovanie a rozširovanie našich obchodných činností.  S cieľom uľahčiť vám používanie našich online služieb alebo aplikácií môžeme analyzovať údaje, ktoré sme zhromaždili pri používaní našich digitálnych médií a kombinovať ich s informáciami zhromaždenými pomocou cookies. Napríklad, aby sme lepšie pochopili, ktorý digitálny kanál (vyhľadávač Google, e-mail, sociálne médiá) alebo zariadenie (stolový počítač, tablet alebo mobil) uprednostňujete, môžeme optimalizovať alebo obmedziť našu komunikáciu a marketingové činnosti podľa kanála alebo zariadenia. *Ktoré osobné údaje spracúvame na tento účel?* Na tento účel môžeme spracúvať vaše meno, e-mailovú adresu alebo IP adresu, rod, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu, číslice vášho poštového smerovacieho čísla a iné informácie uvedené v tomto vyhlásení, alebo ktoré ste nám inak poskytli, ak sa požadujú na jeden z účelov uvedených v predchádzajúcom odseku.  *S kým sa delíme o vaše osobné údaje?* Pozri oddiel [‘Delenie sa o údaje s tretími stranami’](targetSelf:#Paragraph14). **4.4.5.b Dodržiavanie zákonov a zákonných povinností a ochrana majetku a záujmov spoločnosti LeasePlan** *Čo tento účel znamená?* S cieľom dodržiavať zákonné povinnosti alebo náš legitímny záujem budeme spracúvať vaše osobné údaje, ak je to vhodné alebo potrebné a) podľa platných zákonov vrátane zákonov mimo krajiny, v ktorej máte sídlo, a vrátane sektorových odporúčaní (napr. náležitej starostlivosti protistrany, prania špinavých peňazí, financovania terorizmu a iných trestných činov); b) dodržiavaním zákonného postupu; c) reagovaním na požiadavky verejných a štátnych orgánov vrátane verejných a štátnych orgánov mimo krajiny, v ktorej máte sídlo; d) presadzovaním našich podmienok a iných uplatniteľných politík; e) chránením naše prevádzky; f) chránením nášho práva, súkromia, bezpečnosti alebo majetku a/alebo práva, súkromia, bezpečnosti a majetku vás alebo iných osôb; g) umožnením vykonať dostupné nápravné opatrenia alebo obmedziť škody, ktoré môžeme utrpieť. *Ktoré osobné údaje spracúvame na tento účel?* Na tento účel spracúvame informácie o vašom mene, kontaktné údaje, dátum, miesto a krajinu narodenia konečného nominálneho vlastníka spoločnosti; môžeme tiež spracúvať meno, adresu a dátum, miesto a krajinu narodenia osoby (osôb), ktoré reprezentujú spoločnosť voči LeasePlan; vašu korešpondenciu so spoločnosťou LeasePlan, používanie služieb a iných informácií uvedených v tomto vyhlásení, ak sa používajú na jeden z účelov uvedených v predchádzajúcom odseku.  *S kým sa delíme o vaše osobné údaje?* Vaše údaje budú poskytnuté agentúram dozoru, finančným orgánom a vyšetrovacím agentúram iba ak to bude od nás požadovať zákon alebo sektorové odporúčanie, ktorému spoločnosť LeasePlan podlieha. Pozri aj oddiel [‘Delenie sa o údaje s tretími stranami’](targetSelf:#Paragraph14).

