Privacyverklaring voor sollicitanten

Laatst bijgewerkt: 30 mei 2022 Deze privacyverklaring voor sollicitanten ("Verklaring") beschrijft onze werkwijzen met betrekking tot alle persoonlijke informatie (Persoonsgegevens) die we via de Carrière-sectie van de websites van alle entiteiten van LeasePlan en offline verzamelen in verband met je sollicitatie naar een baan of stage bij LeasePlan Corporation NV of een van zijn groepsondernemingen waaronder LeasePlan België (hierna samen LeasePlan genoemd).

We wijzen erop dat deze Carrière-site niet bedoeld is voor minderjarige personen jonger dan 16 jaar.

Op andere plaatsen op de websites van LeasePlan en zijn groepsondernemingen doorgegeven Persoonsgegevens zullen worden gebruikt volgens onze algemene online Privacyverklaring.

Onderwerpen

Welke persoonsgegevens verzamelen wij? We verzamelen informatie die je hebt gegeven bij je sollicitatie, waaronder: - Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en andere contactgegevens; - Status werkvergunning; - CV, resumé, begeleidende brief, eerdere werkervaring, veiligheidsinformatie en bevestiging dat er bij aanvang van het dienstverband een certificaat van goed gedrag was afgegeven; - Vaardigheden; - Professionele en andere werkgerelateerde licenties, vergunningen en diploma's die jij bezit; - Informatie over referenties; en - alle andere informatie die jij aan ons verschaft (bijv. werkvoorkeuren, bereidheid tot verhuizen, huidig salaris, gewenst salaris, onderscheidingen of professionele lidmaatschappen). LeasePlan is een werkgever die gelooft in gelijke kansen voor iedereen, hetgeen betekent dat we gelijke behandeling bieden aan alle sollicitanten. In bepaalde gevallen en in bepaalde LeasePlan landen moeten we vragen stellen over ras/etnische afkomst, geslacht en handicap van onze sollicitanten om de gelijke kansen in ons wervingsproces te kunnen bewaken. Indien dit niet wettelijk verplicht is, zullen wij je ook vragen om deze informatie voor dezelfde doeleinden te verstrekken, hetgeen je op vrijwillige basis kunt doen. De desbetreffende vacature zal aangeven of de informatie verplicht of vrijwillig is. In het andere geval vragen we je te vermijden dat je informatie doorgeeft die gevoelig kan zijn volgens de wet, behalve wanneer die informatie wettelijk verplicht is. Gevoelige informatie omvat ras, religie, etniciteit, nationaliteit of nationale afkomst, leeftijd, genderidentiteit, seksuele activiteiten of voorkeur, burgerlijke staat, medische of gezondheidsinformatie (inclusief handicapstatus), genetische of biometrische informatie, biometrische modellen, politieke of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een politieke partij of vakbond, veteranenstatus, informatie voor antecedentenonderzoek, juridische gegevens zoals strafregisters of informatie over andere gerechtelijke of administratieve procedures. Alle informatie die je op de Carrière-site doorgeeft moet waar, volledig en niet-misleidend zijn. Het verstrekken van onjuiste, onvolledige of misleidende informatie kan leiden tot een afwijzing van je sollicitatie tijdens de sollicitatieprocedure of tot disciplinaire maatregelen, waaronder onmiddellijke beëindiging van het dienstverband. Bovendien is het je verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de informatie die jij indient, geen inbreuk maakt op de rechten van derden. Als jij ons Persoonsgegevens van een referentie of een ander individu geeft als onderdeel van je sollicitatie, is het jouw verantwoordelijkheid om toestemming van die persoon te verkrijgen voordat je de informatie aan ons geeft.Hoe verzamelen we je persoonsgegevens? Wij en onze dienstverleners verzamelen Persoonsgegevens op een aantal manieren, waaronder: **-Via de Carrière-site** Wij verzamelen Persoonsgegevens via de Carrière-site, bijvoorbeeld wanneer jij je cv indient of op een baan solliciteert. -**Offline **Wij verzamelen Persoonsgegevens van jou offline, bijvoorbeeld wanneer jij per post je cv aan ons opstuurt of per telefoon persoonlijke gegevens verstrekt. **-Uit andere bronnen** We verzamelen Persoonsgegevens via derden, zoals LinkedIn, Indeed, Glassdoor, Jooble, Adzuna, Jobrapido, Careerjet en via wervings- en selectiebureaus. Voor rapportages over antecentenonderzoek in verband met je sollicitatie en zoals toegestaan door de wet verkrijgt LeasePlan informatie over jou uit andere bronnen, waaronder: - je referenties - eerdere werkgevers; en - instituten waar jij een opleiding hebt gevolgd. Via cookies en andere