ÁLLÁSPÁLYÁZATRA JELENTKEZŐK RÉSZÉRE SZÓLÓ ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Utolsó frissítés dátuma: [2018. május 25.]

A jelen Álláspályázatra jelentkezők részére szóló adatvédelmi nyilatkozat („Nyilatkozat”) ismerteti a LeasePlan valamennyi tagvállalata weboldalának Karrier szekcióján keresztül és offline a LeasePlan Corporation N.V.-nél vagy valamelyik kapcsolt vállalkozásánál [https://www.leaseplan.com] (a továbbiakban együtt: LeasePlan) benyújtott állás- vagy gyakornoki pályázatával kapcsolatban gyűjtött személyes adatokkal (Személyes adatok) kapcsolatos gyakorlatunkat. Felhívjuk figyelmét, hogy a Karrieroldal nem 16 éven aluli kiskorúak számára készült.

A LeasePlan és kapcsolt vállalkozásainak weboldalain máshol megadott Személyes adatokat az általános online Adatvédelmi nyilatkozatunkban foglaltaknak megfelelően használjuk fel.

MILYEN SZEMÉLYES ADATOKAT GYŰJTÜNK?

Az Ön által a jelentkezésével kapcsolatban megadott információkat gyűjtjük, többek között az alábbiakat:

A LeasePlan esélyegyenlőséget biztosító munkáltató, ami azt jelenti, hogy minden jelentkező számára egyenlő bánásmódot biztosítunk. Bizonyos esetekben a felvételi eljárásunk során érvényesülő esélyegyenlőség ellenőrzése céljából a jelentkezők faji/etnikai származására, nemére és fogyatékosságára vonatkozó kérdéseket kell feltennünk. Amennyiben jogszabály nem írja elő, ugyanezen célokból kérjük Öntől ezeket az adatokat, amelyeket önkéntesen is megadhat. A vonatkozó állásajánlatban feltüntetésre kerül, hogy az adott információ megadása kötelező vagy önkéntes. Egyebekben kérjük, hogy kerülje az olyan információk megadását, amelyek az alkalmazandó jogszabályok szerint érzékeny információknak minősülhetnek, kivéve, ha ezen információk megadását jogszabály írja elő. Érzékeny információnak minősül a faj, vallás, etnikai hovatartozás, nemzetiség vagy nemzeti származás, életkor, nemi identitás, szexuális élet vagy szokások vagy szexuális irányultság, családi állapot, orvosi vagy egészségügyi információk (ideértve a fogyatékosságot is), genetikai vagy biometrikus információk, biometrikus sablonok, politikai vagy filozófiai meggyőződés, politikai pártban vagy szakszervezetben való tagság, veterán státusz, átvilágítási információk, igazságügyi adatok, például bűnügyi nyilvántartások adatai vagy egyéb bírósági vagy közigazgatási eljárásokra vonatkozó információk.

Az Ön által a Karrieroldalon keresztül megadott információknak a valóságnak megfelelőnek és hiánytalannak kell lenniük, és nem lehetnek félrevezetőek. A pontatlan, hiányos vagy félrevezető információk megadása a jelentkezési folyamat során a jelentkezés elutasításához vagy fegyelmi intézkedéshez, többek között a munkaviszony azonnali hatályú megszüntetéséhez vezethet. Az Ön felelőssége továbbá annak biztosítása, hogy az Ön által megadott információk ne sértsék harmadik felek jogait.

Ha Ön a jelentkezése keretében megadja nekünk egy referencia vagy bármely más személy Személyes adatait, úgy az Ön felelőssége, hogy az információ részünkre történő megadása előtt beszerezze az adott személy hozzájárulását.

HOGYAN GYŰJTJÜK AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?

Mi és szolgáltatóink többféle módon gyűjtünk Személyes adatokat, többek között:

A Karrieroldalon keresztül például akkor gyűjtünk Személyes adatokat, amikor Ön benyújtja önéletrajzát vagy jelentkezik egy állásra.

- Offline

Offline módon például akkor gyűjtünk Öntől Személyes adatokat, amikor Ön postai úton elküldi nekünk önéletrajzát, vagy telefonon adja meg Személyes adatait.

