Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

**Τελευταία ενημέρωση: **21 Μαΐου 2021

Η LeasePlan δεσμεύεται να προστατεύει τις προσωπικές πληροφορίες που υφίστανται επεξεργασία από εμάς. Επομένως, οι συμμορφούμενες πρακτικές προστασίας ιδιωτικού απορρήτου και πληροφοριών αποτελούν αναπόσπαστα μέρη των υπηρεσιών της LeasePlan, της εταιρικής διακυβέρνησης, της διαχείρισης κινδύνων και της συνολικής λογοδοσίας. Επεξεργαζόμαστε μόνο τις προσωπικές πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες και την παροχή των υπηρεσιών LeasePlan.

Οι δεσμεύσεις της LeasePlan για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Επεξεργαζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες:

Διαφάνεια: Σας βοηθάμε να κατανοήσετε πώς συλλέγονται και χρησιμοποιούνται τα δεδομένα σας. •Προστασία προσωπικών δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό: Διασφαλίζουμε ότι οι υπηρεσίες μας παρέχονται με τρόπο φιλικό προς την ιδιωτικότητα. •Έλεγχος: Σας παρέχουμε έναν εύκολο τρόπο πρόσβασης, διόρθωσης ή διαγραφής των δεδομένων σας. •Ασφάλεια με τη LeasePlan: Διασφαλίζουμε τα δεδομένα σας όσο το δυνατόν καλύτερα και οι προσωπικές πληροφορίες κοινοποιούνται σε τρίτους μόνο όταν είναι απαραίτητο και υπό τις κατάλληλες συνθήκες. •Καινοτομία και ανταπόκριση: Σκεφτόμαστε διαρκώς τρόπους βελτίωσης των υπηρεσιών και της ιδιωτικής ζωής μας και είμαστε ανοιχτοί για όλες τις προτάσεις και τα παράπονα.

Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων παρέχει πληροφορίες για τις πρακτικές προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι επισκέπτεστε την τοπική έκδοση της παρούσας δήλωσης προστασίας στη χώρα στην οποία χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες της LeasePlan, την οποία μπορείτε να βρείτε στην τοπική ιστοσελίδα της εταιρείας LeasePlan Hellas Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία

Διαβάστε προσεκτικά αυτήν τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, έτσι ώστε να κατανοήσετε πώς συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Πίνακας Περιεχομένων

1. Πεδίο εφαρμογής της παρούσας Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

2. Ποιοί είμαστε

3. Με ποιον τρόπο συλλέγουμε τα δεδομένα σας

4. Για ποιους σκοπούς χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας

4.1 ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

4.2 ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΠΕΛΑΤΕΣ

4.3 ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ (ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΑΣ).

4.4 ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ) ΚΑΙ ΔΥΝΗΤΙΚΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ

4.5 ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΙΔΙΩΤΕΣ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ.

4.6 ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΕΜΠΟΡΟΥΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (TRADERS)

4.7 ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

5. Κοινοποίηση στοιχείων σε τρίτα μέρη

6. Διασυνοριακή μεταφορά προσωπικών πληροφοριών

7. Ασφάλεια και διατήρηση

8. Ιδιωτικότητα των παιδιών

9. Τα δικαιώματα σας και ο τρόπος επικοινωνίας σας μαζί μας

10. Τροποποιήσεις στην παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

1. Πεδίο εφαρμογής της παρούσας Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

1.Επισκέπτες/χρήστες ιστοσελίδας («Επισκέπτες Ιστοσελίδας»), 2.Επιχειρηματικοί πελάτες («Πελάτες»), 3.Υπάλληλοι/οδηγοί πελατών («Οδηγοί»), 4.Ιδιώτες μισθωτές πελάτες (συμπεριλαμβανομένων μονοπρόσωπων εταιρειών) («Ιδιώτες Πελάτες»), 5.Ιδιώτες αγοραστές μεταχειρισμένων οχημάτων («Αγοραστές»), Επαγγελματίες αγοραστές μεταχειρισμένων οχημάτων («Traders»), και

  • 1.

(ή δυνητικοί πελάτες σχετικά με τα ανωτέρω, αναφερόμενοι επίσης ατομικά και συλλογικά ως «εσείς», «εσάς» ή «σας»)

Συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες μέσα από διάφορες υπηρεσίες μίσθωσης οχημάτων και στόλου, διαχείρισης και κινητικότητας οδηγών και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μας, όπως περαιτέρω περιγράφεται στο Τμήμα 1 («Υπηρεσίες»).