4.5 ÚDAJE TÝKAJÚCE SA SÚKROMNÍKOV KUPUJÚCICH OJAZDENÉ VOZIDLÁ

4.5.1 KÚPA **4.5.1.a Kúpa príležitosti ponúkanej spoločnosťou LeasePlan** *Čo tento účel zahŕňa?* Vaše údaje spracúvame v súvislosti s vašou (možnou) kúpou príležitosti  spoločnosti LeasePlan odpredať vaše vozidlo a iné súvisiace služby. Zahŕňa to uzavretie kúpnej zmluvy, dodanie služieb a uskutočnenie platobnej transakcie. Toto spracúvanie sa požaduje na uzavretie a vykonanie zmluvy vrátane posúdenia a akceptovania vás ako klienta. *Ktoré osobné údaje spracúvame na tento účel?* Na tento účel zhromažďujeme informácie týkajúce sa vášho mena, rodu, titulu (obchodných) kontaktných údajov (vrátane vašej e-mailovej adresy, telefónneho čísla, mena vašej spoločnosti), informácie týkajúce sa vášho obchodovania s vozidlami a údaje potrebné na dokončenie transakcie vrátane údajov o bankovom účte. *S kým sa delíme o vaše osobné údaje?* O tieto informácie sa môžeme podeliť s obchodujúcimi stranami alebo partnermi finančných služieb. Pozri oddiel [‘Delenie sa o údaje s tretími stranami’](targetSelf:#Paragraph14). 4.5.2 KONTAKT NA KUPUJÚCEHO **4.5.2.a Na komunikovanie s vami** *Čo tento účel zahŕňa?* Vaše údaje zhromažďujeme, keď nás skontaktujete cez jeden z našich online kontaktných formulárov (alebo keď nám poskytnete informácie v jednom z našich prípadových centier), napríklad keď nám pošlete otázky, návrhy, pochvaly alebo sťažnosti alebo keď požadujete uviesť cenu za naše služby. Môžeme vás skontaktovať v súvislosti s (možnou) kúpou vozidla. Toto spracovanie sa požaduje na vykonanie dohody, ktorú s nami máte, alebo na základe vášho súhlasu. *Ktoré osobné údaje spracúvame na tento účel?* Na tento účel zhromažďujeme informácie o vašom celom mene, rode, titule, údajoch o (obchodnom) kontakte (vrátane vašej e-mailovej adresy, telefónneho čísla, mena vašej spoločnosti) a iné informácie, ktoré nám poskytnete vo vyplnenom otvorenom políčku kontaktného formulára, kde napríklad môžete položiť vašu otázku, opísať váš návrh, dať pochvalu alebo podeliť sa o sťažnosť.  *S kým sa delíme o vaše osobné údaje?* Pozri oddiel [‘Delenie sa o údaje s tretími stranami’](targetSelf:#Paragraph14). **4.5.2.b Pre prieskumy alebo inú (marketingovú) komunikáciu** *Čo tento účel zahŕňa?* Vaše osobné údaje spracúvame, keď vám posielame prieskum so žiadosťou o spätnú väzbu týkajúcu sa našich služieb a iných služieb, o ktorú máme legitímny záujem s cieľom spracovať tieto údaje. S vašim súhlasom alebo ak máme legitímny záujem, vám môžeme posielať marketingovú komunikáciu, aby ste boli informovaní o podujatiach, osobitných ponukách, možnostiach a súčasných a budúcich produktoch a službách spoločnosti LeasePlan. Ak vás skontaktujeme v súvislosti s prieskumami alebo marketingovou komunikáciou, urobíme to buď e-mailom alebo informačnými letákmi/brožúrami/časopismi zaslanými poštou (poštové zásielky). Ak už ďalej nechcete od nás dostávať prieskumy alebo marketingovú komunikáciu, skontaktujte sa s nami prostredníctvom [kontaktného formulára](targetBlank:https://app-eu.onetrust.com/app/#/webform/6e79b5bb-7b72-4a95-8e87-37ab9c3e86dc).  *Ktoré osobné údaje spracúvame na tento účel?* Na tento účel spracúvame vaše meno, adresu, e-mailovú adresu a vaše záujmy (ak ste ich uviedli).    *S kým sa delíme o vaše osobné údaje?* Pozri oddiel [‘Delenie sa o údaje s tretími stranami’](targetSelf:#Paragraph14). 