- Más forrásból

Személyes adatokat gyűjtünk harmadik felektől, például a LinkedIn, Indeed, Glassdoor, Jooble, Adzuna, Jobrapido, Careerjet, vacatures.nl oldalakon és munkaerő-közvetítő ügynökségeken keresztül.

A LeasePlan – az Ön jelentkezésével kapcsolatos háttérellenőrzési jelentések elkészítése céljából és az alkalmazandó jogszabályok által megengedettek szerint – más forrásokból is szerez információkat Önről, ilyenek például:

HOGYAN HASZNÁLJUK FEL AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?

Az alábbiak közül egy vagy több okból gyűjtjük és kezeljük az Önre vonatkozó információkat:

a) mivel ezekre az információkra szükség van ahhoz, hogy az Ön kérésére a munkaviszony vagy szakmai gyakorlat megkezdése előtt eljárjunk;

b) mivel ezek az információk különösen fontosak számunkra, és a jogszabályok alapján konkrét jogos érdekünk fűződik azok kezeléséhez;

c) jogi kötelezettség teljesítése érdekében;

d) mivel Ön önként adja meg ezeket az információkat, és hozzájárul az általunk történő kezelésükhöz;

Amennyiben az adatgyűjtés vagy -kezelés az Ön hozzájárulásán alapul, az alkalmazandó jogszabályok által megengedett mértékben bármikor megtagadhatja vagy visszavonhatja a hozzájárulását, anélkül, hogy ez az Ön jelentkezésére nézve következményekkel járna. A hozzájárulás visszavonása nem érinti az e hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Az Ön által a Karrieroldalon megadott információkat a LeasePlan – az alkalmazandó jogszabályok által megengedettek szerint – globális munkaerő-felvételi, -kezelési és -tervezési célokból használja fel:

Az Ön jelentkezésének feldolgozása céljából. Ezeket a tevékenységeket az Önnel való leendő szerződéses jogviszonyunk lebonyolítása céljából végezzük, amennyiben ehhez jogos érdekünk fűződik;

A munkához szükséges képességeinek és képesítéseinek felmérése céljából. Ezeket a tevékenységeket az Önnel való leendő szerződéses jogviszonyunk lebonyolítása céljából végezzük, amennyiben ehhez jogos érdekünk fűződik;

•** Referencia-ellenőrzések végzése céljából**. Bizonyos meghirdetett állásokhoz konkrét referenciák benyújtása szükséges, amelyeket az adott állásajánlat leírása tartalmaz. Ilyen esetben az információkat referencia-ellenőrzés céljából használjuk fel. Ezeket a tevékenységeket jogi kötelezettség teljesítése érdekében végezzük, vagy ha ehhez jogos érdekünk fűződik;

Az Önnel való kommunikáció céljából. Kommunikálunk Önnel a jelentkezésével kapcsolatban, és tájékoztatást küldünk Önnek a Karrieroldalról, valamint a feltételeink és szabályzataink változásairól. Ezeket a tevékenységeket az Önnel való leendő szerződéses jogviszonyunk lebonyolítása céljából végezzük;

Az alkalmazandó jogszabályok vagy előírások betartása vagy betartásának ellenőrzése céljából. Ezeket a tevékenységeket jogi kötelezettség teljesítése érdekében végezzük, vagy ha ehhez jogos érdekünk fűződik. Felhívjuk figyelmét, hogy a jogszabályok betartása körébe tartozhatnak az Ön lakóhelye szerinti országon kívüli jogszabályok is.

Foglalkoztatás előtti háttérellenőrzés elvégzése céljából. Bizonyos meghirdetett állások betöltése előtt háttérellenőrzésre van szükség, amelyet az adott állásajánlat leírása tartalmaz. Ilyen esetben a háttérellenőrzés elvégzése céljából használunk fel információkat, amennyiben pozíciót ajánlunk Önnek. Ezeket a tevékenységeket jogi kötelezettség teljesítése érdekében végezzük, vagy ha ehhez jogos érdekünk fűződik; és

Jogszerű üzleti célok. Amennyiben ehhez jogos üzleti érdekünk fűződik; például a LeasePlan ügyviteli céljaiból, belső összevont vezetőségi jelentések céljából, belső képzések céljából.

