ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ

Η παρούσα Δήλωση Απορρήτου του Αιτούντος ("Δήλωση") περιγράφει τις πρακτικές μας σε σχέση με όλες τις προσωπικές πληροφορίες (Προσωπικά Δεδομένα) που συλλέγουμε μέσω της ενότητας Αναζήτηση Θέσεων Εργασίας των ιστότοπων όλων των οντοτήτων της LeasePlan Hellas Μονοπρόσωπη Α.Ε., (Ανδρέα Παπανδρέου 17, 15124, Μαρούσι, Αθήνα). Η LeasePlan ενδέχεται να μοιραστεί τα προσωπικά σας δεδομένα με τη LeasePlan Corporation N.V. ή τη LeasePlan Global B.V., περίπτωση κατά την οποία οι εν λόγω εταιρείες ενεργούν ως από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας και αναφέρονται από κοινού χάριν συντομίας ως «LeasePlan» και «εμείς», «εμάς» ή «μας» σε σχέση με την αίτησή σας για εργασία ή πρακτική άσκηση. Παρακαλούμε να λάβετε υπόψιν ότι ο διακτυακός τόπος Αναζήτησης Θέσεων Εργασίας δεν προορίζεται για ανηλίκους κάτω των 16 ετών. Τα Προσωπικά Δεδομένα που υποβάλλονται οπουδήποτε αλλού στους ιστοτόπους της LeasePlan και των θυγατρικών της θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με την γενική Δήλωση Απορρήτου που είναι ανηρτημένη στον ιστότοπο μας.

ΤΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ;

Συλλέγουμε πληροφορίες που παρέχετε υποβάλλοντας την αίτησή σας, όπως:

Η εταιρεία LeasePlan είναι εργοδότης ίσων ευκαιριών, πράγμα που σημαίνει ότι προσφέρουμε ίση μεταχείριση σε όλους τους αιτούντες. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οφείλουμε να θέσουμε ερωτήματα σχετικά με τη φυλή / εθνική καταγωγή, το φύλο και την αναπηρία των αιτούντων μας, για λόγους παρακολούθησης των ίσων ευκαιριών της διαδικασίας πρόσληψης. Εάν δεν απαιτείται από το νόμο, θα σας ζητήσουμε επίσης να παρέχετε αυτές τις πληροφορίες για τους ίδιους σκοπούς, τις οποίες μπορείτε να παρέχετε σε εθελοντική βάση. Η σχετική κενή θέση εργασίας θα αναφέρει εάν οι σχετικές πληροφορίες είναι υποχρεωτικές ή προαιρετικές. Σε αντίθετη περίπτωση, σας ζητάμε να αποφύγετε την υποβολή πληροφοριών που ενδέχεται να θεωρηθούν ως ευαίσθητες πληροφορίες σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο, εκτός εάν οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται από το νόμο. Οι ευαίσθητες πληροφορίες περιλαμβάνουν τη φυλή, τη θρησκεία, την εθνότητα, την εθνικότητα ή την εθνική προέλευση, την ηλικία, την ταυτότητα, το φύλο, τη σεξουαλική ζωή ή τις πρακτικές της ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την οικογενειακή κατάσταση, τις ιατρικές πληροφορίες ή την υγεία (συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης αναπηρίας), τις γενετικές ή βιομετρικές πληροφορίες, βιομετρικά πρότυπα, τις φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε πολιτικά κόμματα ή συνδικαλιστικές οργανώσεις, το καθεστώς βετεράνων, τις πληροφορίες ελέγχου ιστορικού, τα δικαστικά δεδομένα όπως το ποινικό μητρώο ή πληροφορίες σχετικά με άλλες δικαστικές ή διοικητικές διαδικασίες.

Οποιεσδήποτε πληροφορίες υποβάλετε μέσω του ιστότοπου Αναζήτησης Θέσεων Εργασίας πρέπει να είναι αληθείς, πλήρεις και μη παραπλανητικές. Η υποβολή ανακριβών, ελλιπών ή παραπλανητικών πληροφοριών μπορεί να οδηγήσει σε απόρριψη της αίτησής σας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων ή πειθαρχικής διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένης της άμεσης λήξης της εργασιακής σχέσης. Επιπλέον, είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι οι πληροφορίες που υποβάλλετε δεν παραβιάζουν τα δικαιώματα τρίτων μερών.

Εάν μας παρέχετε Προσωπικά Δεδομένα ατόμου που έχει γράψει για σας σύσταση/συστατική επιστολή ή οποιουδήποτε άλλου σε μέρος της αίτησής σας, είναι δική σας ευθύνη να λάβετε τη συναίνεση από το συγκεκριμένο άτομο πριν μας δώσετε τις εν λόγω πληροφορίες.

