ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Στο παρόν κείμενο περιγράφονται οι όροι εγγύησης και υπαναχώρησης, (εφεξής οι «Όροι») οι οποίοι θα διέπουν τη σύμβαση πώλησης οχήματος (εφεξής το «Όχημα») μεταξύ της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Leaseplan Hellas A.E.», η που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδός Α. Παπανδρέου αρ.17, και με υποκατάστημα στη Γλυφάδα Αττικής, Λεωφ. Βουλιαγμένης αρ.58, με ΑΦΜ 999599948 ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, (εφεξής η «Πωλήτρια») και του αγοραστή του Οχήματος (εφεξής ο «Αγοραστής») και θα αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της συνολικής συμφωνίας μεταξύ της Πωλήτριας και του Αγοραστή αναφορικά με την πώληση του Οχήματος και τεκμαίρεται ότι έχουν γίνει αποδεκτοί στο σύνολό τους από τον Αγοραστή από τη στιγμή που ο τελευταίος απευθύνει προς την Πωλήτριας αίτημα εκτέλεσης της προσφοράς για την αγοραπωλησία του Οχήματος (εφεξής η «Προσφορά»).

1. Εγγύηση Σύμφωνα με το αρ, 5 παρ. 2 του Ν. 2251/1994 η ευθύνη της Πωλήτριας (νόμιμη εγγύηση) παύει ένα (1) έτος μετά την ημερομηνία παράδοσης του Οχήματος στον Αγοραστή. Ο Αγοραστής οφείλει να συντηρεί το όχημα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή σε εξουσιοδοτημένα συνεργεία. Σε περίπτωση βλάβης η οποία εμπίπτει στα πλαίσια της εγγύησης η πωλήτρια δεσμεύεται να την επιδιορθώσει σε συνεργείο της επιλογής της χωρίς την υποχρέωση καταβολής οποιουδήποτε τιμήματος στον αγοραστή.

2. Υπαναχώρηση Εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παράδοσης ο Αγοραστής δικαιούται να υπαναχωρήσει από την αγορά του Οχήματος υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις, οι οποίες θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά:

I. Ο Αγοραστής αναλαμβάνει εξ’ ολοκλήρου τα έξοδα μεταβίβασης του Οχήματος στην Πωλήτρια. II. Το Όχημα θα πρέπει να επιστραφεί ελεύθερο βαρών στην κατάσταση στην οποία παραδόθηκε από την Πωλήτρια με την εξαίρεση του αριθμού των χιλιομέτρων (έως 100χλμ και με την επιφύλαξη του όρου ΙΙΙ. κατωτέρω), ήτοι χωρίς οιαδήποτε ζημιά ή αλλαγή στο εσωτερικό ή εξωτερικό του Οχήματος, για την ύπαρξη των οποίων ή μη θα δύναται να αποφανθεί κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια η Πωλήτρια. III. Σε περίπτωση κατά την οποία το Όχημα έχει διανύσει από 100χλμ και άνω από την ημερομηνία παράδοσης για κάθε επιπλέον χιλιόμετρο θα υπολογίζεται ποσό 0,15 Ευρώ το οποίο θα παρακρατείται από το καταβληθέν τίμημα σύμφωνα με τον όρο V κατωτέρω. IV. Το Όχημα θα πρέπει να επιστραφεί στο σημείο από το οποίο παρελήφθη κατά την ημερομηνία παράδοσης. V. Η Πωλήτρια θα επιστρέψει στον Αγοραστή το καταβληθέν τίμημα στον τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο αρχικώς αυτό κατεβλήθη, παρακρατώντας τα έξοδα μεταβίβασης κατά τον όρο Ι ανωτέρω, τυχόν ποσά που προκύπτουν σύμφωνα με τον όρο ΙΙΙ ανωτέρω και τυχόν έξοδα που αφορούν στην αλλαγή εξοπλισμού του Οχήματος ή στην εκτέλεση συντήρησης (service) του Οχήματος. VI. Το δικαίωμα υπαναχώρησης και επιστροφής χρημάτων δεν μπορεί να ασκηθεί από τρίτο, μεταγενέστερο κύριο του Οχήματος ο οποίος απέκτησε το Όχημα από τον Αγοραστή και δεν αφορά μεταγενέστερες μεταβιβάσεις. VII. Ο Αγοραστής ευθύνεται αποκλειστικά για όλες τις υποχρεώσεις οι οποίες απορρέουν από τη χρήση του Οχήματος από την ημερομηνία παράδοσης έως και την επιστροφή του Οχήματος. Επιπλέον ο Αγοραστής ευθύνεται αποκλειστικά και οφείλει να προβεί έγκαιρα στην ενημέρωση της ασφαλιστικής εταιρείας στην οποία είναι ασφαλισμένο το Όχημα και στη λύση του σχετικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

Kατέβασε αυτό το έγγραφο