trackingtechnologieën Op de Carrière-site gebruiken wij en onze dienstverleners "cookies” en andere technologieën.Hoe gebruiken we je persoonsgegevens? We verzamelen en verwerken informatie over jou: a) omdat deze informatie vereist is om te reageren op jouw verzoek voordat je aan een dienstverband of stage begint; b) omdat deze informatie voor ons van bijzonder belang is en we een volgens de wet een specifiek gerechtvaardigd belang hebben om deze te verwerken; c) om aan een wettelijke verplichting te voldoen; d) omdat je deze informatie en je toestemming om hem te verwerken vrijwillig hebt gegeven Waar het verzamelen of verwerken op basis van je toestemming gebeurt, staat het je vrij je toestemming altijd weer in te rekken, zonder gevolgen voor je sollicitatie, voor zover als toegestaan door de wet. Het intrekken van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming voordat die werd ingetrokken. De informatie die je op de Carrière-site invult, wordt gebruikt voor de wereldwijde personeelwervings-, management- en planningsdoeleinden van LeasePlan, zoals toegestaan door de wet: - **Om je sollicitatie te verwerken**. We zullen deze activiteiten uitvoeren om onze toekomstige contractuele relatie met je te beheren, waar we een gerechtvaardigd belang bij hebben om dit te doen; - **Om je capaciteiten en kwalificaties voor een functie te beoordelen**. We zullen deze activiteiten uitvoeren om onze toekomstige contractuele relatie met je te beheren, waar we een gerechtvaardigd belang bij hebben om dit te doen; - **Om referentiecontroles te kunnen uitvoeren**. Bepaalde vacatures vereisen het verstrekken van specifieke referenties, die in de relevante vacaturebeschrijving zal worden vermeld. In dat geval gebruiken we informatie om referentiecontroles uit te voeren. We zullen deze activiteiten uitvoeren om aan een wettelijke verplichting te voldoen of als we een gerechtvaardigd belang hebben om dit te doen; - **Om met je te communiceren**. We zullen met je communiceren over je sollicitatie, en om je informatie over de Carrière-site te sturen en over wijzigingen van onze voorwaarden en beleid. We zullen deze activiteiten uitvoeren om onze toekomstige contractuele relatie met jou te beheren; - **Om het toepasselijk recht na te leven of de naleving ervan te bewaken**. We zullen deze activiteiten uitvoeren om aan een wettelijke verplichting te voldoen of als we een gerechtvaardigd belang hebben om dit te doen. Wij wijzen je erop dat deze wetten ook wetten buiten het land waar jij woont kunnen zijn; - **Voor het uitvoeren van antecedentenonderzoek voor indiensttreding**. Bepaalde vacatures vereisen vóór indiensttreding een antecedentenonderzoek, wat in de relevante vacaturebeschrijving zal worden vermeld. In dat geval gebruiken we informatie om antecedentenonderzoek te doen als we je een functie aanbieden. We voeren deze activiteiten uit om aan een wettelijke verplichting te voldoen of als we een gerechtvaardigd belang hebben om dit te doen; en - **Gerechtvaardigde zakelijke doelen**. Als we een gerechtvaardigd zakelijk belang hebben om dat te doen, bijvoorbeeld voor LeasePlans administratieve doeleinden, intern opgestelde managementrapportage, interne training. - **Met je toestemming**, maar alleen voor doeleinden waar we om informatie verzoeken die jij op vrijwillige basis kunt geven, zoals toestemming voor het verwerken van diversiteitsinformatie voor het bewaken van gelijke behandeling tijdens ons wervingsproces of om je cv in onze Internationale database met kandidaten op te slaan voor toekomstige overweging. Als we je aannemen, kunnen Persoonsgegevens die we bij je sollicitatie verzamelen in ons personeelsbestand worden opgenomen en voor het afhandelen van de procedure voor nieuwe werknemers worden gebruikt; al dergelijke informatie kan in je personeelsdossier worden opgenomen en voor andere personeelsgerelateerde doelen worden gebruikt. Het verschaffen van Persoonsgegevens via de Carrière-site is vrijwillig. Als je echter niet voldoende informatie verschaft, kan LeasePlan je sollicitatie mogelijk niet overwegen inclusief, als je aangenomen bent, je daaropvolgende promotie, transfer of overplaatsing.Wie heeft er toegang tot je gegevens? We beperken de toegang tot Persoonsgegevens tot werknemers die deze informatie om zakelijke redenen moeten kennen voor de in deze Verklaring beschreven doeleinden, inclusief medewerkers van afdelingen voor werving, personeelszaken en informatietechnologie, en op de afdeling die verantwoordelijk