ΠΩΣ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

Εμείς και οι πάροχοι υπηρεσιών μας συλλέγουμε Προσωπικά Δεδομένα με ποικίλους τρόπους, ενδεικτικά:

ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε πληροφορίες σχετικά με εσάς για έναν ή περισσότερους από αυτούς τους λόγους:

α. Επειδή αυτές οι πληροφορίες είναι απαραίτητες προκειμένου να γίνουν ενέργειες, μετά από αίτημά σας, πριν από την έναρξη απασχόλησης ή πρακτικής άσκησης. β. Επειδή αυτές οι πληροφορίες έχουν ιδιαίτερη σημασία για εμάς και έχουμε συγκεκριμένο έννομο συμφέρον σύμφωνα με το νόμο για την επεξεργασία τους. γ. Να συμμορφωθούμε με μια νομική υποχρέωση. δ. Επειδή παρέχετε εθελοντικά αυτές τις πληροφορίες και συγκατατίθεστε για να τις επεξεργαστούμε.

Όταν η συλλογή ή η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να αρνηθείτε ή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, χωρίς συνέπεια στην αίτησή σας, στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Η ανάκληση συγκατάθεσης δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας βάσει της συναίνεσης σας πριν από την εν λόγω ανάκλησή της.

Οι πληροφορίες που υποβάλετε στο Δικτυακό Τόπο Αναζήτησης Θέσεων Εργασίας θα χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς προσλήψεων, διαχείρισης και προγραμματισμού του προσωπικού της εταιρείας LeasePlan παγκοσμίως, ως επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία:

Αν σας προσλάβουμε, τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε σε σχέση με την αίτησή σας μπορούν να ενσωματωθούν στο σύστημα ανθρώπινων πόρων και να χρησιμοποιηθούν για τη διαχείριση της διαδικασίας νέας πρόσληψης. Κάθε τέτοια πληροφορία μπορεί να γίνει μέρος του εργασιακού σας φακέλου και να χρησιμοποιηθεί για άλλους σκοπούς που σχετίζονται με την εργασιακή σχέση.

Η παροχή Προσωπικών Δεδομένων σε εμάς μέσω του Δικτυακού Τόπου Αναζήτησης Θέσεων Εργασίας είναι εθελοντική. Ωστόσο, εάν δεν παρέχετε επαρκείς πληροφορίες η LeasePlan μπορεί να μην έχει τη δυνατότητα να εξετάσει την αίτησή σας για εργασία ή, αν έχετε προσληφθεί, για τη μεταγενέστερη προαγωγή, μεταφορά ή μετεγκατάσταση σας.

ΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

Θα περιορίσουμε την πρόσβαση σε Προσωπικά Δεδομένα στο προσωπικό με την επιχειρησιακή ανάγκη να γνωρίζει τις πληροφορίες για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Δήλωση, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού στα τμήματα προσλήψεων, ανθρώπινων πόρων και τεχνολογίας πληροφοριών και στο τμήμα που είναι υπεύθυνο για τη συνέντευξη σας ή / και για τη θέση για την οποία υποβάλλετε αίτηση.

Η LeasePlan μοιράζεται επίσης προσωπικά δεδομένα με τους τρίτους φορείς παροχής υπηρεσιών μας για να διευκολύνει τις υπηρεσίες που μας παρέχουν, συμπεριλαμβανομένης της φιλοξενίας και της λειτουργίας του Δικτυακού Τόπου Αναζήτησης Θέσεων Εργασίας, της βοήθειας για την πρόσληψη και της επεξεργασίας ελέγχου ιστορικού.

ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΟΥΝ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ

Η LeasePlan είναι ένας παγκόσμιος πάροχος υπηρεσιών και έχει πελάτες και έδρες σε όλο τον κόσμο. Τα Προσωπικά Δεδομένα που επεξεργαζόμαστε για την αίτησή σας ενδέχεται να διαβιβαστούν σε οργανισμούς και παρόχους υπηρεσιών μας σε χώρες εκτός της χώρας διαμονής σας. Αυτό μας επιτρέπει να σας θεωρήσουμε υποψήφιο/α για κενές θέσεις σε ολόκληρη τη LeasePlan. Ορισμένες χώρες θεωρείται ότι παρέχουν επαρκές επίπεδο προστασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων, σύμφωνα με τα πρότυπα της ΕΕ. Μπορείτε να βρείτε λίστα αυτών των χωρών εδώ. Για τη διαβίβαση των Προσωπικών Δεδομένων σε άλλες χώρες η LeasePlan χει θεσπίσει κατάλληλα μέτρα για την προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, όπως δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες. Μπορείτε να λάβετε αντίγραφο αυτών των μέτρων, επικοινωνώντας μαζί μας χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική διεύθυνση στην κατωτέρω ενότητα "Πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ή να παραπονεθείτε;" ή ακολουθώντας αυτόν τον σύνδεσμο.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΚΟΙΝΟΛΟΓΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ

Επίσης, χρησιμοποιούμε και κοινολογούμε τα προσωπικά σας δεδομένα ως αναγκαία ή κατάλληλα, ειδικά όταν έχουμε νομική υποχρέωση ή έννομο συμφέρον να το πράξουμε:

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΚΑΙΡΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

Τα Προσωπικά Δεδομένα των υποψηφίων που υποβάλλουν αίτηση για θέση εργασίας (εκτός των ΗΠΑ) θα διατηρούνται για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή σε μικρότερο χρονικό διάστημα όπως απαιτείται από το εφαρμοστέο δίκαιο. Η LeasePlan θα ζητήσει τη συγκατάθεσή σας για να αποθηκεύσει τα Προσωπικά σας Δεδομένα για τις προαναφερθείσες χρονικές περιόδους, εαν αυτό απαιτείται από το εφαρμοστέο δίκαιο. Με την λήξη των περιόδων αποθήκευσης η LeasePlan θα διαγράψει τα Προσωπικά σας Δεδομένα. Η νομοθεσία στις ΗΠΑ απαιτεί από την LeasePlan να διατηρήσει τα Προσωπικά Δεδομένα των υποψηφίων που υποβάλλουν αίτηση για εργασία εντός της εν λόγω χώρας για δύο χρόνια.

ΠΩΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ;

Προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε εύλογα οργανωτικά, τεχνικά και διοικητικά μέτρα για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων στο πλαίσιο του οργανισμού μας. Δυστυχώς, κανένα σύστημα διαβίβασης δεδομένων ή αποθήκευσης μπορεί να εγγυηθεί ότι είναι 100% ασφαλές. Εάν έχετε λόγους να πιστεύετε ότι η αλληλεπίδρασή σας με εμάς δεν είναι πλέον ασφαλής, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε αμέσως σύμφωνα με την κατωτέρω ενότητα "Επικοινωνήστε μαζί μας".

Η LeasePlan αποποιείται, στο μέτρο που επιτρέπεται από τους τοπικούς νόμους, οποιαδήποτε ευθύνη για τον εαυτό της και τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες και τους εργολάβους για τυχόν Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε σε σχέση με την αίτησή σας και που έχουν χαθεί, κακομεταχειριστεί, έχουν δεχτεί παράνομη πρόσβαση, κοινολογηθεί, τροποποιηθεί ή καταστραφεί ή δεν είναι παραδόθηκαν έγκαίρως στο Δικτυακό Τόπο Αναζήτησης Θέσεων Εργασίας

ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΑΥΤΗ Η ΔΗΛΩΣΗ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ;

Αυτή η Δήλωση δεν απευθύνεται και δεν είμαστε υπέυθυνοι για την ιδιωτικότητα, τις πληροφορίες ή τις πρακτικές που χρησιμοποιούν τα τρίτα μέρη συμπεριλαμβανομένων δε και των μερών που λειτουργούν οποιοδήποτε ιστότοπο ή υπηρεσία που συνδέεται με το Δικτυακό Τόπο Αναζήτησης Θέσεων Εργασίας. Η ένταξη οπουδήποτε συνδέσμου στο Δικτυακό Τόπο Αναζήτησης Θέσεων Εργασίας δεν συνεπάγεται την έγκριση του συνδεδεμένου ιστότοπου ή υπηρεσίας με την LeasePlan ή τις συνδεδεμένες με αυτή εταιρείες.

ΕΑΝ ΕΡΓΑΖΕΣΘΕ ΗΔΗ ΓΙΑ ΤΗΝ LEASEPLAN;

Εαν εργάζεσθε ήδη στη LeasePlan ή σε κάποιααπό τις συνδεδεμένη με αυτή εταιρείες, μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση στο Δικτυακό Τόπο Αναζήτησης Θέσεων Εργασίας για μια διαφορετική θέση εργασίας εντός της εταιρείας. Άν αποδεχτείτε μια τέτοια θέση, τα προγράμματα παροχών σας και οι πολιτικές Ανθρώπινου Δυναμικού ενδέχεται να αλλάξουν. Συμβουλευτείτε τον υπεύθυνο του Ανθρώπινου Δυναμικού σχετικά με την επιλεξιμότητα των αιτήσεων για τη νέα θέση, τα προγράμματα παροχών και τις πολιτικές Ανθρώπινου Δυναμικού που ισχύουν για τη νέα θέση.

