AssurMiFID gedragsregels

Wat is AssurMiFID?

MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) is een geheel van regels van Europees recht die bijdragen tot de harmonisering van de reglementering voor de transacties in financiële producten en de integratie van de financiële markten. De belangrijkste objectieven van MiFID zijn enerzijds het versterken van de concurrentie en de transparantie van de financiële markten, en anderzijds een betere bescherming van de consument. De Belgische wetgever heeft de richtlijn opgenomen in de wetgeving toepasselijk op de verzekeringen door de zogenoemde Twin Peaks II-wet van 30 juli 2013. Deze wetgeving resulteerde in de AssurMIFID regels.

We lijsten hieronder de belangrijkste regels op:

1.Algemene informatie over LeasePlan Algemene beschrijving van LeasePlan is hier terug te vinden.

De volgende LeasePlan maatschappijen zijn erkend door  het FSMA :

LeasePlan Fleet Management nv/sa : FSMA 107571A

LeasePlan Truck nv/sa : FSMA 39611A

LeasePlan Partnerships & Alliances nv/sa : FSMA  39612A

Om de belangen van haar cliënten optimaal te kunnen behartigen, koos LeasePlan ervoor om te opereren als niet-gebonden agent. Dat houdt in dat LeasePlan, als verzekeringstussenpersoon,  bevoegd is  verzekeringsproducten te verstrekken conform de ontvangen delegaties  van één of meerdere verzekeringsmaatschappijen in de onder punt 4  vermelde verzekeringstakken.

2. Algemene zorgplicht De zorgplicht houdt in dat de verzekeringstussenpersoon zich op een loyale, billijke en professionele wijze moet inspannen om de belangen van zijn cliënten optimaal te behartigen.

De richtlijnen van AssurMiFID hebben als doel een beter begrip te creëren  van de aard van het voorgestelde contract of dienst , alsook van de hieraan verbonden risico’s. Hierdoor kunnen de cliënten beslissen met volledig kennis van zaken.

Binnen LeasePlan zorgen we er voor dat de personen in contact met het publiek de nodige opleidngen krijgen zodat ze met voldoende technische kennis advies en gepersonaliseerde aanbevelingen kunnen geven. In het algemeen moet de verzekeringstussenpersoon ervoor zorgen dat het verzekeringscontract dat hij voorstelt aan alle vereisten en behoeften van zijn cliënten beantwoordt. 

3. Informatieverstrekking De informatieplicht houdt in dat LeasePlan verplicht is om aan haar cliënten informatie te verstrekken die duidelijk, correct, volledig, tijdig en niet-misleidend is.

Deze verplichtingen betreffen de dienstverlener zelf, de diensten die hij voorstelt en de verzekeringscontracten waarop de diensten betrekking hebben.

U kunt met LeasePlan hierover communiceren per e-mail, per brief, telefonisch of  via het contact formulier op  onze website Door de opgave van uw e-mailadres als communicatiemiddel aanvaardt u dat LeasePlan  alle brieven, informatie en documenten via elektronische weg aan u kan bezorgen of via haar website ter beschikking kan stellen. De informatieverstrekking en communicatie ten aanzien van u verloopt in de taal van uw keuze of in de taal die u hanteert bij uw communicatie met LeasePlan (Nederlands, Frans of Engels).

4. Aangeboden producten  LeasePlan bemiddelt met betrekking tot verzekeringsproducten die behoren tot de volgende verzekeringstakken:

  • Tak 10  B.A. motorrijtuigen: Elke aansprakelijkheid die het gevolg is van het gebruik van motorrijtuigen.
  • Tak 17  Verzekering  Rechtsbijstand
  • Tak  1 Ongevallenverzekering Bestuurder : Ongevallen behalve arbeidsongevallen: forfaitaire uitkeringen; schadeloosstellingen; combinaties daarvan; vervoerde personen
  • Tak 3. Voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel

5. Beleid op het gebied van belangenconflicten Belangenconflicten kunnen zich intern bij  Leaseplan voordoen, of tussen LeasePlan en haar externe   stakeholders ( klanten , leveranciers , andere LeasePlan entiteiten, …)  wanneer bijvoorbeeld:

  • LeasePlan vergoedingen of voordelen ontvangt van verzekeringsondernemingen;
  • LeasePlan  aan haar personeel variabele vergoedingen, incentives of verloning in functie van commerciële doelstellingen toekent;
  • ...

LeasePlan  heeft daarom een belangenconflictenbeleid opgesteld en de nodige procedures geïmplementeerd om uw belangen te vrijwaren

6. Vergoedingen Voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling kunnen wij  een vergoeding van een verzekeringsonderneming ontvangen.