Aankoopvoorwaarden voor Elektrische Laadpunten

Structuur en definities

1.1 Deze Aankoopvoorwaarden voor Elektrische Laadpunten zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten krachtens welke LeasePlan Elektrische Laadpunten verkoopt en levert aan de Klant.

1.2 In deze Aankoopvoorwaarden voor Elektrische Laadpunten heeft elke met een hoofdletter geschreven term de betekenis die eraan wordt toegekend in Aanhangsel 1 bij deze Aankoopvoorwaarden voor Elektrische Laadpunten.

1.3 Eventuele (algemene) voorwaarden en bepalingen van de Klant worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

Orderproces, levering en aanvaarding

2.1 De Klant kan LeasePlan om een offerte vragen voor de aankoop van een Elektrisch Laadpunt en aanverwante Diensten, zoals de oplaadkaart (telkens een Orderverzoek).

2.2 Een schriftelijke of elektronische bevestiging van de offerte door een gemachtigde vertegenwoordiger van de Klant zal als een Orderverzoek beschouwd worden. Pas na schriftelijke of elektronische aanvaarding van het Orderverzoek door LeasePlan zal het Orderverzoek een Order worden waaraan zowel de Klant als LeasePlan door gebonden zullen zijn.

2.3 Het Order zal een overeenkomst vormen. Het staat LeasePlan echter vrij om een apart bevestigingsdocument te genereren, dat het Order specificeert. In dat geval zal het bevestigingsdocument als overeenkomst beschouwd worden (telkens een Aankoopovereenkomst).

2.4 Onder bepaalde voorwaarden en mits betaling van de gerelateerde kosten kan LeasePlan de annulering van een Order door de Klant goedkeuren. Als de Klant LeasePlan vraagt om het Order te annuleren, dient LeasePlan een voorstel in bij de Klant waarin de voorwaarden en kosten voor de annulering van het Order uiteengezet worden. De annulering van het Order zal pas van kracht worden als de Klant en LeasePlan het voorstel schriftelijk aanvaard hebben.

2.5 LeasePlan kan de Klant of Bestuurder om relevante informatie vragen met betrekking tot en foto's van de plaats uploaden waar het Elektrisch Laadpunt geïnstalleerd zal worden.

2.6 Op basis van de informatie waarnaar wordt verwezen in artikel 2.5, geeft LeasePlan een indicatie van de totale installatiekosten van het Elektrische Laadpunt. Mocht de informatie onvoldoende blijken voor LeasePlan om een dergelijke prijsindicatie te kunnen bezorgen, kan het zijn dat LeasePlan of een derde partij namens LeasePlan de locatie in kwestie moet bezoeken voordat een indicatie gegeven kan worden. De daadwerkelijke installatiekosten (met inbegrip van de kosten van eventuele extra benodigde hardware) kunnen achteraf berekend worden en door LeasePlan op basis van de benodigde werkuren en het benodigde materiaal aan de Klant gefactureerd worden.

2.7 Elektrische Laadpunten zullen geleverd en geïnstalleerd worden door LeasePlan of een derde uit het netwerk van erkende partners van LeasePlan. Zodra een Elektrisch Laadpunt gereed is voor installatie zal LeasePlan of een dergelijke aangewezen partij de Klant hiervan op de hoogte brengen en een afspraak maken voor de installatie van het Elektrische Laadpunt.

2.8 Na installatie van een Elektrisch Laadpunt voert LeasePlan ter plaatse een acceptatietest uit. De partij die verantwoordelijk is voor de installatie van het Elektrische Laadpunt zal een melding ontvangen, zodra het Elektrische Laadpunt aangesloten en aanvaard werd door de backoffice van LeasePlan. De resultaten van de acceptatietest in situ zullen als doorslaggevend en onomstotelijk bewijs gelden dat de Klant een volledig functioneel Elektrisch Laadpunt heeft ontvangen in onbeschadigde staat in overeenstemming met de specificaties van het Order.

2.9 Alle eventuele extra kosten of uitgaven die het gevolg zouden zijn van handelingen of omissies van de Klant of Bestuurder en die de installatie van het Elektrische Laadpunt zouden vertragen of verhinderen, zullen voor rekening van de Klant zijn.

2.10 Vanaf het moment dat de acceptatietest waarnaar verwezen wordt in artikel 2.8 ter plaatse werd uitgevoerd, wordt het Elektrische Laadpunt overgedragen aan de Klant en is het Elektrische Laadpunt voor risico en rekening van de Klant.

2.11 Mocht de levering van het Elektrische Laadpunt vertraging oplopen, dan zal LeasePlan de Klant hier dienovereenkomstig van op de hoogte brengen. LeasePlan zal niet verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor een vertraagde of niet-levering van een Elektrisch Laadpunt, ongeacht de reden hiervoor.

2.12 Het staat LeasePlan verder tevens vrij om de levering en/of installatie van het Elektrische Laadpunt te annuleren als LeasePlan of de Klant de levering van het gerelateerde elektrische Voertuig zouden annuleren.

Gebruik van elektrisch laadpunt

3.1 De Klant zal erop toezien dat:

3.2 Eventuele wijzigingen, aanpassingen en/of toevoegingen aan een Elektrisch Laadpunt mogen alleen worden aangebracht met voorafgaande schriftelijke toestemming van LeasePlan.

3.3 De Klant zal erop toezien dat, voor zover vereist door de toepasselijke wetgeving, alle vergunningen, toelatingen of andere vereiste goedkeuringen verkregen werden voorafgaand aan de installatie van het Elektrische Laadpunt.