Παρακαλούμε σημειώσατε ότι η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων δεν εφαρμόζεται στις παρακάτω θυγατρικές εταιρείες και/ή υπηρεσίες:

Euro Insurances DAC με την επωνυμία LeasePlan Insurance ή άλλες δραστηριότητες που συνδέονται με την ασφάλιση, •PowerD η οποία δραστηριοποιείται επίσης με την επωνυμία LeasePlan Energy, •CarNext BV και στις θυγατρικές εταιρείες της, •LeasePlan Bank στην Ολλανδία ή τη Γερμανία.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται από τις εν λόγω θυγατρικές εταιρείες θα ρυθμίζονται από ξεχωριστές πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Παρακαλούμε επίσης σημειώσατε ότι ορισμένες υπηρεσίες ενδέχεται να υπόκεινται σε ξεχωριστή δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων που αναφέρεται στους αντίστοιχους όρους όπως η επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών αναφορικά με τις υπηρεσίες τηλεματικής για τις οποίες ισχύει ξεχωριστή Δήλωση Τηλεματικής.

Υποχρεώσεις Εταιρικών Πελατών

Στον βαθμό που οι Πελάτες με την ιδιότητά τους ως εργοδοτών έχουν πρόσβαση σε προσωπικές πληροφορίες των εργαζομένων τους, ο Πελάτης είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας και είναι αρμόδιος για την επεξεργασία και χρήση αυτών με την εν λόγω ιδιότητα. Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων δεν ισχύει για την επεξεργασία και χρήση των προσωπικών πληροφοριών Οδηγών από Πελάτες.

2. Ποιοί είμαστε

Η LeasePlan Hellas A.E. είναι η εταιρεία που είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών (υπεύθυνος επεξεργασίας):

Leaseplan Hellas Μονοπρόσωπη Α.Ε.

Διεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου 17, 15124, Μαρούσι, Αθήνα

Η τοπική οντότητα LeasePlan ενδέχεται να κοινοποιήσει τις προσωπικές σας πληροφορίες στη LeasePlan Corporation N.V. ή τη LeasePlan Global B.V., περίπτωση κατά την οποία οι εν λόγω εταιρείες ενεργούν ως από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας:

Διεύθυνση: Gustav Mahlerlaan 360, 1082 ME Άμστερνταμ, Ολλανδία

Η σχετική τοπική οντότητα LeasePlan και η LeasePlan Corporation N.V. και η LeasePlan Global B.V. αναφέρονται από κοινού ως «LeasePlan» και «εμείς», «εμάς» ή «μας».

3. Με ποιον τρόπο συλλέγουμε τα δεδομένα σας

•Μέσω των Υπηρεσιών

Τα περισσότερα δεδομένα που συλλέγουμε σχετίζονται με τις υπηρεσίες διαχείρισης οχημάτων που παρέχουμε σε σας ως οδηγό και στον Πελάτη μας, τον εργοδότη σας, εάν χρησιμοποιείτε εταιρικό αυτοκίνητο. Αυτό ξεκινά με την εγγραφή του μισθωμένου οχήματος (σε ορισμένες περιστάσεις ενδέχεται να πραγματοποιήσουμε ορισμένους προκαταρκτικούς πιστωτικούς ελέγχους πριν από αυτό) και συνεχίζεται όταν επικοινωνούμε μαζί σας σχετικά με τις υπηρεσίες μας, π.χ. να ορίσουμε τον χρόνο πραγματοποίησης της περιοδικής συντήρησης και επισκευών. Μπορούμε επίσης να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας όταν το όχημά σας κατά λάθος εμπλέκεται σε ατύχημα, να διασφαλίσουμε ότι αποκαθιστούμε την κινητικότητα και να επισκευάσουμε τυχόν ζημιές ή σε περίπτωση παραλαβής προστίμων λόγω παραβίασης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας σε σχέση με το μισθωμένο σας όχημα. Παράλληλα με τις βασικές μας δραστηριότητες χρηματοδοτικής μίσθωσης, παρέχουμε επίσης μια σειρά άλλων συναφών υπηρεσιών, όπως υπηρεσίες ηλεκτρονικής κινητικότητας, υπηρεσίες καρτών καυσίμων, υπηρεσίες φόρτισης, υπηρεσίες ενοικίασης αυτοκινήτων και οδική βοήθεια. Μια άλλη υπηρεσία που παρέχουμε αφορά στην επαναδιάθεση μεταχειρισμένων οχημάτων, τις ππωλήσεις μεταχειρισμένων οχημάτων της LeasePlan (remarketing).