Az Ön hozzájárulásával, de csak olyan célból, melynél önkéntesen megadható információkat kérünk Öntől, például hozzájárulást a sokszínűséggel kapcsolatos információk feldolgozásához a felvételi eljárásunk során biztosított esélyegyenlőség ellenőrzése céljából, vagy ahhoz, hogy jövőbeli mérlegelés céljából tároljuk az Ön önéletrajzát a nemzetközi pályázói adatbázisunkban.

Ha felvesszük Önt, akkor a jelentkezése kapcsán gyűjtött Személyes adatok bekerülhetnek a humánerőforrás-rendszerünkbe, és felhasználhatók az új belépőkkel kapcsolatos ügymenet lebonyolítására; minden ilyen információ bekerülhet az Ön munkavállalói dossziéjába, és felhasználható egyéb, a foglalkoztatással kapcsolatos célokra. A Személyes adatok megadása a Karrieroldalon keresztül önkéntes. Ha azonban nem szolgáltat elegendő információt, előfordulhat, hogy a LeasePlan nem tudja elbírálni az Ön álláspályázatát, vagy ha felvesszük, az Ön későbbi előléptetését vagy áthelyezését.

KI FÉRHET HOZZÁ AZ ÖN ADATAIHOZ?

A Személyes adatokhoz való hozzáférést azokra a munkatársakra korlátozzuk, akiknek a jelen Nyilatkozatban foglalt célok érdekében üzleti szempontból szükséges ismerniük az információkat, ideértve a munkaerő-felvételi, humánerőforrás- és informatikai osztályok munkatársait, valamint az Ön állásinterjúztatásáért és/vagy az Ön által megpályázott pozícióért felelős osztály munkatársait.

A LeasePlan a Személyes adatokat harmadik félnek minősülő szolgáltatókkal is megosztja, hogy elősegítse az általuk számunkra nyújtott szolgáltatásokat, beleértve a Karrieroldal tárhelyszolgáltatását és üzemeltetését, a munkaerő-felvétel támogatását és a háttérellenőrzések feldolgozását.

MIÉRT TOVÁBBÍTHATÓK SZEMÉLYES ADATOK HARMADIK ORSZÁGOKBA?

A LeasePlan egy globális szolgáltató, amelynek világszerte vannak ügyfelei és telephelyei. Az Ön jelentkezése kapcsán kezelt Személyes adatok továbbításra kerülhetnek az Ön lakóhelye szerinti országtól eltérő országokban működő LeasePlan szervezetek és szolgáltatóink részére. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy az egész LeasePlan hálózaton belül mérlegeljük az Ön jelentkezését a meghirdetett állásajánlatokra. Egyes országok az uniós normák értelmében megfelelő szintű védelmet biztosítanak az Ön Személyes adatai számára. A „megfelelő országok” felsorolását itt találja. A LeasePlan a Személyes adatok más országokba történő továbbítására vonatkozóan megfelelő intézkedéseket, például kötelező erejű vállalati szabályokat vezetett be az Ön Személyes adatainak védelme érdekében. Ezen intézkedések másolatát megkaphatja, ha kapcsolatba lép velünk az alábbi „Hogyan veheti fel a kapcsolatot velünk vagy tehet panaszt?” részben megadott címen vagy ezen a linken keresztül: https://www.leaseplan.com/hu-hu/kapcsolat/

KIKNEK ADJUK ÁT AZ ÖN ADATAIT?

Továbbá szükség szerint, a megfelelő mértékben felhasználhatjuk és közölhetjük személyes adatait különösen akkor, amikor erre vonatkozóan jogi kötelezettségünk áll fenn vagy jogos érdekünk fűződik hozzá:

• A közigazgatási és állami hatóságok megkereséseinek teljesítése érdekében.

• A rendészeti hatóságokkal való együttműködés érdekében.