is voor je sollicitatiegesprek en/of voor de functie waarnaar je solliciteert. LeasePlan deelt Persoonsgegevens ook met onze externe dienstverleners om de diensten die zij aan ons verlenen te faciliteren, zoals het hosten en beheren van de Carrière-site, wervingsassistentie en uitvoeren van antecedentenonderzoek.Waarom persoonsgegevens naar derde landen mogen worden overgedragen LeasePlan is een wereldwijde dienstverlener die overal ter wereld klanten en vestigingen heeft. De Persoonsgegevens die we voor je sollicitatie gebruiken mogen worden overgedragen aan LeasePlan-organisaties en onze dienstverleners in andere landen dan het land waar jij woont. Zo kunnen we voor jou vacatures binnen geheel LeasePlan overwegen. Bepaalde landen bieden volgens de EU-normen een toereikend beschermingsniveau voor je Persoonsgegevens. [Hier vind je een lijst](targetBlank:https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en) van ‘landen met passend beschermingsniveau’. Voor het overdragen van Persoonsgegevens aan andere landen heeft LeasePlan afdoende maatregelen voor het beschermen van je Persoonsgegevens getroffen, zoals bindende bedrijfsvoorschriften (Binding Corporate Rules). Je kunt een kopie van deze maatregelen aanvragen door contact met ons op te nemen via het adres in onderstaande sectie ‘Hoe kun je contact met ons opnemen of een klacht indienen? of door het volgen van [deze link](targetBlank:https://privacyportal-eu.onetrust.com/webform/396c853c-7bbe-43bb-9c80-0001fd327955/6d151223-7e67-4b34-a01d-4d488431e5d9).Aan wie we je gegevens bekendmaken Ook gebruiken en delen we je Persoonsgegevens zoals vereist of passend, met name wanneer wij een wettelijke verplichting of gerechtvaardigd belang hebben: - Om aan verzoeken van overheids- en/of regeringsinstanties te voldoen *Dit kunnen ook instanties buiten het land waarin jij woont zijn.* - Om met politie en justitie samen te werken. *Wanneer we bijvoorbeeld verzoeken en opdrachten van wetshandhavingsinstanties ontvangen.* - Om onze voorwaarden af te dwingen; en - Om onze rechten, privacy, veiligheid of eigendommen te beschermen, en/of die van onze dochtermaatschappijen, van jou of van anderen. Hoe lang zullen we je gegevens bewaren? Persoonsgegevens van kandidaten die voor een baan solliciteren zullen niet langer dan voor de duur van een jaar worden bewaard als daarvoor toestemming is gegeven. De persoonsgegevens zullen voor een kortere periode worden bewaard als daarvoor geen toestemming is gegeven. Na de bewaartermijnen zal LeasePlan je Persoonsgegevens verwijderen. Hoe beschermen we je persoonsgegevens? We streven naar het gebruik van redelijke organisatorische, technische en administratieve maatregelen om Persoonsgegevens binnen onze organisatie te beschermen. Helaas bestaat er geen overdrachts- of opslagsysteem dat gegarandeerd 100% veilig is. Als je een reden hebt om te geloven dat je interactie met ons niet langer veilig is, meld dat dan direct aan ons door een e-mail te sturen naar [recruitment@leaseplan.com](targetSelf:mailto:recruitment@leaseplan.com). LeasePlan wijst hierbij, voor zover toegestaan door lokale wetgeving, alle aansprakelijkheid af voor zichzelf en zijn gelieerde ondernemingen en contractanten voor alle persoonlijke gegevens die we verzamelen in verband met je aanvraag en die verloren, verkeerd gebruikt, illegaal geopend, openbaar gemaakt, gewijzigd of vernietigd of niet tijdig aan onze Carrière-site zijn geleverd.Geldt deze verklaring ook voor websites van derden? Deze Verklaring geldt niet, en wij zijn niet verantwoordelijk voor, de privacy, informatie of andere praktijken van derden, met inbegrip van derde partijen die een website of dienst exploiteren waarnaar de Carrière-site linkt. Het opnemen van een link op de Carrière-site impliceert geen goedkeuring van de gelinkte site of dienst door LeasePlan of onze gelieerde ondernemingen.Wat als je al een functie bij LeasePlan hebt? Als je nu al bij LeasePlan werkt, kan je de Carrière-site gebruiken om op een andere baan bij LeasePlan te solliciteren. Als je een functie accepteert, kunnen je arbeidsvoorwaarden en personeelsbeleid veranderen. Vraag de HR-manager of je voor de nieuwe functie in aanmerking komt, of naar de arbeidsvoorwaarden en het personeelsbeleid voor die functie. De Carrière-site is niet bedoeld voor verspreiding aan of gebruik door personen of entiteiten in elk rechtsgebied of land waar een dergelijke verspreiding of gebruik in strijd zou zijn met lokale wet- of regelgeving.