4.5.3 ÚČELY PODNIKANIA SPOLOČNOSTI LEASEPLAN **4.5.3.a Podávanie správ vedením** *Čo tento účel zahŕňa?* Osobné údaje spracúvame na viacero účelov súvisiacich s podnikaním spoločnosti LeasePlan, pre ktoré máme legitímny záujem tieto údaje spracúvať, napríklad analýzu údajov, audity, vývoj nových produktov, rozširovanie, zlepšovanie alebo modifikovanie našich webových sídiel a služieb, identifikovanie trendov využívania, určenie účinnosti našich propagačných kampaní a prevádzkovanie a rozširovanie našich obchodných činností.  S cieľom uľahčiť vám používanie našich online služieb alebo aplikácií môžeme analyzovať údaje, ktoré sme zhromaždili pri používaní našich digitálnych médií a kombinovať ich s informáciami zhromaždenými pomocou cookies. Napríklad, aby sme lepšie pochopili, ktorý digitálny kanál (vyhľadávač Google, e-mail, sociálne médiá) alebo zariadenie (stolový počítač, tablet alebo mobil) uprednostňujete, môžeme optimalizovať alebo obmedziť našu komunikáciu a marketingové činnosti podľa kanála alebo zariadenia. *Ktoré osobné údaje spracúvame na tento účel?* Na tento účel môžeme spracúvať vaše meno, e-mailovú adresu alebo IP adresu, rod, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu, číslice vášho poštového smerovacieho čísla a iné informácie uvedené v tomto vyhlásení, alebo ktoré ste nám inak poskytli, ak sa požadujú na jeden z účelov uvedených v predchádzajúcom odseku.  *S kým sa delíme o vaše osobné údaje?* Pozri oddiel [‘Delenie sa o údaje s tretími stranami’](targetSelf:#Paragraph14). **4.5.3.b Dodržiavanie zákonov a zákonných povinností a ochrana majetku a záujmov spoločnosti LeasePlan    ** *Čo tento účel zahŕňa?* S cieľom dodržiavať zákonné povinnosti alebo náš legitímny záujem budeme spracúvať vaše osobné údaje, ak je to vhodné alebo potrebné a) podľa platných zákonov vrátane zákonov mimo krajiny, v ktorej máte sídlo, a vrátane sektorových odporúčaní (napr. náležitej starostlivosti protistrany, prania špinavých peňazí, financovania terorizmu a iných trestných činov); b) dodržiavať právny proces; c) reagovať na požiadavky verejných a štátnych orgánov vrátane verejných a štátnych orgánov mimo krajiny, v ktorej máte sídlo; d) presadzovať naše podmienky a iné uplatniteľné zásady; e) chrániť naše prevádzky; f) chrániť naše práva, súkromie, bezpečnosť alebo majetok a/alebo práva, súkromie, bezpečnosť a majetok vás alebo iných osôb; g) umožniť nám vykonať dostupné nápravné opatrenia alebo obmedziť škody, ktoré môžeme utrpieť. *Ktoré osobné údaje spracúvame na tento účel?* Na tento účel spracúvame informácie o vašom mene, kontaktné údaje, dátum, miesto a krajinu narodenia konečného nominálneho vlastníka spoločnosti; môžeme tiež spracúvať meno, adresu a dátum, miesto a krajinu narodenia osoby (osôb), ktoré reprezentujú spoločnosť voči LeasePlan; vašu korešpondenciu so spoločnosťou LeasePlan, používanie služieb a iných informácií uvedených v tomto vyhlásení, ak sa používajú na jeden z účelov uvedených v predchádzajúcom odseku.  *S kým sa delíme o vaše osobné údaje?* Vaše údaje budú poskytnuté agentúram dozoru, finančným orgánom a vyšetrovacím agentúram iba ak to bude od nás požadovať zákon alebo sektorové odporúčanie, ktorému spoločnosť LeasePlan podlieha. Pozri aj oddiel [‘Delenie sa o údaje s tretími stranami’](targetSelf:#Paragraph14).