3.4 Als een Elektrisch Laadpunt niet gebruikt kan worden vanwege onderhoud, schade, reparatie, defecten, aansluitingsproblemen, storingen of een andere reden, dan zal dit geen invloed hebben op de verplichting van de Klant om eender welke gerelateerde kosten te betalen.

Service en onderhoud

Hotline 4.1 LeasePlan stelt een hotline voor technische diensten ter beschikking om oproepen te beantwoorden en incidenten op te lossen.

Monitoring 4.2 LeasePlan zal de Elektrische Laadpunten op afstand monitoren en onderhouden en kan contact opnemen met de Bestuurder en/of de Klant als er problemen gedetecteerd worden die actie vereisen van de Bestuurder of de Klant.

Onderhoud 4.3 LeasePlan zal het preventieve onderhoud uitvoeren aan het Elektrische Laadpunt dat voorgeschreven wordt volgens de nationale wetgeving en de eisen van de fabrikant, tenzij de Klant aangegeven heeft dat hij geen preventieve onderhoudsdiensten nodig heeft. De duur en de kosten van het preventieve onderhoud door LeasePlan zijn vastgelegd in de Aankoopovereenkomst. Daarnaast zal LeasePlan ook voor correctief onderhoud zorgen.

Algemeen 4.4 Kosten voor instandhouding en reparatie (zij het van schade of anderszins) van een Elektrisch Laadpunt en toebehoren alsook alle eventuele updates of toevoegingen die de Klant afzonderlijk zou aanschaffen of die de Klant zelf heeft geïnstalleerd, worden niet gedekt door het onderhoud.

4.5 LeasePlan zal het onderhoud met redelijke zorg en vakmanschap en conform de goede praktijken van de sector uitvoeren. Klant zal ervoor zorgen dat LeasePlan alle benodigde ondersteuning en toegang zal krijgen om het onderhoud uit te voeren

Aansprakelijkheid en schadeloosstelling

5.1 Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving is LeasePlan niet verantwoordelijk voor en noch aansprakelijk jegens de Klant voor eender welke schade veroorzaakt door (het gebruik van) de Elektrische Laadpunten. De uitsluiting van aansprakelijkheid omvat o.a. aansprakelijkheid voor claims, verliezen, schade, kosten of letsels (inclusief overlijden) van welke aard dan ook, direct of indirect, contractueel of niet-contractueel, in verband met:

(i) tekortkomingen, gebreken en/of defecten aan een Elektrisch Laadpunt; (ii) het gebruik van een Elektrisch Laadpunt door de Klant of een Bestuurder; (iii) gebrekkige handelingen van derden die reparaties, onderhoudstussenkomsten en andere aspecten van de Diensten uitvoeren; en (iv) inbreuken van de Klant of Bestuurder op de toepasselijke wetten en regelgeving.

5.2 De Klant zal LeasePlan vergoeden voor en vrijwaren tegen alle eventuele claims, verliezen, schade, kosten of letsels van een derde of een Bestuurder met betrekking tot de gebeurtenissen vermeld bij Clausule 5.1(ii) en 5.1(iv).

Prijs, facturering en betaling

6.1 De aankoopprijs voor het Elektrische Laadpunt wordt vermeld in de Aankoopovereenkomst.

6.2 De Klant zal de aankoopprijs vooraf volledig of in maandelijkse termijnen betalen als onderdeel van de Leasetermijnen, zoals aangegeven in de Aankoopovereenkomst. Alle details inzake facturering en betaling werden uiteengezet in de toepasselijke leasevoorwaarden.

Opzegging en opschorting

7.1 Onverminderd eventuele andere rechten die LeasePlan volgens enig toepasselijk recht desgevallend en met onmiddellijke ingang zou kunnen hebben, heeft LeasePlan het recht om (i) een Aankoopovereenkomst of alle Aankoopovereenkomsten met de Klant op te zeggen:

(i) in het geval van een Wezenlijke Inbreuk of een Wezenlijk Voorval; of (ii) als de Klant een vervallen factuur niet binnen 30 (dertig) dagen betaald heeft.

7.2 Behalve zoals specifiek bepaald werd in deze Aankoopvoorwaarden voor Elektrische Laadpunten of in de relevante overeenkomsten zoals deze van toepassing zijn tussen de Partijen, heeft geen van beide Partijen het recht om een Aankoopovereenkomst op te zeggen, op te schorten of te annuleren.

7.3 De opzegging van een Aankoopovereenkomst zal geen invloed hebben op de verplichting voor de Klant om eender welke (resterende delen) van de Leasetermijnen te betalen, die gefactureerd zullen blijven worden zoals overeengekomen door de Partijen.

7.4 Bij een laattijdige betaling van de facturen of een inbreuk van de Klant op een andere verplichting krachtens een Aankoopovereenkomst zal LeasePlan het recht hebben om de uitvoering ervan krachtens de respectieve Aankoopovereenkomst uit te stellen en kan LeasePlan het/de Elektrische Laadpunt(en) en de Oplaadkaart(en) vanop afstand uitschakelen.

Overdracht

De rechten die op grond van een Aankoopovereenkomst aan de Klant zijn verleend, zijn persoonlijk en kunnen niet overgedragen worden aan een derde partij zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van LeasePlan. Zonder deze goedkeuring zal een dergelijke overdracht nietig zijn en geen enkel effect sorteren. LeasePlan kan haar juridische relatie met de Klant op grond van een Aankoopovereenkomst aan een van haar gelieerde ondernemingen of in de context van een Gestructureerde Financieringstransactie overdragen aan een of meerdere derden, door middel van een schriftelijke kennisgeving hiervan aan de Klant.