•Εκτός σύνδεσης (Offline)

Συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες από εσάς όταν δεν είστε συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο, π.χ. όταν επισκέπτεστε τα καταστήματά μας , πραγματοποιείτε μια παραγγελία μέσω του τηλεφώνου ή επικοινωνείτε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

**•Από Άλλες Πηγές **

Λαμβάνουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες από άλλες πηγές, για παράδειγμα: -Από τους εργοδότες των Οδηγών, εάν χρησιμοποιείτε εταιρικό όχημα, -Από την αρμόδια αρχή (π.χ. αστυνομία) σε περίπτωση που μας κοινοποιηθεί πρόστιμο σε σχέση με το μισθωμένο σας όχημα, -Από τους ανεξάρτητους Συνεργάτες μας που μας βοηθούν στην παροχή υπηρεσιών μίσθωσης και άλλων υπηρεσιών διαχείρισης οχημάτων σε σας, συμπεριλαμβανομένων των αντιπροσώπων αυτοκινήτων, των παρόχων συντήρησης αυτοκινήτων, των συνεργείων επισκευής αυτοκινήτων, -Διαθέσιμες στο κοινό βάσεις δεδομένων, υπηρεσίες πληροφοριών πιστοληπτικής ικανότητας όπου αυτό είναι απαραίτητο (όπως για παράδειγμα ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. και ICAP Α.Ε.) και λοιπές πηγές, -Επίσκεψη των ιστοσελίδων μας ή άλλων διαύλων κοινωνικής δικτύωσης, -Συνεργαζόμενες διαφημιστικές εταιρείες όταν μοιράζονται πληροφορίες με εμάς, και -Εάν συνδέσετε τον λογαριασμό μέσου κοινωνικής δικτύωσης με τον λογαριασμό Υπηρεσιών σας ή εάν κοινοποιείτε πληροφορίες από τις ιστοσελίδες μας στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης που διαθέτετε, θα μοιραστείτε μαζί μας ορισμένα προσωπικά στοιχεία από τον λογαριασμό του μέσου κοινωνικής δικτύωσης, όπως το όνομα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τη φωτογραφία, τη λίστα με τις επαφές των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες οι οποίες είναι ή θα γίνουν διαθέσιμες όταν συνδέσετε τον λογαριασμό μέσων κοινωνικής δικτύωσης με τον λογαριασμό των Υπηρεσιών σας.

Χρειαζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες για να σας παράσχουμε τις αιτούμενες Υπηρεσίες ή για να διαχειριζόμαστε ερωτήματα, ερωτήσεις, σχόλια, παράπονα σχετικά με τις Υπηρεσίες μας. Εάν δεν προσφέρετε τις πληροφορίες που ζητάμε, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να παρέχουμε τις Υπηρεσίες. Με την επιφύλαξη των αυτοτελών υποχρεώσεων της LeasePlan, εάν κοινοποιήσετε προσωπικές πληροφορίες σχετικά με άλλα πρόσωπα σε εμάς ή στους συνεργάτες μας σε σχέση με τις Υπηρεσίες, δηλώνετε ότι έχετε την εξουσία να το πράξετε βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Παρακολούθηση επικοινωνιών

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ενδέχεται να παρακολουθούμε και να καταγράφουμε κλήσεις, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μηνύματα κειμένου και άλλου είδους επικοινωνίες που έχουμε μαζί σας. Πράττουμε τούτο μόνο στο βαθμό που είναι επιτρέπει η νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων για σκοπούς συμμόρφωσης με ρυθμιστικούς κανόνες, αυτορρυθμιστικές πρακτικές ή διαδικασίες σχετικά με την επιχείρησή μας, για να αποτρέψουμε ή να εντοπίσουμε τυχόν αξιόποινη πράξη, προς όφελος της προστασίας της ασφάλειας των συστημάτων και διαδικασιών επικοινωνίας που διαθέτουμε, και για σκοπούς ελέγχου ποιότητας και κατάρτισης προσωπικού.