Wijzigingen in deze Privacyverklaring

We behouden ons het recht voor om deze Verklaring te wijzigen om toekomstige ontwikkelingen van LeasePlan, de Carrière-site of veranderingen in de sector of juridische trends te verwerken. In de "Laatst bijgewerkte" legende bovenaan deze Verklaring kun je zien wanneer deze Verklaring voor het laatst is herzien. Wijzigingen in deze Verklaring worden van kracht wanneer we de herziene verklaring op de Carrière-site publiceren.

Hoe kan je contact met ons opnemen of een klacht indienen?

Aarzel niet om bij vragen, verzoeken of klachten contact met ons op te nemen via recruitment@leaseplan.com of via het Privacyrechten formulier. Omdat e-mailverkeer niet altijd veilig is, verzoeken we je in je e-mails aan ons geen gevoelige informatie op te nemen.

Hoe kan ik mijn rechten uitoefenen?

Hoe kan ik mijn rechten uitoefenen om de informatie over mij bij te werken of te corrigeren, of om bezwaar te maken tegen het gebruik van die informatie?

Wanneer je je op de Carrière-site registreert, kun je jouw Persoonsgegevens bekijken, herzien en wijzigen door op de Carrière-site in te loggen en je accountinformatie bij te werken. Het bijgewerkte profiel zal de volgende keer als standaard worden gebruikt als je via je account online op een baan solliciteert. Om de Persoonsgegevens die je al hebt ingevuld voor een specifieke functie te wijzigen, moet je je profiel bijwerken en je sollicitatie voor die functie opnieuw indienen. We adviseren je jouw Persoonsgegevens direct bij te werken als ze veranderen of onjuist zijn.

Je mag, indien toegestaan volgens de wet, toegang vragen tot of een kopie van je Persoonsgegevens, deze laten rectificeren, verwijderen of de verwerking ervan laten beperken (indien van toepassing), verzetten tegen de verwerking ervan of verzoeken om portabiliteit van je Persoonsgegevens. Stuur ons je verzoek door contact met ons op te nemen zoals op deze pagina beschreven. Houd er rekening mee dat als gevolg van (onder andere) de sollicitatieprocedure die je via de Carrièresite kunt inzetten, we mogelijk niet verplicht zijn om aan je verzoek te voldoen (of volledig te voldoen). In die gevallen zullen we je schriftelijk uitleggen waarom we daar niet aan kunnen voldoen.

Maak in je verzoek duidelijk welke Persoonsgegevens je precies wilt bekijken of wilt laten wijzigen of verwijderen, of laat ons anders weten welke beperkingen je van je Persoonsgegevens wilt uitoefenen.

Voor je veiligheid behandelen wij alleen aanvragen met betrekking tot de informatie die bij het specifieke e-mailadres hoort zoals jij dat in het contactformulier hebt opgegeven, en we kunnen je vragen om verificatie van je identiteit voordat wij aan je verzoek voldoen. We wijzen erop dat bepaalde Persoonsgegevens kunnen worden vrijgesteld van dergelijke verzoeken op grond van toepasselijke wetgeving voor gegevensbescherming of andere wetten en voorschriften.

Je kunt ook:

Bevestiging

Door het toesturen van mijn sollicitatie en cv aan LeasePlan bevestig ik, dat ik deze Verklaring heb gelezen en begrepen.