Ο Δικτυακός Τόπος Αναζήτησης Θέσεων Εργασίας δεν προορίζεται για διανομή ή χρήση από οποιοδήποτε πρόσωπο ή φορέα με οποιαδήποτε δικαιοδοσία ή χώρα, όπου η διανομή ή η χρήση θα ήταν αντίθετη προς την τοπική νομοθεσία ή κανονισμό.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΔΗΛΩΣΗ

Η LeasePlan, έχει το δικαίωμα να τροποποιεί τη Δήλωση οποιαδήποτε χρονική στιγμή προκειμένου να αντιμετωπίσει μελλοντικές εξελίξεις στην εταιρεία, στο Δικτυακό Τόπο Αναζήτησης Θέσεων Εργασίας ή τυχόν αλλαγές στη βιομηχανία ή τις νομικές τάσεις. Ο σύνδεσμος "Τελευταία Επικαιροποίηση" στην κορυφή αυτής της Δήλωσης δηλώνει την τελευταία αναθεώρηση αυτής της Δήλωσης. Οποιεσδήποτε αλλαγές θα ισχύσουν όταν δημοσιεύσουμε την αναθεωρημένη Δήλωση στο Δικτυακό Τόπο Αναζήτησης Θέσεων Εργασίας.

ΠΩΣ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΕ ΜΑΣ Η ΝΑ ΠΑΡΑΠΟΝΕΘΕΙΤΕ;

Εάν έχετε ερωτήσεις, αιτήματα ή παράπονα, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω του συνδέσμου.

Επειδή οι επικοινωνίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν είναι πάντα ασφαλείς, μην συμπεριλάβετε ευαίσθητες πληροφορίες στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα μας στείλετε.

ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΣΚΩ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΩ Η ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΣΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΕΝΑ Η ΝΑ ΑΝΤΙΤΑΧΘΩ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΠΛΡΟΦΟΡΙΩΝ;

Εαν εγγραφείτε στο Δικτυακό Τόπο Αναζήτησης Θέσεων Εργασίας, μπορείτε να έχετε πρόσβαση, να ελέγξετε και να αλλάξετε τα Προσωπικά σας Δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε αυτό, προβαίνοντας σε πρόσβαση στο Δικτυακό Τόπο Αναζήτησης Θέσεων Εργασίας και επικαιροποιώντας τα στοιχεία του λογαριασμού σας. Το επικαιροποιημένο προφίλ θα χρησιμοποιηθεί ως προεπιλογή την επόμενη φορά που θα υποβάλλετε αίτηση για μια εργασία χρησιμοποιώντας το λογαριασμό σας στο διαδίκτυο. Για να αλλάξετε τα Προσωπικά Δεδομένα που έχετε ήδη υποβάλει για εξέταση σε μια συγκεκριμένη θέση, παρακαλούμε να ενημερώσετε το προφίλ σας και υποβάλετε ξανά την αίτησή σας για τη συγκεκριμένη θέση. Σας ενθαρρύνουμε να ενημερώσετε άμεσα τα Προσωπικά σας Δεδομένα εάν αλλάξουν ή είναι ανακριβή.

Σε περίπτωση που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, μπορείτε να ζητήσετε πρόσβαση ή αντίγραφο των Προσωπικών σας Δεδομένων, να διορθώσετε, να διαγράψετε ή να περιορίσετε την επεξεργασία τους (κατά περίπτωση), να προβάλετε αντίρρηση στην επεξεργασία τους ή να ζητήσετε τη φορητότητα των Προσωπικών σας Δεδομένων. Παρακαλούμε προβείτε στο αίτημά σας, επικοινωνώντας μαζί μας όπως υποδεικνύεται παρακάτω στην ενότητα "Πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ή να παραπονεθείτε;". Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη ότι λόγω (μεταξύ άλλων) της διαδικασίας αίτησης που μπορείτε να υποβάλετε μέσω του Δικτυακού Τόπου, ενδέχεται να μην οφείλουμε να συμμορφωθούμε (ή να συμμορφούμε πλήρως) με το αίτημά σας. Υπό αυτές τις συνθήκες, θα σας γράψουμε γιατί δεν είμαστε σε θέση να συμμορφωθούμε.

Στην αίτησή σας, παρακαλούμε να διευκρινίσετε σε ποια Προσωπικά Δεδομένα θέλετε να έχετε πρόσβαση ή να αλλάξατε ή να διαγράψετε ή να μας ενημερώσετε με ποιους περιορισμούς επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε τα Προσωπικά σας Δεδομένα.

Για την προστασία σας, εφαρμόζουμε μόνο αιτήματα σχετικά με τις πληροφορίες που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιείτε για να μας στείλετε το αίτημά σας και ίσως χρειαστεί να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας προτού εκτελέσουμε το αίτημά σας. Λάβετε υπόψη ότι ορισμένα Προσωπικά Δεδομένα ενδέχεται να εξαιρούνται από τέτοιες αιτήσεις σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων ή άλλους νόμους και κανονισμούς.

Μπορείτε επίσης: