Miten autokuluja voidaan budjetoida fiksusti epävarmoinakin aikoina

Artikkelin lukuaika: 5 minAuton käyttö ja huolto
Kansainväliset asiakkaamme kysyvät nykyään meiltä neuvoja autokustannusten budjetointiin ja optimointiin liittyen näinä vaikeasti ennakoitavina aikoina.

Ajoneuvojen suositushintojen nousu, ajoneuvovalmistajien antamien alennusten pieneneminen ja tasaisesti kasvava inflaatio tuntuvat yritysten taloudessa. Tästä seuraa, etteivät jotkin ajoneuvot enää sovi asiakkaan autokannan budjettiin ja autopolitiikan hintarajoihin.
Jaa tämä artikkeli

Ymmärtämällä mainittujen tyyppisten markkinamuutosten vaikutuksen yrityksen autokannan kokonaiskustannukseen (total cost of ownership, TCO) pystytään paremmista lähtökohdista päättämään, onko yrityksen syytä päivittää autopolitiikkaansa ja miten tämä kannattaa tehdä.

Me LeasePlanlla olemme valmiina avustamaan sinua näissä asioissa. Seuraamme leasingalan toimintaedellytyksiin vaikuttavaa kehitystä monien erilaisten tietolähteiden ja työkalujen avulla muun muassa tarkkailemalla alituisesti automarkkinoiden hintoja ja niiden muutoksia. Julkistamme havaintomme neljännesvuosittain englanninkielisessä raportissa nimeltä ”Trends and Outlook in Leasing”, jonka tarjoamme asiakkaidemme käyttöön. Raportti sisältää tietoa monista merkittävistä asioista, kuten ajoneuvojen suositushintojen, polttoainehintojen ja autokannan kokonaiskustannuksen kehityksestä. Asiakkaidemme autokannan hallinnoijat eli fleet managerit voivat hyödyntää tietoja autokannan budjetoinnissa ja päätöksenteossa.

Tässä blogitekstissä pyritään luomaan aiheesta helppotajuinen yleiskuva, jonka avulla asiakkaamme voivat tarvittaessa ryhtyä toimenpiteisiin. Tekstissä käydään seikkaperäisesti läpi eri kustannuserät, joista autoilun kokonaiskustannukset muodostuvat, meidän tekemämme havainnot näiden kustannuserien kehityksestä ja tapahtuvien muutosten vaikutukset autoilun kustannuksiin.

Autokannan kokonaiskustannus (TCO)

Tarkastellaan aluksi autoilun kokonaiskustannusten muodostumista. Alla näkyvässä LeasePlanin TCO-kaaviossa esitetään autokustannuksen keskimääräinen kustannusjakauma. 1

Sen perusteella voidaan todeta, että noin kaksi kolmasosaa auton kokonaiskustannuksesta koostuu arvonalenemasta (auton suositushinta vähennettynä ajoneuvon jäännösarvolla) ja polttoaineesta, olkoonkin, että kustannusjakaumassa on maakohtaista vaihtelua. Tässä blogitekstissä keskitytään noihin kahteen keskeiseen kustannuserään.

Aluksi kuitenkin kommentoidaan lyhyesti muita kustannuseriä eli loppukolmannesta ajoneuvon kokonaiskustannuksissa: korjaus-, ylläpito-, rengas-, vakuutus- ja korkokuluja sekä erilaisia tienkäyttömaksuja. Tienkäyttömaksuihin kohdistuva kustannusvaikutus voidaan olettaa vähäisemmäksi, sillä inflaatio ei vaikuta niihin suoraan. Vakuutuskustannusten kehittymiseen vaikuttaa inflaatiota enemmän eri aikoina vakuutuksesta maksettavien vahingonkorvausten määrä, jonka kasvamisesta seuraavat vakuutusmaksujen korotukset kuitenkin toteutetaan viiveellä. Pandemian aikana liikenneonnettomuuksia tapahtui lukumääräisesti vähän, ja näin ollen niiden vaikutukset hintoihin ovat toistaiseksi olleet vähäiset.

2. Markkinoiden kehittyminen

Ulkopuolisten lähteiden tietoihin 2 pohjautuva viimeisin trendiraporttimme osoittaa ajoneuvojen keskimääräisen suositushinnan nousseen yli 3 prosenttia 3 viimeksi kuluneena 12 kuukautena 11 Euroopan maassa (maakohtaisia eroja luonnollisesti on). Tämä hinnannousu on varsin maltillinen suhteessa samanaikaisiin yleisiin inflaatiolukemiin, jotka ovat olleet selvästi korkeammalla tasolla. Hinnannousun maltillisuutta selittää analyysiimme sisältyneiden ajoneuvojen kaksi ominaispiirrettä. Ensinnäkin nämä autot ovat joko ladattavia hybridejä tai täyssähköautoja, joten maailmantilanteen muutokset eivät ole vaikuttaneet niiden käyttövoiman hintaan yhtä voimakkaasti kuin muiden polttoainetyyppien. Toiseksi nämä autot kuuluvat ajoneuvoluokkiin C, D tai E, joihin tilanteen kehitys on vaikuttanut vähemmän kuin toisiin. Tuntuvimmat vaikutukset ovat kohdistuneet pieniin dieselkäyttöisiin autoihin ja vähemmässä määrin pieniin bensiinikäyttöisiin autoihin samoin kuin kaikkia polttoainetyyppejä edustaviin suurempiin kaupunkimaastureihin. 4

