Bærekraftige mobilitetsløsninger

Vi i LeasePlan har et medansvar for å bidra til bærekraftig økonomisk , miljømessig og samfunnsmessig utvikling innen det området vi driver vår virksomhet.

Miljø

LeasePlan Norge AS setter klima høyt på dagsorden. Klimaendringene er kanskje den viktigste miljøutfordringen idag, og bilbruk er en betydelig kilde til utslipp av klimagasser og annen luftforurensning. Som Norges ledende aktør innen profesjonelt bilhold, er det viktig for oss å være en foregangsbedrift i klimaadferd. LeasePlan Norge AS har vært en klimanøytral virksomhet siden 2007.

Vi er aktive bidragsytere på mange felt innen klima/transport spørsmål og er stadig invitert til å holde innlegg om vårt arbeid på dette området på ulike seminarer og konferanser. Vi er aktive rådgivere til våre kunder i hvordan de kan sette sammen den best egnede bilflåten for deres virksomhet, inkludert el-/hybridbiler. Den største risikoen ved at vi ikke når våre mål er at myndighetene setter krav eller ikke gir de avgiftslettelser som er lovet og at strøm/energikilder blir vesentlig dyrere. Vi kaller det for Grønn Plan.

 

Miljøpolitikk

LeasePlan Norge skal drive sin forretningsmessige virksomhet slik at den overholder lover, forskrifter, andre myndighetspålagte krav, selvpålagte krav og i minst mulig grad virker belastende på det ytre miljøet. For å nå de overordnede mål for miljøpolitikken skal LeasePlan Norge AS:

  • Tilby kunder produkter, tjenester og løsninger som tilfredsstiller deres behov for miljøhensyn.
  • Samarbeide med våre underleverandører, kunder og andre samarbeidspartnere og ha en åpen dialog rundt selskapets miljømessige arbeid.
  • Øke ansattes miljøbevissthet gjennom informasjon og opplæring slik at miljømessige hensyn vektlegges i det daglige arbeidet.
  • Sørge for at miljøpolitikk er dokumentert, implementert, vedlikeholdt og kommunisert til alle ansatte og eksternt interessenter. Målet er kontinuerlig forbedring gjennom engasjerte medarbeidere og gode målesystemer.
  • Drive et aktivt miljøarbeid som grunnlag for langsiktig lønnsomhet og konkurransekraft.

LeasePlan Norge AS er sertifisert i hht ISO 14001:2015 standarden. Sertifikatet kan lastes ned her!