LeasePlan je v centru dění kolem rozvoje čisté mobility

Už osm let vás na stránkách magazínu pravidelně seznamujeme s problematikou alternativních pohonů. Záběr témat je velmi široký, a tak jste se v celé té dlouhé sérii článků mohli seznámit s řadou technických novinek, aktuálních otázek spojených s infrastrukturou nutnou pro provozování alternativních pohonů, i s tím, jak a za jakých podmínek je lze do vozových parků nasazovat. Zajímal nás přitom nejen ekologický rozměr, ale hlavně ekonomický.

prosinec 19, 2018

Kdo naše články sleduje, jistě si vzpomene na optimalizační grafy, které popisují různé druhy motorizace modelů. Pro srovnání jsme používali celkové náklady na vlastnění vozidla pomocí dnes již velmi dobře známého a zavedeného pojmu TCO (Total Cost of Ownership). Díky těmto analýzám jsme byli následně zváni k mnoha diskuzím, kde jsme s našimi exaktními závěry mohli seznámit širší veřejnost.

Rozhodují náklady Také v současné době jsme zapojeni do mnoha aktivit jak na nadnárodní úrovni, tak i v České republice. Naší nejnovější aktivitou je členství ve spolku Čistá mobilita, který jsme letos představili i na stránkách magazínu. Na podzim jsme absolvovali doslova maraton přednášek na velmi prestižních akcích. Jejich organizátoři nás požádali, abychom na nich přednesli své zkušenosti.  Při našich vystoupeních jsme se opírali hlavně o zmiňované analýzy TCO. Důležitou zprávou, kterou jsme chtěli všem účastníkům sdělit, byly důvody, proč u nás k rozšíření alternativních pohonů dochází značně nesymetricky vzhledem k druhům motorizace a proč jsou zde alternativní pohony mnohem méně rozšířené, než se v počátcích diskusí předpokládalo.  Záměrně jsme se přitom vyhnuli problémům s infrastrukturou, protože ty už byly a jistě ještě budou v médiích dostatečně rozebírány. Chtěli jsme posluchače směrovat především na fakt, že v České republice budou firmy či domácnosti alternativní pohony používat teprve tehdy, až jim poskytnou alespoň podobnou nákladovost provozu, jakou dnes nabízejí konvenční pohony. Naše zkušenosti z mnoha výběrových řízení i z diskuzí s klienty říkají, že mantrou mnoha velkých podniků se staly úspory (a přiznejme si, za posledních deset let procesy zaměřené na efektivitu značně pokročily). Proto je nemyslitelné, aby za daných podmínek proběhla ve flotilách firem rychlá změna. Jejich rozpočty na to prostě nejsou dimenzované.

Na Autosympu převládaly rozpaky Ze vzpomínaných akcí, které jsme v posledních týdnech absolvovali, bych rád přiblížil alespoň ty nejdůležitější. Autosympo 2018 je pro LeasePlan už tradiční sympozium. Jde o dvoudenní akci s podporou světové Federace společností automobilových inženýrů a techniků FISITA, organizace CzechInvest a Sdružení automobilového průmyslu. První den, kterého jsme se účastnili (konkrétně konference Emise a kolokvia Josefa Božka), byl vyhrazen na představení trendů a výsledků výzkumu a vývoje v oblasti snižování emisí a alternativních pohonů vozidel. Druhý den patřil akademickým odborníkům, kteří se věnovali pokročilým asistenčním systémům.  Naše příspěvky každoročně posluchače zaujmou. Vzhledem k vývoji cen paliv se mění logicky i náklady na vlastnění. Po zhruba čtyřletém období, kdy ceny konvenčních paliv postupně klesaly, se před časem odrazily ode dna a v letošním roce dramaticky povyrostly. Tím se výrazně vylepšila pozice vozidel s pohonem CNG. Ceny CNG se totiž meziročně navýšily jen nepatrně a vzhledem k regulaci spotřební daně až do roku 2025 je jisté, že ani v nejbližší době nebudou dramaticky růst. Proto lze s tímto pohonem dosáhnout značných úspor. CNG je také jediný z alternativních pohonů ve flotile české pobočky LeasePlanu, který dosáhl podstatného procentního zvýšení. Ve skupině vozidel se zážehovým motorem už mu patří třetinové zastoupení. Zároveň jsme stále fleetem s největším absolutním počtem CNG vozidel v České republice. Téměř každé desáté osobní vozidlo na CNG jezdící na našich silnicích patří naší společnosti. Bohužel hybridní automobily ani elektrovozidla kvůli stále vysokým nákladům TCO zatím velkého rozšíření nedosáhly. Jejich procentuální podíl v posledních třech letech stagnuje. V letošním roce sice byla odsouhlasena některá zvýhodnění elektrovozidel a plug-in hybridů, ale jde o opatření, která jsou schopna změnit rozhodnutí jednotlivců, nikoliv uvažování správců vozových parků. Na Autosympu tak v tomto ohledu zaznívaly spíše rozpaky. Stát zatím nevydává závazná regulující opatření a z jeho strany je po mnoho let cítit spíše opatrnost. Není divu, neboť nikdo z politiků si nechce rozhněvat voliče. A tak se spoléháme na dotační programy, které se soustřeďují především na budování páteřních sítí distribuce elektřiny. Teprve až budou vystavěny, čeká nás další úkol ‒ jak dostat nabíjecí stojany do hustě obydlených oblastí.