Για παράδειγμα, εάν μας ζητηθεί από ρυθμιστική αρχή να καταγράψουμε ορισμένες τηλεφωνικές γραμμές (ως σχετικές) θα το πράξουμε. Επιπλέον, όπου είναι απαραίτητο και λαμβανομένης υπόψη της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων, η παρακολούθησή μας θα αφορά τον έλεγχο ακατάλληλου περιεχομένου στις επικοινωνίες.. Ενδέχεται να προβούμε στην εν λόγω ενέργεια, για παράδειγμα, όταν έχουμε λόγο να πιστεύουμε ότι διαπράττεται απάτη ή άλλη αξιόποινη πράξη, όταν υπάρχει υποψία διάπραξης αδικημάτων και όταν η παρακολούθηση είναι ανάλογη προς τη μορφή του πειθαρχικού αδικήματος, ή όταν υποπτευόμαστε μη συμμόρφωση με κανονισμούς νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στους οποίους υποκείμεθα. Συγκεκριμένα, οι τηλεφωνικές κλήσεις ενδέχεται να καταγράφονται για τους εν λόγω σκοπούς.

4. Για ποιους σκοπούς χρησιμοποιούμε τα δεδομένα

4.1 ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

4.2 ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΠΕΛΑΤΕΣ

Εάν είστε ήδη Πελάτης της LeasePlan, σας έχουμε ενημερώσει για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μέσω της δήλωσης περί απορρήτου προς μισθωτές που προσαρτάται στην μεταξύ μας σύμβαση.

Για να δείτε την πιο πρόσφατη δήλωση στην μορφή με την οποία προσαρτάται στην σύμβαση μας και να ελέγξετε για τυχόν αλλαγές, πατήστε εδώ: Δήλωση Περί Απορρήτου προς Μισθωτές.

4.3 ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ (ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΑΣ).

Εάν είστε ήδη Οδηγός, (εργαζόμενος Πελάτη μας) σας έχουμε ενημερώσει για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μέσω δήλωσης περί απορρήτου προς οδηγούς που προσαρτάται στην σύμβασή μας με τον Πελάτη – εργοδότη σας.

Για να δείτε την πιο πρόσφατη δήλωση στην μορφή με την οποία προσαρτάται στην σύμβαση και να ελέγξετε για τυχόν αλλαγές, πατήστε εδώ: Δήλωση Περί Απορρήτου προς Οδηγούς

4.4 ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ) ΚΑΙ ΔΥΝΗΤΙΚΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ

Εάν είστε ήδη Πελάτης της LeasePlan για την μίσθωση και διαχείριση οχημάτων ιδιωτικής χρήσης, σας έχουμε ενημερώσει για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μέσω της δήλωσης περί απορρήτου που προσαρτάται στην μεταξύ μας σύμβαση.

Για να δείτε την πιο πρόσφατη δήλωση στην μορφή με την οποία προσαρτάται στην σύμβαση και να ελέγξετε για τυχόν αλλαγές, πατήστε εδώ: Δήλωση Περί Απορρήτου προς Μισθωτές | Δήλωση Περί Απορρήτου προς Οδηγούς

4.5 Δεδομένα που αφορούν ιδιώτες αγοραστές μεταχειρισμένων οχημάτων

4.6 ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΕΜΠΟΡΟΥΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Traders)

4.7 Δεδομένα που αφορούν σε προμηθευτές

5. Κοινοποίηση στοιχείων σε τρίτα μέρη

Συμπληρωματικά σε όσα αναφέρονται σε κάθε σκοπό επεξεργασίας ανωτέρω σχετικά με την κοινοποίηση προσωπικών σας πληροφοριών σε τρίτους, ενδέχεται να μοιραστούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες:

• Εντός του ομίλου της LeasePlan για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

• Στους παρόχους υπηρεσιών (τρίτα μέρη) με τους οποίους συνεργαζόμαστε για την παροχή υπηρεσιών προς εσάς και εμάς.

Προκειμένου να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας σε εσάς, συχνά εργαζόμαστε στενά με τους Παρόχους Υπηρεσιών και Συνεργάτες. Οι ανεξάρτητοι Συνεργάτες Υπηρεσιών μας βοηθούν στην παροχή των υπηρεσιών εκμίσθωσης οχημάτων και συναφών υπηρεσιών σε εσάς, και περιλαμβάνουν εισαγωγικές εταιρίες οχημάτων, παρόχους υπηρεσιών συντήρησης, φανοποιείας και οδικής βοήθειας, καθώς επίσης και εταιρείες βραχυχρόνιας ενοικίασης οχημάτων και διαχειριστές των προγραμμάτων οδικής ασφάλειας. Οι εισαγωγικές εταιρίες οχημάτων ή οι προμηθευτές (ηλεκτρικών) οχημάτων ενδέχεται να ζητήσουν στοιχεία επικοινωνίας του οδηγού προκειμένου να ενεργοποιήσουν προσωπικό λογαριασμό όπως απαιτείται ώστε να καταχωρηθεί ως οδηγός, διαφορετικά το όχημα δεν λειτουργεί.