• Szerződéses feltételeink érvényesítése érdekében; és

• Jogaink, adataink, biztonságunk vagy vagyonunk és/vagy a kapcsolt vállalkozásaink, az Ön vagy mások jogainak, adatainak, biztonságának vagy vagyonának védelme érdekében.

MEDDIG ŐRIZZÜK MEG AZ ÖN ADATAIT?

Az állásra jelentkező jelöltek Személyes adatait legfeljebb egy évig, vagy az alkalmazandó jogszabályok által előírt ennél rövidebb ideig őrizzük meg (kivéve az Egyesült Államokban). Ha az alkalmazandó jogszabályok előírják, a LeasePlan az Ön hozzájárulását kéri Személyes adatainak a fenti megőrzési időszakok alatt történő tárolásához. A megőrzési időszakok elteltével a LeasePlan törli az Ön Személyes adatait. Az Egyesült Államok jogszabályai előírják a LeasePlan számára, hogy az Egyesült Államokon belüli állásokra jelentkező jelöltek Személyes adatait két évig megőrizze.

HOGYAN BIZTOSÍTJUK AZ ÖN ADATAINAK BIZTONSÁGÁT?

Észszerű szervezési, műszaki és adminisztratív intézkedésekkel törekszünk a személyes adatok védelmére a szervezetünkön belül. Sajnos azonban egyetlen adatátviteli vagy -tároló rendszer biztonsága sem garantálható 100%-osan. Amennyiben úgy véli, hogy az Önnel való kapcsolattartásunk többé nem biztonságos, azonnal értesítsen bennünket az alábbi „Elérhetőségünk” részben foglaltak szerint.

A LeasePlan – a helyi jogszabályok által megengedett mértékben – kizárja a saját, valamint kapcsolt vállalkozásai és vállalkozói felelősségét az Ön jelentkezése kapcsán általunk gyűjtött olyan Személyes adatok tekintetében, amelyek elvesznek, amelyekkel visszaélnek, amelyekhez jogellenesen hozzáférnek, amelyek nyilvánosságra, megváltoztatásra vagy megsemmisítésre kerülnek, vagy nem kerülnek időben eljuttatásra a Karrieroldalunkra.

EZ A NYILATKOZAT HARMADIK FELEK WEBOLDALAIRA IS VONATKOZIK?

Ez a Nyilatkozat nem vonatkozik és a mi felelősségünk nem terjed ki harmadik felek – köztük a Karrieroldalon hivatkozott weboldalakat vagy szolgáltatásokat üzemeltető harmadik felek – adatvédelmi, információs vagy egyéb gyakorlataira. Valamely linknek a Karrieroldalon való feltüntetése nem jelenti a hivatkozott oldal vagy szolgáltatás LeasePlan vagy kapcsolt vállalkozásaink általi jóváhagyását.

MIT TEHET, HA MÁR ELHELYEZKEDETT A LEASEPLANNÉL?

Ha jelenleg a LeasePlannél vagy valamelyik kapcsolt vállalkozásunknál dolgozik, a Karrieroldalon keresztül jelentkezhet a LeasePlanen belül egy másik pozícióra. Ha elfogadja a másik pozíciót, változhatnak a juttatási csomagjai és a humánpolitikai irányelvek. Kérjük, egyeztessen az új pozíció betöltéséért felelős HR menedzserrel a jelentkezési jogosultsággal, a juttatási csomagokkal és az adott pozícióra vonatkozó HR irányelvekkel kapcsolatban. A Karrieroldalt nem szánjuk olyan személy vagy szervezet számára történő terjesztésre vagy általi használatra, aki vagy amely olyan joghatóság alá tartozik vagy olyan országban tartózkodik vagy található, ahol az ilyen terjesztés vagy használat ellentétes lenne a helyi jogszabályokkal vagy előírásokkal.