Reprezentativní sešlost ve Sněmovně Další konference, kterou LeasePlan absolvoval, byla asi nejprestižnějším setkáním, jaké jsme v rámci našich přednášek mohli navštívit. Nesla velmi jednoduchý název: Čistá mobilita v ČR. V prostorách parlamentu v pražské Sněmovní ulici ji pořádaly spolek Čistá mobilita a projekt Česká hlava pod záštitou Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny a ministryně průmyslu Marty Novákové. Akce se zúčastnila řada odborníků, za všechny jmenujme náměstka ministryně průmyslu Eduarda Muřického anebo náměstka ministra životního prostředí Vladislava Smrže. Setkání bylo rozděleno do tří bloků. V dopoledních hodinách nás zástupci ministerstev seznamovali s novinkami pro Národní akční plán čisté mobility. Druhý blok byl zaměřen na příležitosti a rizika spojená se zaváděním čisté mobility. Právě v této části jsme přednesli svůj příspěvek. Konečně třetí blok popisoval vztah sektoru energetiky a průmyslu k čisté mobilitě. Závěry z konference se nesly v obdobném duchu, jaký jsme zachytili na Autosympu. Největší dojem na mě udělala přednáška profesora Jana Macka. Obsahově velmi bohaté vystoupení poukázalo na mnoho souvislostí, které je zapotřebí v rámci zavádění alternativních pohonů řešit. Podle Jana Macka je důležité nezjednodušovat a nevytrhávat jednotlivé aspekty čisté mobility.

Emise globální a emise lokální Jako příklad uveďme následující úvahu. Evropská unie reguluje emise především prostřednictvím CO2, na něj jsou uvaleny ty největší restrikce vůči výrobcům. Jenže sledujeme-li emise, musíme si uvědomit jejich složení nikoliv jen z pohledu chemického, ale i z pohledu jejich působnosti. Je tedy nutné rozlišit emise lokální a emise globální. CO2 je typický zastupitel globální emise. Je totiž úplně jedno, kde na světě jej vypustíte do ovzduší. Zastupitelem emise čistě lokální je například polétavý prach. Speciálně jeho nejmenší částice, které hojně produkují moderní motory. Jejich velikost je menší než 10µm a jsou, obzvlášť když se na ně naváže nespálený uhlovodík nebo přízemní ozon, silně karcinogenní. Právě kvůli těmto částicím vznikla celá „chemická továrna“ v podobě DPF filtrů, které každé vozidlo vozí s sebou. Mikročásticím dnes odborníci přisuzují ty nejhorší statistiky. Poslední výzkumy ukazují, že ročně zemře zhruba desetkrát více lidí na choroby spojené s emisemi, než jich zahyne na silnicích v důsledku nehod. To je alarmující číslo. Teď si však uvědomme, jak to celé funguje. Z hlediska mikročástic by stačilo, kdybychom v hustě obydlených oblastech nahradili automobily s konvenčními motory takovými vozidly, která emitují mikročástice jen ve velmi malém množství, eventuálně je neemitují vůbec, což je případ elektromobilů.

