LEASEPLAN OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KURUMSAL KİMLİK VE İLETİŞİM FAALİYETLERİ KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

1.Veri Sorumlusu

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 488607-0 sicil numarası ile kayıtlı ve şirket merkezi Ofispark Merkez Mah. Bağlar Cad. No: 14 C Blok K: 5 Kağıthane / İstanbul adresinde bulunan Leaseplan Otomotiv Servis ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hükümleri kapsamında ve işbu Kurumsal Kimlik ve İletişim Faaliyetleri Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesine Yönelik Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) çerçevesinde işlenmektedir.

Şirketimiz, gizliliğinizin ve kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin endişelerinize saygı duymaktadır. Bu kapsamda Şirketimiz, kişisel verilerinizi KVKK başta olmak üzere kişisel verilerin korunmasına ilişkin tüm mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlemekte, verilerinizin güvenli şekilde barındırılmasını sağlamakta ve olası hukuka aykırı erişimlere karşı gerekli tüm güvenlik tedbirlerini almaktadır. İşbu Aydınlatma Metni ile fiziki veya dijital mecralarda Şirketimizin düzenlemiş olduğu, Şirketimiz adına düzenlenen veya Şirketimizin dahil olduğu her türlü ürün ve/veya hizmet tanıtımı, mağaza/showroom/bayi/acente açılışı, sosyal sorumluluk projesi, toplantı, eğitim, organizasyon, lansman, çekiliş ve sair etkinlikler ile tarafınıza yönelik içerik (örn. röportaj, video ve fotoğraflar) oluşturulması ve Şirket kurumsal kimliğinin, ürünlerinin ve/veya hizmetlerinin değerinin ve bilinirliğinin arttırılmasına yönelik olarak elektronik veya fiziki platformlarda içerik oluşturulması ve/veya paylaşımının gerçekleştirilmesi (“Kurumsal İletişim Faaliyetleri”) çerçevesinde toplanan kişisel verilerinizin hangi kapsamda işlendiği açıklanmaktadır.

  • 1.

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla, fiziki ve/veya elektronik ortamlardan Kurumsal İletişim Faaliyetleri kapsamında kamera, fotoğraf makinesi ve sair yazılı, işitsel ve görsel kayıt cihazları, sosyal medya platformları, matbu form, SMS, e-posta, telefon, faks, posta / kargo ile bunlara ileride eklenebilecek sair yöntemler (kanallar) vasıtasıyla KVKK’nın 5’inci maddesinde düzenlenen ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ile bulunması halinde açık rıza kişisel veri işleme şartları (hukuki sebepleri) kapsamında toplanmaktadır.

3.İşlenen Kişisel Veri Kategorileriniz ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde Kurumsal İletişim Faaliyetleri kapsamında Şirketimizin, Şirketimiz ve Şirketimiz ürünlerinin / hizmetlerinin tanıtımının yapılmasına ve Şirketimizin marka tanınırlığının / bilinirliğinin arttırılmasına yönelik hazırlanacak video/fotoğraf çekimleri ile röportajlar ve diğer Kurumsal İletişim Faaliyetleri ile ilgili yapılacak duyurular, haberler, etkinlikler ve sair tanıtımlar ile fiziki veya elektronik iletişimler çerçevesinde işlenen kişisel veri kategorileriniz ile söz konusu kişisel verilerinizin işlenme amaçları aşağıda detaylı şekilde açıklanmaktadır.

3.İşlenen Kişisel Veri Kategorileriniz ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları  

KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde Kurumsal İletişim Faaliyetleri kapsamında Şirketimizin, Şirketimiz ve Şirketimiz ürünlerinin / hizmetlerinin tanıtımının yapılmasına ve Şirketimizin marka tanınırlığının / bilinirliğinin arttırılmasına yönelik hazırlanacak video/fotoğraf çekimleri ile röportajlar ve diğer Kurumsal İletişim Faaliyetleri ile ilgili yapılacak duyurular, haberler, etkinlikler ve sair tanıtımlar ile fiziki veya elektronik iletişimler çerçevesinde işlenen kişisel veri kategorileriniz ile söz konusu kişisel verilerinizin işlenme amaçları aşağıda detaylı şekilde açıklanmaktadır.

<o:p></o:p>

**Kişisel Veri Kategorisi: Kimlik Verisi

Kişisel Veri İşleme Amaçları**

**Kişisel Veri Kategorisi: Görsel ve İşitsel Veri

Kişisel Veri İşleme Amaçları**

**Kişisel Veri Kategorisi: İletişim Verisi

Kişisel Veri İşleme Amaçları**

**Kişisel Veri Kategorisi: Müşteri İşlem Verisi

Kişisel Veri İşleme Amaçları**

4.Kişisel Verilerinizin Yurt İçinde ve/veya Yurt Dışında Yerleşik Üçüncü Kişilere Aktarılması

Şirketimiz bünyesinde kişisel verilerinize, yalnızca yukarıda detaylarına yer verilen amaçlar bakımından sınırlı yetki erişimine sahip çalışanlarımız tarafından kendi görevlerini yerine getirmek amacıyla gerekli ölçüde erişilebilmektedir.

Öte yandan toplanan kişisel verileriniz, KVKK’nın 8’inci ve 9’uncu maddeleri uyarınca veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması ile bulunması halinde açık rıza kişisel veri işleme şartları (hukuki sebepleri) kapsamında:

•Şirket faaliyetlerinin yürütülmesi bakımından ürün ve/veya hizmet temin edilmesi amacı başta olmak üzere yukarıda her bir veri kategorisi için ilgili kategoride belirlenen amaçlarla yurt içinde ve/veya yurt dışında yerleşik tedarikçilerimize, (örn. sosyal medya ajansları, konaklama, seyahat ve sair hizmet sunan acenteler, basım hizmeti alınan matbaalar ile bilişim teknolojileri ve veri barındırma hizmet sağlayıcıları), yine aynı amaçlarla şirketin grup şirketlerine,

4.Kişisel Verilerinizin Yurt İçinde ve/veya Yurt Dışında Yerleşik Üçüncü Kişilere Aktarılması

Şirketimiz bünyesinde kişisel verilerinize, yalnızca yukarıda detaylarına yer verilen amaçlar bakımından sınırlı yetki erişimine sahip çalışanlarımız tarafından kendi görevlerini yerine getirmek amacıyla gerekli ölçüde erişilebilmektedir.

Öte yandan toplanan kişisel verileriniz, KVKK’nın 8’inci ve 9’uncu maddeleri uyarınca veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması ile bulunması halinde açık rıza kişisel veri işleme şartları (hukuki sebepleri) kapsamında:

aktarılabilecektir.

5.Kişisel Verilerinizin İşlenme Süresi

Şirket faaliyetlerimiz sırasında elde edilen kişisel verileriniz, başta Anayasa olmak üzere KVKK, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde hazırlanan Şirketimizin saklama ve imhaya ilişkin politika ve prosedürlerinde belirtilen genel prensipler ve düzenlemelere uygun şekilde saklanmakta ve imha edilmektedir.

Bu kapsamda kişisel verileriniz, KVKK’nın 5’inci maddesinde yer alan kişisel veri işleme şartlarının tamamının ortadan kalkması halinde ilk imha periyodunda imha edilecektir. Kişisel verilerinizin imha edilmesine ilişkin talepleriniz bakımından, işbu Aydınlatma Metni’nin 6’ncı bölümünü incelemenizi rica ederiz.