4.6 ÚDAJE TÝKAJÚCE SA PROFESIONÁLNYCH OBCHODNÍKOV KUPUJÚCICH OJAZDENÉ VOZIDLÁ (obchodníci)

4.6.1 REGISTRÁCIA A KÚPA **4.6.1.a Registrácia profesionálneho obchodníka** *Čo tento účel zahŕňa?* Aby mohli obchodníci kúpiť príležitosť spoločnosti LeasePlan na aukcii CarNext alebo kúpiť vozidlo prostredníctvom našich webových sídiel CarNext, potrebujú sa zaregistrovať v spoločnosti LeasePlan ako profesionálni obchodníci. Toto spracúvanie sa vykonáva na základe nášho legitímneho záujmu (vykonávanie zmluvy o prenájme vrátane posúdenia a akceptovania) alebo na základe zákonnej povinnosti. *Ktoré osobné údaje spracúvame na tento účel?* Na tento účel zhromažďujeme informácie o vašom mene, kontaktných údajoch (vrátane vašej e-mailovej adresy a telefónneho čísla), vášho identifikátora a informácie, ktoré súvisia s vašou spoločnosťou vrátane dokladu obchodnej komory a osvedčenia o DPH. *S kým sa delíme o vaše osobné údaje?* Pozri oddiel [‘Delenie sa o údaje s tretími stranami’](targetSelf:#Paragraph14). **4.6.1.b Kúpa príležitosti ponúkanej spoločnosťou LeasePlan** *Čo tento účel znamená?* Vaše údaje spracúvame v súvislosti s vašou (možnou) kúpou príležitosti (príležitostí) spoločnosti LeasePlan a iných súvisiacich služieb prostredníctvom aukcie alebo prostredníctvom webového sídla www.carnextmarketplace.com. Zahŕňa to uzavretie kúpnej zmluvy, dodanie a uskutočnenie platobnej transakcie. Toto spracúvanie je založené na legitímnom záujme (uzavretie a vykonanie kúpnej zmluvy). *Ktoré osobné údaje spracúvame na tento účel?* Na tento účel zhromažďujeme informácie o vašom mene, kontaktných údajoch (vrátane vašej e-mailovej adresy a telefónneho čísla), vášho identifikátora a informácie, ktoré súvisia s vašou spoločnosťou vrátane dokladu obchodnej komory a osvedčenia o DPH, údajov potrebných na dokončenie transakcie vrátane údajov o bankovom účte.  *S kým sa delíme o vaše osobné údaje?* Pozri oddiel [‘Delenie sa o údaje s tretími stranami’](targetSelf:#Paragraph14). 4.6.2 KONTAKT NA OBCHODNÍKA **4.6.2.a Na komunikovanie s vami** *Čo tento účel zahŕňa?* Vaše údaje zhromažďujeme, keď nás skontaktujete cez jeden z našich online kontaktných formulárov (alebo keď nám poskytnete informácie v jednom z našich prípadových centier), napríklad keď nám pošlete otázky, návrhy, pochvaly alebo sťažnosti alebo keď požadujete cenu za naše služby. Môžeme vás skontaktovať v súvislosti s (možnou) kúpou vozidla. Toto spracúvanie sa vykonáva na základe nášho legitímneho záujmu (vykonávanie zmluvy, ktorú máme uzavretú s obchodníkom) alebo na základe vášho súhlasu. *Ktoré osobné údaje spracúvame na tento účel?* Na tento účel môžeme spracovať vaše meno, údaje o vašich obchodných kontaktoch, vašu korešpondenciu so spoločnosťou LeasePlan týkajúcu sa vašej otázky/žiadosti a všetky ďalšie osobné údaje, ktoré nám poskytnete a/alebo ktoré sú potrebné na to, aby sme vám riadne odpovedali. *S kým sa delíme o vaše osobné údaje?* Pozri oddiel [‘Delenie sa o údaje s tretími stranami’](targetSelf:#Paragraph14). **4.6.2.b Pre prieskumy alebo inú (marketingovú) komunikáciu.