Etický kodex LeasePlanu

Kodex zdůrazňuje klíčové zásady a určuje směrnice, kterými se řídíme.

Obsah kodexu

Chování podle těchto zásad nám pomůže stát se společensky odpovědnou firmou a dělat práci, na kterou jsme a budeme hrdí.

Jak se chováme v zaměstnání

Mise naší společnosti je mít celosvětově vedoucí pozici ve správě vozových parků pro společnosti i pro veřejný sektor. Toho chceme dosáhnout vytvářením partnerství s našimi klienty a poskytovat jim nejlepší a nejefektivnější řešení správy vozových parků. Náš úspěch při dosažení této mise záleží na důvěře, kterou v nás vkládají naši zákazníci, zaměstnanci, akcionáři, dodavatelé, a také společnost jako celek. Důvěru si získáme a zasloužíme tím, že budeme žít a chovat se podle klíčových hodnot, které ovlivňují způsob naší práce. Zároveň si uvědomujeme, že dlouhodobé zájmy našich akcionářů závisí na našem společensky odpovědném chování, vysoké úrovni korporátní firemní kultury a na neustálém vylepšování našich služeb.

Účel a uplatnění tohoto kodexu

Naše hodnoty a zásady chování popisuje Etický kodex. Etický kodex je základem pro každodenní rozhodování všech zaměstnanců naší společnost na celém světě. To se týká interakce s jinými zaměstnanci, se zákazníky, dodavateli, úřady a jinými obchodními partnery.

Kodex zdůrazňuje klíčové zásady a určuje směrnice, kterými bychom se měli řídit. Nejedná se o manuál, který řídí chování v každé situaci v každé pobočce na celém světě. Pokud pro LeasePlan vykonávají jakoukoliv činnost jiné společnosti, konzultanti, smluvní partneři, atd., očekáváme, že se budou řídit stejnými zásadami chování jako zaměstnanci LeasePlanu.

Chování podle těchto zásad nám pomůže stát se společensky odpovědnou firmou a dělat práci, na kterou jsme a budeme hrdi.

Naše hodnoty

Zavazujeme se, že naše klíčové hodnoty jsou součástí každodenní práce:

Commitment Bereme osobní odpovědnost za své činy – naši zákazníci mohou počítat s tím, že uděláme to, co slíbíme. Chceme, aby se všichni, kdo s námi pracují, cítili spokojení při práci s námi. Aktivně se snažíme hledat způsoby jak dále vylepšit práci, procesy a řešení pro své zákazníky.

Expertise Naše dlouhodobé zkušenosti a celosvětová přítomnost nám dávají rozsáhlé znalosti o našem oboru. Sdílíme tyto znalosti prostě a srozumitelně. Nasloucháme klientům a používáme své znalosti pro nalezení nejlepších řešení jejich potřeb.

Passion Jsme hrdi na svou společnost a své kolegy. Chceme motivovat a inspirovat ostatní svým příkladem. Máme zájem o nalezení řešení pro potřeby našich zákazníků a děláme to s pozitivním přístupem.

Respect Chceme být spravedliví a otevření a chceme to dát najevo respektováním jiných hodnot, kultur, pocitů a názorů ostatních. Jednáme odpovědně k lidem, k planetě i k prosperitě naší společnosti tím, že nabízíme udržitelná řešení. Respektujeme důvěrné informace v rámci obchodu, držíme se etických zásad a jednáme upřímně v každé své činnosti.

Obecné zásady kodexu

Upřímnost a důvěra Veškerá obchodní jednání, ať už interní nebo externí, jsou založena na vysokých standardech integrity, upřímnosti, otevřenosti a spravedlnosti. Vyhýbáme se jakémukoliv jednání, které by poškodilo nebo přispělo k poškození naší integrity; nepodporujeme osobní motivaci, která by mohla vést k rozporu s naší integritou. Naše bonusová schémata jsou v souladu s touto zásadou.

Respektování zákona Respektujeme zákon a všechny zákonné předpisy a regulace, ať interní nebo externí. To zahrnuje zásady pro naše obchodní odvětví, celosvětové směrnice a nařízení, lokální směrnice a lokální zákonodárství.

Lidská práva Chápeme, že lidská práva jsou zcela zásadní a platí univerzálně, proto respektujeme tato práva dle znění Deklarace lidských práv Organizace spojených národů, stejně tak i zásady Mezinárodní organizace práce, a proto se snažíme vyhýbat jakémukoliv porušování těchto zásad. Nevyužíváme nucenou práci a nezaměstnáváme děti.

 

Naši klienti, dodavatelé, obchodní partneři

Uvědomujeme si svou odpovědnost ke klientům a dodavatelům dodržováním těchto zásad:

Kodex chování dodavatelů

Naši zaměstnanci na celém světě

Uvědomujeme si svou odpovědnost k zaměstnancům dodržováním těchto zásad:

Společnost a životní prostředí

Uvědomujeme si svou odpovědnost k celé společnosti a k životnímu prostředí dodržováním těchto zásad :

Žít podle etického kodexu

Dotazy a další informace

LeasePlan nabízí svým zaměstnancům několik způsobů a možností jak získat další informace a popř. jak klást dotazy týkající se Etického kodexu.

V RÁMCI LEASEPLAN ČESKÁ REPUBLIKA Obecně bude v nejlepší pozici pro vyřešení jakýchkoliv podnětů v prvé řadě Váš nadřízený nebo manager. Nicméně, přímý nadřízený není jediná volba. Další možnosti, na koho se obrátit, jsou:

V RÁMCI LEASEPLAN CORPORATION V rámci korporace existuje několik možnosti na další dotazy, informace a pro případné nahlášení porušení zásad:

Chcete se o společnosti LeasePlan dovědět více? Kontaktujte nás!

Volejte +420 222 829 210

Jsme zde pro vás od pondělí do pátku od 8:00 do 17:00.

Volejte nyní

Napište nám

Ozveme se vám co nejdříve.