Etický kodex LeasePlanu

Kodex zdůrazňuje klíčové zásady a určuje směrnice, kterými se řídíme.

Obsah kodexu

 • Jak se chováme v zaměstnání
 • Naše hodnoty
 • Obecné zásady kodexu
 • Naši klienti, dodavatelé, obchodní partneři
 • Naši zaměstnanci na celém světě
 • Společnost a životní prostředí
 • Žít podle etického kodexu
 • Dotazy a další informace

  Chování podle těchto zásad nám pomůže stát se společensky odpovědnou firmou a dělat práci, na kterou jsme a budeme hrdí.

Jak se chováme v zaměstnání

Mise naší společnosti je mít celosvětově vedoucí pozici ve správě vozových parků pro společnosti i pro veřejný sektor. Toho chceme dosáhnout vytvářením partnerství s našimi klienty a poskytovat jim nejlepší a nejefektivnější řešení správy vozových parků. Náš úspěch při dosažení této mise záleží na důvěře, kterou v nás vkládají naši zákazníci, zaměstnanci, akcionáři, dodavatelé, a také společnost jako celek. Důvěru si získáme a zasloužíme tím, že budeme žít a chovat se podle klíčových hodnot, které ovlivňují způsob naší práce. Zároveň si uvědomujeme, že dlouhodobé zájmy našich akcionářů závisí na našem společensky odpovědném chování, vysoké úrovni korporátní firemní kultury a na neustálém vylepšování našich služeb.

Účel a uplatnění tohoto kodexu

Naše hodnoty a zásady chování popisuje Etický kodex. Etický kodex je základem pro každodenní rozhodování všech zaměstnanců naší společnost na celém světě. To se týká interakce s jinými zaměstnanci, se zákazníky, dodavateli, úřady a jinými obchodními partnery.

Kodex zdůrazňuje klíčové zásady a určuje směrnice, kterými bychom se měli řídit. Nejedná se o manuál, který řídí chování v každé situaci v každé pobočce na celém světě. Pokud pro LeasePlan vykonávají jakoukoliv činnost jiné společnosti, konzultanti, smluvní partneři, atd., očekáváme, že se budou řídit stejnými zásadami chování jako zaměstnanci LeasePlanu.

Chování podle těchto zásad nám pomůže stát se společensky odpovědnou firmou a dělat práci, na kterou jsme a budeme hrdi.

Naše hodnoty

Zavazujeme se, že naše klíčové hodnoty jsou součástí každodenní práce:

Commitment Bereme osobní odpovědnost za své činy – naši zákazníci mohou počítat s tím, že uděláme to, co slíbíme. Chceme, aby se všichni, kdo s námi pracují, cítili spokojení při práci s námi. Aktivně se snažíme hledat způsoby jak dále vylepšit práci, procesy a řešení pro své zákazníky.

Expertise Naše dlouhodobé zkušenosti a celosvětová přítomnost nám dávají rozsáhlé znalosti o našem oboru. Sdílíme tyto znalosti prostě a srozumitelně. Nasloucháme klientům a používáme své znalosti pro nalezení nejlepších řešení jejich potřeb.

Passion Jsme hrdi na svou společnost a své kolegy. Chceme motivovat a inspirovat ostatní svým příkladem. Máme zájem o nalezení řešení pro potřeby našich zákazníků a děláme to s pozitivním přístupem.  

Respect Chceme být spravedliví a otevření a chceme to dát najevo respektováním jiných hodnot, kultur, pocitů a názorů ostatních. Jednáme odpovědně k lidem, k planetě i k prosperitě naší společnosti tím, že nabízíme udržitelná řešení. Respektujeme důvěrné informace v rámci obchodu, držíme se etických zásad a jednáme upřímně v každé své činnosti.

Obecné zásady kodexu

Upřímnost a důvěra Veškerá obchodní jednání, ať už interní nebo externí, jsou založena na vysokých standardech integrity, upřímnosti, otevřenosti a spravedlnosti. Vyhýbáme se jakémukoliv jednání, které by poškodilo nebo přispělo k poškození naší integrity; nepodporujeme osobní motivaci, která by mohla vést k rozporu s naší integritou. Naše bonusová schémata jsou v souladu s touto zásadou.