A JELEN NYILATKOZAT MÓDOSÍTÁSA

Fenntartjuk a jogot, hogy a jelen Nyilatkozatot bármikor módosítsuk a LeasePlan, a Karrieroldal jövőbeli fejlesztései, illetve az iparági vagy a jogi környezet változásai miatt. A jelen Nyilatkozat elején az „Utolsó frissítés dátuma” részben látható, hogy mikor került sor a Nyilatkozat legutóbbi felülvizsgálatára. Bármely módosítás akkor lép hatályba, amikor a módosított Nyilatkozatot a Karrieroldalon közzétesszük.

HOGYAN VEHETI FEL A KAPCSOLATOT VELÜNK VAGY TEHET PANASZT?

Ha kérdése, kérése vagy panasza van, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a kapcsolat oldalon keresztül.

Mivel az e-mailen keresztül történő kommunikáció nem mindig biztonságos, kérjük, ne közöljön érzékeny adatokat a nekünk küldött e-mailekben.

HOGYAN GYAKOROLHATOM A RÁM VONATKOZÓ ADATOK FRISSÍTÉSÉRE VAGY HELYESBÍTÉSÉRE VONATKOZÓ JOGAIMAT, ILLETVE HOGYAN TILTAKOZHATOK EZEN ADATOK FELHASZNÁLÁSA ELLEN?

Ha regisztrál a Karrieroldalon, akkor a Karrieroldalra való bejelentkezéssel és fiókadatai frissítésével megtekintheti, felülvizsgálhatja és módosíthatja az ott tárolt Személyes adatait. A frissített profil lesz az alapértelmezett, amikor legközelebb online, a fiókja használatával állásra jelentkezik. Ha módosítani szeretné azokat a Személyes adatokat, amelyeket már megadott egy adott pozícióra való jelentkezés céljából, kérjük, frissítse profilját, és küldje be újra jelentkezését az adott pozícióra. Javasoljuk, hogy haladéktalanul frissítse Személyes adatait, ha azok megváltoznak vagy pontatlanok.

Amennyiben az alkalmazandó jogszabályok lehetővé teszik, Ön kérheti a Személyes adataiba való betekintést vagy azok másolatát, helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását (adott esetben), tiltakozhat azok kezelése ellen, vagy kérheti Személyes adatainak hordozhatóságát. Kérjük, kérelmét a „Hogyan veheti fel a kapcsolatot velünk vagy tehet panaszt?” részben alább leírtak szerint nyújtsa be. Felhívjuk figyelmét, hogy (többek között) a Karrieroldalon keresztül indított jelentkezési folyamat miatt előfordulhat, hogy nem leszünk kötelesek teljesíteni (vagy teljes mértékben teljesíteni) az Ön kérését. Ilyen esetben írásban tájékoztatjuk Önt arról, hogy miért nem tudunk eleget tenni a kérésének. Kérjük, hogy kérésében egyértelműen jelölje meg, hogy mely Személyes adatokba szeretne betekinteni, illetve melyeket szeretné megváltoztatni vagy törölni, illetve tájékoztasson minket arról, hogy milyen korlátozásokat szeretne bevezetni Személyes adatainak felhasználására vonatkozóan.

Az Ön védelme érdekében kizárólag a kérése elküldéséhez használt e-mail címmel kapcsolatos adatokat érintő kéréseket teljesítjük, és előfordulhat, hogy a kérés teljesítése előtt ellenőriznünk kell a személyazonosságát. Felhívjuk figyelmét, hogy bizonyos Személyes adatok az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok vagy más jogszabályok és előírások értelmében kivételt képezhetnek az ilyen kérések alól.

Önnek lehetősége van arra is, hogy:

• felvegye velünk a kapcsolatot a corp-hr.services@leaseplan.com e-mail-címen, ha bármilyen kérdése van a jelen Nyilatkozattal kapcsolatban.

• felvegye a kapcsolatot a csoport adatvédelmi tisztviselőjével és a különböző tagvállalatok adatvédelmi tisztviselőivel a helyi weboldalakon keresztül.

• panaszt nyújtson be az Ön országának vagy régiójának adatvédelmi hatóságánál, vagy az állítólagos visszaélés helye szerinti adatvédelmi hatóságnál

ELISMERVÉNY

Elismerem, hogy átvettem, elolvastam és megértettem a jelen Nyilatkozatot.