Οι Πάροχοι Υπηρεσιών είναι εταιρείες με τις οποίες συνεργαζόμαστε για να μας υποστηρίξουν στη λειτουργία της επιχείρησής μας. Τέτοιοι Πάροχοι Υπηρεσιών περιλαμβάνουν κυρίως παρόχους υπηρεσιών IT που μας βοηθούν να διατηρούμε το δίκτυο πληροφορικής και τη σχετική υποδομή, παρόχους υπηρεσιών ασφαλείας για τους ελέγχους ασφαλείας και πρόσβασης στις εγκαταστάσεις μας, εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες οφειλές, παρόχους αποστολής μαζικών μηνυμάτων/email, ασφαλιστικές εταιρείες, διακανονιστές ζημιών και πραγματογνώμονες, εταιρείες που φυλάσσουν, διαχειρίζονται και καταστρέφουν αρχεία, παρόχους τηλεφωνικών υπηρεσιών, φοροτεχνικούς συμβούλους, δικηγόρους, δικηγορικές εταιρείες, συμβολαιογράφους και δικαστικούς επιμελητές.

Επίσης ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε δημόσιες, διοικητικές ή δικαστικές αρχές όταν είναι απαραίτητο ή αρμόζον, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που έχουμε νομική υποχρέωση ή έννομο συμφέρον να το κάνουμε:

• Προς συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

6. Διασυνοριακή μεταφορά προσωπικών πληροφοριών

Λόγω της παγκόσμιας φύσης της οργάνωσης και των Υπηρεσιών μας, οι προσωπικές σας πληροφορίες μπορούν να αποθηκευτούν ή / και να υποστούν επεξεργασία σε άλλη χώρα από εκείνη στην οποία διαμένετε.

Ορισμένες από τις χώρες εκτός ΕΟΧ αναγνωρίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι παρέχουν ένα επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων σύμφωνα με τα πρότυπα του ΕΟΧ (ο πλήρης κατάλογος των χωρών αυτών είναι διαθέσιμος εδώ.) Για μεταφορές από τον ΕΟΧ σε χώρες που δεν έχουν επαρκές επίπεδο προστασίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχουμε θεσπίσει κατάλληλα μέτρα, όπως π.χ. τους δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες της LeasePlan ή μέσω συμβατικών ρητρών που έχουν συναφθεί με τρίτους. Μπορείτε να προμηθευτείτε αντίγραφο αυτών των μέτρων επικοινωνώντας μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας.

7. Ασφάλεια και διατήρηση

**Με ποιον τρόπο διασφαλίζουμε τις προσωπικές πληροφορίες **Προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε εύλογα οργανωτικά, τεχνικά και διοικητικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών εντός του οργανισμού μας.

Δυστυχώς, κανένα σύστημα μετάδοσης δεδομένων ή αποθήκευσης δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι είναι 100% ασφαλές. Εάν έχετε λόγους να πιστεύετε ότι η αλληλεπίδρασή σας με εμάς δεν είναι πλέον ασφαλής (για παράδειγμα, αν νομίζετε ότι η ασφάλεια οποιουδήποτε λογαριασμού μπορεί να έχετε μαζί μας έχει παραβιαστεί), ενημερώστε μας αμέσως για το πρόβλημα επικοινωνώντας μαζί μας σύμφωνα με τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται στην παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

**Πόσο καιρό διατηρούμε τις προσωπικές πληροφορίες ** Θα διατηρήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο ή επιτρέπεται με βάση τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο. Τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό των περιόδων διατήρησης περιλαμβάνουν:

•Το χρονικό διάστημα που έχουμε μια συνεχή σχέση μαζί σας και σας παρέχουμε τις Υπηρεσίες (για παράδειγμα, όσο χρησιμοποιείτε ένα όχημα LeasePlan), •Εάν έχουμε συγκεκριμένη νομική υποχρέωση (για παράδειγμα, ορισμένοι νόμοι απαιτούν από εμάς να τηρούμε αρχεία για τις συναλλαγές σας για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα πριν μπορέσουμε να τις διαγράψουμε), ή •Εάν η διατήρηση ενδείκνυται βάσει της νομικής μας θέσης (όπως για παράδειγμα περίοδοι παραγραφής, δικαστικές ενέργειες, ή διοικητικοί έλεγχοι.