** *Čo tento účel zahŕňa?* Vaše osobné údaje spracúvame, keď vám posielame prieskum so žiadosťou o spätnú väzbu týkajúcu sa našich služieb a iných služieb, o ktoré máme legitímny záujem s cieľom spracovať tieto údaje. S vašim súhlasom alebo ak máme legitímny záujem, môžeme vám posielať marketingovú komunikáciu, aby ste boli informovaní o podujatiach, osobitných ponukách, možnostiach a súčasných a budúcich produktoch a službách spoločnosti LeasePlan. Ak vás skontaktujeme v súvislosti s prieskumami alebo marketingovou komunikáciou, urobíme to buď e-mailom alebo informačnými letákmi/brožúrami/časopismi zaslanými poštou (poštové zásielky). Ak už ďalej nechcete od nás dostávať prieskumy alebo marketingovú komunikáciu, skontaktujte sa s nami prostredníctvom [kontaktného fromulára](targetBlank:https://app-eu.onetrust.com/app/#/webform/6e79b5bb-7b72-4a95-8e87-37ab9c3e86dc). *Ktoré osobné údaje spracúvame na tento účel?* Na tento účel spracúvame vaše meno, adresu, e-mailovú adresu a vaše záujmy (ak ste ich uviedli).    *S kým sa delíme o vaše osobné údaje?* Pozri oddiel [‘Delenie sa o údaje s tretími stranami’](targetSelf:#Paragraph14). 4.6.3 ÚČELY PODNIKANIA SPOLOČNOSTI LEASEPLAN **4.6.3.a Dodržiavanie zákonov a zákonných povinností a ochrana majetku a záujmov spoločnosti LeasePlan** *Čo tento účel znamená?* S cieľom dodržiavať zákonné povinnosti alebo keď existuje náš legitímny záujem budeme spracúvať vaše osobné údaje, ak je to vhodné alebo potrebné a) podľa platných zákonov vrátane zákonov mimo krajiny, v ktorej máte sídlo a vrátane sektorových odporúčaní (napr. náležitej starostlivosti protistrany, prania špinavých peňazí, financovania terorizmu a iných trestných činov); b) dodržiavaním právneho procesu; c) reagovaním na požiadavky verejných a štátnych orgánov vrátane verejných a štátnych orgánov mimo krajiny, v ktorej máte sídlo; d) presadzovaním našich podmienok a iných uplatniteľných politík; e) chránením našich prevádzok; f) chránením našich práv, súkromia, bezpečnosti alebo majetku a/alebo práv, súkromia, bezpečnosti a majetku vás alebo iných osôb; g) umožnením vykonať nami dostupné nápravné opatrenia alebo obmedzenia škôd, ktoré môžeme utrpieť. *Ktoré osobné údaje spracúvame na tento účel?* Na tento účel spracúvame informácie o vašom mene, kontaktné údaje, dátum, miesto a krajinu narodenia konečného nominálneho vlastníka spoločnosti; môžeme tiež spracúvať meno, adresu a dátum, miesto a krajinu narodenia osoby (osôb), ktoré reprezentujú spoločnosť voči LeasePlan; vašu korešpondenciu so spoločnosťou LeasePlan, používanie služieb a iných informácií uvedených v tomto vyhlásení, ak sa používajú na jeden z účelov uvedených v predchádzajúcom odseku.  *S kým sa delíme o vaše osobné údaje?* Vaše údaje budú poskytnuté agentúram dozoru, finančným orgánom a vyšetrovacím agentúram iba ak to bude od nás požadovať zákon alebo sektorové odporúčanie, ktorému spoločnosť LeasePlan podlieha. Pozri oddiel [‘Delenie sa o údaje s tretími stranami’](targetSelf:#Paragraph14).

