Διαδικασία Leasing Αυτοκινήτου

Πως μισθώνω ένα αυτοκίνητο από τη LeasePlan;

Είναι εύκολο να μισθώσετε ένα αυτοκίνητο από τη LeasePlan, η διαδικασία μπορεί να γίνει από το τηλέφωνο ή και διαδικτυακά!

Διαδικασία

 1. Επιλέξτε το νέο σας αυτοκίνητο

  Ανανεώνουμε συνεχώς τις προσφορές leasing που έχουμε διαθέσιμες. Μπορείτε επίσης να διαμορφώσετε το δικό σας lease plan, να συγκρίνετε διαφορετικά μοντέλα και μισθώματα. Επίσης, αν έχετε ήδη προσφορά από αντιπροσωπεία, μπορείτε να μας τη στείλετε.

 2. Ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες μίσθωσης

  Τα συμβόλαια μας πάντοτε περιλαμβάνουν τη συντήρηση, την αλλαγή ελαστικών, την ασφάλιση, τα τέλη κυκλοφορίας και πρόσβαση σε 24/7 εξυπηρέτηση (τηλεφωνικά και online). Η συγκέντρωση όλων των σχετικών με το αυτοκίνητο εξόδων (εκτός του καυσίμου) σε ένα μηνιαίο μίσθωμα είναι συμφέρουσα και σας επιτρέπει να εκμεταλλευτείτε εκπτώσεις και καλές τιμές.

 3. Υπογράψτε με ηλεκτρονική υπογραφή και πληρώστε με πάγια εντολή

  Από τη στιγμή που θα αποφασίσετε ποιο αυτοκίνητο θέλετε, θα προχωρήσουμε με τον απαραίτητο πιστοληπτικό έλεγχο (πιο κάτω θα δείτε τα απαιτούμενα έγγραφα) και στη συνέχεια την υπογραφή της σύμβασης ηλεκτρονικά. Στη συνέχεια, θα παραγγείλουμε το αυτοκίνητο. Η τιμολόγηση γίνεται ηλεκτρονικά και η πληρωμή με πάγια εντολή.

 4. Παράδοση αυτοκινήτου, αυτοκίνητο στο δρόμο

  Από τη στιγμή που παραλάβετε το νέο σας αυτοκίνητο, έχετε όλα τα έξοδα κίνησης προσυμφωνημένα. Η ανάγκη επικοινωνίας μαζί μας είναι περιορισμένη. Με τις Online Πλατφόρμες Εξυπηρέτησης Οδηγών (MyLeasePlan & the LeasePlan app) και συγκεκριμένα τις ενότητες "Το Προφίλ μου" και "Το Αυτοκίνητο μου" έχετε μία πλήρη εικόνα της σύμβασης σας. Εμείς, παραμένουμε στη διάθεση σας για κάθε επιπλέον διευκρίνιση, πρόσθετη ανάγκη ή οποιαδήποτε απορία. Μόλις η μισθωτική περίοδος ολοκληρωθεί, επιστρέφετε το αυτοκίνητο και μπορείτε να προχωρήσετε σε νέα μίσθωση. Έτσι ξεκινάτε το ταξίδι σας με τη LeasePlan.