8. Ιδιωτικότητα των παιδιών

Οι Υπηρεσίες μας δεν απευθύνονται σε φυσικά πρόσωπα κάτω των 18 ετών.

9. Τα δικαιώματα σας και ο τρόπος επικοινωνίας σας μαζί μας

**Τα δικαιώματα σας ** Εάν θα θέλατε να τροποποιήσετε, να διορθώσετε, να επικαιροποιήσετε, να περιορίσετε την επεξεργασία ή να διαγράψετε τις προσωπικές πληροφορίες που επεξεργαζόμαστε, να προβάλλετε την αντίρρησή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών, ή εάν θα θέλατε να ζητήσετε ένα ηλεκτρονικό αντίγραφο των προσωπικών σας πληροφοριών για σκοπούς κοινοποίησής του σε άλλη χώρα (στο βαθμό που το δικαίωμα στη φορητότητα παρέχεται σε εσάς από τη νομοθεσία που εφαρμόζεται), μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω του συνδέσμου που διατίθεται στην τοπική ιστοσελίδα της σχετικής οντότητας LeasePlan προκειμένου να ασκήσετε τα δικαιώματά σας. Θα απαντήσουμε στο αίτημα σας με βάση την εφαρμοστέα νομοθεσία.

Στο αίτημα σας, παρακαλούμε να κάνετε όσο το δυνατόν σαφέστερο σε ποια δεδομένα αφορά το αίτημα σας. Για την προστασία σας, θα επεξεργαζόμαστε αιτήματα που συνδέονται με προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με συγκεκριμένη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, την οποία θα μας έχετε υποδείξει στη φόρμα επικοινωνίας, και ενδέχεται να σας ζητήσουμε την πιστοποίηση της ταυτότητάς σας πριν την επεξεργασία του αιτήματός σας. Θα προσπαθήσουμε να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας μόλις αυτό καταστεί εύλογα εφικτό και σε κάθε περίπτωση εντός των χρονικών ορίων που ορίζει η νομοθεσία.

Παρακαλούμε σημειώσατε ότι ενδέχεται να διατηρήσουμε συγκεκριμένες πληροφορίες για σκοπούς τήρησης αρχείου και/ή να ολοκληρώσουμε συναλλαγές οι οποίες βρίσκονται εν εξελίξει κατά την ημερομηνία υποβολής του αιτήματός σας για τροποποίηση ή διαγραφή. Επίσης μπορεί να υπάρχουν υπολειπόμενες πληροφορίες οι οποίες θα παραμείνουν στις βάσεις δεδομένων και στα αρχεία μας, οι οποίες δεν θα διαγραφούν.

Ερωτήσεις;

Εάν έχετε ερωτήσεις ή θέλετε να υποβάλλετε καταγγελία για θέμα που αφορά στην παρούσα Δήλωση Προστασίας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω του συνδέσμου που διατίθεται στην τοπική ιστοσελίδα της σχετικής οντότητας LeasePlan προκειμένου να ασκήσετε τα δικαιώματά σας. Δεδομένου ότι οι επικοινωνίες μέσω email δεν είναι πάντοτε ασφαλείς, παρακαλούμε μην περιλαμβάνετε ευαίσθητες πληροφορίες στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς εμάς.

Συμπληρωματικές πληροφορίες για τους πολίτες του ΕΟΧ

Μπορείτε επίσης:

• Να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μέσω του συνδέσμου που διατίθεται στην τοπική ιστοσελίδα της σχετικής οντότητας LeasePlan προκειμένου να ασκήσετε τα δικαιώματά σας. Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την έδρα της εταιρείας μας μέσω της διεύθυνσης: LeasePlan Corporation N.V., υπόψη Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων, Gustav Mahlerlaan 360, 1082 ME Amsterdam, Κάτω Χώρες, ή

• Να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της χώρας ή της περιοχής σας ή όπου συνέβη η φερόμενη παραβίαση της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων.

10. Τροποποιήσεις στην παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος τροποποίησης ή επικαιροποίησης της παρούσας Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ανά πάσα στιγμή. Παρακαλούμε δείτε τη φράση που αναφέρεται στην «Τελευταία Τροποποίηση» στην αρχή του παρόντος εγγράφου για να επιβεβαιώσετε πότε τροποποιήθηκε για τελευταία φορά η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Οποιαδήποτε αλλαγή στην παρούσα Δήλωση Προστασίας θα τεθεί σε εφαρμογή μετά την ανάρτηση της τροποποιημένης Δήλωσης στις Υπηρεσίες.