5. Delenie sa o údaje s tretími stranami

Okrem toho, čo je uvedené vyššie pre každý účel týkajúci sa delenia sa o osobné údaje, o osobné údaje sa môžeme deliť aj:

6. Medzinárodný prevod osobných údajov

Pre globálny charakter našej organizácie a služieb môžu byť vaše osobné údaje uložené a spracúvané v inej krajine ako v tej, v ktorej sídlite.

Niektoré z krajín mimo EHP uznáva Európska komisia za krajiny, ktoré poskytujú primeranú úroveň ochrany údajov podľa noriem EHP (úplný zoznam týchto krajín je k dispozícii tu. Pre prevody z EHP do krajín, ktoré neboli uznané Európskou komisiou za vhodné sme zaviedli primerané opatrenia, napríklad prostredníctvom záväzných vnútropodnikových pravidiel spoločnosti LeasePlan alebo prostredníctvom zmluvných dojednaní zavedených tretími stranami. Kópiu týchto opatrení môžete získať tak, že sa s nami skontaktujete prostredníctvom kontaktného formulára.

7. Ochrana a uchovávanie

Ako chránime osobné údaje

Snažíme sa používať primerané organizačné, technické a administratívne opatrenia na ochranu osobných údajov v rámci našej organizácie. Žiaľ žiadny prenos údajov alebo systém ich uloženia nemôže byť chránený na 100 %. Ak máte dôvod si myslieť, že vzájomné pôsobenie s nami už nie je bezpečné (napríklad ak cítite, že bezpečnosť účtu, ktorý u nás máte, bola narušená), okamžite nám oznámte tento problém tak, že sa s nami skontaktujete prostredníctvom kontatkného formulára.

**Ako dlho uchovávame osobné údaje ** Vaše osobné údaje budeme uchovávať tak dlho, ako to bude potrebné alebo povolené z hľadiska účelov uvedených v tomto vyhlásení a konzistentných s platnými právnymi predpismi. Kritériá používané na určenie našich dôb uchovávania zahŕňajú:

8. Súkromie detí

Naše služby nie sú určené pre osoby mladšie ako 18 rokov.

9. Vaše práva a kontaktovanie nás

Vaše práva

Ak chcete požiadať o preskúmanie, opravenie, aktualizovanie, zakázanie, obmedzenie alebo vymazanie vašich osobných údajov, ktoré spracúvame, namietať proti spracúvaniu osobných údajov alebo ak by ste radi požiadali o zaslanie elektronickej kópie vašich osobných údajov na účely ich prenosu do inej spoločnosti (pokiaľ je vám toto právo prenosu údajov poskytnuté v platných právnych predpisoch), môžete nás kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára. Na vašu žiadosť budeme odpovedať v súlade s právnymi predpismi.

Vo vašej žiadosti uveďte čo najzreteľnejšie, ktorých osobných údajov sa vaša žiadosť týka. Pre vašu ochranu budeme realizovať iba žiadosti týkajúce sa osobných údajov, ktoré súvisia s konkrétnou e-mailovou adresou uvedenou v kontaktnom formulári a pred realizáciou vašej žiadosti vás môžeme požiadať o poskytnutie overenia vašej totožnosti. Pokúsime sa splniť vašu žiadosť čo možno najskôr a v každom prípade do platnej zákonne požadovanej lehoty.

Všimnite si, že asi budeme potrebovať uchovať určité informácie na účely evidencie a/alebo dokončenie transakcií, ktoré sa začali pred požiadaním o zmenu alebo vymazanie. Môžu existovať aj zvyškové informácie, ktoré zostanú v našich databázach a iných záznamoch, ktoré nebudú odstránené.

Otázky?

Ak máte nejaké otázky alebo sťažnosti týkajúce sa tohto vyhlásenia, skontaktujte sa s nami prostredníctvom kontaktného formulára.

Pretože e-mailová komunikácia nie je vždy bezpečná, nezahrňte do vašich e-mailov pre nás citlivé informácie.

Doplnkové informácie týkajúce sa EHP

Môžete aj:

10. Zmeny tohto vyhlásenia o ochrane súkromia

Toto vyhlásenie môžeme kedykoľvek zmeniť. Pozrite sa na nápis „Naposledy aktualizované“ na prvej strane, aby ste videli, kedy bolo toto vyhlásenie naposledy aktualizované. Akékoľvek zmeny tohto vyhlásenia sa stanú účinné, keď zverejníme revidované vyhlásenie na službách. Použitie služieb po týchto zmenách znamená, že ste akceptovali revidované vyhlásenie.