Ani elektromobily nejsou spásou Z hlediska CO2 je to složitější. Může nastat situace, kdy elektromobil koncovou oblast nijak ekologicky nezatíží, ale ve skutečnosti paradoxně vyprodukuje více tohoto plynu než auta s tradičními motory. Narážíme na to, že někde se musí vyrobit elektřina, kterou „zelené vozidlo“ potřebuje.  Jásat mohou země, které dokážou vyrábět elektrickou energii z obnovitelných zdrojů. Avšak státy, které se spoléhají převážně na tepelné elektrárny na fosilní paliva, nakonec mohou vyprodukovat více CO2 než spálením paliva v konvenčních motorech. Vše záleží na podílu fosilních, atomových a obnovitelných zdrojů energie v dané zemi. Za zmínku určitě stojí, že ve vztahu k CO2 je dobrou variantou atomová energie. Pro zajímavost: v Evropě v tomto ohledu patří k nejhorším Německo a Polsko, naopak nejlépe jsou na tom skandinávské země s podílem obnovitelných zdrojů přes 80 %. Česká republika je někde uprostřed. V globálním měřítku je problematicky vnímána především Čína. Dohánět vývoj v oblasti spalovacích motorů, který probíhal více jak sto let, pro ni není smysluplné, a proto svoji pozornost zaostřila rovnou na elektromobily. Vzhledem k tomu, že téměř 100 % elektrické energie vyrábí z fosilních paliv, tady máme skutečně gigantického znečisťovatele životního prostředí.

Přidáte se k průkopníkům? Celý koloběh emisí z pohledu působnosti tedy naznačuje, jak složitá úloha stojí před světem. Neexistuje jediné ideální řešení, mobilita je navíc jen jednou součástí komplexního fungování společnosti 21. století. Jedno je však jisté: Abychom byli schopni nastavit optimální variantu lidské mobility, elektrovozidlo v něm bude mít své neoddiskutovatelné místo a již velmi brzy se stane naší každodenní realitou. Ale nebude jedinou variantou. V současné době například více než před lety ožívá myšlenka vodíkového pohonu. Je to jednoduché ‒ vodíkový pohon se totiž zcela obejde bez uhlíku a jeho odpadním produktem je voda. První sériová vozidla už jsou k dispozici...  Vzhledem k alarmujícím statistikám o dopadech škodlivých emisí na lidské zdraví je nezbytné přistoupit k problematice alternativních pohonů s největší zodpovědností. To je také důvod, proč se LeasePlan tolik angažuje. Jsme nadnárodní společnost, a proto můžeme porovnávat i přístupy ostatních zemí. Musíme bohužel konstatovat, že v této oblasti je České republika spíše rozvojovou zemí. Rozmach čisté mobility tu zatím závisí hlavně na nadšení průkopníků z řad expertů i poučených laiků. Jak to cítíte vy? Připojíte se k nim?

Daniel Prostějovský zástupce technického ředitele společnosti LeasePlan ČR

Odborná komunita má zájem hlavně o unikátní analýzy nákladů na provoz u jednotlivých druhů pohonu, které LeasePlan zpracovává.

Porovnání nákladů na vozidla v Kč/km s DPH - doba používání vozidla 3 roky

Zjednodušené náklady TCO pro porovnání (optimalizaci) modelů-zahrnuje amortizaci, údržbové náklady a palivo

Porovnání vývoje TCO u konvenčního modelu VW Golf a motorizací s CNG. V grafu je patrná výhodnost varianty CNG, a to v celém rozsahu zobrazených kilometrů. Dieselová verze se stává výhodnější než benzinová v 65 000 km, CNG variantu však nepředčí. Graf zobrazuje případ 100% využití pohonu CNG. V praxe se však využití CNG pohybuje mezi 80 % a 90 %. CNG varianta je díky vývoje ceny paliv nyní výhodná už při použití pouze na 60 %. Poroste-li cena konvenčních paliv, bude CNG varianta výhodnější dokonce i při nižším využití CNG, reálně i pod 50 %. Největších úspor však dosáhneme při cílené snaze jezdit na CNG.

Porovnání nákladů na vozidla v Kč/km s DPH - doba používání vozidla 3 roky

Zjednodušené náklady TCO pro porovnání (optimalizaci) modelů-zahrnuje amortizaci, údržbové náklady a palivo

Srovnání dnes nejběžnější dieselové motorizace VW Golf s čistě elektrickou verzí a plug-in alternativou. Z grafu vyplývá, že díky pořizovací ceně je plug-in hybrid nejdražší. Varianta však předpokládá 100% využití elektrické energie plug-in hybridu, což je jen teoretická možnost. V reálném provozu jsme schopni vozidlo provozovat s nižším procentním podílem elektrické energie. Za předpokladu 70% využití se plug-in hybrid ještě více prodraží oproti elektromobilu, což názorně ukazuje graf č. 3.