Nejčastější dotazy na operativní leasing

Na nejčastější dotazy, které dostáváme zejména od nových anebo potenciálních klientů, odpovídá náš finanční ředitel Petr Mašek.

Rozhoduji se, jestli koupit vozidlo za vlastní hotové peníze, na finanční leasing, nebo na operativní leasing. Co je pro mě výhodnější? Jde o to, co očekáváte od jednotlivých typů pořízení. Z hlediska cash-flow se rozhodně jeví nejvýhodnější operativní leasing. Hlavní výhodou je, že nemusíte vydat velkou částku peněz najednou. To sice nemusíte ani u finančního leasingu, ale tam se vám rozpočítává do splátek hodnota celého vozidla. Oproti tomu u operativního leasingu platíte v kalkulovaných splátkách jen část hodnoty vozu odpovídající rozdílu mezi pořizovací cenou a očekávanou zůstatkovou cenou na konci leasingové smlouvy. To je primární a zásadní rozdíl oproti ostatním typům pořízení majetku. U operativního leasingu můžete navíc počítat s úsporami spojenými se zajištěním služeb, a to nejen finančními, ale i administrativními. Tyto úspory rostou s počtem vozidel ve fleetu.

Kdo hradí ostatní náklady spojené s provozem vozidla při operativním leasingu? Standardní náklady jsou obvykle součástí leasingové splátky ‒ jde o náklady na plánovanou údržbu, pneumatiky, pojištění, silniční asistenci, přihlášení vozidla, náhradní vozidlo a také o silniční daň a poplatek za rádio. Vedlejší výdaje nad rámec splátek jsou zpravidla přefakturovány zvlášť. Typicky se jedná o náklady na palivo, náklady spojené s poškozením pneumatik, náklady za náhrady škod a podobně.

Pokud si pronajmu formou operativního leasingu osobní automobil, jakým způsobem musím o tomto vozidle účtovat? Tady se liší účtování podle českých předpisů a podle mezinárodních účetních standardů. Podle českých předpisů bude nájemce účtovat splátku operativního leasingu do provozních nákladů a žádné další účtování není třeba. Dle mezinárodních standardů ale musí nájemce auto zatřídit do majetku a splátku musí rozdělit na část tzv. leasingovou (část finanční) a doprovodné služby. Tyto náklady je třeba účtovat separátně do různých částí výsledovky. V bilanci nájemce se pak v aktivech objeví pronajaté vozidlo a v pasivech budoucí závazek vůči leasingové smlouvě. Podrobně se tomuto tématu věnujeme v samostatném článku o mezinárodním účetním standardu IFRS 16.

Když si pronajmu formou operativního leasingu osobní automobil, jsou nějak limitovány splátky nájemného nebo ostatní související výdaje coby daňově uznatelné náklady? Nejsou. Jestliže se jedná o standardní tržní vztah, tak je nájemné plně daňově uznatelné včetně různých souvisejících nákladů, například přefakturací, fakturací za palivo a podobně. Samozřejmě zůstává podmínkou, že vozidlo používáte k podnikatelským účelům. Můžete si přitom pronajmout automobil libovolné cenové kategorie. Záleží skutečně jen na finančních možnostech vaší společnosti.

Jak je to s daní z přidané hodnoty při nákupu vozidla a při pronájmu vozidla na operativní leasing z pohledu plátce a neplátce DPH? V současně době platí pro plátce DPH možnost odpočtu daně jak při nákupu vozidla do majetku, tak při pronájmu formou operativního leasingu. Když tedy leasingová společnost nakoupí vozidlo do svého majetku a následně je pronajímá klientovi, tak při výpočtu leasingové splátky používá cenu bez DPH a tuto daň přidá až na konečnou cenu splátky. Celkovou cenu pronájmu klient zaplatí včetně daně, ale následně má možnost si zaplacenou DPH odečíst. U neplátců DPH bohužel tato možnost odpadá, to znamená, že zaplatí cenu včetně daně a nárok na odpočet jim uniká.