Πίνακας Εγγράφων

Α.Ε./Ε.Π.Ε. - Οικονομικές Καταστάσεις/Ισολογισμοί 2 τελευταίων ετών με υπογραφή & σφραγίδα από το νόμιμο εκπρόσωπο και το λογιστή της εταιρείας - Κωδικοποιημένο Καταστατικό το οποίο συμπεριλαμβάνει την τελευταία τροποποίηση, επικυρωμένο από επίσημο φορέα (Περιφέρεια / Νομαρχία / ΓΕΜΗ) - ΦΕΚ Σύστασης - ΦΕΚ Ισχύουσας Εκπροσώπησης (ΔΣ) - ΦΕΚ Τελευταίας Τροποποίησης Καταστατικού Ι.Κ.Ε./ΜΟΝ.Ι.Κ.Ε. - Καταστατικό Σύστασης - Κωδικοποιημένο Καταστατικό (όπως θα έχει τροποποιηθεί), θεωρημένο από το ΓΕ.ΜΗ. - Πρόσφατο πιστοποιητικό του ΓΕ.ΜΗ περί εταιρικών μεταβολών - Πρακτικό διαχειριστή ή διαχειριστών (εφόσον υπάρχει) - Πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ περί:μη παρέλευσης χρόνου διάρκειας της ΙΚΕ,μη λύσης και θέσεως σε εκκαθάρισης,μη καταχώρησης δικαστικής απόφασης για λύση της ΙΚΕ,μη πτώχευσης ή διαδικασίας συνδιαλλαγής ή άλλης συλλογικής διαδικασίας ικανοποίησης πιστωτών,μη υποβολής αίτησης για κήρυξη της ΙΚΕ σε κατάσταση πτώχευσης ή διαδικασίας συνδιαλλαγής ή άλλης συλλογικής διαδικασίας ικανοποίησης πιστωτών,μη υπαγωγής σε αναγκαστική διαχείριση ή ειδική εκκαθάριση. - Σε περίπτωση μετατροπής Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. και Α.Ε. σε Ι.Κ.Ε. θα πρέπει να προσκομίζεται εκτός των άλλων και Βεβαίωση από το Γ.Ε.ΜΗ περί καταχωρήσεως σε αυτό σημείωσης περί μη προβολής αντιρρήσεων από δανειστή ή δανειστές της μετατρεπομένης εταιρείας μέσα σε διάστημα ενός μηνός από την καταχώρησης της απόφασης για την μετατροπή. - Οικονομικές Καταστάσεις των 2 τελευταίων οικονομικών ετών, μαζί με τις εκθέσεις του Ορκωτού Ελεγκτή (οι εκθέσεις απαιτούνται μόνο αν η εταιρεία υποχρεούται σε έλεγχο από Ορκωτό Ελεγκτή) - Εκκαθαριστικά σημειώματα εφορίας των μετόχων για τα 2 τελευταία χρόνια - Φωτοτυπία ταυτότητας/ διαβατηρίου των μετόχων - Φωτοτυπία λογαριασμού ΔΕΚΟ (ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή ΕΥΔΑΠ) στα στοιχεία της οικίας του μετόχου ΜΟΝ.Ε.Π.Ε. - Οικονομικές Καταστάσεις/Ισολογισμοί 2 τελευταίων ετών με υπογραφή & σφραγίδα από το νόμιμο εκπρόσωπο και το λογιστή της εταιρείας - Κωδικοποιημένο Καταστατικό το οποίο συμπεριλαμβάνει την τελευταία τροποποίηση, επικυρωμένο από επίσημο φορέα (Περιφέρεια / Νομαρχία / ΓΕΜΗ) - ΦΕΚ Σύστασης - ΦΕΚ Ισχύουσας Εκπροσώπησης (ΔΣ) - ΦΕΚ Τελευταίας Τροποποίησης Καταστατικού - Εκκαθαριστικά Σημειώματα Εφορίας 2 τελευταίων ετών του Εταίρου - Φωτοτυπία Ταυτότητας/Διαβατηρίου του Εταίρου - Φωτοτυπία λογαριασμού ΔΕΚΟ (ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή ΕΥΔΑΠ) στα στοιχεία της οικίας του Εταίρου Ο.Ε./Ε.Ε. - Ιδιωτικό Συμφωνητικό Σύστασης/ Τροποποίησης/ Κωδικοποίησης Εταιρείας - Εκκαθαριστικά Σημειώματα Εφορίας 2 τελευταίων ετών των Ομόρρυθμων Εταίρων - Φωτοτυπία Ταυτότητας/Διαβατηρίου των Ομόρρυθμων Εταίρων - Έντυπα Ε3 2 τελευταίων ετών - Ισολογισμοί και Αποτελέσματα Χρήσης των 2 τελευταίων οικονομικών ετών (αν υπάρχουν) - Βεβαίωση Έναρξης Εργασιών Ατομική/Ελ.Επαγγελματίας - Εκκαθαριστικά σημειώματα εφορίας του φυσικού προσώπου/ ιδιοκτήτη της επιχείρησης για τα 2 τελευταία χρόνια - Φωτοτυπία Ταυτότητας/Διαβατηρίου του φυσικού προσώπου - Έντυπα Ε3 2 τελευταίων ετών - Βεβαίωση Έναρξης Εργασιών - Φωτοτυπία λογαριασμού ΔΕΚΟ (ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή ΕΥΔΑΠ) στα στοιχεία της οικίας του Φυσικού Προσώπου Φυσικά Πρόσωπα - Εκκαθαριστικά σημειώματα εφορίας του φυσικού προσώπου - Φωτοτυπία Ταυτότητας/Διαβατηρίου του φυσικού προσώπου - Φωτοτυπία λογαριασμού ΔΕΚΟ (ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή ΕΥΔΑΠ) στα στοιχεία της οικίας του Φυσικού Προσώπου - Βεβαίωση αποδοχών εργασίας φυσικού προσώπου Υποκατάστημα Αλλοδαπής Εταιρείας - Οικονομικές Καταστάσεις των 2 πιο πρόσφατων οικονομικών ετών της εταιρείας στο εξωτερικό, μαζί με τις εκθέσεις του Ορκωτού Ελεγκτή - Βεβαίωση Έναρξης Εργασιών - Οικονομικές Καταστάσεις των 2 τελευταίων οικονομικών ετών, μαζί με τις εκθέσεις του Ορκωτού Ελεγκτή (οι εκθέσεις απαιτούνται μόνο αν η εταιρεία υποχρεούται σε έλεγχο από Ορκωτό Ελεγκτή) - ΦΕΚ Εγκατάστασης Υποκαταστήματος στην Ελλάδα - Απόφαση Υπουργείου Οικονομικών ή Βεβαίωση από την Περιφέρεια/ Νομαρχία για την έγκριση εγκατάστασης του υποκαταστήματος στην Ελλάδα - Πληρεξούσιο, μεταφρασμένο και επικυρωμένο από δικηγόρο, από το οποίο προκύπτει ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος της εταιρείας
 1.  
  Φορολογικός Οδηγός

  Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για το φόρο και το leasing.

  > Κατεβάστε τον οδηγό