Respektování zákona Respektujeme zákon a všechny zákonné předpisy a regulace, ať interní nebo externí. To zahrnuje zásady pro naše obchodní odvětví, celosvětové směrnice a nařízení, lokální směrnice a lokální zákonodárství.

Lidská práva Chápeme, že lidská práva jsou zcela zásadní a platí univerzálně, proto respektujeme tato práva dle znění Deklarace lidských práv Organizace spojených národů, stejně tak i zásady Mezinárodní organizace práce, a proto se snažíme vyhýbat jakémukoliv porušování těchto zásad. Nevyužíváme nucenou práci a nezaměstnáváme děti.

 

Naši klienti, dodavatelé, obchodní partneři

Uvědomujeme si svou odpovědnost ke klientům a dodavatelům dodržováním těchto zásad:

 • Jednáme v souladu se sjednanými smluvními podmínkami.
 • Udržujeme si své znalosti na požadované úrovni; dokumentace k našim produktům obsahuje jasnou a přesnou terminologii podmínek.
 • K důvěrným informacím klientů i LeasePlanu se chováme s příslušnou péčí. Citlivé informace o klientech získáváme pouze pro určené, jasné a prokazatelné účely, a takové informace zpracováváme řádně a v souladu se zákonem.
 • Chováme se podle zásad jednání s konkurencí a máme jasné směrnice pro takové chování.
 • Zpracováváme komentáře a stížnosti na naše služby v souladu s příslušnými postupy pro řešení stížností; učíme se ze svých chyb.
 • Přispíváme ke snižování zdravotních a bezpečnostních rizik spojených s užíváním našich služeb.
 • Jsme si jisti, že naše produkty a služby, stávající i nové, jsou vždy v souladu se zákony a regulacemi, interně i externě. Schvalovacích procesů k novým produktům nebo úpravám stávajících se vždy účastní všechna příslušná oddělení.
 • Při každodenní práci a jednání s ostatními vždy předcházíme jakékoliv diskriminaci v jakékoliv formě.
 • Vyhýbáme se kontaktům a chování, které mohou vést nebo mohou být vnímány jako konflikt mezi pracovními a osobními zájmy. Nepřijímáme a neposkytujeme jakékoliv osobní zvýhodnění, jako např. dary nebo služby, pokud by to mohlo ohrozit nezávislost nebo pokud by to mohlo způsobit rozpačitou situaci pro LeasePlan nebo jeho klienty. Soukromé dohody mezi zaměstnanci a klienty by se měly zakládat na objektivním vyhodnocení ceny a výkonu. Máme přijaté směrnice pro vykonávání externích prací a pro přijímání darů nebo služeb. Máme rovněž směrnici pro prověřování zaměstnanců.
 • Nejednáme – a rovněž se snažíme vyhýbat se podobnému podezření – na základě tajných informací nebo na základě zneužití důvěrných informací, ať už se jedná o finanční nástroje týkající se LeasePlanu nebo jeho klientů nebo informačních materiálů týkajících se jiných společností.

Kodex chování dodavatelů

Ke stažení zde

Naši zaměstnanci na celém světě

Uvědomujeme si svou odpovědnost k zaměstnancům dodržováním těchto zásad:

 • Zavazujeme se poskytnout zaměstnancům spravedlivé, zajímavé a odměňující pracovní prostředí, ve kterém všichni zaměstnanci rozumí a sdílí hodnoty a cíle firmy.
 • Poskytujeme bezpečné, zdravé a nediskriminující prostředí pro zaměstnance a nabízíme jim pracovní příležitosti, ve kterých se mohou vyvíjet a dosahovat svého plného potenciálu.
 • Poskytujeme spravedlivé odměňování pracovníkům v kontextu pracovního trhu, na kterém se nacházíme; nevyžadujeme časově nadměrné pracovní přetížení a vždy nabízíme minimálně toco vyžaduje lokální zaměstnanecká legislativa.
 • Všem zaměstnancům dáváme písemné pracovní smlouvy v jazyce, který je zaměstnanci srozumitelný.
 • Podporujeme charitativní činnost; naši zaměstnanci se rovněž účastní v dobrovolných a charitativních akcí po celém světě.