Ajoneuvon kustannuksiin vaikuttavat paitsi suositushintojen nousu myös valmistajien antamien alennusten pieneneminen. Toimitusvaikeudet aiheuttavat painetta yhtälön kummallakin puolella. Arviomme mukaan kokonaisvaikutus autojen hintoihin on noin 8 prosenttia, josta 5 prosenttia perustuu alennusten pienenemiseen ja 3 prosenttia autojen suositushintojen nousuun.

Polttoaine

Polttoaineiden hinnat ovat nousseet voimakkaasti viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana geopoliittisten myllerrysten ja yleisen inflaation vaikutuksesta. Vuoden 2021 toisella neljänneksellä polttoainehinnat olivat palanneet pandemiaa edeltävälle tasolle, mutta nyt ne ovat yli 30 prosenttia vuoden takaista korkeammat. 5

Vaikutus auton kokonaiskustannukseen

Miten edellä mainitut asiat sitten vaikuttavat yrityksen autokustannuksiin?

Laskutoimitus osoittaa, että vaikka polttoaineen osuus auton kokonaiskustannuksesta on suhteellisen pieni (16 %), niin hinnannousu on suuri, vuosimuutoksena tarkasteltuna noin 20 prosenttia. Tuloksena on 3,2 prosentin vaikutus auton kokonaiskustannukseen (16 % x 20 %).

Seuraavaksi tarkastellaan vastaavasti arvonalenemaa. Edellä näkyvän ympyräkaavion mukaisesti arvonaleneman osuus auton kokonaiskustannuksesta on paljon merkittävämpi, 48 prosenttia. Jos laskelmassa huomioidaan myös suositushintojen nousu (+3 %) ja alennusten pieneneminen (-5 %), arvonalenemaan kohdistuva vaikutus on 8 prosenttia, ja vaikutus auton kokonaiskustannukseen on näin ollen 3,9 prosenttia (48 % x 8 %). Kun huomioidaan vain arvonalenema ja polttoaine, vaikutus auton kokonaiskustannukseen on 7,1 prosenttia.

Sähköautojen kohdalla sähkön osuus auton kokonaiskustannuksesta on vähäisempi – noin puolta pienempi – kuin polttomoottoriautojen polttoaineen. Sen sijaan arvonaleneman osuus on sähköautoilla suurempi kuin polttomoottoriautoilla. Niinpä kokonaiskustannukseen kohdistuva vaikutus on näiden käyttövoimatyyppien koko markkinan laajuisessa tarkastelussa suhteellisen samankaltainen.

Autopolitiikan päivittäminen: toimenpiteet, jotka voit tehdä heti

LeasePlan suosittelee yrityksille autopolitiikan säännöllistä päivittämistä.

Päivittämisen avulla varmistetaan pystyttävän aina tilaamaan sopivia ajoneuvoja. Asian tärkeys ymmärrettävästi korostuu entisestään yhä epävarmempina korkean inflaation aikoina.

Alla olevassa kaaviossa näkyy esimerkki nykypäivän rajujen talousheilahtelujen vaikutuksesta. Tarkastelun kohteena on leasingsopimus 48 kuukauden ajalle. Esimerkissä hintaluokan II ajoneuvon kuukausikustannusbudjetti on 700 euroa. Tällä summalla kuljettaja saa käyttöönsä Volkswagen Passatin. Vuotta myöhemmin saman ajoneuvon kk-kustannus samanpituisella sopimuskaudella on noussut 800 euroon kuukaudessa.

Esimerkki kuitenkin osoittaa myös, että kun sopimuskautta pidennetään 60 kuukauteen, sama Volkswagen Passat sopii edelleen 700 euron kuukausibudjettiin. Vaihtoehtoisesti säilyttämällä sopimuskauden pituus 48 kuukaudessa samalla 700 euron budjetilla saadaan pienempi ajoneuvo, Volkswagen Golf. Kummastakaan skenaariosta ei aiheudu kielteisiä taloudellisia vaikutuksia. Pidempi sopimuskausi tai pienempi ajoneuvo voi tosin vähentää kuljettajan tyytyväisyyttä.

Jos taas budjettia kasvatetaan toisena vuonna 800 euroon, Volkswagen Passat sopii edelleen yhtälöön.

36 kk

 • 1.
 • 2.

48 kk

 • 1.
 • 2.

60 kk

 • 1.
 • 2.

36 kk

 • 1.
 • 2.

48 kk

 • 1.
 • 2.

60 kk

 • 1.
 • 2.

36 kk

 • 1.
 • 2.

48 kk

 • 1.
 • 2.

60 kk

 • 1.
 • 2.

Kaavion hinnat on mainittu havainnollistamistarkoituksessa, eivätkä ne ole virallisia hintoja.

Parhaat vinkkimme

1. Kasvata yrityksen leasingautojen merkkivalikoimaa

Aikana, jolloin uusien ajoneuvojen toimitusketjussa ilmenee saatavuushaasteita ja toimitusajat ovat pitkät, on järkevää harkita vaihtoehtoisten merkkien lisäämistä autovalikoimaan. Aiemmin ajoneuvovalikoima on saatettu rajata kolmeen eri merkkiin. Tämä on helpottanut tilausten yhdistelemistä ja yksinkertaistanut hallinnollisia tehtäviä, kuten tilausten ja sopimusten tekoa. Nykyään voi kuitenkin olla hyödyllistä laventaa autopolitiikkaa niin, että mukaan kelpuutetaan mikä tahansa hyväksytyn budjetin ja muiden rajoitusten (polttoainetyyppi, sopimuksen pituus jne.) mahdollistama malli, kunhan se kuuluu vastaavaan ajoneuvoluokkaan. Kannattaa tarkastella myös muita kuin vanhoja tuttuja merkkejä. Esimerkiksi uusilta kiinalaisvalmistajilta tulee nykyään markkinoiden kiinnostavimpiin lukeutuvia autoja. 6

2. Harkitse siirtymistä sähköön

Kuten autokustannusindeksimme osoittaa, täyssähköautoista on monissa maissa ja ajoneuvoluokissa tulossa hinnaltaan kilpailukykyisiä – elleivät jo sitä olekin. Autopolitiikan hintarajojen nostamisen sijasta voidaan tarkastella, mitkä täyssähkövaihtoehdot toimivat jo nykyisen budjetin puitteissa. Hyvä on tietysti myös huomioida, että nykypäivän täyssähköautot vastaavat moniin vaatimuksiin yritysten toiminnan ympäristöystävällisyydestä ja yhteiskuntavastuusta.Siirtyminen sähköautojen käyttöön onkin eräs helpoimmista keinoista vähentää autokannan päästövaikutuksia ja viestittää yrityksen panostuksesta kestävään kehitykseen.

3. Hyödynnä pidempien sopimuskausien edullisuutta

Kuten edellinen esimerkki osoittaa, ajoneuvojen leasingsopimusten pidentäminen saattaa vaikuttaa suotuisasti kuukausikustannuksiin. Sama pätee toki myös yrityksen nykyiseenkin autokantaan, sillä autojen arvo alenee enemmän leasingkauden alussa kuin lopussa. Vaikka ylläpitokulut kasvavat auton ikääntyessä ja autolla ajetun kilometrimäärän kasvaessa, voi silti olla kannattavaa tarkastella, pystytäänkö nykyistä leasingsopimusta pidentämällä alentamaan kustannuksia – näin kustannukset pysyvät ennallaan tai jopa pienenevät, ja kuljettaja voi nauttia nykyisestä ajoneuvostaan pidempään.

Lähteet

**Lähteet: **

1: Average for AE, AT, BE, BR, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GR, HU, IE, IN, IT, LU, MX, NL, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SK, TR, UK, US. Passenger cars and vans. All fuel types 2: Source: Autovista 3: Data is based on vehicles with exactly the same specifications, allowing for accurate monitoring of price developments over time. Countries in scope: AT, BE, CH, CZ, DE, FR, ES, IT, NL, PL, RO (e.g., Germany, Audi A4 Avant 35 TDI S-Tronic) 4: Source: Autovista 5: Countries: AT, BE, CH, DK, ES, FR, DE, IT, NL, PL, PT, UK. Source: Globalpetrolprices.com 6: https://www.leaseplan.com/en-ix/blog/future/latest-evs-chinese-oems/

Julkaistu 19. syyskuuta 2022
Oliko tästä artikkelista apua?

Artikkeliin liittyviä aiheita
19. syyskuuta 2022
Jaa tämä artikkeli

Aiheeseen liittyvää

Vastuullinen autoilu
Uusimmat autoilun sähköistymisen trendit maailmalla07 syyskuu - Artikkelin lukuaika: 2 minArrowRight
Auton hankinta
TCO-indeksi auttaa luomaan autopolitiikan01 maaliskuu 2021 - Artikkelin lukuaika: 2 minArrowRight
Auton hankinta
Päästövähennykset ohjaavat autopolitiikan uudistusta17 helmikuu 2021 - Artikkelin lukuaika: 3 minArrowRight