Společnost a životní prostředí

Uvědomujeme si svou odpovědnost k celé společnosti a k životnímu prostředí dodržováním těchto zásad : 

 • Zavazujeme se vykonávat svou práci a obchody odpovědně a v souladu s udržitelným vývojem. Naším cílem je ziskové chování s přidanou hodnotou pro naše zákazníky, přičemž se nám daří udržet rovnováhu společenského, ekonomického a přírodního dopadu. To se snažíme dosáhnout důrazem na rovnováhu zájmů lidí, planety a ziskovosti.
 • Podporujeme vývoj technologií, které omezují dopad provozu automobilů na životní prostředí a podporujeme řešení, která využívají alternativní zdroje.
 • Jeáme v souladu s příslušnými mezinárodními i lokálními standardy pro životní prostředí.
 • Vyvíjíme udržitelné modely a produkty.
 • Hledáme způsoby, jak vylepšit náš vlastní dopad na životní prostředí.
 • Angažujeme se ve společnosti účastí na humanitárních projektech.
 • Pozitivně přispíváme k vývoji našeho odvětví.

Žít podle etického kodexu

 • Každý z nás má povinnost se řídit tímto kodexem a používat zdravý rozum v okolnostech, kdy Etický kodex nenabízí přesný návod chování
 • Od managerů se očekává, že budou vést svým příkladem. Očekává se, že na sebe vezmou odpovědnost za to, že se jejich podřízení budou řídit duchem i textem tohoto kodexu.
 • Zajistíme vznik potřebných směrnic, které naše zaměstnance podpoří v dodržování tohoto kodexu a zároveň nabídneme školení i poradenství.
 • Pravidelně a systematicky přehodnotíme platné směrnice tak, aby aktuálně pokryly nové výzvy a situace, které mohou nastat.
 • Pokud korporátní nebo lokální směrnice budou obsahovat odkazy na způsob chování, mohou tato opatření existovat jako rozšíření Etického kodexu. Ale pokud budou tato opatření v rozporu, platí zásady uvedené v tomto kodexu.
 • Nedodržení zásad a pravidel Etického kodexu je považováno za závažné a jakékoliv obvinění z nedodržení musí být vyšetřeno a napraveno. Nedodržení zásad Etického kodexu může vést k disciplinárním následkům v souladu s interními směrnicemi, a může vést až k ukončení zaměstnaneckého poměru.
 • Každý zaměstnanec je odpovědný za upozornění na případné porušení zásad Etického kodexu. Případné porušení by měl hlásit určené kontaktní osobě; LeasePlan se bude ke všem oznámením o nedodržení zásad Etického kodexu chovat důvěrně.

Dotazy a další informace

LeasePlan nabízí svým zaměstnancům několik způsobů a možností jak získat další informace a popř. jak klást dotazy týkající se Etického kodexu.

V RÁMCI LEASEPLAN ČESKÁ REPUBLIKA  Obecně bude v nejlepší pozici pro vyřešení jakýchkoliv podnětů v prvé řadě Váš nadřízený nebo manager. Nicméně, přímý nadřízený není jediná volba. Další možnosti, na koho se obrátit, jsou:

 • Pracovník zabývající se smlouvami a směrnicemi 
 • Pracovníci HR
 • Další úroveň managementu

V RÁMCI LEASEPLAN CORPORATION V rámci korporace existuje několik možnosti na další dotazy, informace a pro případné nahlášení porušení zásad:

 • Pracovník zabývající se směrnicemi
 • SCVP právní oddělení
 • SCVP HR

Chcete se o společnosti LeasePlan dovědět více? Kontaktujte nás!

Volejte +420 222 829 210

Jsme zde pro vás od pondělí do pátku od 8:00 do 17:00.

Volejte nyní

Napište nám

Ozveme se vám co nejdříve.